Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6227, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2011 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6227, DATE: 12/10/2011

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6227, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2011 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6227, DATE: 12/10/2011

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by ArcadiaPress
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 12/10/2011, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 12/10/2011, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.

More info:

Published by: ArcadiaPress on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

 
ΗεπιτροπήεφέσεωνδικαίωσετονΑστέραΤρίπολης,πουπαραµένειστηΣούπερΛίγκα
ΣτηΣούπερΛίγκαθασυνεχίσεινααγωνίζεταιοΑστέραςΤρίπολης,αφούηεπιτροπήεφέσεωντηςΕΠΟέκανεδεκτήτηνπροσφυγήτηςαρκαδικήςΠΑΕκατάτηςαπόφασηςτηςπρωτοβάθµιαςπειθαρχικήςεπι-τροπήςτηςΣούπερΛίγκας,µετηνοποίαηοµάδατηςΠελοποννήσουείχετιµωρηθείµευποβιβασµόστηΒ΄εθνικήγιαεµπλοκήστοσκάνδαλοτων«στηµένων»αγώνων.Κατ΄αντιστοιχίαέγινεδεκτήκαιηέφεσητουπροέδρουτηςΠΑΕΑστέραςΤρίπολης,ΓιώργουΜποροβήλου,πουπρωτοδίκωςείχετιµω-ρηθείµεαποκλεισµόαπόκάθεδραστηριότητασχετικήµετοποδόσφαιρογιατρίαχρόνια.
Ηαναπλήρωσητωνδιδακτικώνωρώνµέσασεένατρίµηνο
Τιςκαταστροφέςπληρώνουνοιδράστεςήοικηδεµόνες 
ΗεπόµενηδόσητωνδανείωνπροςτηνΕλλάδαύψους8δισ.ευρώ(5,8δισ.ευρώαπότηνευρωζώνηκαι2,2δισ.ευρώαπότο∆ΝΤ)θαδιατεθείκατάπάσαπιθανότητα,στιςαρχές Νοεµβρίου,όταντοEurogroupκαιτο∆ιοικητικόΣυµβούλιοτου∆ΝΤεγκρίνουντασυµπερά-σµατατης5ηςαξιολόγησης. ΑυτόαναφέρεταισεγραπτήανακοίνωσηπουεξέδωσανστιςΒρυξέλλεςηΕυρωπαϊκήΕπι-τροπή,ηΕΚΤκαιτο∆ΝΤµετάτηνολοκλήρωσητης5ηςαξιολόγησηςτουπρογράµµατοςπρο-σαρµογήςτηςΕλλάδας.Στηνανακοίνωσηεπι-σηµαίνεταιότιηαποστολήτηςΤρόικακατέληξεσεσυµφωνίαµετιςελληνικέςαρχέςγιατιςδη-µοσιονοµικέςπολιτικέςπουαπαιτούνται,«ώστεναεπανέλθειτοπρόγραµµαστοσωστόδρόµο».Σεότιαφοράτηγενικήοικονοµικήκατάσταση,υπογραµµίζεταιότιηύφεσηθαείναιχειρότερηαπόότιαρχικάπροβλεπόταντονΙούνιοκαιεπι-σηµαίνεταιότιηανάκαµψηθαπρέπειναανα-µένεταιαπότο2013.ΣύµφωναµετηνΤρόικα,δενυπάρχουνακόµηαποδείξειςγιαβελτίωσητουδείκτηεµπιστοσύνηςτωνεπενδυτώνκαιαύξησηςτωνεπενδύσεων,ενµέρειλόγωτουγεγονότοςότιοιµεταρρυθµίσειςδενέχουναρ- χίσεινααποδίδουνπροκειµένουναυπάρξειβελ-τίωσητουεπενδυτικούκλίµατος.Ωστόσο,
Τουςβασικούςάξονεςκαιτοντρόποκατάρ-τισηςτουτριετούςστρατηγικούσχεδιασµούτηςΠεριφέρειαςΠελοποννήσουανέπτυξεοκ.Π.Τατούληςστησύσκεψηµετουςπροϊστα-µένουςόλωντωνδιευθύνσεωντωνκεντρικώνυπηρεσιώνκαιτωνπεριφερειακώνενοτήτωνπουπραγµατοποιήθηκεστηνέδρατηςΠερι-φέρειαςτηνΤρίτη11Οκτωβρίου2011.
Σύµφωναµετονκ.Τατούλη,µέσωτουερωτη-µατολογίουπουδιανεµήθηκε,οιυπηρεσίεςθαπρέπει,πρώτον,ναπροσδιορίσουναπογραφικάτιςδιοικητικέςδυνατότητέςτουςστηβάσηπουµέχριτώρααπασχολούσαντιςΠεριφερειακέςΕνότητες.Δεύτερον,οιεµπειρίεςκαιητεχνο-γνωσίατωνυπηρεσιώνθαπρέπειναµεταφερ-θούνωςπροτάσειςστοστρατηγικόσχεδιασµόκαι,τρίτον,οιυπηρεσίεςθαπρέπεινααναλά-βουντηνευθύνητηςπροοπτικήςτουσχεδια-σµούαυτούκαιγιατοµέλλον,πέραντωναρχικώντριώνετών.ΟΠεριφερειάρχηςδιαβεβαίωσετιςυπηρεσίεςότιτοπολιτικόπροσωπικότηςΠεριφέρειαςδενθαεµπλακείστηδιαδικασίααυτήκαιέθεσεκα-ταληκτικήηµεροµηνίαεπιστροφήςτωνσυµ-
Ηευρωζώνηπρέπεινασφίξειτηζώνηγιακαιρό,σύµφωναµεέκθεσητηςΕπιτροπής 
ΣΕΛ.5
ΟτριετήςστρατηγικόςσχεδιασµόςτηςΠεριφέρειαςΠελοποννήσου
ΣΕ ΤΡΕΙΣΞΟΝΕΣ
ΣτιςαρχέςΝοεµβρίουηεπόµενηδόσηύψους8δισ.ευρώ
ΗΕκθεσητρόϊκα
-ηύφεσηθαείναιχειρότερηαπόότιαρχικάπροβλεπότανκαιεπισηµαίνεταιότιηανάκαµψηθαπρέπεινααναµένεταιαπότο2013-οιµεταρρυθµίσειςδενέχουναρχίσεινααποδίδουνπροκειµένουναυπάρξειβελτίωσητουεπενδυτικούκλίµατος -ηεκπλήρωσητωνδηµοσιονοµικώνστόχωνπουείχαντεθείγιατο2011δενείναιπλέονεφικτή
 ταΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΝΕΑβρίσκονταικάθεπρωϊσταπερίπτερακαιπρακτορείαεφημερίδων
ΣΕΛ.3ΣΕΛ.5ΣΕΛ.4
Τοπικέςειδήσεις στιςµέσασελίδες 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΕΛ.13-14-15
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ
ΣΕΛ.12
Ο Βενιζέλος προς τους βουλευτές ΠΑΣΟΚ:
 Αννοµίζετεότιηκυβέρνησηείναιανα-ποτελεσµατικήκαιδενέχειηθικόυπόβαθρογιααυτάπουκάνειτότερίξτετην
 Αννοµίζετεότιηκυβέρνησηείναιανα-ποτελεσµατικήκαιδενέχειηθικόυπόβα-θρογιααυτάπουκάνειτότερίξτετην,ανέφερε,σύµφωναµεπληροφορίες,οαν-τιπρόεδροςτηςκυβέρνησηςκαιυπουργός ΟικονοµικώνΕυάγγελοςΒενιζέλοςκατάτησυνεδρίασητωνΚοινοβουλευτικώνΤο-µέωνΕργασίαςΕσωτερικώνκαιΟικονοµι-κώντουΠΑΣΟΚ,ενόψειτηςεπεξεργασίας τουνοµοσχεδίουγιατοενιαίοµισθολόγιο-βαθµολόγιοκαιτηνεργασιακήεφεδρείααπότηναρµόδιαεπιτροπήτηςΒουλής.
ΤΡΙΠΟΛΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ12ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2011
Φ.Ε.6227
Τιµή 1 ε.
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΑΝΕΑ
16
ΗµερησιαεφηµεριδατηςΠελοποννησου
k
-
nea@otenet.gr
Συνεχίζεταιηκατάληψητης πρυτανείαςτουΠανεπιστηµίουΠελοποννήσου,στηνΤρίπολη
ΣΕΛ.8
Τουπουργείο Ανάπτυξης ετοιµάζειπλαφόνστακαύσιµα
ΣΕΛ.5
ΣτοΚΤΕτουΠΑΣΟΚτοζήτηµατηςεθνικήςγενικής συλλογικής σύµβασης εργασίαςκαιτωνκλαδικώνσυµβάσεων
ΣΕΛ.16
26χώρες πλήττονταισοβαράαποτηνπείνα
ΣΕΛ.7
ΤηντοποθέτησησεισµογράφωνστηνΟιχαλίαζήτησεοΠ.Τατούλης 
ΣΕΛ.8
Μέσασετρειςµήνεςθαπρέπειναγίνεταιηανα-πλήρωσητωνδιδακτικώνωρώνπουχάνονταιστασχολεία,ορίζειηεγκύκλιοςτηςυφυπουργούΠαιδείας ΕύηςΧριστοφιλοπούλου,ηοποίαέχειεκδοθείκαιστοπαρελθόναλλάηδιαφοράτώραείναιότιηαναπλή-ρωσηθαπρέπειναγίνειµέσασεσυγκεκριµένοχρο-νικόδιάστηµα.Παράλληλα,ηαποζηµίωσητωνζηµιώνσεόσασχολείαυπάρχουνκαταστροφές,δε-δοµένουότισΆολόκληρητηχώραέχουνγίνειµη-νυτήριεςαναφορές,θαζητείταιαπότουςδράστεςήαπότουςκηδεµόνεςτουςεφόσονείναιανήλικοι.Συγκεκριµένα,σύµφωναµετηνεγκύκλιο,στασχο-λείαπουέχασανδιδακτικέςώρεςηαναπλήρωσηεξα-σφαλίζεταιµε:-Περικοπήπεριπάτωνκαιεκδροµών
 
ΣΗΜΕΡΑ
 
Στην λαίλαπα των δυσβάστακτων οικονοµικών µέ-τρων, που καθηµερινά εξαγγέλλονται, ο πολίτης αι-σθάνεται αδύναµος και ανήµπορος να αντισταθεί.Προσπαθεί µήνες τώρα να καταλάβει το «γιατί» φθά-σαµε ως εδώ αλλά και «γιατί» οι πολιτικοί µας, πα-ρόλο το στραπάτσο που υπέστησαν επιµένουν στηνίδια γραµµή της φαυλότητας και υποσχεσιολογίαςτων πάντων. Ιδίως οι παλαιότεροι εξ αυτών, οιίδιες φθαρµένες φιγούρες,τα ίδια ξεφωνηµένα, ανυ-πόληπτα πρόσωπα των περασµένων χρόνων.Και διαπιστώνει, παράλληλα, ως µέθοδο αντίδρασηςτης κοινωνίας τα γιαουρτώµατα των κυβερνητικώναξιωµατούχων, πρωτίστως, και της αντιπολίτευσης,δευτερευόντως. Μια µέθοδο αρκετά λάϊτ σε σύγ-κριση µε τους προπηλακισµούς, τα σπρωξίµατα καιτις άλλες βιαιοπραγίες που παρατηρήθηκαν στο πα-ρελθόν. Γι αυτό και την προσπερνά αδιάφορα, χωρίς να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα. Όµως, δεν είναι η ώρα για συγκριτικές πολιτικέςεπιστήµες µε αναφορά το γιαούρτωµα. Είναι ώρα νααντιληφθούµε ότι το χάος είναι έξω από την πόρταµας. Η πολιτική βία που παρακολουθούµε στα πεζο-δρόµια δεν προήλθε εκ του µηδενός. Είναι αποτέλε-σµα της εκτράχυνσης του πολιτικού λόγου. Πριν απόλίγες ηµέρες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τηςελάσσονος αντιπολίτευσης αποκάλεσε συλλήβδην«γοµάρια» κυβερνητικούς, βουλευτές και στελέχητου ΠΑΣΟΚ. Αν αυτά λέγονται από το βήµα τηςΟλοµέλειας της Βουλής τι θα γίνει στο πεζοδρό-µιο; Δεν θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες;Γι αυτό λέµε πως η ένταση είναι παρενέργεια τηςπολιτικής παρεκτροπής. Και πως όλοι έχουν βάλει τοχεράκι τους. Ακόµη και η κυβέρνηση είχε τη φαεινήιδέα των Εξεταστικών. Όχι πως η αντιπολίτευση πάειπίσω. Ωστόσο, η λογική ολοκληρωτικού πολέµουτων πολιτικών ερεθίζει την κοινωνία. Μπορεί οι πα-σόκοι να στοχοποιούνται διότι έχουν εξουσία. Αργάή γρήγορα δεν θα γίνονται διακρίσεις.Το απλό συµπέρασµα είναι ότι το ψάρι βρωµάει απ’το κεφάλι. Οι πολιτικές δυνάµεις µόλις που προλα-βαίνουν να αντιληφθούν τους κινδύνους της επιθετι-κής ρητορικής σε καιρό κρίσης. Ακόµη περισσότερο:αργούν να καταλάβουν πως όταν ψάχνεις µονίµωςενόχους µεταξύ των αντιπάλων σου, δηµιουργείς µιαατµόσφαιρα συνολικής ενοχοποίησης του πολιτικούσυστήµατος. Και αυτή η τακτική γίνεται µπούµε-ρανγκ για τους ίδιους.
 Η Σύνταξη
Πέµπτη 13-10-2011
καιρός: στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα αυξηθούν καιαπό το απόγευµα θα σηµειωθούν τοπικές βροχές και αργότερασποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά. Στην υπό-λοιπη χώρα γενικά αίθριος και σχετικά ζεστός, αλλά το βραδυ σταδυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα στο Ιόνιο θα εκ-δηλωθούν τοπικές βροχές.νεµοι: µεταβλητοί 3 µε 4 και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις µέχρι 5 µποφόρ, στρεφόµενοι το βράδυ στα βόρεια σε βορείους 4 µε 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: σε άνοδο κυρίως στα ανατολικά.
Παρασκευή 14-10-2011
καιρός: στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις µε τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς το από-γευµα στο Ιόνιο να είναι ισχυρές και από το βράδυ χιόνια στα βό-ρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος µε τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη όπου ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα.νεµοι: στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 µε 6 και από τοβράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 µποφόρ. Στα ανατολικά βόρειοι βορει-οανατολικοί 4 µε 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 µποφόρ. Θερµοκρα-σία: σε σταδιακή πτώση.
Σάββατο 15-10-2011
καιρός: στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις µε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα βόρειακαι κεντρικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις µετοπικές βροχές στην Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα.νεµοι: στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 µε 7 και στοΙόνιο τοπικά 8 µποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 µε 6µποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο 7 και από το απόγευµα τοπικά 8µποφόρ. Θερµοκρασία: περαιτέρω µικρή πτώση, σε σχετικά χα-µηλά επίπεδα.
 Το σχόλιο της ηµέρας
 Να χαµηλώσουν οι τόνοι
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011
Ανδροµάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόµαχος, Μάχος, Βαλάντιος, Βαλάντης
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.Η.ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΑΣ.ΗΛ.ΚΑΡΥΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 37 ΤΡΙΠΟΛΗ
2710.231516 fax 2710.230260
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2710. 232350-223390-242280 fax 2710.231890
mail: k_nea@otenet.gr
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ 180 ε-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300 ε-ΔΗΜΩΝ 300 εΤα επωνυμα δημοσιεύματα δεν απηχούνκατ ανάγκη και τις θέσεις της εφημερίδας
site: www.arcadiapress.grinfo@arcadiapress.gr
11.10.2011
 
539
πΧ.... Ο βασιλιάς της Περσίας, Κύρος ο Μέγας, καταλαµβάνει τη Βαβυλώνα και απελευθερώνει τους Εβραίους, που βρίσκονταιστην πόλη για 70 χρόνια εξόριστοι από την Ιουδαία.
1492
.... Ανακάλυψη της Αµερικής: Ο Χριστόφορος Κολόµβος φτάνει στις Μπαχάµες, νοµίζοντας ότι βρίσκεται στη Νότια Ασία.
1810
.... ∆ιοργανώνεται η πρώτη «Οκτόµπερφεστ», όταν ο βασιλιάς της Βαυαρίας καλεί τους πολίτες του Μονάχου να γιορτάσουν µαζίµε τη βασιλική οικογένεια, τους γάµους του πρίγκιπα Λουδοβίκου µε την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Η γιορτή θα γίνει θεσµός αργότερα ως το µεγαλύτερο φεστιβάλ µπύρας στον κόσµο.
1826
.... Ο Νικόλαος Κριεζιώτης επικεφαλής 450 ανδρών πετυχαίνει χωρίς απώλειες να µπει στην Ακρόπολη των Αθηνών για να ενι-σχύσει την φρουρά που πολιορκεί ο Κιουταχής.
1862
.... Ο Όθωνας και η Αµαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 9 µ.µ. αποπλέουν από το λιµάνι του Πειραιά,εσπευσµένα, για την Τεργέστη, µε το πολεµικό σκάφος «Σκύλλα».
1892
.... Στους εορτασµούς των 400 χρόνων για την Ηµέρα του Κολόµβου, η "Υπόσχεση για Πίστη" (Pledge of Allegiance) απαγγέλ-λεται από τους µαθητές όλων των δηµόσιων σχολείων των ΗΠΑ.
1939
.... Απερατώνονται οι εργασίες αναστήλωσης του Ναού της Απτέρου Νίκης.
1944
.... Β΄Παγκόσµιος Πόλεµος: Η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Γερµανούς. Τα γερµανικά στρατεύµατα εγκαταλείπουν τηνπόλη. Ο λαός της πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόµους και πανηγυρίζει την υποστολή της σβάστικας από την Ακρόπολη, ύστερααπό 1.264 µέρες σκλαβιάς. Στις 9.45 π.µ. µαχητές του ΕΛΑΣ υψώνουν στην Ακρόπολη τη γαλανόλευκη.
1949
.... Το Λαϊκό Γερµανικό Συµβούλιο και το δηµοκρατικό αντιφασιστικό µπλοκ της ζώνης σοβιετικής κατοχής αποφασίζουν τη δη-µιουργία της Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας.
1953
.... Το ελληνικό Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει συµφωνία µε τις ΗΠΑ, βάσει της οποίας θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα αµερι-κανικές στρατιωτικές βάσεις.
1960
.... Επεισοδιακή είναι η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν ο σοβιετικός ηγέτης, Νικίτα Χρουστσόφ, εξοργισµένος από το λόγο ενός Φιλιππινέζου διπλωµάτη, χρησιµοποιεί ύβρεις, σφιγµένες γροθιές και χτυπά ...το παπούτσι του στο έδρανο.
1968
.... Τελετή έναρξης των 19ων Ολυµπιακών Αγώνων στην πόλη του Μεξικού.
1984
.... Η βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης. Βόµβα του ΙΡΑ " κόβει" στα δύο τοΓκράντ Οτέλ στο Μπράιτον, όπου διαµένει η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ και µέλη του υπουργικού συβουλίουτης, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόµµατος. Σκοτώνονται 5 άτοµα και ακρωτηριάζονται ή τραυµα-τίζονται βαριά πολλά άλλα, συµπεριλαµβανοµένου και του Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας, Νόρµαν Τέµπιτ.
1992
.... Στην Αίγυπτο, σεισµός 5,9 Ρίχτερ συγκλονίζει το Κάιρο, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 400 ατόµων και τον τραυµα-τισµό 4.000. Το επίκεντρο, του καταστροφικότερου σεισµού, που έπληξε ποτέ τη χώρα δεν είναι πολύ µακριά από τις µεγάλες πυρα-µίδες της Γκίζας και τη Σφίγγα.
1999
.... Στρατιωτικό αναίµακτο πραξικόπηµα στο Πακιστάν υπό τον στρατηγό Περβέζ Μουσάραφ ανατρέπει τον πρωθυπουργό, Ναβάζ Σαρίφ.
2002
.... Σφοδρότατη έκρηξη πλήττει την τουριστική περιοχή Κούτα Μπιτς του Μπαλί. Τροµοκράτες πυροδοτούν βόµβες σε δύο κέν-τρα διασκέδασης µε αποτέλεσµα 202 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 να τραυµατιστούν, στην πλειοψη-φία τους νεαροί Αυστραλοί τουρίστες. Την Αλ Κάιντα, "υποπτεύονται" οι αρχές της χώρας, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Αυστραλία.
2003
.... Ο Μικαέλ Σουµάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος, που κατακτά 6 πρωταθλήµατα Φόρµουλα και καταρρίπτει το ρεκόρ των 5 τίτ-λων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, που κρατούσε από το 1957.Σαν σήµερα το 1924 γεννήθηκε ο συνθέτης,
Μίµης Πλέσσας 
, το 1935 ο κορυφαίος ιταλός τενόρος, Λουτσιάνο Παβαρότι, το 1937η ηθοποιός,
Μάρθα Βούρτση
και το 1975 η αµερικανίδα αθλήτρια του στίβου,
Μάριον Τζόουνς 
. Την ίδια µέρα το 322 π.Χ. αυτο-κτόνησε ο αθηναίος ρήτορας και πολιτικός,
 ∆ηµοσθένης 
, πίνοντας ποσότητα µελάνης, στον ναό του Ποσειδώνα, στην Καλαυρία τουΣαρωνικού, τον σηµερινό Πόρο. Εκεί είχε καταφύγει για να µη συλληφθεί από τους Μακεδόνες του Αντίπατρου. Το 1920 πέθανε απόστρεπτόκοκκο µετά από δήγµα πιθήκου ο Βασιλιάς της Ελλάδος,
 Αλέξανδρος Α'
, το 1924 ο γάλλος λογοτέχνης, βραβευµένος µε Νόµ-πελ,
 Ανατόλ Φρανς 
και το 1996 ο θρυλικός γάλλος τενίστας και επιχειρηµατίας,
Ρενέ Λακόστ
.
Σαν σήμερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
 
Στις αρχές Νοεµβρίου η επόµενη δόση ύψους 8 δισ. ευρώ
Η Εκθεση τρόϊκα
σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, οι εξα-γωγές αυξάνονται , αν και ξεκινούν απόαµηλό επίπεδο, και η αλλαγή προς έναπιο δυναµικό εξαγωγικό τοµέα ο οποίος θαυποστηρίζεται από µετριοπαθές κόστος εργασίας θα πρέπει να οδηγήσει σε πιοισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη µε-σοπρόθεσµα. Ο πληθωρισµός σηµείωσεµείωση τον τελευταίο χρόνο και αναµένε-ται να παραµείνει κάτω από το µέσο όροτης ευρωζώνης εφεξής.Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, η Τρόικα ση-µειώνει ότι η κυβέρνηση πέτυχε σηµαν-τική µείωση του ελλείµµατος από τηναρχή εφαρµογής του προγράµµατος καιαυτό παρά τη βαθιά ύφεση. Ωστόσο, ανα-φέρεται ότι η εκπλήρωση των δηµοσιονο-µικών στόχων που είχαν τεθεί για το 2011δεν είναι πλέον εφικτή, εν µέρει λόγω της περαιτέρω µείωσης του ΑΕΠ αλλά καιλόγω των αποκλίσεων στη εφαρµογή ορι-σµένων συµφωνηµένων µέτρων.Σε ότι αφορά το 2012, η αποστολή της Τρόικα θεωρεί ότι τα πρόσθετα µέτρα πουανακοίνωσε η κυβέρνηση, σε συνδυασµόµε την αποφασιστική εφαρµογή του ανα-θεωρηµένου Μεσοπρόθεσµου προγράµ-µατος, είναι επαρκή για την επαναφοράτου προγράµµατος στο σωστό δρόµο καιγια τη διασφάλιση της επίτευξης του στό-ου για δηµοσιονοµικό έλλειµµα 14,9 δισ.ευρώ.Για το 2013 και το 2014, η Τρόικα εκτιµάότι είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθεταµέτρα για την επίτευξη των στόχων τουπρογράµµατος. Όπως υποστηρίζεται στηνανακοίνωση, αυτά τα µέτρα θα πρέπει ναυιοθετηθούν στο πλαίσιο της επικαιροποί-ησης του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος έως τα µέσα του 2012. Προκειµένου ναδιασφαλιστεί ότι το πρόγραµµα θα δώσειέµφαση στην ανάπτυξη και λαµβάνοντας υπόψη τις φιλόδοξες εκτιµήσεις σε ότιαφορά τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης µε ευθύνη την είσπραξη τωνεσόδων , όπως προβλέπεται από το Με-σοπρόθεσµο πρόγραµµα, είναι καθοριστι-κής σηµασίας αυτά τα µέτρα ναεπικεντρωθούν στο µέτωπο των δαπα-νών.Σε ότι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, ηΤρόικα καταλήγει στο συµπέρασµα ότιυπήρξε πρόοδος µε τη δηµιουργία του τα-µείου αποκρατικοποιήσεων . Ωστόσο, επι-σηµαίνει ότι οι καθυστερήσεις πουπαρατηρήθηκαν στην προετοιµασία τουκαταλόγου των προς ιδιωτικοποίηση περι-ουσιακών στοιχείων και σε κάποιο βαθµόστις χειρότερες συνθήκες των αγορών θαέχουν ως αποτέλεσµα τα έσοδα για το2011 να είναι αισθητά µειωµένα σε σχέσηµε τα αναµενόµενα. Παράλληλα επισηµαί-νεται, η δέσµευση της κυβέρνησης γιαστόχο σε έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 35 δισ. ευρώ για τα τέλη του 2014.Η Τρόικα σηµειώνει ακόµη ότι η διασφά-λιση της ανεξαρτησίας του ταµείου απο-κρατικοποιήσεων από πολιτικές επιρροές παραµένει κλειδί για την επιτυχία του προ-γράµµατος.Η Τρόικα αναφέρει επίσης ότι οι τράπε-ζες έχουν βελτιώσει την κεφαλαιακή τους βάση µέσα από την αγορά. Η πρόσφατηαπόφαση για την “Proton” αποδεικνύει ότιη τραπεζική νοµοθεσία µπορεί να αναδεί-ξει τις αδυναµίες στις τράπεζες που δενείναι βιώσιµες προστατεύοντας παράλ-ληλα τη σταθερότητα του χρηµατοπιστω-τικού συστήµατος, αναφέρει η ίδιαανακοίνωση .Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές µεταρ-ρυθµίσεις, η Τρόϊκα επισηµαίνει ότιυπήρξε πρόοδος στους τοµείς των µετα-φορών, των διαδικασιών έκδοσης αδειώνκαι τα κλειστά επαγγέλµατα. Ωστόσοεπειδή η πρόοδος ήταν άνιση απαιτείταιώθηση στις µεταρρυθµίσεις, η οποία συ-νιστά κύρια πρόκληση για τις ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται ότιη απόφαση για τη αναστολή της υποχρε-ωτικής επέκτασης των συλλογικών συµ-βάσεων σε επιχειρησιακές συµβάσεις αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου,καθώς θα συµβάλει στη διασφάλιση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που απαι-τείται για την τόνωση της ανάπτυξης καιτην αποφυγή υψηλής ανεργίας.Η Τρόικα υπογραµµίζει ότι συνολικά οιελληνικές αρχές συνεχίζουν να σηµει-ώνουν σηµαντική πρόοδο, κυρίως σε ότιαφορά τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση.Προκειµένου να εξασφαλιστεί περαιτέρωµείωση του ελλείµµατος µε κοινωνικάαποδεκτό τρόπο και να τεθούν οι βάσεις για ανάκαµψη, είναι καθοριστικής σηµα-σίας οι ελληνικές αρχές να δώσουν µεγα-λύτερη έµφαση στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα και γε-νικότερα στην οικονοµία.Τέλος, στην ανακοίνωση της Τρόικαυπογραµµίζεται ότι η επιτυχία του προ-γράµµατος εξακολουθεί να εξαρτάται απότην κινητοποίηση επαρκούς χρηµατοδό-τησης από τον ιδιωτικό τοµέα και από δη-µόσιες πηγές. Με τις εν εξελίξεισυζητήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή τωνιδιωτών σε συνδυασµό µε τις διαβεβαι-ώσεις που παρείχαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στις 21 Ιουλίου φαίνεται ότι το πρό-γραµµα παραµένει πλήρως χρηµατοδο-τούµενο."Ισορροπηµένη, πρακτική και θετική"αρακτήρισε την ανακοίνωση της τρόικας ετά τον έλεγχο της ελληνικής οικονοµίας,αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καιπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενι-έλος, επισηµαίνοντας, όµως, ότι "ο πολι-ικός και οικονοµικός χρόνος έχειυκνώσει πάρα πολύ" και ότι όλα, για ταποία έχει δεσµευθεί η κυβέρνηση, "πρέ-ει να γίνουν πριν την εκταµίευση της κτης δόσης, ή ακόµα και πριν την Σύνοδοορυφής της ευρωζώνης της 23ης Οκτω-ρίου".Σύµφωνα µε τη δήλωση του υπουρ-ού, το επόµενο βήµα για τη χώρα, δενίναι απλώς και µόνον η εκταµίευση της ης δόσης, αλλά η ολοκλήρωση και ενερ-οποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιου-ίου και η έναρξη της εφαρµογής ενός έου προγράµµατος, που δίνει οριστικήαι πειστική απάντηση στο µείζον ζήτηµαης µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας τουηµοσίου χρέους.Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ακόµη, ότιυπό τις σηµερινές διεθνείς συνθήκες αβε-αιότητας και νευρικότητας, η ίδια ηανάγκη προστασίας της ασφάλειας της  χώρας, επιβάλλει να ανακτήσουµε το τα- χύτερο τη διεθνή µας αξιοπιστία και ναανατρέψουµε αρνητικά στερεότυπα, πουαδικούν τις θυσίες του ελληνικού λαού καιθίγουν την αξιοπρέπεια και το φιλότιµοτης χώρας".Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός επισή-µανε ότι "είµαστε υποχρεωµένοι, για τοκαλό του τόπου, να καλύψουµε τις καθυ-στερήσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές, ναδιασφαλίσουµε την επίτευξη του δηµο-σιονοµικού στόχου του 2012 µε την πα-ραγωγή πρωτογενούς πλεονάσµατος γιαπρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, ναανταποκριθούµε στις δεσµεύσεις πουέχουµε αναλάβει εδώ και καιρό απέναντιστους θεσµικούς µας εταίρους και σεσχέση µε τις οποίες πρέπει να είµαστεαποφασισµένοι και αποφασιστικοί. Ιδιαί-τερη σηµασία έχει να γίνουν όλα όσα πρέ-πει να γίνουν πριν την εκταµίευση της έκτης δόσης, ή ακόµα και πριν την ΣύνοδοΚορυφής της ευρωζώνης της 23ης Οκτω-βρίου".Σύµφωνα µε τον υπουργό, "οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει να αποδώσουνκαι θα αποδώσουν υπέρ των ίδιων τωνπολιτών και της χώρας συνολικά. Χρειάζε-ται όµως, τώρα περισσότερο από κάθεάλλη στιγµή, ενότητα, σοβαρότητα, ψυ- χραιµία και συναίνεση".
Ν∆: “Η δήλωση της τρόικας αποτυπώνειτην ανεπάρκειατης κυβέρνησης,” 
Η δήλωση της τρόικας για την πέµπτηαποστολή αξιολόγησης στην Ελλάδα απο-τυπώνει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης,αναδεικνύει τις εσφαλµένες επιλογές καιτις συνεχείς αναδιπλώσεις της και επιβε-βαιώνει ότι και το «σχέδιο σωτηρίας» πουεκπονήθηκε µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιοαπέτυχε, σχολίασε ο αναπληρωτής υπεύ-θυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Οι-κονοµίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας.
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ
 , ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΣΕΛ.3
 
ΠΟ ΣΕΛ.1
Δεν έχουνούτε ντροπή,ούτε τσίπα...
Του
 Κώστα Φράγκου
 Η ελληνική πολιτική εξουσίακερδίζει την παρασιτική ύπαρξή της σπαταλώντας κεφάλαια που δεν της ανήκουν, µοιράζει το µέλλον της χώρας 
 Ν. Ξυδάκης / Καθηµερινή 01-02-09
Το 1955, µε πρόταση του µακαρίτη Κουτσόγιωργα,ψηφίστηκε ο νόµος 1558/85, µε αγαστή συµφωνία των2 µεγάλων καταστροφικών κοµµάτων. Με το άρθρο 30,του δυσώδους αυτού Νόµου, επιτρέπεται στους Υφυ-πουργούς και Υπουργούς να συνιστούν πολιτικά γρα-φεία, µε πληθώρα υπαλλήλων και συµβούλων µέσαστα Υπουργεία. Έτσι για πρώτη φορά διείσδυσε, πρό-στυχα και θρασύτατα, το κόµµα στην Κυβέρνηση, τηΔιοίκηση. Γινόταν απαρχή για να βολευτούν οι στρα-τιές των αέργων και ανέργων του κόµµατος, ως επί τοπλείστον αγραµµάτων. «Εισέβαλαν στα Υπουργείαµουστάκια, λαδωµένο µαλί, ετοιµατζήδικα κουστού-µια, ζιβάγκο, τρύπια παπούτσια που αργότερα µετε-τράπησαν σε µοντέλα HugoBoss,αυτοκίνητα LANDCRUISER, LEXUS, MERCEDESκλπ. συλλογή πινά-κων και κοµπολογιών» γράφει µε την γλαφυρή τουπέννα ο Ν. Ξυδάκης (Κ. 25/05/03)Για να ελέγχονται τα πάντα από τους «συµβούλους»προέβησαν ακόµη σε µια άθλια πράξη διάλυσης: Κα-τάργησαν τους Γεν. Διευθυντές των Υπουργείων. Οιάχρηστοι, πανανίκανοι, πανάθλιοι «σύµβουλοι» η«επεργάτες» (ελάχιστες εξαιρέσεις ικανών) έγιναν από-λυτα κυρίαρχοι και λυµαίνονται, από τότε, την εξουσίακαι τα κρατικά κονδύλια. Αναφέροµαι πάντοτε στα 2κόµµατα Εξουσίας, την λέπρα του τόπου.Σήµερα που η χώρα καταρρέει, που οι πολίτες γδέρ- νονται, κυριολεκτικά από τη σοσιαλοφασιστική Κυ-βέρνηση µε αντισυνταγµατικά και εξοργιστικάφορολογικά µέτρα θα υπ0έθετε κανείς ότι οι πολιτικοίθα ανέπτυσσαν ένα είδος ευαισθησίας, συµπαράστα-σης στους ψηφοφόρους τους, µετριασµού του οργίουτων διορισµών. Αυτοί, όµως, είναι αναίσθητοι καιαδιάντροποι. Ιδού το γιατί:
Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου Ε. Βενιζέλου:(Προσωπ. 20) 10 θέσεις µετακλητών, 5 ειδικών Συµ-βούλων, 5 µε απόσπαση κόστος 895.280 (χωρίς τη-λέφωνα, ΔΕΗ, έξοδα γραφείου).Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου Θ. Πάγκαλου:Προσωπικό 35, ανάλογο µε το παραπάνω. Κόστος1.015.000 χωρίς τηλέφωνα κλπ.Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Δ. Ρέππα: Σύνολο 29(!!). Για 5 µετακλητούς + 4 ειδικούς συµβούλους κό-στος 268.908 Ε. Για τους υπόλοιπους 20, άγνωστουεισέτιΠολιτικό Γραφείο Παντελή Τζωρτζάκη (Υφυ-πουργού Ρέππα): Σύνολο 21 θέσειςΠολιτικό Γραφείο Υπουργού Χρυσοχοΐδη: Σύνολο40 θέσεις. Κόστος άγνωστο κλπ, κλπ
Πες τε µου, µα το Δία, τον Πάνα, και την Καλλιστώφίλες και φίλοι έχουν ίχνος φιλοτίµου και φιλοπατρίαςαυτοί οι άνθρωποι; Έχουν; Μπορεί να τους έχουµε εµ-πιστοσύνη; Δυστυχώς οι πολιτικοί που προσφέρονταισήµερα να «σώσουν» την Ελλάδα, εντεύθεν και κεί-θεν, είναι εθισµένοι στο ψέµα, το ρουσφέτι και τις µι-κροαπάτες
www.arcadiapress.gr
info@arcadiapress.gr
Ε. Βενιζέλος: "O πολιτικός και οικονοµικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ"
"Ισορροπηµένη, πρακτική και θετική" η ανακοίνωση της τρόικας 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->