Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
technika9_10_2011

technika9_10_2011

Ratings:
(0)
|Views: 570|Likes:
Published by technika

More info:

Published by: technika on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
,
&Isopls
0
prlemysle,vedeatechnlke
evhl!JI~a
Ihl'l~di
slo.bJtcinilJte
atal09rdumal
[,,1""1'1
ORI"II
i'
1
n
f.,.
(IAn
1
nc
1
fl
F-m.lli.In1-~dl~ff'lf
:.(0
',If','.
'~tr
IHI'
(~
9-10/2011
Rue
i
IX.
Cerra:
3
f
Disfrelec
Najr
'ID
mn~jfidts
i~~1o,
~Ji'
t
oni(!i<fI
ni
firm
ok
0
poe'
Q(
yei?o
p,J
III-
flf
YO
v
srd«ilIr/~P1.
 
--------------------------------------------------------------
D
I.-
M..N.,
$.r.o.
u
D.A.U-
"N..
u.&
ie
vjilr-'rj
*"1[.
sdnj'dl
I.
eri
TAl
iiel!
S!owinsU
rich
"-'Dl1IIidDr..,
lOtlW2...
re~
it
e
D.A.U-..
N."
mhr.
'a:
I.,..
alIen..,..illE
D.llL-
Tulia
I:
D.All-
au..~
II\[
rri
e
[-.II"'.
!lin
--------------------------------------------------------------
KONCAR-Micrnitronsfonnotori,d.d.
-------------------------------------------------------------
J.
 
Obsah
SvetreprografickejteehnikyocamiIfdra.4Storokovnatrhu5PriemyselvystavujevBrne6,7Resenfpronavrhovantkterapflrnopodporujfpodnikanf..8Amtek-Novageneraeiarnaqnetickychsenzorovprelinearnemotory10,11RobmeveeijednoduehovdakaaplikacllEMANSajpriJITaJIS11Dreamland:rychle,cenovepfijatelneakvalitnfsluzby12Nov)istandard:MasterPLUS13ProcesnykallbratorU1401A14DistreleenavystaveELOSYS157osprodokonalouvolnostpohybu16,17vyznamexternkhfiremzabyvajlclchsezabezpecenfrnkvalityareworkem18115rokovLandis+Gyr19vysokovykonovysadbagervovyhotovenfADR20,21,22Sabl6nySMTI'ahkoarychlo22ATEQ-novinkyvmerenftesnosti23AkosarodluspechnaSiovensku?24,25Grandioznfnavratradialnichplastovych
ventilatoru,
NVN"natrh26,27PrurnyslovemanipulatoryIndeva28,29EXTECHINSTRUMENTSSynonymumspickovejmeracejteehniky30,31NapajaclezdrojeserieHLGriesenlepreLEDosvetleniavexterieri32MobilnfrneficfEMCkomoratypuMMK33Merenftechnoloqickychvelicinvprurnysluajejichnaslednezpracovanl34,35NapajaciezdrojepreLEDskrytfmIP6736Vlajkovalod'Getacujenynfrychlejsfarnadelsfv)idrz37WISsystem38Rychlosf,komplexnosfaprofesionalita-vsetko,cosizakaznlkvazi39Terrnoqrafickekamerytestostechnol6giouSuperResolution40,41,42Sadelementyprofiltracnfsysterny43Ajvpatdeslatkevitalnyaucenliv)iakopredtyrn44,45MuzeumkutilstvfPolnaaneb,codokazallkutilovevdebetotalitnf47GPSmodulyu-blox6sfskalynovavylepsenl.48,49Variabilnfaenergetickyusporne50Prepatovaoehranavofotovoltick)iehsysternoch51EfektivnfenergetikaproHighDensityDATACENTRA.52,53EfektlvnejsieaviaeekoloqickeosvetlenielnterieruvdakaLEDsvetelnyrnzdrojom53Jakvyzratnadnavrhernnastroju?54,55Zmenanatrhusosvetelnyrnlzdrojmi55Novinkyvelektrolnstalaciach56Novepracovnfjednotkysonlinekonfigurad57BLCDmotoryznarne-neznarne58Usporaenergiesdetektorypi'ftomnosti591mplernentacladiqitaInejinteligeneiedosvetelnotechnkkehoprojektu60,61Plastic
ka
mazivaTOTAL-vyrobkyvyvinutepronejnarocnejsfprovoznfpodmfnky62,63Syntetickeobrabeclkapalinyprobudoucnost64Dirnenzionalnlmei'enf65AQUA66Zabezpecenieautomobilov67Prepatoveochrany"povinnavybava"69ElektromobilyEVCz
Ceske
republiky70
MesacnfkTechnikavydava:
Teehpark,o.z.reqistradavykonana22.10.2003podc.WS/1-900/90-22538
Adresaredakcie:
TechPark,o.z.Pltnlckac.4,01001Zilinatel.:+421415001656-8mobil:+421905206227e-mail:redakeia@teehpark.sk
Sriifredaktorka:
Ing.DanaTretinlkovatretinikova@techpark.sk
Redakcia:
Ing.LukasKulakula@teehpark.skMiriamMaqathovamagathova@techpark.skLadislavRepCfkrepeik@teehpark.skIng.MichalGondagonda@techpark.skMgr.ZuzanaAugustfnovaaugustinova@teehpark.sk
Inzercia:
tel.:+421415001656-8,e-mail:inzereia@techpark.sk
Grafika:
GrafickestudioTeehpark
ObchodnezastlipenieZvolen:
MariaCerovska,
tel/fax:
0455361054,0692010094,mobil:0903526053,inag.zvolen@gmail.com
Tlac:
P+MTurany,Budovatel'ska516/1,03853Turany,www.p-mtlac.sk
Rozsiruje:
vlastnadlstrlbucnaslet,MEDIAPRINTKAPA,pressgrosso,Bratislava,PrNS,a.s.Bratislava
asukrornnfdistrlbutorl
Registrovane:
MKSRpod.reg.cfslom3036/2003ISSN1337-0022

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Sobol-ele liked this
Stefan Sobol-ele liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->