Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 16 - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

lịch sử lớp 12 - Bài 16 - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Ratings: (0)|Views: 2,879 |Likes:
Published by loankhangloankhang

More info:

Published by: loankhangloankhang on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 23
Bài 16 PHONG TRÀO GII PHÓNG DÂN TC VÀ TNG KHI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939-1945). NƯC VIT NAM DÂN CH CNG HÒA RA I I. TÌNH HÌNH VIT NAM TRONG NHNG NĂM (1939 – 1945) 1. Tình hình chính tr .a. Th gii 
- 1/9/1939 : Chin tranh th gii th hai bùng n , c kéo vào Pháp ,Phápu hàng c. .- Pháp thc hin chính sách thù ch i vi các lc lưng tin b trong nưcphong trào cách mng  thuc a .
b. Vit Nam 
-
 
 ông Dương, Toàn quyn ơ -cu thc hin chính sách vơ vét sc ngưi,sc ca ca Vit Nam  dc vào cuc chin tranh .
-
 
9/1940, Nht vưt biên gii Vit – Trung vào min Bc Vit Nam, Phápnhanh chóng u hàng .
-
 
Nht s dng b máy thng tr ca Pháp  vơ vét kinh t phc v chochin tranh, àn áp cách mng..
-
 
 VN, bên cnh ng phái thân Pháp còn có ng phái thân Nht như : i Vit, Phc Quc …ra sc tuyên truyn la bp v văn minh, sc mnh NhtBn, thuyt i ông Á, dn ưng cho Nht ht cng Pháp.
-
 
 Vit Nam t dưi ách thng tr ca Nht – Pháp.
-
 
u 1945 , phát xít c b tht bi nng n (châu Âu), Nht b thua to nhiu nơi.(  châu Á – Thái Bình Dương)
-
 
 ông Dương, ngày 9/3/1945 Nht o chính Pháp. Li dng cơ hi ó,các ng phái chính tr  VN tăng cưng hot ng. Qun chúng nhân dânsc sôi khí th, sn sàng vùng lên khi nghĩa .
2. Tình hình kinh t – xã hi .a. Kinh t  * Chính sách ca Pháp: 
-
 
u tháng 9/1939, Toàn quyn Ca-tơ-ru ra lnh tng ng viên nhm cungcp cho mu quc tim lc ti a ca ông Dương v quân s, nhân lc,các sn phm và nguyên liu”.
-
 
Pháp thi hành chính sách “Kinh t ch huy” : tăng thu cũ, t thêm thu mi …, sa thi công nhân, viên chc, gim tin lương, tăng gi làm… ,kim soát gt gao sn xut, phân phi, n nh giá c.
* Chính sách ca Nht: 
 
-
 
Pháp phi cho Nht s dng phương tin giao thông, kim soát ưng st,tàu bin. Nht bt Pháp trong 4 năm 6 tháng np khon tin 723.786.000ng .
 
 24
-
 
Cưp rung t ca nông dân, bt nông dân nh lúa, ngô  trng ay,thu du phc v cho chin tranh .
-
 
Buc Pháp xut cng các nguyên liu chin tranh sang Nht vi giá r như : than, st, cao su, xi măng …
-
 
Công ty ca Nht u tư vào nhng ngành phc v cho quân s như măng-gan, st, pht phát, crôm .
b. Xã hi 
-
 
Chính sách bóc lt ca Pháp – Nht y nhân dân ta ti ch cùng cc .Cui1944 u năm 1945 có ti 2 triu ng bào ta cht ói .
-
 
Các giai cp, tng lp  nưc ta, tr tay sai  quc, i a ch và tư snmi bn u b nh hưng bi chính sách bóc lt ca Pháp- Nht .
-
 
ng phi kp thi,  ra ưng li u tranh phù hp .
Tình hình Vit Nam trong nhng năm 1939-1945  II. PHONG TRÀO GII PHÓNG DÂN TC T THÁNG 9/1939 N THÁ 
 
NG 3/1945 .1. Hi ngh Ban Chp hành Trung Ương ng Cng sn ông Dương tháng 11-1939.
Tháng
11/1939 
, Hi ngh Ban Chp hành Trung ương ng hp ti Bà im(Hóc Môn) do Tng Bí thư Nguyn Văn C ch trì, xác nh :*
Nhim v, mc tiêu trưc mt 
là ánh   quc và tay sai
 , 
gii phóngcác dân tc  ông Dương
 , 
làm cho ông Dương hoàn toàn c lp.
* Ch trương: 
+ Tm gác li khu hiu cách mng rung t, tch thu rung t cathc dân  quc và a ch, phn bi quyn li dân tc , chông tô cao, lãinng .+ Thay khu hiu “Thành lp chính quyn Xô Vit công nông binh” bngkhu hiu “Chính ph dân ch cng hòa”.
* V phương pháp u tranh: 
ng chuyn t u tranh òi dân sinh, dânch sang ánh  chính quyn ca  quc và tay sai; t hot ng hp pháp,na hp pháp sang hot ng bí mt và bt hp pháp.
* ưa ra ch trương thành lp Mt trn dân tc thng nht phn  ông Dương thay cho 
Mt trn dân ch ông Dương.Ý nghĩa: 
ánh du bưc chuyn hưng quan trng, t nhim v giiphóng dân tc lên hàng u , ưa nhân dân ta bưc vào thi kỳ trc tipvn ng cu nưc .
Nêu hoàn cnh, ni dung cơ bn và ý nghĩa lch s ca Hi ngh Ban Chp hành Trung ương ng Cng sn ông Dương tháng 11/1939.
 
 25
2. Nhng cuc u tranh m u thi kỳ mi.+Khi nghĩa Bc Sơn ( 27 / 9 /1940) * Nguyên nhân 
:
-
 
22/9/1940,
Nht vưt biên gii Vit – Trung, ánh chim Lng Sơn, némbom Hi Phòng,  b lên  Sơn
.
-
 
 Lng Sơn, s ln Pháp u hàng, s còn li rút chy v Thái Nguyên quaưng Bc Sơn
* Din bin : 
-
 
 Lng Sơn,s ln Pháp u hàng,s còn li rút chy v Thái Nguyên quaưng Bc Sơn .
-
 
êm 27/9/1940 ng b a phương lãnh o nhân dân Bc Sơn chnánh Pháp, chim n M Nhài, chính quyn ch  Bc Sơn tan rã, nhândân làm ch châu l và các vùng lân cn, i du kích Bc Sơn thành lp.
-
 
Pháp và Nht ã cu kt vi nhau ,Nht cho Pháp tr li Lng Sơn; Phápkhng b, t phá làng bn, bn git nhng ngưi tham gia khi nghĩa .
* Ý nghĩa: 
 
m u phong trào u tranh gii phóng dân tc, ng rút ranhng bài hc quý báu v khi nghĩa vũ trang, thi cơ ...
+ Khi nghiã Nam Kỳ ( 23/11/1940) * Nguyên nhân: 
Tháng 11/1940, Pháp bt thanh niên Vit Nam và Cao Miênlàm bia  n ti biên gii Thái Lan , nhân dân Nam Kỳ và binh lính phni.
* Din bin: 
-
 
X y Nam Kỳ chun b phát ng khi nghĩa, c i biu ra Bc xin ch thca Trung ương .
-
 
11-1940 Hi ngh Ban chp hành Trung ương ng ti ình Bng - T Sơn- Bc Ninh , xác nh k thù chính là  quc Pháp-Nht ; duy trì i dukích Bc Sơn .lp căn c du kích và ình ch cuc khi nhĩa Nam Kỳ vì thicơ chưa chín mui.
-
 
K hoch b l nhưng lnh khi nghĩa ca X y ã n các a phương,nên khi nghĩa vn n ra êm 22 rng sáng 23/11/1940.
-
 
Khi nghĩa bùng n t min ông n min Tây Nam B : Biên Hòa, Gianh, Ch Ln, Tân An, Bn Tre, Trà Vinh, Cn Thơ, Sóc Trăng, Bc Liêu,Rch Giá, M Tho, Vĩnh Long. Chính quyn cách mng thành lp  nhiunơi, ln u tiên xut hin lá c  sao vàng.
-
 
Pháp cho máy bay ném bom tàn sát nhân dân nhng vùng ni dy và btnhiu ngưi. Nghĩa quân còn li rút v ng Tháp và U Minh  cng c lc lưng. X bn nhiu ng viên như Nguyn văn C , Nguyn th MinhKhai
* Ý nghĩa: 
 
Chng t tinh thn yêu nưc ca các tng lp nhân dân Nam B,sn sàng ng lên chin u chng quân thù .
+Binh bin ô Lương (13/01/1941) * Nguyên nhân : 
Binh lính ngưi Vit trong quân i Pháp phn i vicPháp ưa lính ngưi Vit sang Lào ánh nhau vi quân Thái Lan .

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoang Nam added this note
cam on nhieu nha
Shibuchi Heo liked this
Nguyen Ba Phong liked this
Ngọc Anh liked this
Tai Tran liked this
Nguyen Ba Phong liked this
Nguyen Thi Diu liked this
Nguyen Thi Diu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->