Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chuyên đề 13 - Tích phân và ứng dụng

chuyên đề 13 - Tích phân và ứng dụng

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by LOANKHANG

More info:

Published by: LOANKHANG on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2011

pdf

text

original

 
Chuyeân ñeà 13:
 
TÍCH PHAÂN VAØ ÖÙNG DUÏNGTOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
I. Baûng tính nguyeân haøm cô baûn:
 Baûng 1 Baûng 2
Haøm soá f(x) Hoï nguyeân haøm F(x)+C Haøm soá f(x) Hoï nguyeân haøm F(x)+Ca ( haèng soá) ax + C
 x
α 
 
1
1
 x
α 
α 
+
++
 
()
ax b
α 
+
 
a
1
1
()1
ax b
α 
α 
+
+++
 
1
 x
 
ln
x
+
 
1
ax b
+
 
1ln
ax b a
+ +
 
 x
a
 
ln
 x
aa
+
 
 x
e
 
 x
e
+
 
ax b
e
+
 
1
ax b
e a
+
+
 sinx -cosx + C sin(ax+b)
1cos()
ax b a
+ +
 cosx Sinx + C cos(ax+b)
1sin()
ax b a
+ +
 
2
1cos
x
 tgx + C
2
1cos()
ax b
+
 
1()
tg ax b a
+ +
 
2
1sin
x
 -cotgx + C
2
1sin()
ax b
+
 
1cot()
g ax b a
+ +
 
'
()()
u xu x
 
ln()
u x
+
 
22
1
 x a
 
1ln2
 x aa x a
++
 tgx
lncos
 x
+
 
22
1
 x a
+
 
22
ln
x x a C 
+ + +
 cotgx
lnsin
 x
+
 
Phöông phaùp 1:
 
Phaân tích tích phaân ñaõ cho thaønh nhöõng tích phaân ñôn giaûn coù coâng thöùc trong baûng nguyeânhaøm cô baûn
 
Caùch phaân tích : Duøng bieán ñoåi ñaïi soá nhö muõ, luõy thöøa, caùc haèng ñaúng thöùc ... vaø bieán ñoåilöôïng giaùc baèng caùc coâng thöùc löôïng giaùc cô baûn.
Ví duï
: Tìm hoï nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sau:1.
3
1()cos1
 f x x x x
= ++
2.
2
2x5f(x)x4x3
=+
 
83
 
Phöông phaùp 2: Söû duïng caùch vieát vi phaân hoùa trong tích phaânVí duï
: Tính caùc tích phaân: 1.
5
cossin
 x xdx
∫ 
2.
cos
tgxdx x
∫ 
3.
1ln
 xdx x
+
∫ 
 
I. TÍNH TÍCH PHAÂN BAÈNG CAÙCH SÖÛ DUÏNG ÑN VAØ CAÙC TÍNH CHAÁT TÍCH PHAÂN1. Ñònh nghóa:
Cho haøm soá y=f(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
. Giaû söû F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x)thì:
[ ]
()()()()
bbaa
 f x dx F x F b F a
= =
∫ 
( Coâng thöùc NewTon - Leiptnitz)
2. Caùc tính chaát cuûa tích phaân:
 
Tính chaát 1
: Neáu haøm soá y=f(x) xaùc ñònh taïi a thì :
()0
ba
 f x dx
=
∫ 
 
 
Tính chaát 2
:
()()
b aa b
 f x dx f x dx
= −
∫ 
 
 
Tính chaát 3
: Neáu f(x) = c khoâng ñoåi treân
[ ]
;
a b
thì:
()
ba
cdx c b a
=
∫ 
 
 
Tính chaát 4
: Neáu f(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
vaø
()0
 f x
thì
()0
ba
 f x dx
∫ 
 
Tính chaát 5
: Neáu hai haøm soá f(x) vaø g(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
vaø
[ ]
()() xa;b
 f x g x
thì
()()
b ba a
 f x dx g x dx
∫ 
 
 
Tính chaát 6
: Neáu f(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
vaø
() ( m,M laø hai haèng soá)
m f x
thì
()()()
ba
m b a f x dx M b a
∫ 
 
 
Tính chaát 7
: Neáu hai haøm soá f(x) vaø g(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
thì
[ ]
()()()()
b ba aba
 f x g x dx f x dx g x dx
± = ±
∫ 
 
 
Tính chaát 8
: Neáu haøm soá f(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
vaø k laø moät haèng soá thì
.().()
b ba a
k f x dx k f x dx
=
∫ 
 
Tính chaát 9
: Neáu haøm soá f(x) lieân tuïc treân
[ ]
;
a b
vaø c laø moät haèng soá thì
()()()
b c ba a c
 f x dx f x dx f x dx
= +
∫ 
 
 
Tính chaát 10
: Tích phaân cuûa haøm soá treân
[ ]
;
a b
cho tröôùc khoâng phuï thuoäc vaøo bieán soá , nghóalaø :
()()()...
b b ba a a
 f x dx f t dt f u du
= =
∫ 
=
 84
 
Baøi 1
: Tính caùc tích phaân sau:
85
1)
130
xdx(2x1)
+
∫ 
2)
10
xdx2x1
+
∫ 
3)
10
x1xdx
∫ 
4)
120
4x11dxx5x6
++ +
∫ 
 5)
120
2x5dxx4x4
+
∫ 
6)
3320
xdxx2x1
+ +
∫ 
7)
6660
(sinxcosx)dx
π
+
∫ 
8)
320
4sinxdx1cosx
π
+
∫ 
 9)
420
1sin2xdxcosx
π
+
∫ 
10)
240
cos2xdx
π
∫ 
11)
26
1sin2xcos2xdxsinxcosx
ππ
+ ++
∫ 
12)
1x0
1dxe1
+
∫ 
.13)
dx x x
)sin(cos
4044
∫ 
π 
14)
∫ +
40
2sin21 2cos
π 
dx x x
15)
∫ +
20
13cos2 3sin
π 
dx x x
16)
∫ 
20
sin25cos
π 
dx x x
 17)
∫ +
022
324
dx x x
 
18)
∫ ++
112
52
 x xdx
 
Baøi 2
:1)
323
x1dx
∫ 
2)
421
x3x2dx
+
∫ 
3)
53
(x2x2)dx
+
∫ 
4)
22212
1x2x
+
∫ 
dx
 5)
3x0
24dx
∫ 
6)
0
1cos2xdx
π
+
∫ 
7)
20
1sinxdx
π
+
∫ 
8)
dx x x
∫ 
202
 
Baøi 3
:1) Tìm caùc haèng soá A,B ñeå haøm soá 
f(x)AsinxB
= π +
thoûa maõn ñoàng thôøi caùc ñieàu kieänvaø
'
f(1)2
=
20
f(x)dx4
=
∫ 
 2) Tìm caùc giaù trò cuûa haèng soá a ñeå coù ñaúng thöùc :
2230
[a(44a)x4x]dx12
+ − + =
∫ 
 
II. TÍNH TÍCH PHAÂN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP ÑOÅI BIEÁN SOÁ
:
1) DAÏNG 1:
Tính I = baèng caùch ñaët t = u(x)
b'a
f[u(x)].u(x)dx
∫ 
Coâng thöùc ñoåi bieán soá daïng 1
:
[ ]
∫ =∫ 
)()(
)()('.)(
buauba
dt  f dx xu xu f 
Caùch thöïc hieän:Böôùc 1:
Ñaët
 
dx xudt  xu
)()(
'
==
Böôùc 2
: Ñoåi caän :
)()(
aubua xb x
====
 
Böôùc 3
: Chuyeån tích phaân ñaõ cho sang tích phaân theo bieán t ta ñöôïc
[ ]
∫ =
b
 f  I 
(tieáp tuïc tính tích phaân môùi)
∫ =
)()(
)()('.)(
buaua
dt  f dx xu xu
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->