Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
office_alati

office_alati

Ratings: (0)|Views: 454|Likes:
Published by api-3759825

More info:

Published by: api-3759825 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Office alati
1.Uvod

U sklopu ovog projekta, kao najva\u017enija skupina uredskih alata, testirani su
ure\u0111iva\u010di teksta, tabli\u010dni kalkulatori, prezentacijski alati, kao i pripadaju\u0107e
pomo\u0107ne aplikacije za crtanje dijagrama, pisanje formula i vektorsko crtanje.
Selekcijom navedenih aplikacija pokazalo se da su najrazvijenije od njih
svrstane u tri grupacije, tj.OpenOffice,Koffice i GNOME Office, koje\u0107e
pobli\u017ee biti opisane u sljede\u0107em tekstu. Mjera kvalitete pojedine aplikacije
odre\u0111ena je usporedbom sa odgovaraju\u0107om aplikacijom iz Microsoft Office
paketa koji se smatra standardom u SOHO okru\u017eenju.

2.OpenOffice
2.1 Uvod
OpenOffice je trenutno najnapredniji i najstabilniji besplatni uredski paket koji

radi pod Linux operativnim sustavom. U sklopu ovog paketa sadr\u017eani su alat za
obradu teksta (Writer), tabli\u010dni kalkulator (Calc), prezentacijski alat
(Impress), alat za pisanje formula (Math) i jednostavan alat za vektorsko
crtanje (Draw). Nekada\u0161nja velika nestabilnost i glomaznost ovog paketa
svedeni su gotovo na minimum, a istodobno je pobolj\u0161ana kompatibilnost sa

Microsoft Office paketom,\u010diji su formati u potpunosti podr\u017eani za sve
ina\u010dice (95, 97, 2000, XP). Su\u010delje za instalacijuOpenOffice paketa
j
ednostavno je i intuitivno, a od ina\u010dice Mandrake Linux-a 8.2 ovaj paket dolazi
uklju\u010den u distribuciju, \u0161to dodatno olak\u0161ava postupak instalacije.
2.2 Instalacija

Ukoliko se koristi Mandrake 8.2 distribucija Linux-a,OpenOffice je mogu\u0107e
instalirati pomo\u0107u Software Manager-a, dok se za ostale distribucije paket
ru\u010dno instalira iz datotekeinstall641D_linux_intel.tar.gz koja se nalazi na
CD-u s besplatnim softverom prilo\u017eenim uz ovu dokumentaciju. Najnovija
ina\u010dicaOpenOffice paketa kao i najnovije vijesti vezane uz razvoj paketa mogu
se prona\u0107i na home stranici programahttp://www.OpenOffice.org.
Budu\u0107i da su dijeloviOpenOffice-a pisani u Java programsko jeziku, prije ru\u010dne
instalacije paketa potrebno je instalirati JRE (Java Runtime Enviroment) paket
(j2re-1_3_1_02-linux-i386.bin) koji se tako\u0111er nalazi na prilo\u017eenom CD-u, a
mo\u017ee se prona\u0107i i na adresi

http://java.sun.com/products/jdk/1.2/jre/index.html. Na istoj adresi nalaze se i
detaljnije upute za instalaciju ovog paketa. Instalacija JRE-a nije nu\u017ena za rad
OpenOffice uredskog paketa, ali u tom slu\u010daju neke opcije u programima ne\u0107e

biti dostupne.
Za instalaciju JRE paketa potrebno je prijaviti se na sustav kaoroot korisnik i u
direktoriju u kojem se nalazi paket upisati u naredbeni redak:

Nakon \u0161to dobije potvrdan odgovor od korisnika u vezi licencnog ugovora
(potrebno je upisatiyes),binary datoteka\u0107e se sama instalirati u poddirektorij
jre1.3.1_02/. Ukoliko prilikom poku\u0161aja pokretanjabinary datoteke sustav
j
avi poruku "Permission denied", potrebno je izdati naredbu:
i ponovo poku\u0161ati pokrenutibinary datoteku.
Nakon uspje\u0161no instaliranog JRE-a mo\u017ee se instaliratiOpenOffice. Paket
install641D_linux_intel.tar.gz potrebno je otpakirati naredbom
U novonastalom direktoriju (normal/)potrebno je pokrenuti datoteku setup koja
\u0107e pokrenuti grafi\u010dko su\u010delje za instalaciju (Slika 2.1).
Slika 2.1 Instalacija OpenOffice-a
U prozorima koji slijede odabire se tip instalacije (minimal (178 MB),default
(203 MB) ilicusto m (240 MB)), upisuju osobni podaci i odabire direktorij u koji
# ./j2re-1_3_1_02-linux-i386.bin
# chmod 777 j2re-1_3_1_02-linux-i386.bin
# tar -xzvf install641D_linux_intel.tar.gz
\u0107e se instaliratiOpenOffice. U slu\u010daju custom instalacije ostavljena je

mogu\u0107nost individualnog odabira paketa (inicijalno su ozna\u010deni svi paketi).
Program\u0107e tra\u017eiti i informaciju o direktoriju u kojem se nalazi JRE, pa ga je
potrebno odabrati klikom na tipkuBro wse. Ukoliko JRE nije instaliran potrebno

j

e ostaviti uklju\u010denom opciju "Java and Javascript not supported". Nakon
uspje\u0161ne instalacije program se pokre\u0107e pomo\u0107u datotekesoffice u direktoriju
u kojem je paket instaliran, dok se instalacija novih paketa i deinstalacija

OpenOffice-a vr\u0161i pokretanjem datoteke setup u istom direktoriju.

Instalacija za vi\u0161e korisnika
Gore navedene upute za instalaciju ispravne su samo ako\u0107eOpenOffice-om
koristiti jedan korisnik, u slu\u010daju vi\u0161e korisnika na istom ra\u010dunalu postupak
instalacije je druga\u010diji. U poddirektorijuinstall/ tako\u0111er je potrebno pokrenuti
datotekusetup, ali ovaj puta sa opcijom-net i slijediti gornje upute. U ovom
slu\u010daju prilikom instalacije je potrebno pripaziti da se odabere direktorij kojemu
mogu pristupiti svi korisnici. Nakon uspje\u0161ne instalcije, potrebno je u\u0107i u
direktorij u koji je paket instaliran i pokrenuti datotekusetup koja\u0107e zapo\u010deti
instalaciju za trenutnog korisnika. Kao tip instalacije potrebno je odabrati

Workstation Installation tip instalacije i kao direktorij (u koji\u0107e sa instalirati

dodatne datoteke) odabratihome direktorij trenutnog korisnika. U odabranom
direktoriju napraviti\u0107e se poddirektorijOpenOffice.org641/ u kojemu se
nalaze datotekesoffice isetup, kojima korisnik pokre\u0107eOpenOffice i
modificira instalirane pakete. Ovaj postupak se ponavlja za svakog korisnika
koji\u0107e se koristitiOpenOffice paketom.

2.3 OpenOffice Writer
OpenOffice Writer je aplikacija za ure\u0111ivanje teksta, koja je po izgledu i
opcijama vrlo sli\u010dna Microsoft Word aplikaciji. Ukoliko je instaliran sa
Mandrake 8.2 distribucijom Linux-a, program se pokre\u0107e izStart ->Offi ce ->
Wordprocessors izbornika (KDE i Gnome su\u010delje), kao i svi ostali ure\u0111iva\u010di

teksta, a u slu\u010daju instalacije iztar.gz paketa potrebno ga je pokrenuti
naredbom./soffice, u direktoriju u kojem je instaliranOpenOffice.
Glavni prozor OpenOffice Writer-a (Slika 2.2) tipi\u010dan je za aplikaciju
ovakvoga tipa i sastoji se od padaju\u0107ih izbornika, trake s alatima i prozora u
kojemu je prikazan dokument.
Izgled glavnog prozora mijenja se u izbornikuVi ew, u kojemu je mogu\u0107e
uklju\u010diti i isklju\u010diti pojedine trake s alatima (Toolbars), ravnalo (Ruler),
granice teksta (Text Boundaries), prikaz znakova za formatiranje teksta
(Nonprinting Characters), kao i podesiti na\u010din na koji\u0107e dokument biti
prikazan na ekranu (Online Layout, Full Screen). Datoteke se otvaraju,
spremaju i \u0161alju na pisa\u010d u izbornikuFile, a pretra\u017eivanje teksta (Find),
zamjena (Replace) i opcije za manipulaciju blokovima teksta ili objektima
(Cut,Co py,Paste iSelect) nalaze se u izbornikuEdit. U izbornicimaInsert i

Format nalaze se standardne opcije za ubacivanje objekata (slike, tablice,
grafovi, ...) u dokument i formatiranje teksta, dok se uToo ls izborniku nalaze
alati za provjeru teksta i autokorekciju. Raspored opcija po izbornicima gotovo
j
e identi\u010dan onome u Microsoft Word-u, tako da\u0107e svaki imalo iskusniji
korisnik sa lako\u0107om savladati kori\u0161tenje ovog programa.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
LadyAlways liked this
LadyAlways liked this
miroslav84 liked this
keninike liked this
Cat Net liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->