Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test-Levha Hart ve kayaçlar

Test-Levha Hart ve kayaçlar

Ratings:
(0)
|Views: 286|Likes:
Published by devkazani

More info:

Published by: devkazani on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

 
10.SINIF TEST SORULARI(KAYAÇLAR VE LEVHA HAREKETLERİ)1.
Magmada bulunan lavların basıncın etkisiyle kırık hatlar boyunca yükselerek yerkabuğu içerisinde soğumasısonucunda oluşan kayalara
“İç Püskürük Kayaçlar”
denir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kayalara örnek olarak verilebilir?A) Siyenit B) Andezit C) Kil taşı D) Tebeşir E)Tüf 
2.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Taşlar çeşitli minerallerden ve organik maddelerdenoluşur. B) Tüm taşların kökeni magmadır.C) Taşlar çeşitli olaylar sonucunda değişikliğe uğrayabilir.D) Taşların oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur E) Taşlar renk, koku, sertlik, gözeneklilik… vb özellikler  bakımından farklılık gösterebilir 
3.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen kayaçların içindecanlı kalıntıları olan fosiller daha fazla bulunur?A)Kireç taşı B)Granit C)Kaya tuzu D)Traverten E)Kömür 
4.
Taşların yüksek basınç ve sıcaklık altında ilk yapısınıterk edip başka bir yapıya girmesiyle oluşan taşlaraaşağıdakilerden hangisi örnektir?A) Andezit B) Granit C) Traverten D) Kumtaşı E )Gnays
5.
Tabakalı yapıya sahiptirler –İçlerinde fosil bulunur – Çökelme ile oluşmuştur.Yukarıda bir kayaç türünün bazı özellikleri verilmiştir. Bunagöre aşağıdaki kayaçlardan hangisi bu tür kayaçlardandeğildir?A) Tebeşir B) Kömür C) Mermer D) Jips E) Traverten
6.
Mekanik (Kırıntılı) tortul kayaçların oluşumundaki temelfaktör aşağıdakilerden hangisidir?A)Sular tarafından eritilmeB)Organik maddelerin etkisiC)Magmanın sıcaklığının etkisiD)Tabakaların uyguladığı basınçE)Dış kuvvetler tarafından parçalanma
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kayaçlar ve oluşumşekilleri
 yanlış
olarak eşleştirilmiştir?Kayaç Oluşum ŞekliA)Granitİç püskürüB)Kireç taşıKimyasal tortulC)KömürDış püskürüD)MercanOrganik TortulE)KonglomeraMekanik Tortul
8.
Kömürün oluşuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi
 yanlıştır?
A)Ortamın iklimi sıcak ve nemli olmalıdır.B)Oksijensiz ortam gereklidir C)Uzun bir zaman geçmesi gerekir.D)Yüksek bir basınç uygulanmalıdır.E)Karbon değerlerindeki değişikli nedeniyle farklı kömür türleri oluşmuştur 
9.
Pamukkale ve Antalya gibi karstik alanlarla ilgili olaraaşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Yer altı suları kireçlidir B) Mağaralar boldur C) Kalker kayaçlara sık rastlanır D) Dış püskürük kayaçlar fazla yer tutar E) Erime çukurlukları bulunur 
10.
Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin oluşumunda dışkuvvetlerin etkisi daha fazladır?A) Kil taşı B) Granit C) Bazalt D) Andezit E) Mermer 
11.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada depremlerin sık görüldüğü yerlerden değildir?A) Endonezya B) Pasifik kıyıları C) Doğu AfrikaD) Akdeniz havzası E) Afrika'nın kuzeyi
12.
Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyuncaoluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Yerküre’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerinhangisinde tektonik deprem olma olasılığı
 
en azdır?
 
A) Güneydoğu Asya B) İtalya ve Sicilya AdasıC) Japonya ve Çin D) İskandinavya ve SibiryaE) Amerika Kıtalarının batısı
13.
Çin,Japonya,Filipinler,Endonezya,Amerika kıtasının batıkıyıları,Akdeniz çevresi ve Hindistan civarı Dünya’dadepremin en fazla görüldüğü başlıca alanlardır.Buna karşılık Doğu Avrupa,Avustralya ve İskandinavya yarımadasında hiçdeprem görülmez.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?A)Jeolojik yapılarının farklı olmasıB)İklim özelliklerinin farklı olmasıC)Arazilerinin eğimlerinin farklı olmasıD)Ortalama yükseltilerinin farklı olmasıE)Ekvatora uzaklıklarını farklı olması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de fay hatlarının yaygınolduğunun kanıtlarından biridir?A)İklim çeşitliliğinin fazla olmasıB)Buzulların etki alanının az olmasıC)Sıcak su kaynaklarının yaygın olmasıD)Karstik aşınım ve birikim şekillerinin yaygın olmasıE)Erozyonla toprak kaybının fazla olması
15.
Deprem hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinindağılışı arasında kesin bir paralellik gözlenir?A)Kapalı havzalar B) Vadiler C) Ormanlar D) Ilıca ve kaplıcalar E) Yüksek platolar 
16.
Yeryüzündeki volkanik alanlar ile depremlerin yaygınolduğu alanlar arasında paralellik görülür.
 
İskandinavya veKanada'da bu tür oluşumların görülmemesinin nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?A) Eski jeolojik devirlerde oluşmuş olmalarıB) Fay hatlarına yakın olmalaC) Engebeli bölgeler olmalarıD) Aşınarak deniz seviyesine yaklaşmış olmalarıE) Genç kıvrım dağlarının bu alanlarda yaygın olması
17.
Volkanik olaylar ve depremlerin yoğun olarak görüldüğüalan, aşağıdakilerden hangisidir?A) Sıcak iklim alanları B) Ekvatoral BölgeC) Eski kıtalar D) Yakın zamanda oluşmuş alanlar E) Dış kuvvetlerin etkin görüldüğü yerler 
18.
Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindekibölgeleridir.Bazı sahalar fay hatlarının bulunduğu alanlarla paralellik gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu sahalardan biriolarak gösterilemez?A) Deprem alanları B) Karstik araziler C) Volkanik sahalar D) Genç kıvrım dağlarıE) Sıcak su kaynakları
 
19.
Yeryüzünde faal volkanların yoğun olarak bulunduğu yer Pasifik Okyanusu ve çevresidir. Burasına ateş çemberi dedenir:” Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Derinliğin fazla olmasıB) Bu bölgedeki yer kabuğunun kırıklı olmasıC) Bu bölgedeki yer kabuğunun sert olmasıD) Yerkabuğunun kıvrımlı olmasıE) Yer kabuğunda depremlerin olması
20.
Ülkemizde kimyasal tortul taşlara en fazla hangi bölgemizde rastlanır?A)Ege BölgesiB)Marmara Bölgesi C)Akdeniz BölgesiD)Doğu Anadolu Bölgesi E)İç Anadolu Bölgesi
21.
Bir bölgenin jeolojik yapısı aşağıdakilerden hangisiüzerinde daha etkilidir?A) Akarsu rejimi B) İklim çeşitliliği C) Yer altı kaynaklarıD) Doğal bitki örtüsü E) Tarım ürünleri çeşidi
22.
Bursa, Kütahya, Afyon ve Denizli yörelerinde kaplıca veılıcaların yaygın olması bu yörelerle ilgili aşağıdakilerdenhangisini doğrular?A)Yükseltilerinin birbirine yakın olduğunuB)Birinci zamanın başında oluştuklarınıC)Karstik bir yapıya sahip olduklarınıD)Kırıklı bir yapı sahip olduklarınıE)Toprak tiplerinin benzer olduğunu
23.
I.jeolojik zamanda oluşan arazilerde deprem görülmez.Aşağıdakilerden hangisi bu tür alanlardan değildir?A) Doğu Avrupa B) Kanada C) AvustralyaD) İskandinavya E)Hindistan
24.
İtalya, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Şili gibiülkelerdeki volkanik faaliyetlerin günümüzde de devametmesi, bu ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ileilgilidir?A) Bulundukları yarım küre ile B) Bitki örtüleri ileC) Jeolojik yapıları ile D) Yeraltı suları ileE) Genel iklim özellikleri ile
25.
Yeryüzünde fay hatlarıyla aşağıdakilerden hangisininparalellik göstermesi beklenir?A)Volkanik arazilerinB)Hidroelektrik santrallerininC)Karstik arazilerinD)Yüksek dağlarınE)Platoların
26.
Aşağıda verilen taşların hangi ikisi canlı kalıntılardanoluşmuştur?A) Taşkömürü – Mercan kaya B) Traverten – ÇakmaktaşıC) Granit Tuz D) Jips TurbaE) Linyit – Kalker 
27.
Aktif volkanların ve şiddetli depremlerin olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisi kesinlikle görülür?A) Kaplıcalar B) Ormanlar C) GelgitD) Buzullar E) Heyelanlar 
28.
Tektonik depremlerin etkisini sürdürdüğü bölgeleringenel özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?A)Volkanik dağların geniş yer tutmaB)Genç yapı ve kırıklı dağların olmasıC)Arazinin killi yapıda olmasıD)Arazinin oturmuş bir kütle olmaE)Toprağın tarıma elverişli olma
29.
Volkan dağları tek kütleler olmalarına rağmen, çoğuzaman aynı istikamette dizilmişlerdir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Kıvrım dağlarını takip etmeleriB) Akarsu yataklarını takip etmeleriC) Kırık hatlarını takip etmeleriD) Verimli ovaları takip etmeleriE) Deprem alanlarını takip etmeleri
30.
Yer kabuğu tek parçadan oluşmaz. Levha denilen vehareketli olan 7 büyük parçadan oluşur.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi levhaların oluşumu vehareket etmelerinde etkili olmuştur?A) Magmada oluşan konveksiyonel hareketB) Dış kuvvetlerin yeryüzünü aşındırıp, düzleştirmesiC) Karalar üzerinde izostatik dengenin bozulmasıD) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiE) İnsanların yerkabuğu üzerinde yaptıkları değişiklik 
31.
Yerkabuğunda doğal nedenlerle meydana gelen titreşimve sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşumlarına görevolkanik, çöküntü ve tektonik depremler olmak üzere üçeayrılır.
 
Buna göre, deprem türleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi doğru değildir?A) En yaygın ve yıkıcı olan tektonik depremlerdir.B) Aktif volkanlan yan çevresinde k k volkanik depremler görülebilir.C) Bir mağara veya yeraltı boşluğunun çökmesiyle tektonik depremler oluşur.D) Dünya'da en şiddetli deprem bölgeleri, Alp kıvrımlarınıngeçtiği okyanus kıyılarıdır.E) Kalker ve Jips gibi kayaçların yaygın olduğu yörelerde,çöküntü depremi görülme olasılığı yüksektir.
32.
Volkanik faaliyetler aşağıdaki bölgelerden hangisindeyoğun olarak görülmektedir?A) Pasifik çevresi B) Akdeniz çevresi C) Kuzey AfrikaD) Alp-Himalaya çevresi E) Kuzeybatı Avrupa
 
Aşağıdaki soruları Dünya haritasına göre yapınız.33.
Haritada belirtilen noktalardan hangilerinde depremihtimali dahafazladır?(…………………………….…………)
34.
Haritada belirtilen noktalardan hangilerinde depremihtimali daha azdır? (………………..………...……………...)
35.
Haritada belirtilen yerlerden hangilerinde aktif volkanlar bulunur? (………………………………...……..……………)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->