Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang 21 Dao Dong Tat Dan Dao Dong Cuong Buc

Bai Giang 21 Dao Dong Tat Dan Dao Dong Cuong Buc

Ratings: (0)|Views: 192|Likes:
Published by bokhoa

More info:

Published by: bokhoa on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
ệ 
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
 
1) Dao
độ
ng t
t d
n
 
 Khái ni
ệ 
 m:
Là dao
độ
ng có
biên
độ
gi
m d 
n
theo th
ờ 
i gian
 →
n
ă
ng l
ượ 
ng dao
độ
ng c
ũ
ng gi
m d
n.
 
 Nguyên nhân:
Do
ma sát, l
ự 
c c
n và
độ
nh
ớ 
c
a môi tr
ườ 
ng.
2) Dao
độ
ng duy trì
 
 Khái ni
ệ 
 m:
Là dao
độ
ng t
t d
n, nh
ư
ng
đượ 
c cung c
p n
ă
ng l
ượ 
ng trong m
i chu kì
để
b
sung vào ph
n n
ă
ng l
ượ 
ngb
m
t mát do ma sát.
 
 Đặ
 c
đ 
i
ể 
 m:
Chu kì dao
độ
ng riêng c
a v
t
không thay
đổ 
i
khi
đượ 
c cung c
p n
ă
ng l
ượ 
ng.
3) Dao
độ
ng c
ưỡ 
ng b
ứ 
c
 
 Khái ni
ệ 
 m:
Là dao
độ
ng ch
u tác d
ng c
a m
t ngo
i l
c c
ưỡ 
ng b
c
F = F
o
cos(
 
ω
t +
φ
).
 
 
 Đặ
 c
đ 
i
ể 
 m:
 + Dao
độ
ng c
ưỡ 
ng b
c là dao
độ
ng
đ
i
u hòa (có d
ng hàm sin).+ T
n s
góc c
a dao
độ
ng c
ưỡ 
ng b
c b
ng t
n s
góc c
a ngo
i l
c c
ưỡ 
ng b
c.+ Biên
độ
c
a dao
độ
ng c
ưỡ 
ng không
đổ
i,
ỉ 
l
v
ớ 
i F 
 
o
và ph
thu
c vào t 
n s
ố 
góc c
a ngo
i l
ự 
c
ω
.
4) Hi
n t
ượ 
ng c
ng h
ưở 
ng
Là hi
n t
ượ 
ng biên
độ
dao
độ
ng
đạ
t c
c
đạ
i khi
ω
=
ω
o
, v
ớ 
i
ω
o
là t
n sô góc dao
độ
ng riêng c
a v
t.
 
  
Các bài toán v
ề 
c
ng h
ưở 
ng c
ơ 
 
 
Ví d
1:
 
M
t hành khách dùng dây cao su treo m
t chi
ế
c ba lô lên tr
n toa t
u, ngay phía trên m
t tr
c bánh xec
a toa t
u. Kh
i l
ượ 
ng c
a ba lô là m = 16 kg, h
s
c
ứ 
ng c
a dây cao su là k = 900 N/m, chi
u dài m
i thanhray là s = 12,5 m,
ở 
ch
n
i hai thanh ray có m
t khe nh
. H
i t
u ch
y v
ớ 
i v
n t
c bao nhiêu thì ba lô dao
độ
ngm
nh nh
t?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
+ Chu kì dao
độ
ng riêng c
a ba lô:
o
mT2
π
.k
=
 + Chu kì chuy
n
độ
ng tu
n hoàn c
a t
u:
th
ST.v
=
 +
Để
ba lô dao
độ
ng m
nh nh
t thì x
y ra hi
n t
ượ 
ng c
ng h
ưở 
ng.Khi
đ
ó ta có
( )
oth
Sk12,5900TTv15m/s.2
π
m2
π
16
= = =
 
 
Ví d
2:
 
M
t ng
ườ 
i
đ
i b
v
ớ 
i v
n t
c v = 3 m/s. M
i b
ướ 
c
đ
i dài s = 0,6 m.a) Xác
đị
nh chu kì và t
n s
c
a hi
n t
ượ 
ng tu
n hoàn c
a ng
ườ 
i
đ
i b
.b) N
ế
u ng
ườ 
i
đ
ó xách m
t xô n
ướ 
c mà n
ướ 
c trong xô dao
độ
ng v
ớ 
i t
n s
f = 2 Hz. Ng
ườ 
i
đ
ó
đ
i v
ớ 
i v
n t
c baonhiêu thì n
ướ 
c trong xô b
n toé ra ngoài m
nh nh
t?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
a)
Chu kì c
a hi
n t
ượ 
ng tu
n hoàn c
a ng
ườ 
i
đ
i b
là th
ờ 
i gian
để
b
ướ 
c
đ
i m
t b
ướ 
c:
( )
th
S0,6T0,2s.v3
= = =
T
n s
c
a hi
n t
ượ 
ng này là
( )
thth
1f5Hz.T
= =
 
b)
 
Để
n
ướ 
c trong xô b
n toé ra ngoài m
nh nh
t thì chu kì dao
độ
ng c
a b
ướ 
c
đ
i ph
i b
ng chu kì dao
độ
ng c
a n
ướ 
ctrong xô (hi
n t
ượ 
ng c
ng h
ưở 
ng), t
c là:
thoo
S1TTvS.v
= = → =∆
 T
 
đ
ó ta có v
n t
c c
a ng
ườ 
i
đ
i b
v = 1,2 m/s
 
Ví d
3:
 
M
t ng
ườ 
i
đ
èo hai thùng n
ướ 
c
ở 
phía sau xe
đạ
p và
đạ
p xe trên con
đườ 
ng lát bê tông. C
ứ 
cách S = 3(m), trên
đườ 
ng l
i có m
t rãnh nh
.
Đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i
đ
ó v
n t
c nào là không có l
ợ 
i? Vì sao? Cho bi
ế
t chu kì dao
độ
ng riêng c
a n
ướ 
c trong thùng là T = 0,9 (s).
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
(TÀI LI 
 Ệ 
U BÀI GI 
 Ả 
 NG)
Giáo viên:
ĐẶ
NG VI
T HÙNG
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
ệ 
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
 
Đ
 /S:
 10v3
=
m/s.
  
Các bài toán v
ề 
dao
độ
ng t 
ắ 
t d 
n:
M
t s
 
đặ
c
đ
i
m:
+ Khi h
dao
độ
ng trong môi tr
ườ 
ng có l
c ma sát F
ms
thì h
s
dao
độ
ng t
t d
n.+ L
c ma sát luôn luôn h
ướ 
ng ng
ượ 
c chi
u chuy
n
độ
ng nên sinh công âm làm cho c
ơ 
n
ă
ng con l
c gi
m d
n, chuy
nhoá thành nhi
t n
ă
ng.+ L
c ma sát l
ớ 
n dao
độ
ng s
t
t nhanh còn l
c ma sát nh
dao
độ
ng t
t ch
m.+ N
ế
u v
t có kh
i l
ượ 
ng m tr
ượ 
t trên m
t ph
ng v
ớ 
i h
s
ma sát
µ
thì
độ
l
ớ 
n c
a l
c ma sát là
ms
F
µ
N
µ
mgcos
α
;
= =
(
α
 là góc h
ợ 
p b
ở 
i ph
ươ 
ng chuy
n
độ
ng so v
ớ 
i ph
ươ 
ng ngang).
M
t s
công th
ứ 
c c
ơ 
b
n:+
Độ
gi
m biên
độ
sau m
t chu kì:
2
4F4FA.km
ω
= =
 
+
Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c cho
đế
n khi d
ng l
i:
222oo
kAm
ω
AS2F2F
= =
 
+
S
dao
độ
ng v
t th
c hi
n
đượ 
c
đế
n khi d
ng l
i:
o
ANA
= 
s
l
n v
t qua VTCB là n = 2N.
+
Th
ờ 
i gian v
t dao
độ
ng
đế
n khi d
ng l
i
o
AtN.T.TA
= =
 + T
c
độ
c
c
đạ
i c
a v
t trong quá trình dao
độ
ng
( )
max1ooo
F1v
ω
A
ω
Ax;xAk2
= = = =
 
 
Ví d
1.
 
M
t v
t có kh
i l
ượ 
ng m = 100 (g) g
n v
ớ 
i m
t lò xo mà c
ứ 
kéo m
t l
ự 
c F thì dãn 1 N thêm 1cm
====
 .
 
Đầ
u còn l
i c
a lò xo g
n vào
đ
i
m c
 
đị
nh sao cho v
t dao
độ
ng d
c theo tr
c Ox song song v
ớ 
i m
t ph
ngngang Kéo v
t kh
i v
trí cân b
ng
để
lò xo dãn m
t
đ
o
n 10 cm r
i buông nh
cho h
dao
độ
ng. Ch
n g
c to
 
độ
O là v
trí cân b
ng, chi
u d
ươ 
ng c
a tr
c ng
ượ 
c v
ớ 
i chi
u kéo ra nói trên. Ch
n g
c th
ờ 
i gian là lúc v
t b
t
đầ
u dao
độ
ng. L
y g =
π
2
= 10.1. N
ế
u không có ma sát gi
ữ 
a v
t và m
t ph
ng ngang thì v
t s
dao
độ
ng th
ế
nào? Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình dao
độ
ngc
a nó.2. Khi h
s
ma sát gi
ữ 
a m và m
t ph
ng ngang là
µ
= 0,1 thì v
t s
dao
độ
ng th
ế
nào?a) Tìm t
ng chi
u dài quãng
đườ 
ng S mà v
t
đ
i
đượ 
c cho t
ớ 
i lúc d
ừ 
ng l
i.b) Tìm th
ờ 
i gian t
ừ 
lúc buông tay cho
đế
n lúc m d
ừ 
ng l
i.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
+
Độ
c
ng c
a lò xo:
( )( )( )
2
1NFk100N/m10m
= = =
.
1.
Khi không có ma sát gi
a m và thanh ngang thì v
t dao
độ
ng
đ
i
u hoà.+ T
n s
góc:k100
ω
10
π
(rad/s),m0,1
= = =
chu kì dao
độ
ng:
( )
2
π
2
π
T0,2s.
ω
10
π
= = =
 + Ph
ươ 
ng trình li
độ
và ph
ươ 
ng trình v
n t
c:
( )( )
xAsin10
π
t
φ
v10
π
Acos10
π
t
φ
= +
= +
 + T
i
( )
oo
A10cmx10Asin
φ
10t0:
π
v010
π
Acos
φ
0
φ
2
== −=
=
= == −
 + V
y ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng là:
π
x10sin10
π
tcm.2
=
 
2.
Khi h
s
ma sát
µ
= 0,1 thì dao
độ
ng s
t
t d
n.
a)
G
i S
max
là t
ng chi
u dài quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c cho t
ớ 
i lúc d
ng l
i, thì c
ơ 
n
ă
ng ban
đầ
u c
a v
t ph
i b
ngcông c
a l
c ma sát:
( )( )
222msmaxmaxmax
100.0,11kAEF.SkA
µ
mgSS5m.22
µ
mg2.0,1.0,1.10
= ⇔ = = = =
 
b)
G
i A và A
là biên
độ
dao
độ
ng tr
ướ 
c và sau m
t chu kì.
Độ
gi
m c
ơ 
n
ă
ng ph
i b
ng công c
a l
c ma sát th
c hi
ntrong m
t chu kì:
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
ệ 
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
 
( )( )
22
111kAkA
µ
mg4AkAAAA
µ
mg4A222
= + =
(v
ớ 
iAAA;AAAA2A
= − ≈ + ≈
)
( )
4
µ
mg4.0,1.0,1.10A0,004m0,4(cm).k100
 = = = =
 + S
chu kì th
c hi
n
đượ 
c t
lúc dao
độ
ng cho
đế
n khi d
ng h
n:A10N25.A0,4
= = =
 + Do
đ
ó th
ờ 
i gian t
lúc buông tay cho
đế
n lúc d
ng l
i:
( )
tN.T0,2.2,55s.
= = =
 
Ví d
2.
 
M
t lò xo nh
 
độ
c
ứ 
ng k = 300 N/m, m
t
đầ
u c
 
đị
nh,
đầ
u kia g
n qu
c
u nh
kh
i l
ượ 
ng m = 0,15 kg.Qu
c
u có th
tr
ượ 
t trên dây kim lo
i c
ă
ng ngang trùng v
ớ 
i tr
c lò xo và xuyên tâm qu
c
u. Kéo qu
c
u rakh
i v
trí cân b
ng 2 cm r
i th
cho qu
c
u dao
độ
ng. Do ma sát qu
c
u dao
độ
ng t
t d
n ch
m. Sau 200 dao
độ
ng thì qu
c
u d
ừ 
ng l
i. L
y g = 10 m/s
2
.a)
Độ
gi
m biên
độ
trong m
i dao
độ
ng tính b
ng công th
ứ 
c nào.b) Tính h
s
ma sát
µ
.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
a)
Độ
gi
m biên
độ
trong m
i chu k
dao
độ
ng là4F4
µ
mgAkk
= =
 b) Sau 200 dao
độ
ng thì v
t d
ng l
i nên ta có N = 200. Áp d
ng công th
c:
oo
AkANA4
µ
mg
= =
 Thay s
v
ớ 
i k = 300 N/m và A
o
 = 2 cm, m = 0,15 kg, g = 10 m/s
2
ta
đượ 
c:300.0,02200
µ
0,0054.
µ
.0,15.10
= =
 
 
Ví d
3.
 
M
t con l
c lò xo g
m lò xo có h
s
 
đ
àn h
i k = 60 N/m và qu
c
u có kh
i l
ượ 
ng m = 60 (g), dao
độ
ngtrong m
t ch
t l
ng v
ớ 
i biên
độ
ban
đầ
u A = 12 cm. Trong quá trình dao
độ
ng con l
c luôn ch
u tác d
ng c
am
t l
ự 
c c
n có
độ
l
ớ 
n không
đổ
i F
C
. Xác
đị
nh
độ
l
ớ 
n c
a l
ự 
c c
n
đ
ó. Bi
ế
t kho
ng th
ờ 
i gian t
ừ 
lúc dao
độ
ng cho
đế
n khi d
ừ 
ng h
n là
ττττ
= 120 (s). Cho
π
2
= 10.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
+ Chu kì dao
độ
ng c
a con l
c:
( )
m0,06T2
π
2
π
0,2s.k60
= = =
 +
Độ
gi
m c
ơ 
n
ă
ng sau m
t chu kì b
ng công c
a l
c ma sát c
n tr
ở 
trong chu kì
đ
ó:
( )( ) ( )( )
22CCC
kAkA'kkF.4AAA'AA'F.4AA2.AF.4A2222
− = + =
 + Suy ra
độ
gi
m biên
độ
sau m
t chu kì:
C
4FA.k
=
 + S
dao
độ
ng th
c hi
n
đượ 
c:
C
AkAN.A4F
= =
 + Th
ờ 
i gian k
t
lúc dao
độ
ng cho
đế
n khi d
ng h
n:
C
kAT
τ
N.T.4F
= =
 + Suy ra,
độ
l
ớ 
n l
c c
n:
( )
C
kAT60.0,12.0,2F0,003N.4
τ
4.120
= = =
 
 
Ví d
4.
 
M
t v
t kh
i l
ượ 
ng m = 200 (g) n
i v
ớ 
i m
t lò xo có
độ
c
ứ 
ng k = 80 N/m.
Đầ
u còn l
i c
a lò xo g
n c
 
đị
nh, sao cho v
t có th
dao
độ
ng trên m
t ph
ng n
m ngang. Kéo v
t ra kh
i v
trí cân b
ng m
t
đ
o
n 10 cmr
i buông tay không v
n t
c ban
đầ
u. Ch
n tr
c to
 
độ
Ox trùng v
ớ 
i ph
ươ 
ng chuy
n
độ
ng, g
c to
 
độ
O là v
trí cân b
ng, và chi
u d
ươ 
ng c
a tr
c ng
ượ 
c v
ớ 
i chi
u kéo ra nói trên. Ch
n g
c th
ờ 
i gian là lúc buông tay. L
y giat
c tr
ng tr
ườ 
ng g = 10.1. N
ế
u b
qua ma sát gi
ữ 
a v
t và m
t ph
ng n
m ngang. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng.2. Khi h
s
ma sát gi
ữ 
a m và m
t ph
ng n
m ngang là
µ
= 0,1 thì dao
độ
ng s
t
t d
n.a) Tìm t
ng chi
u dài quãng
đườ 
ng mà v
t
đ
i
đượ 
c cho t
ớ 
i lúc d
ừ 
ng l
i.b) Tính
độ
gi
m biên
độ
dao
độ
ng sau m
t chu kì. Tìm th
ờ 
i gian t
ừ 
lúc v
t b
t
đầ
u dao
độ
ng cho
đế
n lúc d
ừ 
ngl
i.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->