Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy Dinh Quan Ly Day Them Hoc Them Tren Dia Ban Tinh Ninh Binh Nguyenthanhnam1210

Quy Dinh Quan Ly Day Them Hoc Them Tren Dia Ban Tinh Ninh Binh Nguyenthanhnam1210

Ratings:
(0)
|Views: 150|Likes:
Published by nguyenthanhnam1210
http://nguyenthanhnam1210.wordpress.com/
Quy dinh quan ly day them hoc them tren dia ban tinh Ninh Binh nguyenthanhnam1210
http://nguyenthanhnam1210.wordpress.com/
Quy dinh quan ly day them hoc them tren dia ban tinh Ninh Binh nguyenthanhnam1210

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: nguyenthanhnam1210 on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
uY
BAN
NBAN
DAN
C(JNG
BOA.
xA
HOI
cHiJ
NGBIA
VI$TNAM
11NB
NlNHBlNB
BOt,
itp-
T\Tdo-llfDh
pbur
S8:.
./-t
12010/Qf>-UBND
NinhBinh,.
ngdy
/6
thang,6
nlim
2010
Sd_,GlAo.
Ol)C
&
eAO
T~O
NB
QUYET
DJNH
DENs6·····1.4f.9:D
Ban
baBh
Quydinb
qUiD
Ii
vi
dl)Ythem,
hqc
them
Ng8y:.Lf.e.t....
f...
20AO'~......
tr"
iI~.
bl..
t~
h
Ni·
hB'b
~I'I,.(
1-nT'",
rt'l"
.enUja'
liD.
m
m',
m
'IoII
'u
l'C'n:...·_M.V..lAlJ••
/_I.:tnll/
_-__.;=--------
\.___JIj
f..:.:::.::.:.
.._-...,...'fi
TrW
UY
BAN
NHANDANTINHNINB
Bll~n
Can
cU
Lt$
tA
chile
HQi
.t16n,g
nh8n
c18n
va
Uy
ban
nhin
dan
ngay
26/1112003;
Cin
cu
Lujt
Giao
due
ngay
14/612005
va
Lu,tsUa
ctAi,b6
sungmQt
s6
diSu
CUll
Luit
giao
duengay
25/t112009;
can
cU
QuySt
dinh
sA
03/2007/QD-BGDDTngay31/0V2007cita
BQ
wangB{i
Giao
due
vaBao
tao
BanhBnhquydinb
vS
daythem,hQC
them;
S,.
r
,t'
iii._~',
I-""",'
,",f,_",_'\
,'11__,:"
I:-,'_,'_,''"";,_-_-
xe.
d
nghl,cua
Giamdoc
Sa
giaoduevaDao
tao~
To
trlnh
so64nTr-
SGOOT
ngay
08/6/2010,
QuvETBJNB:
BiSu
1.Banhanhkern
thee
Quy8t
dinh
nay
"Quy
iJjn.h
(juan
If;
v
dqy
them,
hocthem.tren(Ita
ban
tinhNinhBinh".
Dian2.
Quy~t
dj.nh
nayco
hi~uhirethihsnhsau
10
ngay,
ke
til
ngay
ky
va
thay
thSQuy6t
&.nh
sa
152212007/QFJR
UBNDngsy
28/6/2007
cUa
UBNDtinh
NinhBinh.
Di~u3.Chanh
Van
phong
UBND
tinh,
Giam
d5c
Sa
Giao
due
va
Ban
tao,Thu
tnrongcae
Sa,
ban,ngimh,
doan
th~
,cUatinh,Chi!tichUBNDcac
huyen,
th8.nh
ph6,
tb.ixIichju
tnich
nhieDlthi
hanh
Quy8t
diM
naY.l-t__
TM.
uY
BAN
NIlAN
DAN
KT.
mu
TlCB
~~~6
em)
TJClI
Noi
nhin:
-Nhu
Bi@:u
3;
-BQGD&DT;
-ThuOng
tnre
Tinh
ut;
-Doan
t'W
biSuQuAe
hQi
tlnbN'mb
Sinh;
-UBMTIQVi,etNamtinh
Ninh
Blnh;-Thubng
trvc
HBNDtlnh;
-<l!u
1¥t.
<3::
PM(lnitjchUBNDtinh;
-~c
Pb6
cbAnb
VPUBND
tinh;
-eve
ki~m
tm
vIn
bin-
BiSTv
pMp;
-Website
Cblnhphu;
-Cangbao
tInh;
-LuuVP6,VPS"VP7,VP2.
A44
 
CQ
IG
BoA
xA
HQI
CHU
NGHiA~TNAM
f)qclip-T.,do-B,nbphuc
iJy
BAN
NBANDAN
TiNHNINHBlNHQUYDJNH
QUaD
Ii
vi
d,y
them
hQcthem
tren
dia
ban
tinh
(BanhlmhkemtheaQuyitilinhs6:.(.u12010IQD-UBNDngay
16
thong
6
nilm2010cuaOybann110ndimtlnhNinhBi"h)
Chuang
I
QUYDJNHC~G
DiSu
1.
Pham
vi
di~uchinh
Vanban
nay
quy
djnb
vS
daythem,hocthem
trongnhatnrcng
va
daythem
hocthem
ngoainhatnrcng;trachnhiemella
t6
clnrc
ca
nhan
trans
vi~c
quan
ly
va
t8
chircthuc
hi~D
daythem,
hoc
the~quy
dinh
v~c~p
giAy
phe~\.ami~n
cAp
gi~y
phep;
trlnh
tv
thutuc,
thfun
quyencap
gi~y
phep
va
thu
h6i
giayphep
dlilY,
them;
di~u
kien
baa
dam
chitluongdaythem,hocthem;mirethuva
ru
dungtienday
them;
viecthanhtra,ki~mtrakhenthutmg
vaxu
ly
viphamv.;
daythem
hocthemtrendiabantinhNinhBinh.f)i~u
2.D&i
tuvngap
dl}llg
Quy
diMnay
ap
dung
d6i
vo;.
cac
t6
chirc,canhfu1lien
quan
d6n
viec
day
them,
hQCthem
trendiabantinh
NinhBinh.
BiSu
3.Myc
dichella
vi~e
d,y
them,
hC}c
them
HoatdC}ngdaythem,
hQC
themgopphdn
ren
luy~nkinang,cung
c6,
rna
rQng,nangcao
kiSn
thtrc
dBi
veingucihocva
quan
lihocsinhngoai
gio
hoctheayell
cAucuagia
dinhngumhoc,
Di~u4.
Nguyen
tic
tbl}'C
hifnd2lY
them,
hQC
them
I.Hoat
dOng
d~y
them,
hocthempMidungmvc
dich,
noidung,phuongphap,
oBi
nrong;phai
dam
bao
co
du
giao
vienvacac
di8u
kien~
co
So'
v~t
chAt
theaquy
dinh
taif)i~u4,DiS.u5Quy~tdinhs5
03/2007/QB-BGDBT
ngay31
thang01nam2007cUaBQtnrongBQGiaodueva
DaD41.0
va
cEC
quydinhkhac
taiQuy~t
dinh
nay.2.Daythem,hocthemtrencoso
gopph5n
nangcaokhanang
t1!
hocva
!\l
nghiencirucuahocsinh.
3.HoatdQngdaythemcothuti~nchidugcthirchi~nsat
khi
aa
duocco
quanc6
thAm
quyen
c~p
giAy
phep,
4.Ca.etochirc,canhandtraimoi
hinh
thirckhong
ouge
ep
bUQc
hoc
sinhhocthem
de
thuti~n.5.Nhimgtnronghop
daythem,
hoc
them
khongdiing
quy
dinh
phai
diroc
phathien,dinhchihoatdl)ngvakipthoi
xU
ly
theadungquydinJ.cuapoopl~t.
J)i~u5.Cac
trutrng
hf}'P
khong
thl}'c
hi~n
d,y
them,
hQCth~m
Cactnronghopkhongtlnrchi~nvi~cday
them,
hocthemtbuc
hi~
theaquy
2
 
dinh~
E>iBu
3,
Quy
<4nh
v~
day
them,
hQC
them
ban
hanh
kern
theo
QuYBt
dinh
sf,
03/20071QE>-BGDDT
ngay31101/2007
ella
BQ
tnreng
BQ
Giao
duevaDaotao,
DiSn6.D'lYthem,hocthemtrong
nM
trnimgvad;rrthem,hqcthem
ngo3.i
nhi
truimg...
1.Daythem,hocthemtrong
nh8.
truongthuc
hi~n
thea
quy
dinh
tai
Dieu4,ChuongII,
Quy
djnh
vS
daythem,h9C
them
ban
hanh
kern
thea
Quyet
dinh
sA
03/2007/QB-BGDDT
ngay
31101/2007
cua
BQ
tnrong
BQ
Goo
dueva
DaD
~a.,
2.Daythem,hoc
them
trong
nhB.
tnrongthuchientheaquy
dinh
¥
Bieu5]
Chuang
II,
Quy
dinh
v€
day
them,hocthemban
hanh
kerntheo
Quyet
dinh
so
03/2007/OD-BGDDT
ngay
31101/2007
ellaBQ
tnreng
Be)Giao
due
va
Boo
tao.
ChmrngIl
TRACHNIIJl.M
QuAN
LY
vA
TOCmJCTlI1!C~
rnA
TO
cmrc
,A
;I,__
Ill'.""
CANHANVEVI¥CD~YTHEMHQCTHEM
Bi~u7.Tniehnhi~meftaUjban
ohandan
tinh,
1.Banhanh
van
ban
quypham
phaplu~t,
van
ban
qUID
19
hanhchinh
ve
d~y
them,hocthemtren
dia
ban
tlnh
NinhBlnh
theaclnrc
nang,
nhiem
vu,
quy~n
,
'
han
quan
Iy
nha
mroc
ve
congtacgiao
duevadaa
tao
va
theosgphan
cap
cua
Be;,
tnnmg
BQ
Giaodueva
E>ilO
tao..
2.
Chidao,quim
ly
th6ng
nhit
hoard¢ng~y
them,
hoc
them
tren
diabantoantinh:3.Xlily
viphamva
giAi
quy~t
khi~unai,
t6
caoella
t8
chirc,canhanv~
daythem,
hoc
them
thea
thim
quyen.
Dj~u8.Trach
Dhj~m
CD8
Uy
bannhin
daD
htly~n,thanit
ph6,
fbi
xi,xi,
phmmg,th]
tr§n
1.
Pb6i
hgp
chi~ovatri~n
khai
t6
clnrcthtrchien
nhiingquy
dinh
ciia
phaplu~tv~
daythem
hoc
them
tren
dia
banthuQc
dta
phirongquan
lY.
,
.
2.Phoihop
voieac
coquanchlicnang
thuc
hien
tnichnhiemqusn
ly,
kiem
tra,
don
d5c,
xli
ly
vi
pham,
giai
quy~t
khiAu
nai,
t6
cao
ella
tA
clnrc,
t!a
nh3n
v
day
them,hocthemtrendiabanthuQc
dia
plnrongquan
ly
thea
th§m
quy&..
lli~u9.Tnich
nhiem
cia
So'
Giao
duc
vaDaatao
..
1.La
CO'
quan
chu
tri,thammuu
giup
Uy
ban
nban
dan
tinh
xay
dung
va
ban
hanh
van
ban
quy
pham
poopl~t,
vanban
quan
1t
hanh
chinh
vS
daythe~
hoc
them
tren
dia
ban
toan
tinh.
2.Th\1C
hien
theo
quy
dinh
tai
Bi8u7cua
Quy
dinh
v@d~y
them.
hQC
them
ban
hanh
kern
thea
QuySt
dinh
s5
0312007/QB-BGDBT
ngay
31
truing
01nam2007
cua
BQ
tn.r6ng
BQ
Giaodueva
Baa
tao,
3.Chu
tri)
pb6i
hop
vrn
co
quan
clnrcnang
cO
lieD
quaIl
d~
tri~Jl
khai
t8
clnrcth\Tchi~nvj~c
day
them,hQC
them
theo
dimg
cac
quy
dinh
hi~hanh
cUa
Nba
mroc.
4.Ti~
nl$l
118
sa
xin
cAp
~Yphep~
them,
hQC
them;
kiam
tra,
xemxet
va
tlnrc
hi~nc§p
giAyphep'gia
han
giiy
phep;
thu
h6i
gi§yphep~
them,
.aoc
them.
lli~u10.Trachnhijmciia
Pbong
Giao
d\1C
va
Bao
t,o
1.Thuchl~n
quy
dinh
tai
Bi@u
7cua
Quy
dinh
vB
day
them,
hoc
them
ban
hanhkerntheo
QuySt
dinh
s6
03/2007/QE>-BGDBT
ngay
31thang
01
nam
2007cna
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->