Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model contract de comodat auto si Anexe

Model contract de comodat auto si Anexe

Ratings:
(0)
|Views: 5,812|Likes:
Published by Andreea Fechita
Model contract de comodat auto si Anexe: Solicitare, PVPP
Model contract de comodat auto si Anexe: Solicitare, PVPP

More info:

Published by: Andreea Fechita on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
Exemplarul …..
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT) AUTOTURISM
 Încheiat astăzi …. la ……
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
Dl. ……,
domiciliat în ….. născut la data de (ziua, luna, anul) ….. în ….., posesor alcărţii de identitate seria …. nr. …… eliberat de ……, cod numeric personal ………, în calitate de
comodant
, pe de o parte,şi1.2.
S.C. ….. S.R.L.,
cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului subnumărul ……, CUI: ….., reprezentanta de
…..
în calitate de
comodatar 
, pe de altăparte,au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL I SCOPUL CONTRACTULUI
Ș
2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, autoturismul, proprietate personală,marca …. tipul ….., nr. de identificare ….., capacitate motorului ….., culoare …., ande fabricaţie ….., înscris în circulaţie sub nr. ……, conform certificatului de înmatriculare nr. ……, eliberat de ….. a municipiului ….. autoturism aflat în bunăstare de funcţionare, care nu este sechestrat sau urmărit, numit in continuareAutoturismul.2.2. Comodantul va pune la dispozitia comodatarului Autoturismul, la solicitarea expresaa acestuia. In acest sens comodatarul va formula Solitarea conform Anexei 1 lacontract, revenindu-I astfel dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publicedin ţară şi din străinătate.Solicitarea va fi inaintata de comodant cu cel putin 3 zile inainte de data solicitata a-ifi predata. Comodantul este obligat sa puna la dispozitie Autoturismul,neconditionat, cu exceptia cazurilor de forta majora.2.3. Scopul acestui contract este acela de a furniza delegailor S.C….. S.R.L capacitatea
ț
 logistică de a se deplasa la potenialii clieni i contractori sau atunci când situaia
ț ț ș ț
 impune acest lucru.2.4. La predare - primirea autoturismului, partile vor incheia procesul verbal de predareprimire ca in Anexa 2, ce consituite parte integranta din contract.
III. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Drepturile si obligaţiile comodantului sunt următoarele:a)să predea spre folosinţă comodatarului autoturismul mai sus menţionat. Înacest sens se va încheia pentru un proces verbal de predare primire în carese va menţiona cel puţin: părţile, obiectul, starea obiectului, kilometri parcurşila momentul predării/primirii.b)să solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se foloseasde autoturism ca un bun proprietar.c) sa solicite încheierea prezentului contract înainte de termen daca comodatarulnu isi respecta obligaţiile contractuale3.2. Drepturile si obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
 
a)solicite şi obţispre folosiă autoturismul care face obiectulprezentului contract;b)să folosească autoturismul ca un bun proprietar, să efectueze revizii curentedacă sunt necesare în perioada exploatării autovehiculului i reparaţii care s-
ș
au datorat a unor deteriorări apărute în perioada exploatării şi să nu transmitădreptul de folosinţă unei terţe persoane;c)suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autoturismului înperioada exploatării (inclusiv costurile privind carburantul), de asemeneacheltuielile privind taxa de drum (rovigneta), alte taxe impuse de statulRomân i asigurarea obligatorie (RCA) vor fi suportate de către comodatar pe
ș
 durata exploatării autovehiculului.d)să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autoturismuluifolosit. În acest sens se poate încheia asigurare casco pentru autoturism, caz în care comodatarului va suporta proporional, cu durata utilizării, cheltuielile
ț
 cu asigurarea.e)va suporta toate pagubele şi va fi unic responsabil pentru orice daună sauvătămare produsă unui terţ;f)fatoate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate alcomodantului să fie respectat pe toată durata contractului;g)în momentul expirării contractului să predea comodantului autoturismul înaceeaşi stare de folosinţă ca în momentul preluării şi să răspundă de oricedegradare adusă acestuia.h) dreptul de folosinţa obţinut de societate prin prezentul contract da acesteadreptul de a folosi autoturismul în toate activităţile sale, pentru deplasări întara si străinătate, atât ale administratorului cat si a angajaţilor societăţii.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe operioadă de …. an, începând de astăzi, data semnării contractului.4.2. La expirarea prezentului contract, ile vor putea, de comun acord, prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţiainstanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la cap.III, din prezentulcontract;
cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fărăacordul celeilalte părţi;
 în termen de 10 zile de la data primirii notifirii prin care i s-a adus lacunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricaredintre obligaţiile ce-i revin.5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o vanotifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmeazăsă-şi producă efectele.5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor dejascadente între părţile contractante.5.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil acauzat încetarea contractului.
 
VI. LITIGII
6.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract saurezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe caleamiabilă de reprezentanţii lor.6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţilecontractante.7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsulsău, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,anterioară sau ulterioară încheierii lui.7.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferăvreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalentbănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.7.4. Anexa 1 „Solicitare pentru utilizare autoturism” si Anexa 2 „Procesul verbal depredare-primire a autoturismului” fac parte integranta din acest contract7.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi …. datasemnării lui.COMODANTCOMODATAR
.S.C. . S.R.L.
Prin reprezentantul legal
…..

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
doruk1964 liked this
mediusaem liked this
Mirea Gicu liked this
Lanadero Atidab liked this
Mihalache Marius liked this
Abalaru Ionut Daniel liked this
mediusaem liked this
mediusaem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->