Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

lịch sử lớp 12 - Bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

Ratings: (0)|Views: 1,248 |Likes:
Published by loankhangloankhang

More info:

Published by: loankhangloankhang on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 1
 
PHN LCH S TH GII HIN I T NĂM 1945 N 2.000 
CHƯƠNG IS HÌNH THÀNH TRT T TH GII MI SAUCHIN TRANH TH GII TH HAI (1945-1949)
Bài 1 
S HÌNH THÀNH TRT T TH GII MI SAU CHIN TRANH TH GII TH HAI (1945-1949) 
I. HI NGH IAN -TA (2-1945) VÀ NHNG THA THUN CA BA CƯNG QUC .1. Hoàn cnh lch s: 
 
- u năm 1945, Chin tranh th gii th hai sp kt thúc, nhiu vn  quantrng và cp bách t ra trưc các cưng quc ng minh:+ Vic nhanh chóng ánh bi phát xít.+ T chc li th gii sau chin tranh.+ Vic phân chia thành qu chin thng.- T ngày
4 n 11/2/1945
, M( Ru dơ ven), Anh( Sc sin), Liên Xô ( Xtalin)hp hi ngh quc t  I-an-ta (Liên Xô)  tha thun vic gii quyt nhng vn bc thit sau chin tranh và hình thành mt trt t th gii mi.
2. Ni dung ca hi ngh : 
- Tiêu dit tn gc ch nghĩa phát xít c và ch nghĩa quân phit Nht.- Nhanh chóng kt thúc chin tranh. Liên Xô s tham chin chng Nht  châu Á.
 
Thành lp t chc
Liên hip quc 
 duy trì hòa bình, an ninh th gii
- Tha thun vic óng quân 
, gii giáp quân i phát xít và phân chia phm vinh hưng ca các cưng quc thng trn  châu Âu và Á :
+  châu Âu: 
 
Liên Xô 
chim ông c, ông Âu; 
M, Anh, Pháp 
chim Tây c, Tây Âu.
+ châu Á:
* Vùng nh hưng ca Liên Xô:
Mông C,
 
Bc Triu Tiên, Nam Xa-kha-lin,4 o thuc qun o Cu-rin; 
 Vùng nh hưng ca M và phương Tây:
Nht Bn,Nam Triu Tiên;ông Nam Á,Nam Á, Tây Á …* Trung Quc tr thành quc gia thng nht.
Nhng quyt nh ca hi ngh Yalta (I-an-ta) ã tr thành
khuôn kh ca trt t th gii mi 
,
thưng ưc gi là 
"Trt t hai cc Ianta".II. S THÀNH LP LIÊN HIP QUC.1. S thành lp : 
 
T 25/4 n 26/6/1945, i biu 50 nưc hp ti San Francisco (M), thông quaHin chương thành lp t chc Liên hip quc.Ngày 24-10-1945 ưc coi “Ngày Liên Hip Quc “. Tr s t ti Niu Ooc (M )
 
2. Mc ích : 
 
 2
Duy trì hòa bình và an ninh th gii.
Phát trin mi quan h hu ngh, hp tác gia các nưc trên cơ s tôntrng nguyên tc bình ng và quyn t quyt ca các dân tc.
3. Nguyên tc hot ng: 
Bình ng ch quyn gia các quc gia và quyn t quyt ca các dântc.
Tôn trng toàn vn lãnh th và c lp chính tr ca các nưc.
Không can thip vào ni b các nưc.
Gii quyt tranh chp, xung t quc t bng phương pháp hòa bình.
Chung sng hòa bình và s nht trí gia 5 cưng quc: Liên Xô, M, Anh,Pháp, Trung Quc.
4. Các cơ quan chính: 
 
có 6 cơ quan chính
− − − 
i hi ng: 
gm tt c các nưc thành viên, mi năm hp mt ln.
− − − 
Hi ng bo an: 
cơ quan chính tr 
quan trng nht, chu tráchnhim duy trì hòa bình và an ninh th gii, hot ng theo nguyên tc
nht trí cao 
ca 5 y viên thưng trc là Nga, M, Anh, Pháp và Trung Quc.
- Ban thư ký: 
 
cơ quan hành chính – t chc ca Liên hip quc, ng ulà Tng thư ký có nhim kỳ 5 năm.
- Hi ng kinh t và xã hi: 
có nhim v nghiên cu ,báo cáo xúc tinvic hp tác quc t v kinh t , xã hi , văn hoá, giáo dc , y t ,nhân onhm ci thin i sng vt cht tinh thn ca các dân tc .
- Hi ng qun thác: 
giúp i hi ng kim soát vic thi hành ch  qun thác  các lãnh th mà LHQ y quyn cho mt s nưc qun lý , nhm mc tiêu to iu kin cho cho các lãnh th ó  kh năng tin ti t tr hoc c lp .
- Tòa án quc t: 
là cơ quan tư pháp ca LHQ, có nhim v gii quyt các tranh chp gia các nưc trên cơ s lut pháp quc t , có 15 thm phán quc tch khác nhau , nhim kỳ 9 năm.
 - Các t chc chuyên môn khác: 
Hi ng kinh t và xã hi, Tòa án quc t, Hi ng qun thác….
5. Vai trò: 
- Là din àn quc t, va hp tác va u tranh nhm duy trì hòa bình vàan ninh th gii, gi vai trò quan trng trong vic gii quyt các tranh chp vàxung t khu vc.- Thúc y mi quan h hu ngh và hp tác quc t v kinh t, văn hóa,giáo dc, y t… gia các quc gia thành viên.- Hin nay, Liên hip quc có 192 thành viên, Vit Nam (thành viên 149) gianhp Liên hip quc tháng 9/1977.
Các t chc chuyên môn ca Liên Hip Quc hot ng  VN :: 
 - 20-9 -1977 VN gia nhp LHQ.- Các t chc LHQ hot ng ti VN :+ UNICEF : Qu Nhi ng LHQ.+ UNESCO : T chc Văn hóa- Khoa Hc – Giáo dc LHQ .+ WHO : T chc Y t th gii .+ FAO : T chc Lương – Nông .+ IMF : Qu tin t quc t.+ IL O: Lao ng quc t .

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pgtn Vui added this note
ohh? cũng chi tiết chứ bộ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->