Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 13 - PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

lịch sử lớp 12 - Bài 13 - PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

Ratings: (0)|Views: 1,479 |Likes:
Published by loankhangloankhang

More info:

Published by: loankhangloankhang on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 7
Bài 13
PHONG TRÀO DÂN TC DÂN CH  VIT NAM T NĂM 1925 N NĂM 1930 I. S RA I VÀ HOT NG CA BA T CHC CÁCH MNG.1. Hi Vit Nam cách mng thanh niên.a. S thành lp
-
 
Năm 1924 ti Qung Châu, Nguyn Ái Quc m lp hun luyn, ào tocán b thành các chin sĩ cách mng, bí mt ưa v nưc “truyn bá lýlun gii phóng dân tc và t chc nhân dân”, gi ngưi hc ti trưngi hc phương ông  Mát xcơ va ( Liên Xô ), và trưng Quân s HoàngPh (Trung Quc) .
-
 
Chn mt s thanh niên trong Tâm tâm xã lp ra Cng sn oàn. (2-1925)(Lê Hng Sơn, H Tùng Mu, Lê Hng phong , Lưu Quc Long, Lâmc Th…)
-
 
6/1925
, lp
Hi Vit Nam cách mng thanh niên 
nhm “t chc vàlãnh o qun chúng oàn kt, tranh u  ánh   quc ch nghĩaPháp và tay sai  t cu ly mình”.
-
 
Cơ quan cao nht là Tng b ( Nguyn Ái Quc ,H Tùng Mu, Lê HngSơn) , t ti Qung Châu –TQ.
-
 
Báo
Thanh niên 
, cơ quan ngôn lun ca Hi do Nguyn Ái Quc sáng lp ..
b. Hot ng : 
-
 
Cơ quan lãnh o cao nht là
Tng b
(Nguyn Ai Quc, H Tùng Mu,Lê Hng Sơn). Tr s t ti Qung Châu .
-
 
Báo
Thanh niên 
ca Hi do Nguyn Ai Quc sáng lp (21/6/1925).
-
 
Tác phm “
ưng Kách mnh” (1927) 
ã trang b lun lun cáchmng gii phóng dân tc cho cán b Hi nhm tuyên truyn cho giai cpcông nhân và các tng lp nhân dân.
-
 
Năm 1927, Hi ã xây dng cơ s khp c nưc: các kỳ b Trung, Bc,Nam. Năm 1928 Hi có gn 300 hi viên, n 1929 có khong 1700 hiviên và có cơ s trong Vit kiu  Xiêm (Thái Lan).
-
 
09/07/1925, Nguyn Ái Quc mt s nhà yêu nưc Triu Tiên,Indonesia lp ra
Hi Liên hip các dân tc b áp bc Á ông.
-
 
1928, Hi ch trương “
vô sn hóa 
”, tuyên truyn vn ng cách mng,nâng cao ý thc chính tr cho giai cp công nhân. Phong trào công nhâncàng phát trin mnh, tr thành nòng ct ca phong trào dân tc trong cnưc, n ra ti các trung tâm kinh t, chính tr (bãi công ca công nhânthan Mo Khê, nhà máy cưa Bn Thy, xi măng Hi Phòng,
-
 
Năm 1929 bãi công ca công nhân nhà máy sa cha xe la Trưng Thi(Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Ni), hãng buôn Sác-ne, hãng du HiPhòng…, có s liên kt gia các ngành và các a phương thành phongtrào chung.
 
 8
-
 
Các tng lp kc cũng din ra rt si ni.
c. Vai trò ca t chc i vi vic thành lp ng 
:
-
 
Chun b v mt t chc cho s ra i ca ng Cng sn Vit Nam .
-
 
ưa ch nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân.
-
 
Chun b v cán b cho Cách mng Vit Nam .
-
 
Hi Vit Nam cách mng thanh niên là tin thân ca ng vô sn.
* Ti sao 6-1925, NAQ không thành lp ng Cng sn Vit Nam mà thành lp Hi VNCMTN 
?
+ Mun thành lp ng phi có hai iu kin : Ch nghĩa Mác – Lê nin ưctruyn bá sâu rng và phong trào công nhân phát trin mnh m.+ Năm 1925 , VN chưa có  hai iu kin trên nên NAQ ch thành lpHVNCMTN
2. Tân Vit cách mng ng ti Trung Kỳ .a. S thành lp: 
:
-
 
14/7/1925
tù chính tr cũ  Trung Kỳ: Lê Văn Huân, Nguyn ình Kiên …cùng nhóm sinh viên Cao ng Sư phm Hà Ni lp ra
Hi Phc Vit, 
(sau i thành Hưng Nam 11/1925 , Vit Nam Cách mng ng, Vit NamCách mng ng chí Hi 7/1927
)
.
-
 
Hi ã nhiu ln bàn  hp nht vi Hi Vit Nam cách mng thanhniên song không thành.
-
 
n 14/07/1928 Hi i thành
Tân Vit cách mng ng.
 
b. Hat ng 
:
-
 
Ch trương: liên lc vi các dân tc b áp bc trên th gii  ánh d quc ch nghĩa nhm thit lp mt xã hi bình ng và bác ái.
-
 
Lc lưng là nhng trí thc nh và thanh niên tiu tư sn yêu nưc.
-
 
a bàn hat ng ch yu  Trung Kỳ.
-
 
ng Tân Vit ra i, hot ng trong iu kin Hi Vit Nam cách mngthanh niên phát trin mnh, tư tưng cách mng ca Nguyn Ai Quc vàưng li ca Hi cun hút nhiu ng viên ca Tân Vit, mt s ngviên tiên tin chuyn sang Hi Vit Nam cách mng thanh niên, s còn litích cc chun b tin ti thành lp chính ng CM theo hc thuyt Mác-Lênin.
c. Vai trò: 
Góp phn thúc y s phát trin các phong trào công nhân, cáctng lp nhân dân trong phong trào dân tc, dân ch  các a phương cóng hat ng.
3. Vit Nam Quc dân ng ti Bc Kỳ .a. Thành lp 
:
-
 
Ti Nam ng thư xã
 , 25/12/1927
Nguyn Thái Hc, Phm Tun Tài,Nguyn Khc Nhu, Phó c Chính thành lp
Vit Nam Quc dân ng.
-
 
ây là chính ng theo xu hưng cách mng dân ch tư sn, i biu chotư sn dân tc Vit Nam.
b. Mc ích : 
-
 
Tư tưng chính tr: 1929 Vit Nam Quc dân ng công b nguyên tc : “
T do – Bình ng – Bác ái “.
 
 9
-
 
Chương trình hat ng ca ng chia thành 4 thi kỳ.Thi kỳ cui là bthp tác vi Pháp và nhà Nguyn ;c ng, bãi công, ánh ui gic Pháp,ánh  ngôi vua, thit lp dân quyn.
-
 
Ch trương : “ tin hành cách mng bng bo lc ”.
-
 
T chc cơ s trong qun chúng rt ít, a bàn hot ng ch yu  BcKỳ; còn Trung Kỳ Nam Kỳ không áng k.
c. Hat ng: 
-
 
2/1929 Vit Nam Quc dân ng t chc ám sát trùm m phu Ba danh(Bazin) Hà Ni, b Pháp khng b dã man.
-
 
B ng, lãnh o Vit Nam Quc dân ng quyt nh dc ht lc lưngthc hin bo ng cui cùng “
không thành công cũng thành nhân 
” 
-
 
9/2/1930 khi nghĩa n ra  Yên Bái, Phú Th, Hi Dương, Thái Bình… Hà Ni có ném bom phi hp…
-
 
Khi nghĩa tht bi nhanh chóng song ã c vũ lòng yêu nưc, chí căm thùgic ca nhân dân Vit Nam i vi Pháp và tay sai, tip ni truyn thngyêu nưc bt khut ca dân tc Vit Nam.
Vai trò lch s 
ca Vit Nam Quc dân ng vi tư cách là mt chính ngcách mng trong phong trào dân tc, va mi xut hin ã chm dt cùng s tht bi ca khi nghĩa Yên Bái.
Hoàn cnh ra i và hot ng ca ba t chc cách mng : Hi Vit Nam cách mng thanh niên; Tân Vit cách mng ng; Vit Nam Quc dân ng .II. NG CNG SN VIT NAM RA I.1. S xut hin các t chc cng sn năm 1929.a. Hoàn cnh: 
Năm 1929 phong trào dân tc dân
 
ch ngày càng phát trin,kt thành làn sóng mnh m.
 b. S thành lp các t chc cng sn: + ông Dương cng sn ng: 
-
 
Tháng 3/1929, mt s hi viên tiên tin ca Hi Vit Nam cáchmng thanh niên  Bc Kỳ hp ti s nhà
5 , ph Hàm Long (Hà Ni), lp ra Chi b cng sn u tiên  Vit Nam có 7 ng viên 
m cuc vn ng lp ng cng sn(Trn VănCung, Ngô Gia T, Nguyn c Cnh, Trnh ình Cu,  NgcDu, Dương Hc ính và Nguyn Tuân),
-
 
T ngày 01 - 09/05/1929, ti i hi ln th nht ca
Hi VN cách mng thanh niên 
ti Hương Cng (Trung Quc), oàn ibiu Bc Kỳ t vn  thành lp ng Cng sn song khôngưc chp nhn nên b v nưc.
-
 
i hi thông qua
Tuyên ngôn, Chính cương, iu l 
ca Hi,xác nh cách mng Vit Nam là cách mng tư sn dân quyn.
-
 
17/ 6/1929
i biu cng sn min Bc hp ti nhà s 312, ph Khâm Thiên (Hà Ni ) quyt nh thành lp
ông Dương cng sn ng 
, thông qua Tuyên ngôn, iu l ng, ra báo
Búa Lim 
, c ra Ban chp hành Trung Ương ng.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->