Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
P. 1
Harry Potter Page to Screen excerpt 2

Harry Potter Page to Screen excerpt 2

Ratings:

4.69

(31)
|Views: 270,422|Likes:
Published by HarperDesign
Here’s another preview from the 500+ pages of Harry Potter: Page to Screen. This ultimate collectible features exclusive stories from the cast and crew, hundreds of never-before-seen photographs and concept illustrations sourced from the closed film sets, and rare memorabilia. For more information and to order your copy, visit: http://www.harpercollins.com/books/Harry-Potter-Page-to-Screen-Bob-McCabe?isbn=9780062101891

Harry Potter, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
Here’s another preview from the 500+ pages of Harry Potter: Page to Screen. This ultimate collectible features exclusive stories from the cast and crew, hundreds of never-before-seen photographs and concept illustrations sourced from the closed film sets, and rare memorabilia. For more information and to order your copy, visit: http://www.harpercollins.com/books/Harry-Potter-Page-to-Screen-Bob-McCabe?isbn=9780062101891

Harry Potter, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.

More info:

Publish date: Oct 25, 2011
Added to Scribd: Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Buy the full version from:AmazonBarnes & Noble
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

 
 
>=5
 
tbe} lauhd |ulle||iuhh} jzmgc Bnzz}”| iauztb }enz nt Bacsnzt| ta tbe |lzeeg mg age oayme'
 Dentbh} Bnhhas| 
( baseyez(lagtnmged on||e| ai ontezmnh lzulmnh ta ze|ahymgc nhh tbe mgtzmlnteh} mgteztsmged eheoegt| ai tbe |taz}'‘Mt sn| gat ng en|} delm|mag nt nhh(‟ zelaugt| Dnymd Jnzzag' ‘Sbeg se z|t zend
 Dentbh} Bnhhas| 
( se nhh tbaucbt(‒O} Cad( tbm| m| n buce jaak'” Sbeg vzadulez Hmageh Smczno |ucce|ted tbe} dmymde tbe jaak mgta tsa ho|( DnymdBe}ong sn| zehultngt'‘M sn| gat mgmtmnhh} iaz mt' Se”d geyez jzakeg uv ng} ai tbe
 Bnzz} Vattez 
jaak|(‟ |n}| Be}ong' Jut mt jelnoemglzen|mgch} lhenz tbnt mi tbe} tzmed ta lagdeg|e tbe |taz} mgta age ho( mt omcbt zug ta ye az |mr bauz|' N| Be}ongervhnmg|( ‘Ta lagdeg|e mt ta n tsa/ngd/n/bnhi/ az tbzee/bauz ho sauhd bnye oengt henymgc aut |a oulb tbnt mt sauhd laovzaom|e gat `u|t tbm| mgdmymdunh ho jut tbe ayeznhh |ncn( jelnu|e mt
m| 
age |ncn' Mt”| |eyeg jaak| tbnt iazoage hagc |taz} ayez |eyeg }enz|' Tbeze m| |a oulb mgiazontmag mg tbe hn|t jaak( |a oulb ze|ahyed eoatmagnhh} ngdvznltmlnhh} tbnt se sauhd bnye bnd ta henye aut( mt sauhd bnye oengt tbnt ze|ahutmag sauhd je ug|ntm|inltaz}'‟Eyeg tbaucb mt oengt laoomttmgc ta tsa oaze oayme| zntbez tbng age( dmzeltaz Dnymd ]nte| nczeed mt sn| tbe zmcbtlbamle' ‘Mt sn|g”t n jmc delm|mag iaz oe(‟ |n}| ]nte|' ‘Jn|mlnhh}( Dnymd Be}ong ngd Dnymd Jnzzag |nmd( ‒Se tbmgk mt|bauhd je tsa oayme|' Sbnt da }au tbmgk1” M kges \teye Khaye| |nmd mt |bauhd je tsa oayme|( ngd M tzu|t \teye”| mg|tmglt|'Mi \teye tbmgk| se”ze camgc ta bnye n vzajheo |~ueepmgc mt mgta age |lzmvt( M tzu|t tbnt se sauhd bnye n vzajheo'‟Mg inlt( ‘Nt age vamgt duzmgc tbe vzale||(‟ Jnzzag zelnhh|( ‘\teye Khaye| |nmd( ‒]au kgas( tbm| |bauhd nhoa|t jetbzee ho|'” Se tzmed bnzd ta nyamd mt( jelnu|e( ai lauz|e( se kges tbnt tbeze sauhd je |aoe l}gmlnh veavhe sba sauhd |n}( ‒Nb( Snzgez Jza|' lauhdg”t ze|m|t age hn|t dn|b ta tbe tmhh'” Tbnt sn| gat mt nt nhh' Snzgez Jza|' |nmd ta u|(‒Sbnteyez }au delmde m| lzentmyeh} tbe zmcbt sn} ta ca—se”hh |uvvazt mt'” ‟Mg tbe egd( tbe hoonkez| detezomged tbnt tbe jaak sauhd jelaoe tsa ho|' Tbe} tbeg delmded ~umlkh} tbnttbe oayme| sauhd bnye ta je |bat |mouhtngeau|h}( hendmgc ta ng ugvzeledegted
 Vattez 
|baatmgc |lbeduhe ai genzh} emcbteeg oagtb| ai lagtmguau| homgc'‘Mt sn| tbe agh} sn} ta cunzngtee tbnt se cat tbe egtmze ln|t(‟ Jnzzag ervhnmg|' ‘Mt”| n taucb tbmgc ta cet eyez}/jad} ag janzd iaz n |lbeduhe tbnt hagc( jut M tbmgk mt sauhd bnye jeeg mova||mjhe mi se |nmd( ‒Akn}( se”hh |baat noayme( se”hh zehen|e mt( tbeg se”hh laoe jnlk ngd |baat ngatbez age'” ‟Tbe vza|velt ai |baatmgc tsa ho| nt agle dmdg”t |eeo ta inpe tbe dmzeltaz nhh tbnt oulb'‘Tsa tbmgc| bnye zenhh} behved(‟ ]nte| ervhnmged nt tbe tmoe' ‘Tbe z|t m|( M”ye onde tsa ai tbe|e ho| jeiaze(|a tbe |}|teo m| mg vhnle ngd M bnye n |ahmd ugdez|tngdmgc ai tbe oelbngml| tbnt onke uv tbe sazhd ai 
 Bnzz} Vattez 
'\elagdh}( M”ye cat n czent lzes( ngd M”ye cat n czent teno' Jut mt”| gat n sn} M sauhd hmke ta sazk ncnmg( jelnu|e }au
bnzz} vattez
 ngd tbe 
Dentbh} bnhhas|
beg
bnzz} vattez ngd tbe dentbh} bnhhas| 
sn| vujhm|bed ag `uh} :>
(
:663
(
tbe imhoonkez| seze vze|egted smtb ng mglzedmjhelbnhhegce
0
bas lauhd tbe} lagdeg|e tbm| mooeg|e jaak—tbeimgnhe ai tbe egtmze |ezme|—mgta age oayme
1
nhtbaucb tbe}
dagle lag|mdezed |vhmttmgc cajhet ai imze mgta tsa imho|
(
tbe}zenhmped tbnt j} ialu|mgc ag tbe |taz}
| e||egtmnh eheoegt|
AVVA\MTE
Zuvezt Czmgt "het- ngd Eoon Snt|ag ihomgc n |lege duzmgc tbe jntthe a Bacsnzt|( tbe |veltnluhnz laglhu|mag ta tbe |ezme|'
 S 
 
bnzz} 
 
vattez
 
 ngd
 
 tbe
 
dentbh} 
 
bnhhas|
 
>=3
 
|vhmt }auz jznmg njaut tbzee dmezegt sn}|' Iaz ernovhe—smtbmg n |mgche dn}( }au”ze damgc n yez} jmc( eoatmagnh |lege ag age |et smtb Zajjme Lahtznge( sbeze }au sngt ta je smtb Zajjmengd cumde bmo' Tbeg M”ye cat n jmc |lege smtb tsa bugdzed ertzn| ag ngatbez |et( sbmlb m|iaz tbe
atbez 
ho' Ngd mg n sntez tngk nt ngatbez halntmag( M”ye cat o} z|t n||m|tngt dmzeltaz( @nome Lbzm|tavbez( cettmgc eyez}tbmgc zend} iaz ng ugdezsntez |lege' \a }au bnye ta vnzn/lbute mgta enlb |mtuntmag( keev }auz gate|( ngd da sbnt }au geed ta da( ngd tbeg }au `uovaut ngd cet mgta tbe gert age' Mt”| ng add( ugu|unh sn} ai sazkmgc' Jut mt sazk|'‟De|vmte tbe inlt tbnt Khaye| bnd szmtteg tsa |lzmvt| ngd tbnt jatb ho| seze jemgc |batnt agle( tbe hoonkez| bnd }et ta gnhmpe tbe vamgt mg tbe |taz} nt sbmlb tbe z|t ho sauhdegd' Mg inlt( tbe dmymdmgc vamgt jetseeg tbe tsa ho| |bmited jnlk ngd iaztb |eyeznh tmoe|'‘Tbe azmcmgnh egdmgc sn| lha|ez ta sbeze
 Vnzt > 
egd| gas(‟ ervhnmg| Be}ong( ‘nzaugdtbe dentb ai Dajj}' Tbeg se oayed mt( ngd delmded tbnt tbe z|t ho |bauhd egd smtb n lhm/bngcez( smtb Bnzz}( dm|cum|ed j} tbe \tmgcmgc @mgr( jemgc lnucbt j} n czauv ai \gntlbez| ngdtnkeg ta Onhia} Ongaz( sbeze tbe Dentb Entez| dm|layez tbnt tbe} 
da
bnye tbe zenh Bnzz}' Se seze nsnze tbnt oayme| iauz( ye( ngd |mr bnd egded smtb n dentb—ngd se dmdg”t sngt tazevent auz|ehye|' Sbeg Dnymd ]nte| |ns tbe z|t lut( be ieht tbnt tbe egdmgc sn| caad( jut mtdmdg”t ieeh n| mi tbeze sn| ng} eoatmagnh ze|ahutmag' ]au seze mg tbe omddhe ai |aoetbmgc( ngd se sngted tbe ho ta |tmhh bnye ng ‒egdmgc(” eyeg tbaucb mt”|
 Vnzt > 
ai n hagcez |taz}' Dnymd]nte| delmded ta egd mt smtb tbe juzmnh ai Dajj} ngd smtb Bnzz}”| ze|ahye ta lnzz} ag ngddeient tbe Dnzk Hazd( ga onttez sbnt'‘Tbe nudmegle zenhh} hmked Dajj}(‟ Dnymd Be}ong lagtmgue|( ‘jut nhtbaucb be”dnvvenzed |eyeznh tmoe| mg tbe jaak| nt tbm| vamgt( mt bnd jeeg n sbmhe |mgle se”d |vegt ng} tmoe smtb bmo mg tbe ho|' Se sngted ta onke |uze tbe nudmegle sn| mgye|ted mg bmo( ngd tbntbm| dentb sauhd ze|agnte' \a( ughmke mg tbe jaak( Dajj} nllaovngme| Kzenlbez mg jzmgcmgc jnlk Ougdugcu| Ihetlbez ta Czmoonuhd Vhnle' Se nh|a ndded n jmt oaze ai bmo ta tbe ze|luent Onhia} Ongaz( `u|t jeiaze se |ee tbe kgmie jemgc tbzasg j} Jehhntzmr He|tzngce' Bnymgc Dajj} dme mg tbe jecmggmgc ai 
 Dentbh} Bnhhas| “ Vnzt :
sauhd bnye dmomgm|bed tbnt oaoegt”|eoatmagnh semcbt—n| se sauhd bnye jeeg |evnznted j} emcbt oagtb| izao bnymgc |eeg bmo'‟Dnymd ]nte| zelnhh| |baatmgc tbe eoatmagnh |lege mg sbmlb tbe tzma juzme| Dajj} aut|mdeai \behh Lattnce' ‘Bnzz}( Bezomage( ngd Zag nze lhnsmgc nsn} nt tbe czaugd(‟ tbe dmzeltaz|n}|' ‘Mt”| tbe z|t tmoe tbe|e tbzee kmd| nltunhh} juz} |aoetbmgc' M |bat mt nhh bngdbehd ngd `u|t het tbeo gd tbemz sn} mgta tbe |lege smtbaut |n}mgc( ‒Zmcbt( }au bnye ta ca beze iaz tbnt|bat( ngd }au”ze |uvva|ed ta je ayez tbeze iaz tbnt |bat'” Gage ai tbnt' Mt”| n ugmyez|nh buongervezmegle ta juz} tbe dend ngd vn} baonce( jut ta |ee tbe|e tbzee mlagml lbnznltez| dmccmgc tbemz z|t cznye sn| yez} oaymgc'‟Dnymd ]nte| lnoe uv smtb n gnh ‘jent‟ ta tbe ho( sbmlb sn|( n| Be}ong de|lzmje|( ‘ngmonce ai Yahdeoazt de|elzntmgc Duojhedaze”| taoj ngd cznjjmgc bahd ai tbe Ehdez Sngd'Tbm| ndded tbe lhm/bngcez( mg tbe |eg|e tbnt }au ieeh( ‒Be”| cat tbe oa|t vaseziuh sngd mgtbe smpnzdmgc sazhd' Tbe}”ze mg tzaujhe' Sbnt”| camgc ta bnvveg1” Jut mt nh|a egnjhe| u| taze|ahye Dajj}”| mgyahyeoegt mg tbe |taz}'‟]nte| nh|a |ns 
 Vnzt > 
ngd
 Vnzt :
n| yez} dm|tmglt oayme|' Mg tbe |movhe|t tezo|( tbe z|tho sauhd je |aoetbmgc ai n zand oayme( henymgc tbe sazhd ai Bacsnzt| inz jebmgd iaztbe on`azmt} ai tbe |taz}( sbmhe tbe |elagd ho sauhd zetuzg ta tbe |lbaah n| ng nhh/aut snz oayme'‘Enlb ho ieeh| dmezegt(‟ tbe dmzeltaz |tnte|' ‘J} tbnt M oeng [mg_ |baatmgc tbe z|t ho( se u|ed n hat ai bngdbehd( yízmtí/|t}he lnoezn sazk( ngd ayeznhh mt”| oulb oaze gntuznhm|tml(jelnu|e tbe kmd| nze aut mg tbe zenh sazhd' Tbe}”ze nsn} izao tbe |niet} ngd tbe ‒m|hngd” ai Bacsnzt|( |a tbe}”ze inz oaze yuhgeznjhe ngd( mg n sn}( mggalegt( sbmlb m| mgteze|tmgc'‘Tbe |elagd ho ieeh| oaze avezntml( jelnu|e tbeze nze jmc jntthe| ngd jmc( dznontmllhmonre|' Se”ze nh|a jnlk nt Bacsnzt|( sbmlb nhsn}| cmye| }au |lnhe' M”o zenhh} erlmted njautenlb ai tbeo' Age”| oaze evml( ngd tbe atbez”| n hmtthe jmt oaze gungled( n| mt haak| nt tbebuong detnmh ai tbe tzma”| zehntmag|bmv'‟
TAV
 
 Dnymd ]nte| |tngd| mg zagt a tbe Oncml m| Omcbt oaguoegt( sbmlb zevhnled tbe Iaugtnmg a Oncmlnh  Jzetbzeg ntez tbe Omgm|tz} sn| lhnmoed j} tbe Dentb Entez|'
2
NJAYE
 
 N vzav zeezegle vbata a Jehhntzmr”| dnccez( sbmlb |be u|e| ta kmhh Dajj}'
2
JEHAS
 
 Vhng| az tbe lag|tzultmag a Dajj}”| bend|tage j} Bnttme \taze}'
TAV
 
 Hugn "Eynggn H}glb- lag|ahe| Bnzz} "Dngmeh Zndlhme- n| be lzndhe| tbe cznyeh} mg`uzed bau|e/eh Dajj}'
2
NJAYE
 
 Bezomage "Eoon Snt|ag( het-( Zag "Zuvezt Czmgt(legtez-( ngd Bnzz} "Dngmeh Zndlhme- nzzmye nt \behh Lattnce ntez tbemz gnzzas e|lnve zao Onha} Ongaz' Tbe \behh Lattnce ertezmaz |et sn| ezelted ag halntmag mg Ize|bsntez Se|t jenlb mg Veojzake|bmze( Snhe|'
 
bnzz} 
 
vattez
 
 ngd
 
 tbe
 
dentbh} 
 
bnhhas|
 
>==
 
>=2
Eoon Snt|ag sn| nh|a eoatmagnh njaut tbe |ezme| laomgc ta ng egd' ‘M”o |azt ai mgdegmnh( zenhh}(‟ tbe nltze|| |n}|' ‘M lng”t cet o} bend nzaugd mt' Ugtmh tbe} |n} ‒Eoon( }au”ze sznvved' Tbnt”| mt' ]au”ze dage' Se dag”t geed }au ng}oaze(” M dag”t tbmgk M”hh jehmeye mt'‟Zndlhme sn| vnztmluhnzh} |uzvzm|ed j} bas eoatmagnh mt sn| |baatmgc Bnzz}”| gnh caad/j}e smtb tbe Duz|he}|' Be zelnhh|( ‘Mt sn| Zmlbnzd Czmtb|( Imagn \bns( ngd Bnzz} Oehhmgc”|hn|t |lege iaz tbe ho|( ngd mt sn| tbe z|t tmoe tbnt se bnd ta |n} caad/j}e ta veavhe sba se”d jeeg sazkmgc smtb izao tbe yez} z|t ho' Tbnt onde mt n jmt ai n hngdonzk |lege'‟Nitez tbe Duz|he}| henye( tbe ho aez| n jmt ai laoml zehmei' ‘Tbe Azdez juz|t| tbzaucbtbe daaz ai Vzmyet Dzmye ta ze|lue Bnzz}(‟ Zndlhme lagtmgue|( ‘ngd mt”| yez} oulb hmke
Tbe Oncgmilegt \eyeg
' Mt”| tbe lnynhz} laomgc ayez tbe jzas ai tbe bmhh' Tbm| tbeg hend|mgta tbe ‒|eyeg Vattez|(” sbmlb m| n |e~uegle sbeze Iheuz( Bezomage( Zag( tbe Sen|he} tsmg|( ngd Ougdugcu| Ihetlbez nhh tnke Vah}`umle Vatmag ngd tzng|iazo mgta oe( sbmlboengt tbnt M bnd ta da movez|agntmag| ai nhh tba|e lbnznltez| movez|agntmgc oe'‟Zndlhme bnd ta |baat tbe |lege vaztzn}mgc enlb lbnznltez( mglhudmgc bmo|ehi' ‘M tbmgkM jzake tbe zelazd iaz tbe oa|t guojez ai tnke| eyez dage iaz n |lege( jelnu|e mt nhh laugt|n| tbe |noe |bat' Se”d |baat age yez|mag smtb oe n| age ai tbe lbnznltez|( ngd tbeg tbelnoezn sauhd |tn} mg ernlth} tbe |noe vhnle( ngd se”d |baat ngatbez yez|mag smtb oen| ngatbez lbnznltez' Eyegtunhh} tbe}”d hn} tbeo ag tav ai enlb atbez' Enlb vn|| M dmd( sbetbez Iheuz az Ougdugcu|( sn| vnzt ai age |bat( ngd M tbmgk se cat uv ta gmget}/yetnke| ag tbnt age' Mt sn| n hagc dn}.‘Tbe tbmgc M sn| oa|t vhen|ed njaut sn| bas caad M haaked mg Iheuz”| la|tuoe(‟ Zndlhmehnucb|' ‘Mt bn| n |azt ai chno zalk ieeh ta mt' Sehh( nt hen|t tbnt”| sbnt sn| camgc ag mg o} bend(ngd tbnt”| sbnt eyez}age tahd oe ta keev oe |seet ag |et'‟Sbeg enlb ai tbe |eyeg ‘Bnzz}|‟ vnmz| uv smtb ngatbez oeojez ai tbe Azdez iaz tbemze|lnve( tbe zenh Bnzz} m| nllaovngmed j} Bnczmd jelnu|e( n| Zajjme Lahtznge ~uate|( ‘Mjzaucbt }au beze |mrteeg }enz| nca sbeg }au seze ga jmccez tbng n Jastzulkhe' \eeo|agh} zmcbt tbnt M |bauhd je tbe age ta tnke }au nsn} gas'‟Bnzz} ngd Bnczmd tnke a mg n oadmed yez|mag ai tbe oatazl}lhe tbe bnhi/cmngt u|ed tajzmgc tbe mgingt Bnzz} ta Vzmyet Dzmye' Tbm| tmoe( Bnzz} zmde| nhagc mg n |mdelnz' ‘M lng”t tbmgkai ng}jad} M”d zntbez je gert ta mg n |mdelnz tbng Zajjme Lahtznge(‟ |n}| Zndlhme' ‘Se segthe|| tbng njaut tbzee oetez| mg mt( jut tba|e tbzee oetez| seze |aoe ai tbe oa|t iug M”ye eyezbnd' Tbnt”d je n czent sn} ta laoe ta sazk mg tbe oazgmgc|( nhtbaucb vzajnjh} yez} dngcez/au|' M”o gat |uze bas Snzgez Jza|' sauhd ieeh njaut tbnt( mg|uzngle/sm|e'‟Nitez nudmegle| bnd tbemz gnh ym|mt ta tbe Duz|he} baoe( tbe} onde tbemz yez} z|t ym|mtta Bezomage”| baoe—n |lege szmtteg e|velmnhh} iaz tbe ho'‘M sn| lbnzoed tbnt \teye Khaye| szate tbnt(‟ |n}| Snt|ag' ‘M tbmgk mt zenhh} |bas| tbeoncgmtude ai tbe |nlzmle tbnt Bezomage ngd Zag onke iaz Bnzz}( iaz tbemz izmegd|bmv( ngdiaz sbnt be”| damgc' M tbmgk tbe nudmegle smhh laggelt smtb Bezomage ngd bez vez|agnh |taz} tbzaucb tbm| |lege( |eemgc bez |a yuhgeznjhe hmke tbnt nt tbe jecmggmgc ai tbe ho'‘\be bn| n yez} dmluht delm|mag ta onke' \be kgas| tbnt j} |mdmgc smtb Bnzz}( |be”|vuttmgc veavhe nzaugd bez mg dngcez' \be kgas| |be bn| ta vzatelt tbeo( ngd tbe agh} sn} |be lng da tbm| m| j} luttmgc tbeo a izao bez' \be onke| bez vnzegt| ha|e eyez} oeoaz} ai bez( ngd tbnt”| tzncml' Jut |be”| yez} jznye ngd yez} ha}nh( ngd |be kgas| tbnt |be ou|t da tbezmcbt tbmgc'‟Eoon Snt|ag nh|a kges egaucb njaut Bezomage ta cmye \tevbegme OlOmhhng |aoendymle ag bez jedzaao”| dílaz' ‘M zeoeojez snhkmgc mgta Bezomage”| zaao( ngd mt `u|thaaked taa cmzh}' M”ye jeeg vhn}mgc bez iaz |a hagc gas( M ieeh M mgtumtmyeh} kgas sbnt |be”dhmke ngd sbnt |be”d sngt' Bezomage m| n yaznlmau| zendez' ‒Sb} nze tbeze gat oaze jaak|1”M n|ked' Tbeze geeded ta je jaak| eyez}sbeze'‟N| tbe gnh tsa ho| seze jemgc onde( tbe ln|t ngd lzes zeelted ag tbe ayeznhhervezmegle'‘Se”ye jeeg sazkmgc tacetbez iaz teg }enz| az |a ngd( ayez tbnt tmoe( bnye jelaoe n zenhinomh}(‟ |n}| Dnymd Be}ong' ‘N| tbe egd dzns| lha|e( M tbmgk se nze nhh nsnze ai bas tbeinomh} m| camgc ta ca mt| |evnznte sn}| yez} |aag'‟Iaz tbe tbzee }augc hend|( homgc tbe gnh tsa
 Vattez 
ho| gat agh} onzked tbe egd ai ngezn( mg ong} sn}|( mt nh|a onzked tbe egd ai tbemz lbmhdbaad|'‘Mt”| |aoetbmgc tbnt dae|g”t |eeo zenh nt nhh nt tbe oaoegt(‟ |nmd Dng Zndlhme nt agevamgt mg tbe nzduau| |baat( ‘ngd sag”t ugtmh tbe hn|t dn}( vzajnjh}'‟‘Tbeze m| `u|t tbnt vnzt ai }au tbnt tbmgk| }au omcbt gat |ee tbnt vez|ag ncnmg' M sauhdje |nd njaut tbnt bnvvegmgc smtb ng}jad} ag tbe|e ho|(‟ Zndlhme lagtmgue|' ‘Mt”hh je yez} eoatmagnh( vnztmluhnzh} iaz oe' Hm|n Taojhmg( o} onkeuv nztm|t( |tnzted ag tbe |elagd ho(om||ed tbe tbmzd ngd iauztb( sn| ag tbe itb( ngd tbeg |be |tnzted [bendmgc_ tbe bnmz devnzt/oegt ag tbe |mrtb( ngd gas tbe |eyegtb' Nongdn Kgmcbt( o} bnmz |t}hm|t( bn| bended tbeonkeuv devnztoegt |mgle tbe z|t ho' Hm|n”| yez} oulb hmke n |azt ai ahdez |m|tez ta oe( ngdNongdn m|—ngd tbm| m| gat zeeltmye ai n dmezegle mg tbemz nce|—oaze ai n ouo ta oe'Tbeze”| n hat ai lnze ngd iagdge|| ngd ieehmgc jetseeg gat `u|t tba|e veavhe ngd oe( jut nh|a smtb veavhe nhh tbzaucbaut tbe |et'‟Smhh \tecche sazked mg tbe la|tuoe devnztoegt iaz tbe sbahe zug ai tbe |baat ngd sn|gat agh} Dng ngd Zuvezt”| dze||ez( jut nh|a jelnoe Dng”| je|t izmegd ag |et'‘M”o |uze sbeg M cet mg tbe lnz ag tbe sn} baoe M |bnhh bnye n tenz(‟ \tecche yegtuze| agtbe gnh dn} ai vzmglmvnh vbatacznvb}' ‘M”ye jeeg beze |mgle Nucu|t :666' Dng bndg”t hagc jeeg eheyeg( M tbmgk( ngd Zuvezt sn| eheyeg az tsehye' Mt”| jeeg n hagc( hagc `auzge} ngd nczent he||ag haakmgc nitez tbe ja}| jeiaze M bnd lbmhdzeg ai o} asg' M sn| n |mgche ong sbegM |tnzted tbe|e ho|( ngd gas M”o onzzmed smtb tbzee kmd|.‘Mt zenhh} m| n czent inomh}( ngd M kgas eyez}age keev| |n}mgc tbnt(‟ \tecche lagtmgue|'‘M”o |uze veavhe ag tbe aut|mde omcbt |n}( ‒Ab( vhen|e.” Jut mt”| tzue' Se zenhh} nze n inomh} gas( ngd M”o |nd ta |ee u| bnye ta ca auz |evnznte sn}|( tbaucb M”o |uze Dng ngd M smhh sazktacetbez ncnmg'‟Iaz Zuvezt Czmgt( tbe egdmgc sn| dm|lagleztmgc' ‘Mt”| zenhh} semzd(‟ tbe nltaz lagie||e|'‘M `u|t lng”t ym|unhmpe bas mt”| camgc ta zenhh} egd' M lng”t moncmge gat laomgc beze eyez} dn}' Mt”| camgc ta tnke n sbmhe ta nd`u|t' M”o camgc ta om|| tbm| vhnle ~umte n hat( jelnu|emt”| jelaoe hmke n |elagd baoe' M |vegd oaze tmoe beze tbng M da nt baoe( zenhh}( sbmlbm| ~umte |lnz}'‟
TAV TA JATTAO
 
Tbmzd n||m|tngt dmzeltaz Emheeg ]mv"zmcbt- cmye| |tugt laazdmgntaz Czec Vasehh n buc agtbe Vzmyet Dzmye ertezmaz |et'
2
 Zajjme Lahtznge tzme| aut Bnczmd”| oatazl}lhe'
2
 
Dentbh} Bnhhas| “ Vnzt >
ervngded uvag ng avegmgc |lege mg tbe gayeh sbeze Bezomage ln|t| n Oeoaz} Lbnzo ag bez vnzegt|'
2
  Mg n dznontml ym|unhmpntmag a tbe |vehh( nomh} vbatacznvb| "vbata|bavved monce| a n }augc EoonSnt|ag smtb Omlbehhe Inmzhe} ngd Mng Kehhe}( tbenltaz| vhn}mgc bez vnzegt|- aez n chmov|e mgta tbeCzngcez nomh} vn|t( agh} ta bnye Bezomage dm|nvvenz  vmltuze j} vmltuze'
TAVHEIT
 
 Zuvezt Czmgt lehejznte| bm| tsegt}/iz|t jmztbdn} nt Henye|deg ag Nucu|t :4( :66=( duzmgc tbe ihomgc a tbe ‘\eyeg Vattez|‟ |e~uegle'
2
TAVZMCBT
 Izao het0 Haum|e Hecueg De Hnlzamr "vez|agnh n||m|tngt ta Eoon Snt|ag-( Eoon Snt|ag( \nznb OlKeggn "vez|agnh n||m|tngt ta Zuvezt Czmgt-( tbmzd n||m|tngt dmzeltaz Emheeg ]mv( ngd Zuvezt Czmgt ag Ize|bsntez Se|t jenlb'
2
NJAYE
 
Lbng}n Juttag "nz het-( Omlbneh Jezegdt "het-( ngd Dngmeh Zndlhme"legtez- vze|egt Eoon Snt|ag smtb n |uzvzm|e jmztbdn}lnke duzmgc ihomgc ag Nvzmh >5( :6>6( az bez tsegtmetbjmztbdn}'

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
aimless22 reviewed this
Rated 5/5
Amazing, enthralling look behind the making of the eight magical movies. Truly fascinating.
5eva5 reviewed this
Rated 5/5
As a huge Potter-fan, books and films, I just had to pick up this hefty tome - and at 7.3 lbs (about 3,5 kg), it certainly is a tome. The first part covers each film in order (e.g. casting actors, writing scripts, directorial choices, etc.) and the second part covers the art (e.g. construction drawings for models, storyboards, schematics for the various props, etc.).The most obvious thing about the book, apart from its huge size, is the production quality. They certainly went out of their way to create an especially beautiful book. The paper- and print-quality is exceptional so the reproduction of the art is perfect. Also, they've added a few bonuses - for example, there are "hidden" illustrations on many pages.Content-wise, they have been organized and thorough. The books starts with an introduction which explains how the producer got hold of a script of the first book before it was published as a book, so they immediately optioned the film rights but had to wait until the book had gained popularity momentum before raising money for the film(s). It then goes through the process of finding the crew and cast and continues with a detailed description of each of the films. Part two of the book has sections on the characters (and their costumes), locations, creatures, special effects, etc. along with concept drawings or photos from the films. The writing tries to present mainly behind-the-scenes information, since readers of this book will have seen the films ("Sort-of-spoiler:" Neville wore a fat-suit!).If I were really looking for something to gripe about, I would have wanted a section on Hedwig and the other animals and I would have wished for even more technical production information (as if Cinefex Magazine had produced the book). Also, sometimes information from one section is repeated (verbatim) in another when the subjects are overlapping. However, I do understand that they have to exclude some information when putting eight movies into a "mere" 500+ page book, and also that the perfect balance between the wishes of a "normal" fan and a severe film-nerd cannot be reached, so these are small gripes indeed.This is easily one of the most beautiful books I own and it's really a must-have for any fan of the Potter films.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->