Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Miért nonszensz az államtól várni a pénzügyi oktatást?

Miért nonszensz az államtól várni a pénzügyi oktatást?

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Csilla Himer
Sokan azt mondják, az állam dolga kinevelni a pénzügyileg kiművelt emberfők sokaságát. Én meg bebizonyítom, hogy nem.
Sokan azt mondják, az állam dolga kinevelni a pénzügyileg kiművelt emberfők sokaságát. Én meg bebizonyítom, hogy nem.

More info:

Published by: Csilla Himer on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
http://eznemjatek.comHimerCsilla
 
Miértnonszenszazállamtólvárniapénzügyioktatást?
 
Avagymiértvaniszonyúannagyszükségacivilszerveződésekreapénzügyioktatásban(is)?
Rövidokfejtéséstanulmány
Írta:HimerCsillapénzügyinevelőpénzügyiéletvezetésicoach2011.október12.
 
http://eznemjatek.comHimerCsilla
Tegnapszokásomhozhívenkreatívporszívózásttartottam.(Eználamaztjelenti,hogyaporszívózáshozhasonlómonotontevékenységekközepettesemállmegazagyműködésem,mitöbbegymástkergetikagondolataim.)Mostvalahogymégaszokásostólisjobbansikerültkihasználnomazagyamszámáraegyébkéntlyukasfélórát,ésösszeálltegyolyangondolatsor,aminagyonanyilvánosságelékívánkozik.Mielőttbárkiislegyintene,hogymiértkénefigyelniarra,amikoregyháziasszonyporszívózásközbenmegváltjaavilágot,szeretnémmegjegyezni,hogyhivatalbólfoglalkozompénzügyinevelésseléspénzügyicoachinggal,tehátnekemnagyonisszakmábavágakérdés:
ténylegazállamtólkell-eelvárniazt,hogyamagyarlakosságpénzügyikultúrájánakszínvonalátemelje?
Nos,akérdésmáregyjóidejenapirendenvan,látványosígéretekenéshangzatoslózungokonkívülviszontmégsemmimásbannemmerültkiazilletékesekezirányútevékenysége.Ennekpedigokavan.Mégpedigket.Azelsőcsaksimána
"feledékenység".
Azillekeselvtársakugyanis,deazokis,akikrendületlelhisznekazállammindenhabanapénzügyioktatásterén(is),menetrendszerűenmegfeledkeznekegy(nemisolyan)aprótényről:aziskolamaxpénzügyiműveltségettudoktatni,mertarraalkalmas-legalábbisajelenlegiporoszosrendszerben,amelyreOrbánViktorésHoffmanRózsaisfelesküdött,egészenbiztosan.Tankönyvbőlbebifláztatni,hogymiakamat,azinflációésmilyenbefektetésiformákléteznek,ezbiztosanmenne.Amaimagyartankönyvekszínvonalátismerveazisúgytúllennebonyolítva,hogyösszefüggéseketképtelenlennebelőlekihámozniagyerek.Afelekenygazonbanabbanáll,hogyarlsenkinemteszemst,hogyapénzügyiműveltségnemazonosapénzügyikultúrával.Apénzügyiműveltségmagaistöbbrészbőlkellene,hogyösszeálljon:
 
pénzügyiismeretekaszemélyespénzmenedzsmentmegalapozásához
 
könyvelési,vállalkozásiismeretekavállalkozóiszemlélet,ill.akockázatkezelésmegalapozásához
 
fogyasztóvédelmi-jogiismeretekazn)tudatosnzügyitermék-fogyaszidentitásánakmegalapozásához.Talánazelsőrőlmégvoltisszóazilletékesekkoncepcióibanis.Előfordulazis,hogyszakközépbentanítjákamásodikatis,legalábbismagátakönyvelést.DeaSZEMLÉLETET,aGONDOLKODÁST,vagyisaPÉNZÜGYIINTELLIGENCIÁTazttuttinem!Márpediganélkülegyetlentankönyviismeretsemfogéletrekelniagyerekfejében.
 
http://eznemjatek.comHimerCsilla
Miértalkalmatlanamaimagyariskolaarra,hogyNZÜGYIINTELLIGENCToktasson?
Többésegyenkéntisnagyokavanannak:
 
aporoszostanításimódszernekazasajátja,hogyjóalattvalótneveljen,ezérttaláltakiabismarck-iPoroszországis.Tehátegyentudástkapnakajövendőbeliegyenalattvalók.Azönállóságot,akreativitástrenitensésüldözendőviselkedésnektartja,márpedigapénzügyekhezéppenkreativitásbólésönállóságbólkellrengeteg.
 
apedagógus,amelyikegyiknapjoggaltüntet,vagymásmódontiltakozikakevés,megélhetésétnehezenbiztosítófizetéseellen,mennyireleszhitelesagyerekszemébenmintastabilpénzügyiéletvitelmegalapozója?Aközépiskolás,hakicsitisszemtelenebb,azóránnyíltanszembegiszegényt,hogymitkeresapedagógusmégmindigakatedrán,haannyiraértapénzügyekhez?
 
havalamilyenoklfogvaalelkiismertesebbpedagusvesziismanakaradságot,ésélvezetessé,tanulhatóváistesziagyerekeknekanzügyiismereteket,akkorismilesz?Haagyereknemugyanaztlátjaotthon,mintamitasulibantanul,akkormaxegynagykatyvaszleszafejébenazegészből(pluszanemfeltétlenülhitelespénzügyiéletvitelűpedagógusegyütt???Na,ne!).Haasulibanmegispróbáljáknekimegtanítani,hogyatakarékosgfontos,mertígymegtakarításokatszerez,azokbólanyagibiztonságotszerez,mertnemadósodikel,deotthonaztlátja,hogymindentmegtudnakvennimiszem-szájnakingere-csakhitelkellhozzá,akkorSzerintedfogagyerekfogatösszeszorítvatakarékoskodni?Lemondanaegyidőrebármirőlis,hogymajdegykicsitkésőbb,amikorrleszelégnze,akkorvegyemeganylegesárért,ésnemnégyszerannyiért,csakmertahitelleltöbbszörösen"veszi"megugyanazt?
 
agyerekekmárkicsikoruktólkezdveérintkeznekapénzzel,használjákisazt,sőtpénzügyidöntéseketishoznak,méghacsakkicsibenis.Tehátvanrólabizonyostudásuk,tapasztalatuk.Ajavaslatokszerintazonbaneztkiművelnicsakközépiskolákbankezdenékapedagógusok.KÉSŐ!!!Denagyon!Bizonyostudástmárazovibanislehetneoktatni,delegkésőbbakkor,amikoragyerekmegkapjaazelsőzsebpénzét-azpediglegtöbbgyerekéletébenlegkésőbbharmadikosztálykönyékénbekövetkezik!Általánosban...
Tessékvégrebelátni,ésténykéntkezelni,hogyapénzügyinevelésmindigotthon,akonyhaasztalmellettfolyik(ahogyAlkérOrsolyaismondta)!!!Mese,mellédumanincs!
Éseddigmégcsakazttárgyaltukki,hogyaziskolamiértnemalkalmasarra,hogyagyerekekpénzügyikultúrájánakszínvonalátérdembenemelje...Amásikindokról,amiértnonszenszazállamtólvárnialakosságiszintűpénzügyifeltámadástvalamisokkalsötétebbdolog.Egészegyszerűenarról,hogy
azállam
ellenérdekelt
abban,hogyeztmegtegye.Azéppenregnálókormánypártállásátólfüggetlenül.
Mirealapozomezt?


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->