Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Πλάτων - Φαίδων - νεοελληνική απόδοση

Πλάτων - Φαίδων - νεοελληνική απόδοση

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 1,523 |Likes:
Published by api-3761449

More info:

Published by: api-3761449 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
¶§ATøN
ºAI¢øN
¶H°H: http://www.geocities.com/athens_5th_century/WWW.E-E-E.GR
 
¶§∞∆ø¡√™º∞π¢ø¡(¶ÂÚ› æ˘¯‹˜)(·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·)∂‰Ò Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÙËÓÊ˘Ï·Î‹, ÚÈÓ ÙËÓ ı·Ó¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÎÒÓÂÈÔ, Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÌÂÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. √ º∞π¢ø¡ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÛÙÔÔÔ›Ô Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÓ¿ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· Î·È ·ÏfiÙËÙ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ·ı·Ó·Û›· Ù˘ æ˘¯‹˜.√ ∂¯ÂÎÚ¿Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ º·›‰ˆÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓÊ˘Ï·Î‹ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î·Ï›ӷ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ fiÛ· Ϥ¯ıËÎ·Ó ÂΛ.∞¶√™¶∞™ª∞ 1Ô∂Ã∂∫ƒ∞∆∏™: ∂Û‡ Ô ›‰ÈÔ˜, º·›‰ˆÓ·, ‚Ú¤ıËΘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙËÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, Ô˘ ‹È ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ‹ Ù· ¿ÎÔ˘Û˜ ·fiοÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ;º∞π¢ø¡: ◊ÌÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÂΛ, ∂¯ÂÎÚ¿ÙË.∂Ã.: ∆È Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂΛӷ Ô˘ ›Â Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙfiÙÔ˘; ∫·È ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘; £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó' ·ÎÔ‡Ûˆ. ∂Âȉ‹ ηÓ›˜·fi ÙÔ˘˜ ºÏÂÈ¿ÛÈÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ∞ı‹Ó·, Î·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ ·fi ÂΛ, Ô˘ ı·ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Û·Ê›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È··fi ÙÔ fiÙÈ ¤ı·ÓÂ, ·ÊÔ‡ ‹È ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ.º∞π¢.: AÚ·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙË ‰›ÎË Ì¿ı·Ù ˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ;∂Ã.: ¡·È, ·˘Ù¿ Ì·˜ Ù· ·Ó‹ÁÁÂÈÏ οÔÈÔ˜. ∫·È ·ÔÚ‹Û·Ì ̿ÏÈÛÙ· Ô˘,ÂÓÒ Ë ‰›ÎË ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi, ·˘Ùfi˜ ¤ı·Ó ·' fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ·ÚÁfiÙÂÚ·. °È· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi, º·›‰ˆÓ·;º∞π¢. : ◊Ù·Ó ı¤Ì· Ù‡¯Ë˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, ∂¯ÂÎÚ¿ÙË. ∆ËÓ1
 
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ‰›Î˘ Û˘Ó¤ÂÛÂ Ë ÛÙ¤„Ë Ù˘ Ú‡ÌÓ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙËÓ ¢‹ÏÔ.∂Ã.: ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ›Ô;º∞π¢.: Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÙÂÔ £ËÛ¤·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ÂÙ¿ ÂΛӷ ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ù· ¤ÛˆÛ ηÈÛÒıËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ∫·ıÒ˜ ϤÁÂÙ·È ÏÔÈfiÓ, ¢¯‹ıËΠÙfiÙ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷfiÙÈ ·Ó ÛˆıÔ‡Ó ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÈÂÚ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙËÓ ¢‹ÏÔ,·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·fi ÙfiÙ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ıÂfi ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˜ Ó· ̤ÓÂÈ ·ÁÓ‹ Ë fiÏË ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηÈÓ· ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ¢‹ÏÔ Î·ÈÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¿ÏÈ ›Ûˆ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÚΛ Ôχ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·ÓÙÔ˘˜ ‚ÚÔ‡Ó ¿ÓÂÌÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂΛ. ŒÓ·ÚÍË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙÂÊ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓÚ‡ÌÓË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë, fiˆ˜ ›·, ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ‰›Î˘.°È' ·˘Ùfi Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¤Ú·Û Ôχ ηÈÚfi ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ì¤¯ÚÈÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.∂Ã.: ∫·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, º·›‰ˆÓ·; ∆È ÂÈÒıËΠηÈÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘; ◊ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓÂ¤ÙÚ„·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ηÓ›˜, Î·È ¤ı·Ó ¤ÚËÌÔ˜, ‰›¯ˆ˜Ê›ÏÔ˘˜;º∞π¢.: ∫¿ı ¿ÏÏÔ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ›.∂Ã.: ¢Â›ÍÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· Ì·˜ Ù· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ fiÏ·, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·ÈÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.º∞π¢.: ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯ˆ ηÈÚfi Î·È ı· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· Û·˜ Ù· ‰ÈËÁËıÒ. °È·Ì¤Ó· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÓÙ· ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ó· ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ™ˆÎÚ¿ÙË, ›Ù ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ' ·˘ÙfiÓ Â›Ù ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ.∂Ã.: ∂Í ¿ÏÏÔ˘, º·›‰ˆÓ·, Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Û ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È··ÈÛı‹Ì·Ù· Ì ۤӷ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·˜ Ù· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ fiÏ· Ì fiÛÔÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÔÚ›˜.º∞π¢.: ™Ù' ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛÔ ¤ÌÂÈÓ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó·Ú¿ÍÂÓ·. °È·Ù›, ÂÓÒ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ·ÓıÚÒÔ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘, ‰ÂÓ Ì η٤Ϸ‚ ԛÎÙÔ˜. ªÔ˘ ¤‰ÈÓÂ, ‚ϤÂȘ, ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË·ÓıÚÒÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘, ∂¯ÂÎÚ¿ÙË, Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘,ÙfiÛÔ ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÒÛÙ ÌÔ˘2

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nic1238 liked this
vuze liked this
Viktor Sushko liked this
nik314 liked this
derco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->