Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
MP's (privileges) Bill - Dhivehi - Imthiyaaz Bill

MP's (privileges) Bill - Dhivehi - Imthiyaaz Bill

Ratings: (0)|Views: 636|Likes:
Published by Badr Naseem
MP's (privileges) Bill - Dhivehi - Imthiyaaz Bill
MP's (privileges) Bill - Dhivehi - Imthiyaaz Bill

More info:

Published by: Badr Naseem on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
j
 
ށށށށޏޏޏޏފށ ގގ  ފށގގ ފށ ގގ   ފށގގ 
>;5;>;5;>;5;>;5;
####
>6>6>6>6
 
ތ ގމ ޑނފ ތގމ ޑނ ފތ ގމ ޑނފ ތގމ ޑނ ފތދ ޏސކ ތދ ޏސކތދ ޏސކ ތދ ޏސކތޞޑ މކނ ތޞ ޑ މކނތޞޑ މކނ ތޞ ޑ މކނޏށ ޏށޏށޏށ 
ގގ ނ ލ ފޮ މ ގގ ނލ ފޮމގގ ނ ލ ފޮ މ ގގ ނލ ފޮމ
 
5555
,,,, 
&ދ' ؉ނހ މޡނޖ ؉ނހ މޞޑ މކނ ތދ ޏސކ ތ ގމ ޑނފ ތސނފދއ ބ ؉ނކ  މ ފށމ ޑނ ޏނޛކ ؉ނހމކ ގޞ ދސ ގ ފހބނ ؉ނހތކފހ ގ ޑށ  އ ގ ގޡ,  &ޅ ' ކ؉ ގ ޑހ ޅ ގ ގޡ_ ގމ ޑނ ފތޞޑ މކނ ތދ ޏސކ ތ ގ ގޡTއނ, 
ތ ގމޑނ ފތގމޑނ ފތ ގމޑނ ފ ތގމޑނ ފ ޞޑމކނ ތދޏސކ ޞޑމކނ ތދޏސކޞޑމކނ ތދޏސކ ޞޑމކނ ތދޏސކ 
>>>>
,,,, 
&ދ' ކތދޏސކ ތ ގ މ ޑނ ފ ؉ހ ބގދ ދއ ގނލ ގށ ޅހ މތގދނ ނތ ގ ގޡ  ނ ލގށ ނތކހޞޑ މކނ ގއނ؉ ފ ؉ޅދ ޏސކ ތ ގ މ ޑނ ފތ ގ މ ޑނ ތދ ޏސކދނޛ  ގމ ޑނނ ؉ނޅހމ ފށ ؉ނޅހމޡނޖ އ ގތށ ޏ ނތކ ފހ ބނ  މ ޑނ ޏނޛކ ތގ ފށ ގކ ؉ޅ ގގ ފށގކ ތދ ޏސކ  އޅހމ ފށ ނޅހ މޡނޖ އ ގތށ ޏ,  &ޅ '  މކނ ތދޏސކ ތގ މ ޑނ ފ ގ މޑނފ ނތނ ގކ ތޞ ޑތޅދ ޏސކ ނ ؉ނހ މ ފށ ނހމޡނޖ އ ގތށ ޏނ ؉ނޅހ މޚކހ ތދ ޏސކ  އނއގތ ގކދ ނމ ފށ ނހމޡނޖ އ ގތށ ޏ ޅ ގ ގ ފށގކ ތދ ޏސކ, ނ  ބނނ ؉ނހމ މހނޛކ  ބ ގކ ފހ ގދ ޏސކތހ މ މހނޛކ ނފހ ؉ނމ ޏޖ ފކ ހނހނތކވނޕގހ  މތގ ބ ގތޅ ؉ނ ފށނ ؉ނކތ ގދ ؉ނކ ފހކސ ފ މ ނތހމ ޏޖ ފކ ހނހނ ނ މ މހނޛކ  ޏ ފޚ ގހއނއ ގތ ގކދ ޛއފށ ކދ ފ ލ ތކ ފހފ މހނ ފ ؉ނކ ފހ, 
 
 >
 ތ ގމޑނ ފ ތގމޑނ ފތ ގމޑނ ފ ތގމޑނ ފ ތދޏސކތދޏސކތދޏސކ ތދޏސކ  ތގފށގކތގފށގކތގފށގކ ތގފށގކސފ ބ ސފ ބސފ ބ ސފ ބ 
::::
,,,, 
&ދ' ތސނ ފދއ ބތ ޑނފދކސނތޛޛނ ގ ގޡ ފހ ގ ޑށމ ޏނ ބ  ތކތ ގދތހ މ ފށ ގނފ މ؉ތޛޛނ ގ ގޡކމ ފ ލތށށ
8
ގއނތ ބނކ؉ނތސނ ފދއ ބ ގ ގޡތކ ބދނދކ ގނނ މ ފށގއގތށޏ ތގ މ ޑނ ފޅކހޅދ ޏސކ ބގދއނ ލއފހ ގ ޑށ؉ތޛޛނ ގ ގޡ
2;
 ގއނތ ބނކ ގށތ ގ މޑނ ފތދ ޏސކހ ގގ ފށގކ؉ނތދ ޏސކ ކދކދއހނށ އގތއ,ނތކނ ބގތ ޅނފހ ގހ ގހ ތދ ޏސކ ނ މސ ފ ބ ގއ ގތދށނތ ފ މއނ ލއ ފހގ ޑށއ ގ ގ މކތ މތ, 
5
, ނ ފ ތދ ޏސކޛ , 
>
, ތދ ޏސކ ގ ޛނ ފށނ, 
:
,  ފޕ ޏ ޚ ފސކ# ފޕޏ ޚ ފ ގނކ, 
1
,  ފޕ ޏ  ޘ ފތ  ފޚ ގކ ޏ ޘ, 
8
, ގ ފ ފނޡކ ތހ މޚކހ, 
0
,  ގ ފ ފނޡކ ށނ ގ ތހ މޚކހ,  &ޅ ' ތގ މ ޑނ ފތދ ޏސކގ ފށ ގކއ ފއނށހނހނ ގކޛ ށ މމހ  ގތވތއނށނހމޛ ޏސ؉ ލޖނހ މޏ؉ފށތހ މކނޡޛނ ހނހ މ މ ފ ލ؉ނނސނ ފ ގނސނ ފނތ ފށއނށހނހނ  ތހމ ގއ ޏ ބނށކޞމ ގނނ މނތކޛނސކދ؉ކޡގ ގ ނތ އނ ލއފހ ގ ޑށޅހމސ ފ ބ ފހމ ޑޮ ފއނ ގއ ގ , 
ނ މޡނޖ ޕގތނކ ނ މޡނޖ ޕގތނކނ މޡނޖ ޕގތނކ ނ މޡނޖ ޕގތނކ 
1111
,,,, 
&ދ'  ގތވތ މހނޛކ ތދ ޏސކ ތ ގމ ޑނ ފ ؉ ގއކ ނތ ފ މ؉ނ ނޅދ ޏސކ؉ނނޅހ މޚކހ ތދޏސކ؉ނޅ ގ ގ ފށ ގކ ތދ ޏސކ ނހ މ ފށ ؉ނހމޡނޖ ޕގތނކ  ބށ ޏ؉އހ މޞޑ މކނ,  &ޅ ' ސކ ތގ މ ޑނ ފނތނނޚކހ ތދ ޏސކ ނ މއ ގ ؉ނތނނޛޏސ ތދ ޏ ހފށ ގކ ތދ ޏސކ ބކ ޏޛނތ ގ ނޜހ ޏ މކތ މތ އ ގލ ޏޝ ގ 
 
 :
 ހނ ބ މއ ގ  ގށށޛ ތނކވދޅދ ވދޅދ މއ ގ ނނހދއޚއ  ގކ ނ ޅހޚހ ؉ ގށށޛ ތނމތ ފހ ޏކޮ ނތކ ގ ބހފށ ފޞދޅހ ޛއނނ  ބކހފށގކ ނ  މއ ގ ޡޖ މޡނގ ނތ ގދޅހ ފޑނދ  މއ  ބ ގށ  މއ ގ  މއ ގ ޅހނނއޮ ބދ ޅހތނބ ގ  ގ އނ ގއ,  & ގ ' ހ ފށ ގކކ ތކޡކ ތ ގނޛ ނ ޏޅދ ޏސކ ޅކ ފހ ބނ  މ ޑނގ ގނ  ތކނނނ؉ނ ޏސކގ މހނޛކ ތދ ފށގނ ބނ ނތކނ ބ ޏސކހޛ ފ ނތ މތއ  ގ ގދއ ފޞދ ނތތއނ ގއ ގ ގތޅހ ފ ޑނދ ޅހބ ގށ,  & ފ' ނ ހ ފށ ގކ ނތދ ޏސކފހޅނފނ ބ އނ ލއށޝމ ގނ ހ ފށގކ ވތ މހނޛކ ތދ ޏސކ ބނ ؉ނނތހ މ ފ މ ބނތކހ ގހހނ ؉ނ ގގ މތ ނތހ މ ފ މބ  ފހޅޅ ފޅ ފ ނހ މވމނ  ގދ ގދނ  ގ ފށ ގކ؉ނ ނ  މއ ގ ނތނވ މނގދގދނ ނހ މ ފބނ ތ ފހ ފޛ  ގގދ ނތނޅ ފ  ނ  ގހ މޛޛނނކގ ޏ ފށނނ ނކހ ފ މދނ ނތކހގހ  ބނ ހ ފށގކ އ ގ ބއނ ގ ,  &ށ' ތމ ޏނ ބ  މއ ގ ޅހދ ލނ ތ ފހ ފޛ ހ ފށގކ ތދ ޏސކ ތގ މ ޑނ ފ ނ  ގ ގ މ ގ މ ބ ލނ ކ ގ ފހމ ފ ޑޞ ޅހނޛޛނނކޅހ ފށގކ  ޖނދކ ހނކ ފ މއނ ގއގ ފހ ބނ ފ ބ ގކ,ނ  ބނބނ ހފށގކ ހނކހދޛ ލ މކ ޏޮކކޞ މ ގނ  ގށޏއނ ގއ ގބނޛނސކދ,  &ވ' ކދކދ  މ ގނކފހމ ލ މ ޛއނނ ޅ ގ ގ ފށގކ ތދޏސކ ތގ މ ޑނ ފ  ފ ލޜ މށ ޏއނގއ ގ ބ,  &ހ' ތ ބނކ ކ&ޅ 'މއ ގ ނޜޝޟ  ގ ގޡ  ފހ ނޅހ އ ގތއގ ޑށ ނތ ކނޛނކ ގނނޛ ؉ ލނހށބނ ތނ މ ފ؉
5;);;;#/
&ޛދދ ބ' ނނ ޑ ލ ފ
5;;);;;#/
&ހނ ޏނނ'ތ ބކ ބ ނ ޑލ ފޮ ބގހ ބ ޅހ ގކ ފސ؉ނހދކ ގނ އފއނށ ނތކ ފހޅ ނގނ ލޞއ ނ މ މފ ލ އކފހހއ, 
ގހގނ ޅޞ ޑމކނ ގހގނ ޅޞޑމކނގހގނ ޅޞ ޑމކނ ގހގނ ޅޞޑމކނ ޏކޮ  ބ ލށ ޏ ޏކޮ  ބ ލށ ޏޏކޮ  ބ ލށ ޏ ޏކޮ  ބ ލށ ޏ 
8888
,,,, 
&ދ' ސކ ތގ މ ޑނ ފނ ؉ނޅޞ ޑ މކނ ތދޏނ ؉ނޅ ފ ބޡ ތދޏސކ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->