Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fax

fax

Ratings: (0)|Views: 717|Likes:
Published by api-3759825

More info:

Published by: api-3759825 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

FAX
1.Uvod

Svrha ovog poglavlja je upoznati korisnika s hardverskom i softverskom
podr\u0161kom koja omogu\u0107ava da se ra\u010dunalo s Linux operativnim sustavom koristi
kao fax ure\u0111aj. Biti\u0107e opisani programi potrebni za primanje i slanje faksimila,
na\u010din njihove instalacije i konfiguracije za jednog ili vi\u0161e korisnika, te grafi\u010dka
su\u010delja koja omogu\u0107avaju kori\u0161tenje istih u grafi\u010dkom okru\u017eenju za Linux (X
windows) i Windows operativne sustave.

2.FAX poslu\u017eitelji

Svako ra\u010dunalo opremljeno Data/Fax modemom (internim ili eksternim) mo\u017ee
se koristiti kao fax ure\u0111aj. To zna\u010di da se uz pomo\u0107 tog ra\u010dunala mogu primati i
slati faksimili.
Iako je Data/Fax modem dovoljan za primanje i slanje faksimila, za potpunu
funkcionalnost klasi\u010dnog fax ure\u0111aja potrebni su jo\u0161 i pisa\u010d (omogu\u0107ava ispis
faksimila na papir) i skener (kako bi se dokumenti koji su u papirnatom obliku
mogli prebaciti na ra\u010dunalo i dalje proslijediti u obliku faksimila).
Osim navedenih hardverskih komponenti potrebno je i su\u010delje koje\u0107e korisniku
omogu\u0107iti komunikaciju s hardverom (Data/Fax modem). Program koji
komunicira s Data/Fax modemom i koji omogu\u0107ava korisniku primanje i slanje
faksimila pomo\u0107u ra\u010dunala naziva se fax poslu\u017eitelj. Osim osnovnih operacija
slanja i primanja faksimila, fax poslu\u017eitelji omogu\u0107avaju i automatsko primanje
i slanje faksimila (npr. korisnik ne mora sjediti cijelo vrijeme za ra\u010dunalom i

\u010dekati da stigne faksimil, a isto tako mo\u017ee zakazati slanje nekog dokumenta u

neko odre\u0111eno vrijeme a fax poslu\u017eitelj\u0107e se pobrinuti da dokument bude
poslan onda kad to korisnik \u017eeli). Napredniji fax poslu\u017eitelji podr\u017eavaju i
proslje\u0111ivanje primljenih faksimila u obliku email poruke (npr. ako je korisnik
na putu, svi faksimili koje primi u svom uredu mogu mu biti poslani preko
email-a). Isto tako, bolji fax poslu\u017eitelji pru\u017eaju podr\u0161ku i za vi\u0161ekorisni\u010dke
sustave (ra\u010dunalo s vi\u0161e korisnika ili ra\u010dunala u mre\u017ei).

FAX klijenti
Ve\u0107ina fax poslu\u017eitelja koji rade pod Linuxom se pokre\u0107u i koriste iz komandne
linije pisanjem naredbi. Kako bi se olak\u0161ao rad korisnicima postoje fax klijenti
koji pru\u017eaju podr\u0161ku za primanje i slanje faksimila u grafi\u010dkom okru\u017eju za Linux
(XWindows) i za MS Windows operativne sustave. Fax klijenti su samo grafi\u010dko
su\u010delje za fax poslu\u017eitelje i kao takvi ne dodaju nikakvu novu funkcionalnost
(nikakve nove mogu\u0107nosti) radu nego su tu samo kako bi olak\u0161ali kori\u0161tenje fax
poslu\u017eitelja korisnicima i pru\u017eili im sve pogodnosti koje pru\u017ea grafi\u010dko su\u010delje
(lak\u0161i i jednostavniji rad).

Fax poslu\u017eitelji
U ovom poglavlju biti\u0107e opisani najpopularniji Linux fax poslu\u017eitelji, postupci
instalacije, konfiguracije, njihove mogu\u0107nosti i na\u010din kori\u0161tenja.
Dva najpoznatija fax poslu\u017eitelja za Linux su:

\ue000EFax
\ue000HylaFax
Efax je jednostavan fax poslu\u017eitelj, skromnih mogu\u0107nosti. Iako podr\u017eava vi\u0161e
korisnika, uglavnom se koristi na osobnim ra\u010dunalima namijenjenim jednom
korisniku.
HylaFAX je napredniji fax poslu\u017eitelj koji podr\u017eava vi\u0161e korisnika, a mo\u017ee se

koristiti i kao fax poslu\u017eitelj za lokalnu mre\u017eu. Omogu\u0107ava automatsko proslje\u0111ivanje faksimila putem elektroni\u010dke po\u0161te, kao i proslje\u0111ivanje elektroni\u010dke po\u0161te putem faksimila.

3.EFax
3.1 Opis
EFax je mali, jednostavan program za slanje i primanje faksimila uz pomo\u0107 bilo
kojeg fax modema (Class 1, 2 ili 2.0 ). Namijenjen je jednokorisni\u010dkim
sistemima.
3.2 Instalacija i konfiguracija
EFax se distribuira u obliku tar-gz arhive (efax-0.9.tar.gz). Mo\u017ee ga se
mo\u017ee skinuti sa Interneta na Web adresi www.cce.com.
Postupak instalacije:
\ue000Iskopirati datotekuefax-0.9.tar.gz u \u017eeljeni direktorij i pozicionirati se u
taj direktorij
\ue000Otpakirati datoteku naredbom tar -xzvf efax-0.9.tar.gz
\ue000Nakon izvr\u0161enja tar naredbe u trenutnom direktoriju bi se trebao pojaviti
novi direktorij pod imenomefax-0.9.
\ue000EditiranjeMakefile datoteke

Prije daljnje instalacije treba podesiti neke parametre uMakefile datoteci
koja se nalazi u direktorijuefax-0.9. Datoteka je tekstualna i mo\u017ee se
editirati u bilo kojem ASCII editoru (vi,joe,pico,emacs,xemacs,gedit,

kate...).
Stavke koje treba promijeniti (ovisno o parametrima sustava):

\ue001BINDIR
\ue002direktorij u koji\u0107e biti iskopirane izvr\u0161ne datoteke programa
\ue002naj\u010de\u0161\u0107e je/usr/bin ili/usr/local/bin

\ue001MANDIR
\ue002direktorij u koji\u0107e biti iskopirane man datoteke
\ue002naj\u010de\u0161\u0107e/usr/man,/usr/local/man ili/usr/local/share/man

Nakon unesenih promjena datoteku treba snimiti.
\ue000Pokrenuti prvi dio instalacije naredbommake
\ue000Prije nastavka instalacije treba editirati datoteku pod imenomfax koja se

nalazi u istom direktoriju kao iMakefile datoteka.fax je tako\u0111er
tekstualna datoteka i mo\u017ee ju se editirati bilo kojim ASCII editorom.
Stavke koje treba editirati:

\ue001DEV\ue002ure\u0111aj u/dev direktoriju na koji je spojen modem
\ue002tipi\u010dno :
\ue002modem (za/dev/modem)
\ue002ttyS1 (za/dev/ttyS1)
\ue002itd...
\ue001FROM
\ue002telefonski broj linije na koju je spojen modem u
internacionalnom formatu
\ue002internacionalni format za telefonske brojeve:
\ue002+pozivni_broj_zemlje pozivni_broj_grada
lokalni_telefonski_broj
\ue002npr. +385 1 666 666 (385 - Hrvatska, 1 - Zagreb, 666 666
lokalni telefonski broj)
\ue001NAME
\ue002ime korisnika
\ue002ovdje upisano ime se pojavljuje u zaglavlju svakog faksimila
Stavke koje slijede treba po potrebi samo uklju\u010diti (isklju\u010diti).
Stavka je isklju\u010dena ako se ispred nje nalazi znak#, ina\u010de je uklju\u010dena.
\ue001PAGE
\ue002odabir veli\u010dine stranice
\ue002opcije suletter,a4,legal
\ue002uklju\u010diti samo jednu, ostale isklju\u010diti
\ue001PRTYPE
\ue002tip printera

\ue002opcije su :
\ue002ps - PostScript (npr. Apple LaserWriter)
\ue002pcl - HP-PCL (npr. HP LaserJet)
\ue002treba uklju\u010diti samo jednu

\ue001PRCMD
\ue002naredba za ispis slika na pisa\u010d
\ue002tipi\u010dnolpr ililp

\ue001GS
\ue002naredba za pokretanjeGhostScripta
\ue002tipi\u010dnogs

\ue002potrebno samo ako se \u017eele slati PostScript datoteke
\ue001DIALPREFIX

\ue002odabir nekih opcija koje se ti\u010du biranja telefonskog broja
\ue002P - pulsno biranje
\ue002T - tonsko biranje
\ue002W -\u010dekanje tona za po\u010detak biranja
\ue0029 - potrebno na internim centralama da bi se dobila vanjska

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
desrose liked this
holidey liked this
ojatoj liked this
pjamshare3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->