Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5791, 12.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5791, 12.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,297|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
FRANCUSKA
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 12. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5791
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 D`eko i Pjani}: Slavlje na{ih fudbalera nakon sjajnog gola
(Foto: AFP)
 Na{i igra~i odigrali odli~nu utakmicuZgoditak iz spornog penala

T
rinaest minuta. Samotrinaest minuta dijelilonas je od ostvarenja sno-va i direktnog plasmanana Evropsko prvenstvo 2012. go-dine u Poljskoj i Ukrajini, svedok Samir Nasri iz penala u 77.minuti pateti~nim Francuzimanije donio izjedna~enje na 1:1 iremi koji im je sa~uvao prvo mje-sto u na{oj kvalifikacionoj grupi.Bh. reprezentaciji ostaje da ka-rtu za EP izbori u bara`u, protivneke od drugoplasiranih ekipa izkvalifikacija.
 57. str.
 
KAKANJ
Ukradenabista KemalaAtaturka
17. strana
Travnik:Sukob zbog podjele funkcija
TIHI] PRIPREMAOSVETU SALKISELMANU
Tuzla:Oplja~kana zlatara „Opal“
RAZBOJNIK OTEOPRSTENJE VRIJEDNO^AK 22.000 KM
   2 .  s   t  r  a  n  a
 Balijagi}: Likvidacije su pripremane u Alijinom „audiju“ 
Intervju:Advokat Faruk Balijagi} za „Avaz“
Turkovi} je imao prisneodnose s~elnicima SDA
   5 .  s   t  r .
17. strana
Nogometna selekcija na{e zemlje remizirala u duelu s „Trikolorima“
Nasrijev penal ugasio nadu
Jesu li nas ponovo pokrale sudije
Selektor Su{i}: Ovo je velika nepravda
[ansu ~ekamo u bara`u
Reprezentacija BiH osvjetlala obraz u Parizu
 
aktuelno
RS
Igokei novac ponalogu Vlade
Biv{i ministar porodi-ce, omladine i sporta RSProko Dragosavljevi} ina ju~era{njem javnomsaslu{anju pred Odbor-om za reviziju Narodneskup{tine RS zbog nega-tivnog revizorskog izv-je{taja za pro{lu godinuponovio je tvrdnje da subud`etska sredstva mi-mo plana potro{ena na-kon odluka Vlade RS,koju je pro{le godine vo-dio Milorad Dodik.- Najve}i dio sredstavadodijeljen je KK Igokeaiz Lakta{a, i to za redo-vne aktivnosti 500.000maraka - precizirali surevizori.
Tu`ila{tvo BiH
Optu`nica zakrijum~arenje
Tu`ilac Posebnogodjela za organiziranikriminal, privredni kri-minal i korupciju priTu`ila{tvu BiH podigaoje optu`nicu protiv @elj-ka Cvijanovi}a (1967.),Bojislava Stani{i}a(1974.), Zdravka Juri{i}a(1987.) i Bojana [u{nja(1987.).Prema tu`benim navo-dima, optu`eni su,izme|u ostalog, kri-jum~arili osobe albanskenacionalnosti prekodr`avne granice CrneGore na teritoriju BiH.
FBiH
Mirni skup`eljezni~ara
Vije}e zaposlenika„@eljeznica FBiH“, trisindikata u @FBiH, Sa-mostalni sindikat `el-jezni~kih radnika u BiH,Sindikat ma{inovo|a uFBiH i Sindikat `el-jezni~ara u HNK, pozva-li su sve `eljezni~are uFBiH da u~estvuju namirnom skupu koji }ebiti odr`an danas u 13sati u auli @eljezni~kestanice u Sarajevu.
PSBiH
Sporazumide dobro
Zajedni~ka komisijaza evropske integracijePSBiH razmatrala jeju~er Izvje{taj o stanjuprovo|enja Privremenogsporazuma o stabilizacijii pridru`ivanjuPredstavnici Direkcijeza evropske integracijekazali su da impleme-ntacija Privremenogsporazuma, prakti~no, utrgovinskom dijelu idedobro.
Ukratko
 Dodik: Potro{ena sredstva
2
Dnevni avaz, srujeda,12. oktobar/listopad 2011.
Novi unutra{nji raskolovih dana ozbiljno potresaSDA, a posljedice ostavlja ina koaliciju platforma{kihstranaka koje vladaju dije-lom Federacije BiH.
Bez uspjeha
Do sada slijepo odani ~el-nik srednjobosanske SDASalko Selman okrenuo jele|a Sulejmanu Tihi}u, aovaj mu je uzvratio osve-tni~ki najavljuju}iuvo|enje povjere-ni{tva, potvr|enoje „Avazu“ iz vr-ha ove stranke.Do sukobaje do{lo zbogdogovora o for-miranju vlasti uovom kantonu,koji su postigliSDP i dva HDZ-a, a na {tetuTihi}evestranke.Se-lman je, nezadovoljan time,protestirao, ali bez uspjeha.Prema na{im informaci-jama, predsjednik KO SDAu Travniku Selman poru~ioje Tihi}u da mu „nikadane}e halaliti“ {to ga je, kakotvrdi, izdao prilikom sklapa-nja vlasti u Srednjobosa-nskom kantonu.Selman je, podsjetimo,ranije bio Tihi}ev ~ovjek odpovjerenja i jedan odnajodanijih ka-drova, {tonovi sukobu SDA~ini jo{drama-ti~nijim.- Se-lman sedugo hva-lio da on je-dini mo`eudariti{akom o sto iTihi}u re}i ne-ke stvari. Sada jepotpuno bijesan,jer mu je Tihi} obe}ao da seteret dogovora o formiranjuvlasti u Hercegova~ko-nere-tvanskom kantonu ne}e pr-elamati preko le|a SDA u sr-ednjoj Bosni kao {to je to bioslu~aj 2002. i 2006. godine.No, Predsjedni{tvo SDA pr-ihvatilo je dogovor suprotanTihi}evom obe}anju, {to jeSelman s pravom do`iviokao izdaju. Zato sada govo-ri sve najgore o ~elniku str-anke - tvrdi „Avazov“ sago-vornik u SDA.
Jasne poruke
Nadalje, Selmanu pose-ban problem predstavlja ~in-jenica da se zbog ovakvog ra-spleta doga|aja suo~io i sozbiljnim unutarpartijskimnezadovoljstvom. Jer, jedno-stavno nema dovoljno pozi-cija kojima bi zadovoljio br-ojne kadrove.- Situacija u SDA jekulminirala. Iz SDA uGornjem Vakufu ja-sno su po-ru~ili da }e svidati ostavke ako Sed`ad Mila-novi} ponovo ne bude mini-star. Isto su kazali i u jaja~kojSDA, ako za ministra ne bu-de imenovan Bajro Maki} -navodi na{ izvor.U kona~nici, Selman jeporu~io da }e i sam podnijetiostavku na predsjedni~ku fu-nkciju ako njegov KO SDA uSBK podr`i odluku Predsje-dni{tva SDA da se na ovakavna~in formira vlast u tom ka-ntonu. Isto }e u~initi i ako gaKO SDA podr`i, a Predsje-dni{tvo SDA ostane pri ve}usagla{enim stavovima.- Tihi} ne voli ucjenena koje sada nespornoigra Selman i nijeisklju~eno da se u KOSDA u SBK uvedepovjereni{tvo, kao{to je to ve} ura|enou Bugojnu, DonjemVakufu i Jajcu -podvla~e u sre-dnjobosanskojSDA.
 F. V. - T. L.
Tihi} je, kako saznajemo,u nizu unutarpartijskih ra-zra~unavanja odlu~io smije-niti i rukovodstvo SDA uHercegova~ko-neretva-nskom kantonu, odnosnoSalku Sokolovi}a. Razlog jesli~an, Sokolovi} odavno ni-je zadovoljan dijelom vlastikoji bi SDA trebala dobiti iminira razgovore me|u loka-lnim ~elnicima. Tihi} stoganamjerava uvesti povjere-ni{tvo i staviti ZijadaHad`iomerovi}a na Soko-lovi}evu poziciju.
Smjena i u SDA u Mostaru
Ogra|ujemo se od liste organizatora otpora
Rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi} prvi zaustavio spisak 
Spisak prvoboraca kojije sa~inila Komisija zautvr|ivanje liste organizato-ra i pokreta~a otpora Mini-starstva za pitanja borcaFBiH nije usagla{ena i zbogtoga se ne mo`e smatratikona~nim materijalom, izja-vio je za „Dnevni avaz“Avdo Hebib, predsjednikSaveza udru`enja organiza-tora otpora „Patriotska liga“.- Zbog toga se ogra|uje-mo od objavljivanja ovogspiska. Biv{i ministar za pi-tanja boraca Zahid Crnki}formirao je ovu komisiju,tada je predlo`eno da svedok se zvani~no ne verifiku-ju imena organizatora, listane mo`e biti objavljena -ka`e Hebib.Kako isti~e, objavljivanjespiska koji nije gotov samoje izazvalo pometnju me|uborcima, jer svako od njihuglavnom smatra da trebabiti me|u organizatorimaotpora.- Kada je rahmetli pre-dsjednik Alija Izetbegovi}bio `iv, po~eli smo s pravlje-njem prve liste, ali i tada jebilo problema ko mo`e, a kone mo`e biti na spisku. Ta-da je predsjednik Izetbego-vi} to zaustavio, jer je sma-trao da }e se pojaviti pome-tnja me|u borcima - navodiHebib.Isti~e da je zadatak komi-sije bio da utvrdi ko je orga-nizator otpora preko validnedokumentacije. Postoje do-kumenti koji mogu dokaza-ti ko je bio u nekoj od orga-nizacija kada je po~ela odbr-ana BiH.- Tada su postojali samo„Patriotska liga“ i „Zeleneberetke“. Mi o~ekujemo odsada{njeg ministra za pitanjaboraca Zukana Heleza daponovo sazove komisiju ka-ko bismo nastavili tamo gdjesmo stali - nagla{ava He-bib.
 Az. D.
 Hebib: Validna dokumentacija
Avdo Hebib, ~elnik „Patriotske lige“, za „Dnevni avaz“
Tihi} sprema osvetu Selmanu
Uskoro uvo|enje povjereni{tva i smjena predsjednika Kantonalnog odbora
Op}inski odbori tra`e ministarska mjesta
SUKOBI
Travni~ki funkcioner otkazao poslu{nost Centrali SDA
Tihi}: Sva|e sa saradnicimaSelman: Bijesan zbog izdaje
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,12. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI](ruzdija
 avaz.ba)
Politi~kobjesnilo
U normalnim zemljama u ovo se doba godineusvaja dr`avni bud`et za narednu godinu
Komentar dana
Dr`ava BiH kraj ove go-dine bezvla{}a do~ekat }ena infuziji nakon {to je unjenu kasu ubrizgana fina-nsijska injekcija od ne{tovi{e od 341 miliona KM.Vije}e ministara BiH u te-hni~kom mandatu, naime,donijelo je Odluku o privr-emenom finansiranju insti-tucija BiH i me|unarodnihobaveza BiH za periodoktobar - decembar 2011.Pod privremenim fina-nsiranjem dr`avne institu-cije ne mogu raditi punimkapacitetom. Ako se krizavlasti prelije i na sljede}ugodinu, {to u ovoj zemljinije nemogu}e, to }e bitiopasan udarac BiH i njenojbudu}nosti.Dakle, ovoj dr`avi i nje-nim gra|anima po~ele suse obijati o glavu samovo-lja, neozbiljnost i vlastolju-blje doma}ih politi~kih eli-ta koje ni vi{e od godinunakon op}ih izbora nisuuspjele formirati dr`avnuvladu. A ovo je tek po~etaknajte`ih dana po BiH, jer jenova svjetska kriza zakuca-la i na na{a vrata i, kao njenprethodni razaraju}i talas,uzet }e te`ak danak, a `rtve}e ponovo biti obi~nigra|ani.U normalnim zemljamau ovo se doba godine usvajadr`avni bud`et za narednugodinu. Za nas je ovo jo{ je-dna bud`etska godina kojusu pojeli skakavci i jo{ jednaizgubljena godina i prazanhod na putu ka Evropi.Evropska unija finansir-ala je ovih dana u na{oj ze-mlji projekt vakcinacije lisi-ca protiv bjesnila. Za BiH injene gra|ane ve}a bi koristbila da je taj projekt usmjer-en na cijepljenje obijesnihbh. politi~ara koji ovu ze-mlju vode u propast, jer bi semo`da na taj na~in kona~noizlije~ilo politi~ko bjesnilokoje BiH sve vi{e ko{ta.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Drama nakon zlo~ina naTjenti{tu: Majka ubica htjela i sebi oduzeti `ivot
- Majka je ne~ije dijete, a rodite-lji vode brigu o svojoj djeci i u~eje moralu i odgajaju, {to {kole, fa-kulteti, univerziteti ne rade. Onisvi samo {koluju djecu, ali ih neodgajaju, u tome je razlika. Na{oj djeci treba poro-di~ni odgoj koji je zakazao, jer na{i roditelji ne vjeru-ju u Boga, te nas odgajaju kao `ivotinje.
(Halid Vje~an)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SKANDAL
Zagreb potvrdio britansku presudu protiv bh. firme
’Energoinvest’ naudaru Hrvatske!
Kantonalni sud u Sarajevu, kao jedini nadle`an, odbio potvrditi presudu o dugu ve}emod osam miliona dolara, ali je to pro{log mjeseca u~inio Trgova~ki sud u Zagrebu
Ante Krajina, federalni ministar finansija
Nema razloga za zabrinutost
Da je pravosu|e, o~igle-dno, najslabiji dio sistemasusjedne nam Hrvatske,koja je pred vratima Evro-pske unije, potvr|uje ska-ndalozna pri~a koju otkriva„Dnevni avaz“.Sarajevski „Energoin-vest“, naime, na{ao se naudaru presude koju je protivnjega 16. februara 2002. do-nio britanski sud, a 25. septe-mbra ove godine potvrdio jeTrgova~ki sud u Zagrebu!?
Direktno mije{anje
Rije~ je o presudi Viso-kog suda Ujedinjenog Kra-ljevstva Velike Britanije iSjeverne Irske, kojom je„Energoinvest“ obavezan dana ime duga londonskoj fir-mi „Sinochem InternationalOil“ isplati 8.001.943 dolara.Ovaj problem uskoro bise trebao na}i na razmatra-nju pred Vladom FBiH,koja }e, najvjerovatnije, za-tra`iti od Vije}a ministaraBiH da uputi diplomatskunotu Hrvatskoj i zatra`ipreispitivanje svoje pr-esude. Ni u Vladi ni uFederalnom minista-rstvu energije niko-me nije jasno otkudhrvatski sud u cije-loj ovoj pri~i, ali jeo~ito da se radi o dire-ktnom mije{anju je-dne dr`aveu pravne poslove drugedr`ave.
Tanker nafte
To je za na{ list potvrdioi generalni direktor „Ener-goinvesta“ D`emailVlahovljak, kojije ubije|en dapresuda ne}emo}i ostati nasnazi. „Ener-goinvest“ sm-atra nezakoni-tim rje{enje za-greba~kog suda,a postupak po`albi sara-jevske kompanije je u toku.Zanimljivo je i to da je jo{25. aprila 2005. Kantonalnisud u Sarajevu, kao stvarnonadle`an, odbio zahtjev zapriznanje britanske presu-de.„Sinochem“ je u Londo-nu pokrenuo tu`bu za na-mirenje duga po osnovuugovora kojim je neka-da{nji „Energoinvest-Energopetrol“ u imei za ra~un Rafinerije Bosa-nski Brod u septembru 1991.od „Petrochema“ iz austri-jskog Klagenfurta kupio ta-nker sirove nafte u vrijedno-sti od 19,8 miliona dolara.Kako Rafinerija nije bi-la u mogu}nosti da platiovu naftu, sukcesivno ju jeotpla}ivao „Energopetrol“.Zbog rata u BiH ostao jenepla}en dug od 3.672.564dolara, koji je „Petrochem“prenio na britanski „Sin-ochem“, od kojeg je i kupiosirovu naftu. Za taj ugovoro prijenosu duga „Ener-gopetrol“ je saznao tek ka-da je „Sinochem“ podniotu`bu.
 M. KUKAN 
Nakon {to je „Dnevniavaz“ objavio informacijuda je bud`et FBiH za prvihdevet mjeseci za 156 milionaKM manji od planiranog,federalni ministar finansijaAnte Krajina potvrdio je danema razloga za zabrinutosti da }e se do kraja godineta~no znati nedostaje li no-vca u bud`etu.Za prvih devet mjeseciove godine planirana je mi-lijarda i 190 miliona KM, aosigurana je milijarda i 34miliona KM.- To je apsolutno nebi-tno. Bud`et ima dinami~kukategoriju. Prihodi su narazini planiranih, tako danema razloga za zabrinuto-st. U rebalansu bud`etaplanirali smo dodatna sre-dstva „BH Telecoma“ tekredit 58,7 miliona KM -ka`e Krajina.
 Az. D.
 Faksimil informacije koja }e se na}i pred Vladom FBiH  Krajina: Bud`et je dinami~ka kategorija
Nedvojbeno je da se ovd-je radi o skandaloznom pre-sedanu koji otvara novi poli-ti~ki i me|udr`avni problemizme|u BiH i Hrvatske, jernemogu}e je ne zapitati se {ta}e se desiti s hiljadama dru-gih dugovanja i presuda kojebh. firme imaju po svijetuzbog ratnog perioda, ako biovaj slu~aj postao pravilo.Posebno stoga {to, ako „En-ergoinvest“ pravosna`no izg-ubi spor u Zagrebu, prijetiopasnost da njegovim firma-ma k}erkama u Hrvatskojbudu blokirani ra~uni.No, zanimljivo bi bilovidjeti i obratnu situaciju,odnosno kako bi zvani~niZagreb reagirao kada bi pr-avosu|e na{e zemlje potvr-dilo neku stranu presuduprotiv hrvatske firme?!
Novi me|udr`avni problem
Vlahovljak: Nezakonita presuda

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->