Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaedah Demonstrasi by Stanleykubong

Kaedah Demonstrasi by Stanleykubong

Ratings:
(0)
|Views: 1,736|Likes:
Published by stanley881012

More info:

Published by: stanley881012 on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG Kampus Keningau 2011
1
PENGGUNAAN KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONSTRASI) DAPATMENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID DALAM MATA PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAHSTANLEY ANAK KUBONG
Pelatih PISMP Reka Bentuk dan Teknologi Semester 8 Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau 
ABSTRAK
Kajian tindakan ini bertujuan untuk menilai keberkesanan kaedahTunjukcara (Demonstrasi) bagi meningkatkan pencapaian danmengenalpasti persepsi murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidupsekolah rendah. Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid (6orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan) Tahun 5 Cerdik diSK Penagatan, Keningau. Instrumen kajian ialah ujian pra dan pascaserta borang soal selidik. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS11.5 dan secara deskriptif menggunakan peratus dan min. Dapatanmenunjukkan min keseluruhan pencapaian responden telah meningkatselepas pelaksanaan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi). Dapatan minujian pra dan ujian pos adalah sebanyak 38% dan 50% denganpeningkatan sebanyak 12%. Persepsi murid terhadap pengajaran danpembelajaran Kemahiran Hidup adalah tinggi iaitu dengan minsebanyak 4.54. Implikasi kajian ini, penggunaan kaedah Tunjukcara(Demonstrasi) sesuai digunakan dalam meningkatkan pencapaianmurid bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah.
 
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG Kampus Keningau 2011
2
PENGENALAN
Sumber manusia yang berilmu, progresif dan inovatif merupakan aset utama yangperlu dijana bagi membentuk kekuatan Negara, tersebut secara langsung dan tidaklangsung proses pemerolehan ilmu adalah tonggak kepada pembangunan sumbermanusia dalam sesebuah Negara itu. Dalam menyahut cabaran ini pelbagaipendekatan serta teknik pengajaran serta pembelajaran perlu bagi memberi inputyang paling optima dalam persekitaran generasi muda yang pesat berkembangandari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.Menurut Mok Soon Sang (2000), Hampir setiap sesi pengajaran danpembelajaran yang dilakukan sama ada di dalam kelas ataupun di bengkel untuksetiap tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu memerlukan muridmelakukan kerja-kerja amali atau projek. Guru yang mempunyai kebolehanmelakukan kerja-kerja praktikal biasanya lebih bermotivasi untuk menjalankan sesipengajaran dan pembelajaran berbanding dengan guru yang kurang menguasaikemahiran praktikal.Koh Boh Boon(1985), di dalam buku Pedagogi Asas Pendidikan, pengajaranadalah satu proses yang kompleks yang dipenuhi oleh pelbagai unsur, termasukkualiti pengajar, kecerdasan, bakat, minat, pengaruh motivasi, persekitaran sekolahdan dorongan ibu bapa terhadap murid itu. Oleh itu untuk mengatasi masalah yangdihadapi oleh murid ini, pelbagai strategi dan kaedah yang boleh digunakan,antaranya ialah dengan menggunakan kaedah tunjukcara atau demonstrasi.Kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) yang diasaskan oleh John Dewey,menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, pemerhatian danpercubaan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukandalam situasi sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepadapelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatandan penanggapan secara berkesan (Zaiton Zanariah Hamid, 2000).Menurut Dywer (1978), pelajar yang membaca sambil melihat gambar bolehingat dengan baik daripada hanya membaca teks sahaja. Ini dapat dibuktikanmelalui kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli psikologi dalam kajian Ng Ying (2004)
 
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG Kampus Keningau 2011
3
bahawa, pancaindera penglihatan berupaya memproses 4,300,000 maklumatmanakala pancaindera pendengaran berupaya menerima 50,000 maklumat.
PERNYATAAN MASALAH
Seperti yang telah dinyatakan oleh Mok Soon Sang (2000), mata pelajaranKemahiran Hidup merupakan mata pelajaran yang memerlukan murid untukmelakukan kerja-kerja amali atau projek. Sebelum melakukan kerja-kerja amali,murid-murid harus faham dan teliti dengan setiap susunan langkah-langkah yangbetul untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Oleh itu, kajian untuk mengatasimasalah ini menggunakan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) perlu dilaksanakan.
FOKUS KAJIAN
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan pencapaian murid Tahun 5Cerdik SK Penagatan Keningau dalam mata pelajaran Kemahiran Hidupmenggunakan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi), seterusnya untuk membaikiamalan pengajaran saya menerusi persepsi murid terhadap gaya pengajaran yangdigunakan.
OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian ini adalah untuk :i. Mengenalpasti adakah penggunaan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi)dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaranKemahiran Hidup.ii. Mengenalpasti persepsi murid terhadap pengajaran dan pembelajaranKemahiran Hidup selepas intervensi dijalankan.
PERSOALAN KAJIAN
Terdapat tiga persoalan dalam kajian ini iaitu :i. Adakah penggunaan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) dapatmeningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran KemahiranHidup?ii. Adakah penggunaan kaedah Tunjukcara (Demonstrasi) dapat menarikminat murid terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup?

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
luffy liked this
Nurul 'ain liked this
Nurul 'ain liked this
Nurul 'ain liked this
cikgubad31 liked this
Aruna Madasamy liked this
luffy liked this
luffy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->