Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economie

Economie

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,992 |Likes:
Published by api-3752007
Economie
Economie

More info:

Published by: api-3752007 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

PIA\u0162A FINANCIAR\u0102
#1.Definirea \u015fi con\u0163inutul pie\u0163ei financiare

Pia\u0163a financiar\u0103 este o component\u0103 important\u0103 a sistemului unitar al pie\u0163elor ce caracterizeaz\u0103 economiile moderne. Apari\u0163ia \u015fi evolu\u0163ia sa se afl\u0103 \u00een str\u00e2ns\u0103 corela\u0163ie cu necesit\u0103\u0163ile cresc\u00e2nde de sus\u0163inere financiar\u0103 a programelor investi\u0163ionale \u015fi cu extinderea \u015fi consolidarea sistemului bancar. Impreun\u0103 cu pia\u0163a monetar\u0103 \u015fi de credit asigur\u0103 resursele b\u0103ne\u015fti necesare agen\u0163ilor economici. Cele dou\u0103 pie\u0163e se \u00eentrep\u0103trund, capitalurile put\u00e2nd s\u0103 treac\u0103 lesne de pe o pia\u0163\u0103 pe alta.

Pie\u0163ele financiare, spre deosebire de cele monetare, sunt specializate \u00een efectuarea de tranzac\u0163ii cu active financiare care au scaden\u0163e pe termen mediu \u015fi lung. Prin intermediul lor, capitalurile disponibile sunt orientate c\u0103tre pie\u0163ele pe care se manifest\u0103 cererea de capital.

Cu toate acestea, nu exist\u0103 delimit\u0103ri clare \u00eentre pia\u0163a financiar\u0103, de capital \u015fi pia\u0163a monetar\u0103. Deosebirile existente sunt condi\u0163ionate de reglement\u0103rile existente \u00een diferite \u0163\u0103ri privind instrumentele folosite de fiecare pia\u0163\u0103, operatorii specifici \u015f.a.

In concep\u0163ia anglo-saxon\u0103, pia\u0163a de capital este sinonim\u0103 cu pia\u0163a
valorilor mobiliare.1 Impreun\u0103 cu pia\u0163a monetar\u0103, formeaz\u0103 pia\u0163a financiar\u0103 \u015fi
asigur\u0103 investirea capitalurilor pe termen mediu \u015fi lung.
In concep\u0163ia continental-european\u0103, pia\u0163a financiar\u0103 \u015fi pia\u0163a monetar\u0103 se
includ \u00een pia\u0163a de capital.
Conform reglement\u0103rilor adoptate \u00een Rom\u00e2nia, pia\u0163a de capital este o
component\u0103 a pie\u0163ei financiare, care face posibil\u0103 separarea actului de

economisire \u015fi de investire. Datorit\u0103 pie\u0163ei financiare, economisirea poate finan\u0163a investi\u0163iile altor agen\u0163i economici. Prin aceasta, pia\u0163a financiar\u0103 apare ca un circuit specializat \u00een cadrul c\u0103ruia au loc tranzac\u0163ii cu capitaluri pe termen lung. Pie\u0163ele financiare func\u0163ioneaz\u0103 pe baza anumitor caracteristici2 : emisiunea \u015fi plasarea de valori mobiliare, adic\u0103 v\u00e2nzarea pentru prima dat\u0103 de ac\u0163iuni, obliga\u0163iuni \u015fi alte titluri c\u0103tre de\u0163in\u0103torii de capitaluri disponibile; caracterul negociabil al valorilor mobiliare, relevat de faptul c\u0103 ele pot fi v\u00e2ndute de primii de\u0163in\u0103tori \u00eenainte de a ajunge la scaden\u0163\u0103 \u015fi transformarea lor \u00een lichidit\u0103\u0163i.

Pia\u0163a financiar\u0103 reprezint\u0103 locul de \u00eent\u00e2lnire a cererii \u015fi ofertei de
capitaluri pe termen mediu \u015fi lung.
Cererea de capital apar\u0163ine societ\u0103\u0163ilor industriale \u015fi comerciale publice

\u015fi private, institu\u0163iilor financiar-bancare \u015fi de asigur\u0103ri, administra\u0163iilor publice centrale \u015fi locale \u015f.a. Exponen\u0163ii cererii sunt debitori pe pia\u0163a financiar\u0103. Aceast\u0103 cerere este determinat\u0103 de nevoia finan\u0163\u0103rii unor programe de investi\u0163ii, a major\u0103rii resurselor financiare ale unor institu\u0163ii \u015fi organisme financiar- bancare.

1 G.Anghelache, Bursa \u015fi pia\u0163a extrabursier\u0103, Ed.Economic\u0103, 2000, p.11-12
2 G.Anghelache, N.Dardac, I.Stancu, Pie\u0163ele de capital \u015fi bursele de valori,1992, p.6-7
1
Oferta de capital este rezultatul procesului de economisire \u015fi apar\u0163ine

societ\u0103\u0163ilor comerciale, b\u0103ncilor, societ\u0103\u0163ilor de asigurare, persoanelor particulare \u015f.a. Investitorii \u00eens\u0103, trebuie s\u0103 aib\u0103 suficiente motiva\u0163ii pentru asemenea categorii de plasamente \u015fi garan\u0163iile necesare pentru recuperarea sumelor avansate, precum \u015fi ob\u0163inerea de c\u00e2\u015ftiguri suplimentare. Astfel, \u00een economiile moderne, aporturile financiare dau na\u015ftere la emisiuni de titluri (documente) prin care beneficiarii recunosc aporturile aduse. Acestea poart\u0103 denumirea de titluri (h\u00e2rtii) de valoare \u015fi atest\u0103 c\u0103 posesorul lor este titularul unui drept de o anumit\u0103 valoare.

Asigur\u00e2nd mobilizarea resurselor disponibile \u00een economie care se vor concretiza \u00een investi\u0163ii pentru sporirea capitalului real (fizic), pia\u0163a financiar\u0103 are rolul de intermediar \u00eentre sectorul financiar-bancar \u015fi cel productiv.

Pia\u0163a financiar\u0103 are o structur\u0103 complex\u0103 care vizeaz\u0103, pe de o parte, difuzarea emisiunilor noi (pia\u0163a primar\u0103) \u015fi schimbul titlurilor deja emise (pia\u0163a secundar\u0103), pe de alt\u0103 parte.

Pia\u0163a primar\u0103 are rolul de a emite noi titluri de valoare \u00een scopul

atragerii de capital b\u0103nesc disponibil. Pe aceast\u0103 pia\u0163\u0103 intervin cei care doresc s\u0103 plaseze resursele proprii \u00een schimbul titlurilor de valoare emise de agen\u0163ii economici care doresc s\u0103 atrag\u0103 fonduri. Ca urmare, aceast\u0103 pia\u0163\u0103 exercit\u0103 o func\u0163ie de finan\u0163are a economiei. Emiten\u0163ii titlurilor de valoare sunt societ\u0103\u0163ile comerciale, b\u0103ncile, administra\u0163iile publice. Int\u00e2lnirea investitorilor (cei care economisesc) cu emiten\u0163ii titlurilor mobiliare se realizeaz\u0103 prinintermediarii

financiari.

Opera\u0163iunile pe pia\u0163a financiar\u0103 primar\u0103 se deruleaz\u0103, \u00een principal, prin intermediul b\u0103ncilor sau institu\u0163iilor financiare specializate, care, pentru un comision pl\u0103tit de agentul economic emitent, plaseaz\u0103 noile titluri de valoare de\u0163in\u0103torilor de lichidit\u0103\u0163i care opteaz\u0103 pentru aceste plasamente.

Pia\u0163a secundar\u0103 financiar\u0103ofer\u0103 cadrul necesar tranzac\u0163ion\u0103rii de titluri

deja emise. De\u0163in\u0103torii de titluri pot ob\u0163ine lichidit\u0103\u0163ile necesare prin v\u00e2nzarea acestora \u00eenainte de ajungere la scaden\u0163\u0103. Schimburile care au loc pe aceast\u0103 pia\u0163\u0103 nu au \u00een vedere emiten\u0163ii de titluri \u015fi nu contribuie direct la finan\u0163area activit\u0103\u0163ii lor. Totodat\u0103, pia\u0163a secundar\u0103 asigur\u0103 mobilizarea \u00een bune condi\u0163ii a economiilor investite \u00een valori mobiliare \u015fi, prin aceasta, reprezint\u0103 un complement al pie\u0163ei primare. Faptul c\u0103 investitorii pot \u00eenstr\u0103ina cu u\u015furin\u0163\u0103 titlurile de\u0163inute la burs\u0103,devine elementul determinant \u00een orientarea lor c\u0103tre subscrierea de emisiuni.

In func\u0163ie de obiectul tranzac\u0163iei se deosebesc pia\u0163a ac\u0163iunilor \u015fipia\u0163a
obliga\u0163iunilor. Pia\u0163a valorilor mobiliare reprezint\u0103 componenta principal\u0103 a
pie\u0163ei financiare.
2
#2. Valorile mobiliare \u2013 instrumente ale pie\u0163ei financiare

Valorile mobiliare sunt instrumente financiare negociabile, reprezent\u00e2nd titluri de proprietate sau crean\u0163e, care confer\u0103 drepturi patrimoniale asupra emitentului. Ele sunt emise de \u00eentreprinderi, colectivit\u0103\u0163i publice sau stat sub

form\u0103 material\u0103 (h\u00e2rtii de valoare) sau nematerial\u0103 (\u00eenscrisuri \u00een cont) \u015fi sunt reprezentate de ac\u0163iuni, obliga\u0163iuni, precum \u015fi alte instrumente financiare derivate (contracte la termen sau de op\u0163iuni).

Emisiunea de valori mobiliare reprezint\u0103 o modalitate de procurare a resurselor b\u0103ne\u015fti necesare. Prin aceasta se asigur\u0103 o parte important\u0103 a necesit\u0103\u0163ilor de finan\u0163are.

Fiecare dintre titlurile de valoare emise reprezint\u0103 o frac\u0163iune, \u00een general de dimensiuni foarte reduse, a fondurilor angajate de un agent economic. De fapt, capitalul unei societ\u0103\u0163i, ca \u015fi majoritatea \u00eemprumuturilor de o anumit\u0103 importan\u0163\u0103, sunt divizate \u00eentr-un num\u0103r foarte mare de p\u0103r\u0163i, astfel \u00eenc\u00e2t investitorii, chiar de puteri financiare reduse, pot participa la dezvoltarea activit\u0103\u0163ii economice legate de aceste capitaluri.

Plasamentul \u00een valori mobiliare r\u0103spunde mai multor mobiluri esen\u0163iale ale celor care economisesc \u015fi sunt dispu\u015fi s\u0103 investeasc\u0103: securitatea (garan\u0163ia recuper\u0103rii investi\u0163iei); lichiditatea (posibilitatea de a ob\u0163ine resursele b\u0103ne\u015fti la nevoie); protec\u0163ia \u00eempotriva deprecierii monetare; rentabilitatea (remunerarea capitalurilor investite, sub form\u0103 de dob\u00e2nzi, dividende \u015f.a. la o rat\u0103 medie de randament considerat\u0103 satisf\u0103c\u0103toare); participarea la dezvoltarea afacerilor.

Valorile mobiliare sunt titluri negociabile care aduc venituri de\u0163in\u0103torilor
lor. Cele mai cunoscute valori mobiliare suntac\u0163iunile \u015fi obliga\u0163iunile. In timp
ce obliga\u0163iunile sunt titluri de credit, ac\u0163iunile reprezint\u0103 titluri de proprietate
asupra unei p\u0103r\u0163i din capitalul unei firme. Din aceast\u0103 cauz\u0103, remunerarea
capitalului investit \u00een aceste titluri de valoare este diferit\u0103.

Titlurile sub forma ac\u0163iunilor sunt emise \u00een contrapartida aporturilor \u00een numerar sau \u00een natur\u0103 efectuate de asocia\u0163i. Constituirea societ\u0103\u0163ilor pe ac\u0163iuni, ca \u015fi m\u0103rimea capitalului unei societ\u0103\u0163i prin emiterea de noi ac\u0163iuni, reprezint\u0103 forma principal\u0103 de mobilizare a disponibilit\u0103\u0163ilor b\u0103ne\u015fti existente pe pia\u0163\u0103.

Fiecare ac\u0163iune reprezint\u0103 o frac\u0163iune a capitalului social. Proprietarii de ac\u0163iuni devin ac\u0163ionari ai \u00eentreprinderii. In aceast\u0103 calitate, ei beneficiaz\u0103 de anumite drepturi, particip\u0103 la gestionarea societ\u0103\u0163ii respective, precum \u015fi la repartizarea unei p\u0103r\u0163i din profitul anual. Partea din profitul unei societ\u0103\u0163i pe ac\u0163iuni care se repartizeaz\u0103 anual ac\u0163ionarilor se nume\u015ftedividend \u015fi se calculeaz\u0103 procentual fa\u0163\u0103 de capitalul subscris (valoarea nominal\u0103 a ac\u0163iunilor). M\u0103rimea dividendului este condi\u0163ionat\u0103 de rezultatele economico-financiare ob\u0163inute de societatea emitent\u0103 de ac\u0163iuni. Deoarece m\u0103rimea acestuia variaz\u0103 de la un an la altul, ac\u0163iunile sunt calificate ca valori cu venit variabil.

In conformitate cu reglement\u0103rile actuale din Rom\u00e2nia, ac\u0163iunile au
urm\u0103toarele tr\u0103s\u0103turi3:
a) ac\u0163iunile sunt frac\u0163iuni ale capitalului social care au o anumit\u0103 valoare
nominal\u0103;
3G.Anghela che,op.cit., p.31-32
3

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alis Vesel liked this
coptilmaria liked this
Gabriela Secan liked this
Dana Ciuparca liked this
Monica Boian liked this
Corina Ioniță liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->