Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
El derecho a la libertad de reunión y manifestación - Decidamos - PortalGuarani - Paraguay

El derecho a la libertad de reunión y manifestación - Decidamos - PortalGuarani - Paraguay

Ratings:
(0)
|Views: 103|Likes:
Published by PortalGuaraniII
www.portalguarani.com
www.portalguarani.com

More info:

Published by: PortalGuaraniII on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

 
=7
@AmG]YOI IG ]GWLAúL Q EOLAHGZYOJAúL
 
G]]OIAJO] @O xAD@GLJAO ZAL @ÅEAYGIG @OZ HWG]ROZ IG@ D]IGLJDLY]O @DZ Q @OZ EOLAHGZYOLYGZG` ig}gjcd o `o `ag}yoiig }gwlal q eolahgzyojal
Jd}alo @gkwaroel
Igjaioedz, Joevoÿo vd} `o gsv}gzaúl jawioiolo
G` ig}gjcd o `o }gwlaúl  eolahgzyojaúl gz gbg}jaid vd} lweg}dzozd}kolarojadlgz zdjao`gz jded egjolazed vo}o gsaka} o` Gzyoid ig%eolioz qwg cojgl o` jwev`aeaglyd ig ig}gjcdz jaxa`gz  vd`åyajdz, zdm}g ydid `dz ig}gjcdz gjdlúeajdz, zdjao`gz, jw`yw}o`gz  oemaglyo%`gz @oz zgÿo`gz ig xd`wlyoi vd`åyajo vo}o qwg zw gbg}jajad ld jdl``gxg}gv}gzadlgz  ok}gzadlgz vd} vo}yg ig `oz hwg}roz ig` d}igl zg xgleoyaroioz jdl cgjcdz ig }gv}gzaúl xad`glyo
 
IG]GJCD O @O @AmG]YOIIG]GJCDZ CWEOLDZ GL VO]OKWOQ =663
=8=
Jdlj`wzadlgz
Lwgxdz ojyd}gz  lwgxoz hd}eoz ig gbg}jg} g` ig}gjcd o `o }gwlaúl eolahgzyojaúl vg}eaygl alzyo`o} gl `o okglio vòm`ajo igeolioz ig `ozd}kolarojadlgz zdjao`gz, gl g` eo}jd ig wlo `g a`gkåyaeo jdlhd}eg ov}aljavadz }gjyd}gz ig ig}gjcdz cweoldz
Gz ig }gjo`jo} qwg vgzg o `oz eolahgzyojadlgz vojåjoz, vg}zazygl `oz
v}ïjyajoz xad`glyoz vd} vo}yg ig ghgjyaxdz ig `o Vd`ajåo Lojadlo`  hwl%jadlo}adz ig` Ealazyg}ad Vòm`ajd, mobd jwoz ú}iglgz kglg}o`eglyg zggljwgly}ol, igzjdldjaglid g` gev`gd ig `dz v}aljavadz mïzajdz zdm}g g`wzd ig `o hwg}ro  dy}oz ld}eoz zdm}g `o eoyg}ao @d qwg lgjgzo}aoegl%yg igmg jdl``gxo} wlo w}kglyg }gxazaúl ig` ojywo} ig `o Vd`ajåo Lojadlo`,obwzyolid zwz ojjadlgz o `o zgkw}aioi jawioiolo gl g` eo}jd ig` }gzvgydo `dz ig}gjcdz cweoldzZal gemo}kd, gz aevd}yolyg igzyojo} qwg g` lwgxd kdmag}ld co ioidaliajadz ig wlo lwgxo hd}eo ig alyg}xgljaúl vd`ajao`, idlig zg alxgz%yakol `oz xad`ojadlgz vd} vo}yg ig zwz alygk}olygz, vg}d ydioxåo gz ae%vd}yolyg  w}kglyg oxolro} gl `o v}gxgljaúl ig }gv}gzadlgz xad`glyoz oeolahgzyolygzVd} dy}o vo}yg, gz lgjgzo}ad jdev}glig} qwg g` ig}gjcd o `o }gwlaúl
 eolahgzyojaúl gzyï ko}olyaroid jwolid gzyg zg gbg}jg vojåjoeglyg,
vg}d qwg o zw xgr vwgig djozadlo} ed`gzyaoz, gl g` eo}jd ig `o `g, ody}dz k}wvdzGzyg ig}gjcd }gqwag}g ig wlo zdjagioi alhd}eoio, qwg jdldrjo g`o`joljg ig `dz ig}gjcdz  wlo alzyaywjaúl vd`ajao` qwg ko}olyajg `o xaio `o iaklaioi ig qwaglgz cojgl wzwh}wjyd ig `o `amg}yoi ig }gwlaúl  eolahgzyojaúl
 
=8
@AmG]YOI IG ]GWLAúL Q EOLAHGZYOJAúL
]gjdegliojadlgz
% Jwev`a} jdl `o dmzg}xojaúl xaljw`olyg ig` Jdeayá ig ig}gjcdz cw%
eoldz ig `oz Lojadlgz Wlaioz, qwg }gjdeaglio `o ediajojaúl ig
`o @g ?688$1; vo}o ozgkw}o} g` `am}g gbg}jajad ig` ig}gjcd o `o eola%
hgzyojaúl vojåjo
% G}}oiajo} g` wzd ig `o xad`gljao  `o vd}yojaúl ig o}eoz ig hwgkd gl`oz alyg}xgljadlgz qwg yaglgl g` dmbgyaxd ig igzedxa`aro} `oz eola%
hgzyojadlgz  edxa`arojadlgz vojåjoz
% Alxgzyako} o `dz hwljadlo}adz  `oz hwljadlo}aoz vd`ajao`gz o }gv}g%zglyolygz ig` Ealazyg}ad Vòm`ajd qwg wya`arol hd}eoz ld vg}eayaiozgl `o igzedxa`arojaúl% Jovojayo} o `dz ghgjyaxdz vd`ajao`gz gl g` wzd }ojadlo` ig` gev`gd ig`o hwg}ro  g` }gzvgyd a}}gzy}ajyd o `dz ig}gjcdz cweoldz, aljd}vd%}olid `dz alzy}weglydz ig `oz Lojadlgz Wlaioz jded `dz V}aljavadzmïzajdz ig wzd ig `o hwg}ro  g` Júiakd ig jdliwjyo vo}o hwljadlo%}adz gljo}koidz ig cojg} jwev`a} `o `g
% Idyo} gsj`wzaxoeglyg ig o}eoz ld `gyo`gz o ghgjyaxdz vd`ajao`gz qwg
}go`ajgl alyg}xgljadlgz gl eolahgzyojadlgz% Aljd}vd}o} y}olzxg}zo`eglyg gl g` jw}}åjw`we ig `oz gzjwg`oz ig
hd}eojaúl vd`ajao` `dz ig}gjcdz cweoldz, jded l ig` y}omobd ig
dyd}ko} zgkw}aioi o `o jawioiolåo
ma`adk}ohåo
Alzyaywyd Alyg}oeg}ajold ig Ig}gjcdz Cweoldz #?11;! @wiajawe gy Xayo, Bw}azv}w%igljao Lojadlo` ig Oeá}ajo @oyalo gl Ig}gjcdz Cweoldz Iajagem}g ig ?11; L² 7]aqwg`eg, _walyål #=663!
Jdeayá ig zgkwaeaglyd ig` jdlhajyd zdjao` q `o jdqwlyw}o`oyaldoeg}ajolo, Vo}okwoq Ald}eg ig Jdqwlyw}o
 Idjweglyd ig Y}omobd L² ::Mwgldz Oa}gz2 Jdlzgbd `oyaldoeg}ajold ig jagljaoz zdjao`gzJdeayá ig Ig}gjcdz Cweoldz #=667!
 
Dmzg}xojadlgz lo`gz ig` Jdeayá ig Ig}g%jcdz Cweoldz o Vo}okwoq 
 Joyo`dkoid jded2 JJV]$J$V]Q$JD$=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->