Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 17 - NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HÒA TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19-12-1946

lịch sử lớp 12 - Bài 17 - NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HÒA TỪ SAU 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19-12-1946

Ratings: (0)|Views: 998 |Likes:
Published by loankhangloankhang

More info:

Published by: loankhangloankhang on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
 35
Chương III
VIT NAM T NĂM 1945 N NĂM 1954 
Bài 17
NƯC VIT NAM DÂN CH CÔNG HÒA T SAU 2-9-1945 N TRƯC 19-12-1946 
 
I. TÌNH HÌNH NƯC TA SAU CÁCH MNG THÁNG TÁM 1945.1. Khó khăn.a. Ngoi xâm và ni phn * Min Bc (t vĩ tuyn 16 tr ra): 
20 vn quân Trung Hoa Dân quc kéovào nưc ta theo sau là các ng phái tay sai nhưVit Nam Quc dân ng(Vit Quc), Vit Nam cách mng ng chí hi (Vit Cách) hòng giành lichính quyn.
* Min Nam (t vĩ tuyn 16 tr vào Nam ) 
-
 
Quân Anh kéo vào, dn ưng cho Pháp tr li xâm lưc nưc ta. Li dngtình hình, bn phn ng ngóc u dy làm tay sai cho Pháp chng phácách mng.
-
 
Trên c nưc còn 6 vn quân Nht ch gii giáp, theo lnh Anh chng cáchmng.Như vy k thù còn ông và mnh .
b. i ni
 Chính quyn cách mng va thành lp, chưa ưc cng c, lc lưng vũ trangnon yu.Nn ói cui 1944 u 1945 chưa khc phc ưc; nn lt ln làm v ê 9tnh Bc B; hn hán kéo dài.Cơ s công nghip chưa phc hi, hàng hóa khan him, giá c tăng vt, isng nhân dân nhiu khó khăn.Ngân sách Nhà nưc trng rng, tin mt giá ca Trung Hoa Dân Quc tungra th trưng, làm tài chính nưc ta ri lon.Nn dt ,hơn 90 % dân s mù ch.
t nưc ng trưc tình th him nghèo : “
ngàn cân treo si tóc 
”.
b.Thun li cơ bn 
 
-
 
Nhân dân ã giành quyn làm ch, ưc hưng quyn li do chính quyncách mng mang li nên phn khi gn bó vi ch .
-
 
Cách mng nưc ta có ng, ng u là Ch tch H Chí Minh sáng sutlãnh o.
-
 
H thng XHCN ang hình thành, phong trào cách mng th gii phát trin.
 
 36
-
 
Phong trào u tranh hòa bình , dân ch phát trin  nhiu nưc tư bn .
Tình hình Vit Nam sau Cách mng tháng Tám 1945 có nhng thun li và khó khăn gì? II. BƯC U XÂY DNG CHÍNH QUYN CÁCH MNG, GII QUYT NN ÓI, NN DT VÀ KHÓ KHĂN V TÀI CHÍNH 1. Xây dng chính quyn cách mng 
-
 
Ngày
06/01/1946 
, hơn 90% c tri trong c nưc i b phiu bu Quchi và ã bu ra 333 i biu.
-
 
Ngày
02/03/1946, 
Quc hi thông qua danh sách
Chính ph liên hip kháng chin 
 
do Ch tch H Chí Minh ng u, lp ra Ban d tho Hinpháp.
-
 
Ngày 09/11/1946: Ban hành Hin pháp u tiên.
-
 
Các a phương thuc Bc B và Trung B bu c hi ng nhân dân cáccp (tnh, huyn, xã) theo nguyên tc ph thông u phiu
-
 
Lc lưng vũ trang ưc xây dng.
-
 
Vit Nam gii phóng 
 
quân 
 
i thành
V quc oàn 
(9/1945), ri 
Quân i quc gia Vit Nam ( 
22/ 5/1946)
.
-
 
Cui năm 1945, lc lương dân quân t v tăng lên hàng chc vn ngưi.
Ý nghĩa: 
Thng li ca cuc tng tuyn c ã to cơ s pháp lý vng chc cho Nhànưc Vit Nam Dân ch Cng hòa.Khng nh lòng ng h son sc ca c dân tc i vi ng và Chính phcách mng trưc nhng âm mưu chia r ca bn  quc và tay sai.Trên ây là nhng iu kin ban u  ng và Nhà nưc vưt qua ưctình th “ngàn cân treo si tóc” lúc by gi.
2. Gii quyt nn ói .a. Bin pháp cp thi: 
-
 
H Ch Tch kêu gi “nhưng cơm s áo”, lp “ Hũ go cu ói”, t chc “Ngày ng tâm”.
-
 
Quyên góp, iu hòa thóc go gia các a phương trong c nưc, nghiêmtr nhng k u cơ tích tr, không dùng go, ngô, khoai, sn  nu rưu.
b. Bin pháp lâu dài : 
 
-
 
Tăng gia sn xut “Tc t tc vàng”, “ Không mt tc t b hoang”.
-
 
B thu thân và các th thu vô lý.
-
 
Gim tô , thu rung t 25 %, chia li rung t công.Kt qu :sn xut nông nghip nhanh chóng ưc phc hi, nn ói b y lùi.
3. Gii quyt nn dt .
 
 37
-
 
Xóa nn mù ch là nhim v cp bách .
Ngày 8/ 9/1945 
, H Ch Tch kýsc lnh lp
Nha Bình dân hc v 
 ,
kêu gi nhân
 
dân xóa nn mù ch.
-
 
T 9-1945 n.9.1946, trên toàn quc gn 76 nghìn lp hc, xóa mù ch cho hơn 2,5 triu ngưi .
-
 
Trưng hc các cp ph thông và i hc sm khai ging, ni dung vàphương pháp giáo dc ưc i mi theo tinh thn dân tc dân ch.
4. Gii quyt khó khăn v tài chính .
-
 
Kêu gi tinh thn t nguyn óng góp ca nhân dân c nưc qua “Quc lp” và “Tun l vàng”, thu ưc 370 kg vàng, 20 triu ng vào “Quc lp”, 40 triu ng vào “Qu m ph quc phòng”.
-
 
Ngày 23/11/1946. Quc hi cho lưu hành tin Vit Nam trong c nưc .
III. U TRANH CHNG NGOI XÂM, NI PHN, BO V CHÍNH QUYN CÁCH MNG .1. Kháng chin chng thc dân Pháp tr li xâm lưc  Nam B .
-
 
Ngay sau khi Nht u hàng ng minh, chính ph Pháp thành lp oquân vin chinh do tưng Lơ cơ léc ch huy , c ác giăng li ơ làm Cao yông Dương  tái chim ông Dương
-
 
Ngày 02/09/1945, nhân dân Sài Gòn – Ch Ln t chc mít tinh chào mng “Ngày c lp”, Pháp x súng vào ám ông là nhiu ngưi cht và bthương.
-
 
6-9-1945 quân Anh vào gii giáp quân Nht . n Sai gòn , theo sau làquân Pháp . yêu cu ta gii tán lc lưng vũ trang , th ht tù binh Pháp
-
 
êm
22 rng sáng 23/09/1945 
 ,
ưc s giúp  ca quân Anh, Phápánh úp tr s y ban nhân dân Nam B
 
và cơ quan t v thành ph SàiGòn, xâm lưc nưc ta ln th hai .
-
 
Quân dân Nam B nht t ng lên chin u chng quân xâm lưc, tnhp sân bay tân Sơn Nht , t cháy Tàu Pháp, ánh kho tàng …
-
 
T 5/10/1945, sau khi có thêm vin binh ,Pháp phá vòng vây Sài Gòn Ch Ln, m rng ánh chim Nam B và Nam Trung B.
-
 
ng, Chính ph và H Ch tch lãnh o c nưc chi vin cho Nam B vàNam Trung b kháng chin, các “oàn quân Nam tin” sát cánh cùng nhândân Nam Trung B chin u; t chc quyên góp giúp nhân dân Nam Bvà Nam Trung B kháng chin.
2. u tranh vi Trung hoa Dân Quc và bn phn cách mng  min Bc .* i vi quân Trung Hoa Quc dân ng.
-
 
ng, Chính ph và H Ch tch ch trương
tm thi hòa hoãn 
,
tránh  xung t 
vi quân Trung Hoa Dân Quc.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nhung Nhinh liked this
Nhung Nhinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->