Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programi_za_obradu_slike

programi_za_obradu_slike

Ratings: (0)|Views: 989 |Likes:
Published by api-3759825

More info:

Published by: api-3759825 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Programi za obradu slike
1.Uvod

U dana\u0161nje vrijeme ra\u010dunala imaju veliku primjenu u pohrani i obradi slika.
Padom cijena digitalnih fotoaparata i skenera sve vi\u0161e slika se pohranjuje u
digitalnom obliku na ra\u010dunalu. Ra\u010dunala su postala nezamjenjiv alat za obradu i
retu\u0161iranje fotografija.
Web, nezamisliv bez slikovnog sadr\u017eaja, zauzima zna\u010dajno mjesto u
prezentiranju i ogla\u0161avanju poduze\u0107a i ustanova. Slike koje se prezentiraju na
Web-u potrebno je obraditi i pohraniti u formatu prikladnom za prikaz i prijenos
preko Interneta. I ovdje programi za obradu slike imaju zna\u010dajnu ulogu.
Programi za obradu slika mogu se podijeliti u tri osnovne skupine:

\ue000preglednici,
\ue000programi za crtanje,
\ue000programi za obradu slika i fotografija.
1.1 Preglednici

Preglednici su relativno jednostavni programi koji su namijenjeni isklju\u010divo za
pregledavanje slika pohranjenih na ra\u010dunalu u digitalnom obliku. Broj njihovih
funkcija je vrlo limitiran i u pravilu se svodi na to da na \u0161to lak\u0161i, ugodniji i br\u017ei
na\u010din omogu\u0107e pregledavanje velikog broja slika pohranjenih u razli\u010ditim
formatima. Glavne karakteristike preglednika su broj podr\u017eanih formata za
pohranu slika i brzina.
Preglednika slika za Linux operativni sustav ima mnogo ali zbog svoje

j
ednostavnosti svi su vrlo sli\u010dni i imaju istu funkcionalnost. U ovom dokumentu
j

e opisan programGQview koji se zbog jednostavnosti kori\u0161tenja i brzine rada
pokazao kao dobro rje\u0161enje. Izgledom i na\u010dinom primjene program je dosta
sli\u010danACDSee pregledniku slika iz MS Windows operativnog sustava. Program
ima implementiranu funkciju za pozivanje slikovnih editora kao \u0161to jeGIMP za
neku odabranu sliku. Prednost ovog programa je \u0161to dolazi s Mandrake
distribucijom tako da ga nije potrebno skidati s Interneta.

1.2 Programi za crtanje

Programi za crtanje namijenjeni su kreiranju jednostavnih skica i crte\u017ea. Kao
takvi nisu predvi\u0111eni za obradu fotografija premda neki od njih imaju ugra\u0111ene
i neke jednostavnije funkcije pomo\u0107u kojih se mo\u017ee ukloniti \u0161um sa slike ili
izo\u0161triti sliku.
U ovom dokumentu opisan je programXpaint. To je jednostavan program za
crtanje vrlo sli\u010dan programuPaint iz MS Windows okru\u017eenja. Kao i u slu\u010daju
programaGQview,Xpaint dolazi s Mandrake distribucijom.

1.3 Programi za obradu slika
Programi za obradu slika namijenjeni su za editiranje fotografija i obradu

umjetni\u010dkih slika (plakati, naslovnice\u010dasopisa, omoti za audio CD-ove i sl.). Za
razliku od preglednika i programa za crtanje koji se ne razlikuju previ\u0161e po
svojoj funkcionalnosti, programi za obradu fotografija variraju u broju funkcija
za obradu slike koje pru\u017eaju. Postoje jednostavni editori (npr.ImageMagick), i
napredni editori namijenjeni za profesionalnu primjenu kao \u0161to je stolno
izdava\u0161tvo, izrada plakata ili profesionalna obrada fotografija.
U ovom dokumentu opisan jeGIMP, profesionalni editor slika koji je u rangu s

Adobe PhotoShop, PaintShopProi Corel PhotoPaint editorima u MS Windows

okru\u017eenju.GIMP osim alata za crtanje ima i mno\u0161tvo funkcija za obradu i
retu\u0161iranje fotografija tako da ga mogu koristiti obi\u010dni korisnici, ali i
profesionalci. Zbog toga je GIMP postao standard za obradu slike u Linux
okru\u017eenju. U ovom dokumentu dan je samo kratak uvid u mogu\u0107nosti ovog
programa jer bi detaljan opis svih njegovih funkcija bio preopse\u017ean. SGIMP-om
dolazi i priru\u010dnik za kori\u0161tenje u HTML formatu u kojem su detaljno opisane sve
njegove funkcije i koji se mo\u017ee koristiti za detaljne informacije.GIMP dolazi
standardno sa svim Linux distribucijama tako da je postupak njegove instalacije
vrlo jednostavan.

2.GQview
GQview je vrlo dobar preglednik slika za Linux operativni sustav vrlo sli\u010dan

programuACDSee iz MS Windows okru\u017eenja. Jednostavan je za kori\u0161tenje i podr\u017eava sve formate za digitalnu pohranu slika koji se danas koriste (GIF, TIFF, JPEG, PNG, BMP itd.).

2.1 Instalacija

Budu\u0107i da program dolazi s distribucijom instalacija je vrlo jednostavna. Ukoliko program ve\u0107 nije instaliran prilikom instalacije Linux operativnog sustava mo\u017ee ga se instalirati kori\u0161tenjem programa Software Manager.

2.2 Konfiguracija

Slika 2.1 prikazuje glavni prozor programaGQview. Nakon pokretanja programa mogu\u0107e je podesiti neke parametre programa koji mogu utjecati na brzinu rada i kvalitetu prikaza slika.

Slika 2.1 Program GQview

Odabirom opcijeOptions u menijuEdit otvara se prozor za konfiguraciju (Slika
2.2).
U sekciji Initial directory mo\u017ee se upisati uobi\u010dajeni direktorij sa slikama u
koji\u0107e se program pozicionirati prilikom svakog pokretanja.
SekcijaThumbnails odnosi se na generiranje ikoniziranih slika (eng.

thumbnail). Na slabijim ra\u010dunalima potrebno je za kvalitetu prikaza (Qualitiy)

odabrati najslabiju metodu za generiranje thumbnail-a (Nearest) i uklju\u010diti
njihovo spremanje na disk (opcija Cache thumbnails), kako bi se dobilo na
brzini rada programa.
Sekcija Slide show odre\u0111uje parametre automatske izmjene slika. Ovdje se
mo\u017ee podesiti vrijeme izme\u0111u promijene slika, ho\u0107e li se slike mijenjati slijedno
(opcijaRandom isklju\u010dena) i ho\u0107e li se krenuti ispo\u010detka nakon \u0161to se sve slike
iz trenutnog direktorija prika\u017eu (opcijaRepeat uklju\u010dena).
U sekcijiEdit ors mogu se podesiti programi za obradu slike koji se mogu
pokrenuti iz programaGQView..
Ostale opcije nisu toliko bitne za rad programa i mogu se ostaviti na ponu\u0111enim
vrijednostima.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
CikaVasa liked this
skola55 liked this
zlatko5 liked this
dragon67 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->