Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do An TB_KTTC Mang

Do An TB_KTTC Mang

Ratings: (0)|Views: 485|Likes:
Published by Quang Vo Huy

More info:

Published by: Quang Vo Huy on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

text

original

 
1
Đồ
án s
ố 
1 môn : THI
Ế 
T B
VÀ
 Ỹ 
THU
 Ậ
T THI CÔNG M
 Ạ
NG
Tên đề
tài
: Đầu tư trang thiế 
t b
và xây d
ự 
ng phòng
LAB cho trường CĐ ISPACE
 
 
GVHD:
Nguy
n Tr
ng Ti
ế 
n
Nhóm 2 Th
ự 
c hi
n:
1.
 
: Lê Tr
ng H
ữu (Nhóm Trưở
ng)2.
 
: Lê A R 
ố 
p (Nhóm Phó)3.
 
: Ph
ạm Phướ
c Thi
n4.
 
: Di
p V
 ĩnh Khách
 5.
 
: Phan Nh
t Huy6.
 
: Nguy
n Ng
c Chi
ế 
n
Mã l
p:
06CCHT02
 
2
M
ục lục 
 
M
ụ 
c l
ụ 
c ................................................................................. 2
TÌM HI
Ể  
U KI
Ế  
N TH
Ứ 
C ....................................................... 3
 
M
ng WLAN
............................................................................................................... 3
Các chu
ẩ 
n WLAN và mô hình thông d
ng : ................................................................... 3
 
Phương pháp kế 
t n
ố 
i Repeater, Bridge ......................................................................... 5
Các thi
ế 
t b
 
thi công cơ bả
n:........................................................................................ 6
 
Các thi
ế 
t b
Backup chuyên nghi
p
.......................................................................... 7
RAID ......................................................................................................................... 8
SAN. ......................................................................................................................... 8
Tape ....................................................................................................................... 10
C
ấ 
u hình RAID 0 (hardware) ..................................................................................... 10
So sánh RAID c
ứ 
ng và RAID m
 ề
m ............................................................................. 17
PH
 Ầ 
N THI CÔNG .............................................................18
 
Phân tích gi
i pháp
................................................................................................. 18
Nhu c
 ầ
u s
ử 
d
ng:..................................................................................................... 18
Trang thi
ế 
t b
s
ử 
d
ng: ............................................................................................. 18
 
Sơ đồ
thi công m
ng: ............................................................................................... 18
D
ự 
toán thi
ế 
t b
thi công ........................................................................................... 24
 
Thi công h
th
ố 
ng
................................................................................................... 26
 
Cài đặ
t các máy tính theo yêu c
 ầ
u: ............................................................................ 26
Thi
ế 
t l
p h
th
ố 
ng Ghost Restore h
 
điề
u hành ............................................................. 46
Chia s
Internet - C
ấ 
u hình Router ADSL (Access Point) ................................................. 60
Ghi nhãn .................................................................................................................... 69
 
3
TÌM HI
Ể 
U KI
ẾN THỨC
 
M
ng WLANCác chu
n WLAN và mô hình thông d
ng :
 
Các chu
n WLAN:- Chu
n 802.11a:
ho
ạt độ
ng trên t
 ầ
n s
ố 
5GHz, t
ốc độ
truy
 ề
n t
ải 54Mb nhưng khôngxuyên qua đượ
c v
t c
n, vùng ph
sóng t
ừ 
30 – 70 m. Hi
n nay d
ng chu
ẩ 
n này r
ất ít đượ
cs
ử 
d
ng.
- Chu
n 802.11b:
ho
ạt độ
ng trên t
 ầ
n s
ố 
2.4GHz, t
ốc độ
truy
 ề
n t
i v
i t
ốc độ
th
ấp hơn802.11a đạ
t t
ốc độ
là 11Mb, vùng ph
sóng t
ừ 
100 – 300m. Hai chu
ẩ 
n 802.11a và 802.11b
không tương thích vớ
i nhau.
-
 
Chu
n 802.11g:
ho
ạt độ
ng trên t
 ầ
n s
ố 
2.4Ghz, t
ốc độ
truy
 ề
n t
ải 54Mb, tương thích vớ
ichu
ẩ 
n 802.11b. D
ng chu
ẩn 802.11g đượ
c dùng r
ấ 
t ph
bi
ế 
n hi
n nay.
- Chu
n 802.11n:
ho
ạt độ
ng trên t
 ầ
n s
ố 
2.4GHz và 5GHz, t
ốc độ
truy
 ề
n t
i có th
ể 
 
lên đế 
n
540Mb, tương thích vớ
i chu
ẩ 
n 802.11a, 802.11b, 802.11g, D
ng chu
ẩ 
n 802.11n m
i xu
ấ 
thi
n g
 ần đây.
 
 
Mô hình thông d
ng:1. Ad-hoc
(IBSSs: Independent Basic Service Sets): là m
ng các máy tính (WirelessClient) giao ti
ế 
p v
i nhau thông qua card m
ng không mà không c
 ần dùng đế 
n tr
m thuphát sóng không dây (Wireless AP). Mô hình này t
ương tự 
 
như mô h
ình Peer-to-Peer trongm
ng có dây, các máy tính trong m
ng có vai trò ngang nhau.
 Yêu c
 ầ
u thi
ế 
t b
:
máy tính (PC hay Laptop) và card wireless
2. Infrastructure

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->