Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5792, 13.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5792, 13.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 952|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
EVROPSKA KOMISIJA
Katastrofalan Izvje{taj o napretku BiH
DOMA]IVLASTODR[CI
ZATVORILIVRATAEU!
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 13. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5792
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
B
osna i Hercegovina napra-vila je vrlo malo napretka zaposljednju godinu, a zemljase nalazi u kriti~noj poli-ti~koj, ekonomskoj i sigurnosnoj si-tuaciji. Ovo se mo`e zaklju~iti izIzvje{taja o napretku BiH, koji jeju~er objavila Evropska komisija, akoji je u su{tini izvje{taj o stagnaciji.Za razliku od drugih zemaljaBalkana, od kojih su se ju~ermnoge radovale, na{i gra|ani jo{jednom su, zbog nerada i neodgo-vornosti vlastodr`aca, dobili lo{evijesti iz Brisela.
 2. i 3. strana
 
Na licu m jes ta 
 Bjegunac Enver [oljanin pucao sebi u glavu prilikom potjere
(Foto: I. [ebalj)
Drama tokom rutinske kontrole u Hrasnici
Srbija i Hrvatska napreduju, BiH u kriti~noj politi~koj, ekonomskoj i sigurnosnoj situaciji
Ukupnitempo reformi bio „vrlo ograni~en“
Je li vrijeme da gra|ani kazne neodgovornu vlast
   1   6 .  s   t  r .
SARAJEVO
Unuk diktatoraKim Jong Ilastigao u BiH
FILM
Penelopa Kruzponovo dolaziu Sarajevo
PRESUDE
Ubici Mostarcadeset godinazatvora
Ubio se pred policijom
Selektor Su{i}: Nova {ansa za odlazak na Euro 2012
@
elim Irce, oninajmanje znaju
Nogomet:Su{i} pred dana{nji `rijeb bara`a
   5   6 .  -   5   7 .  s   t  r .
Najave:Na testu sporazum strana~kih ~elnika
DOGOVOR UTRAVNIKU PRAVIDR@AVNU VLAST?
Mafija:Crna udovica na sudu
TURKOVI] SE NE
OSJE]A KRIVOM
   2   5 .  s   t  r  a  n  a
9. strana
   1   0 .  s   t  r  a  n  a 
17. strana
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,13. oktobar/listopad 2011.
2
Ha{ki tribunal
Hartman moradostaviti novac
@albeno vije}eHa{kog tribunala na-lo`ilo je biv{em portpar-olu Ha{kog tu`ila{tvaFlorens Hartman (Flo-rence Hartmann),osu|enoj na kaznu od7.000 eura zbog nepo{ti-vanja suda, da dostavi nara~un suda taj nov~aniiznos do 25. oktobra.@albeno vije}e obavi-je{teno je da je Hartmanpropustila rokove zapla}anje kazne utvr|enepravomo}nom presu-dom, objavio je Tribunal.
Ustavni sud BiH
Sjednica Vije}apet sudija
Ustavni sud BiHju~er je na sjednici Vi-je}a od pet sudija donio184 pojedina~ne odluke,od kojih je 30 usvojio umeritumu, a 154 odluke onedopustivosti (prima fa-cie neosnovane, protekaorok za podno{enje, neiscr-pljivanje pravnih lijekova,nenadle`nost Ustavnogsuda BiH itd.), javlja Fena.U vi{e meritornih odlukaUstavni sud BiH je utvr-dio povredu prava.
@eljeznice RS
Prijetnje otkazimai policijom
Vozovi u RS ju~ertre}i dan nisu sao-bra}ali. Ma{inovo|e,nezadovoljne smanje-njem zarada, odbijajupokrenuti lokomotive,dok je Uprava „@eljezni-ca RS“ posegnula za ne-uobi~ajenom mjerom ipozvala nezaposlenema{inovo|e da se jave upreduze}e i zamijene{trajka~e, javlja Fena.Do ma{inovo|a je do{la inezvani~na informacijada im se spremaju i otka-zi te da je mogu}a i inter-vencija policije protivonihkoji su u {trajku.
Tomislavgrad
Spomenikgastarbajterima
Op}insko vije}e To-mislavgrada na svojoj31. sjednici usvojilo jeodluku o postavljanjuspomenika duvanjskimgastarbajterima u Tomi-slavgradu, javlja Fena.Spomenik }e izraditiakademski kipar Pero Jaki{i} od bra~kogkamena.
 Pi{e: [tefan Fuele
Ove godine vidjeli smo daje Hrvatska zavr{ila svoje pr-egovore o pristupanju EU.^vrsto sam uvjeren da sve ze-mlje zapadnog Balkana mo-gu i}i istim putem. Siguransam da ga mo`e pro}i i Bosnai Hercegovina, ali samo akoevropski program stavi u `i`usvog politi~kog procesa.Va{a zemlja ve} je imalakoristi od ve}e integracije sEvropskom unijom. Ve} sko-ro godinu imate bezviznire`im putovanja u {engenskuzonu Evrope, zahvaljuju}ireformama koje ste proveli.To pokazuje da tamo gdjeima politi~ke volje da seostvari napredak, gra|aniimaju stvarnu korist. A poli-ti~ka volja potrebna je usvim oblastima.
Nove vlasti
Koji su to najurgentnijiizazovi koje treba rje{avati?Prvo, politi~ki lideri jo{razgovaraju o formiranju no-vog Vije}a ministara nakonop}ih izbora odr`anih uoktobru 2010. godine. Ova-kva situacija ote`ava usvaja-nje evropskih reformi. Osimtoga, svi gra|ani s pravomo~ekuju da njihova zemljafunkcionira kako treba, uskladu sa standardima demo-kratije, javnosti rada i evro-pskim vrijednostima jedna-kosti i jedinstva u razli~ito-sti.Drugo, reforme morajudonijeti bolji privredniambijent kako bi se podsta-kle strane i doma}e investi-cije. One }e, zauzvrat, stimu-lirati privredni rast i otvor-iti nova radna mjesta te po-mo}i da se rije{e sada{njeekonomske te{ko}e mno-gih gra|ana.U martu je 27 dr`ava~lanica EU usvojilo novustrategiju kojom vas po-dr`avaju u ovom refor-mskom procesu. Pro{logmjeseca Peter Sorensen pre-uzeo je objedinjenu funkci-ju {efa Delegacije EU i spe-cijalnog predstavnika EU.Evropska unija spremnavam je pomo}i da od zemljes me|unarodnim sistemomupravljanja i sigurnosti po-stanete zemlja s doma}iminstitucijama koje u svojimrukama u potpunosti dr`epoliti~ki i zakonodavni pro-ces kako biste ispunili svojute`nju za boljom budu}no{}uu EU.
Vizija za zemlju
No, na{e dobre namjere dase promjena ostvari nisu do-voljne. Politi~ki predstavniciBiH trebaju ispuniti svojeobaveze i sara|ivati na stvar-anju zajedni~ke vizije za ze-mlju. Proces pristupanja na-la`e postojanje funkcionalnihinstitucija na svim nivoima i
Va{a zemlja ve} je imala koristi od ve}e integracije s Evropskom unijom
Politi~ki predstavnici BiH trebaju ispuniti
Visoki zvani~nik Evropske unije pi{e za „Dnevni avaz“ u
Na{e dobre namjere nisu do
Bosna i Hercegovina na-pravila je vrlo malo napretkaza posljednju godinu, a ze-mlja se nalazi u kriti~nojpoliti~koj, ekonomskoj i si-gurnosnoj situaciji. Ovo semo`e zaklju~iti iz Izvje{tajao napretku BiH, koji je ju~erobjavila Evropska komisija,a koji je u su{tini izvje{taj ostagnaciji.
Malo napretka
Za razliku od drugih ze-malja Balkana, od kojih su seju~er mnoge radovale, na{igra|ani jo{ jednom su, zbognerada i neodgovornosti vla-stodr`aca, dobili lo{e vijestiiz Brisela.Osim {to nije formiralavlast na dr`avnom nivou,BiH nije ispunila zahtjeveEvropske unije, niti je prove-la adekvatne reforme iz eko-nomije, ljudskih prava, admi-nistracije, borbe s organizir-anim kriminalom, uskla|iva-nja zakonodavstva sa EU...Zaklju~ak iz izvje{taja jeda je ukupni tempo reformibio „vrlo ograni~en“. Jedino{to je izdvojeno kao poziti-vno jeste liberalizacija vi-znog re`ima za putovanjena podru~je zemalja {en-genske zone. Uz to, pohvalje-na je i ~injenica da je BiH za-po~ela strukturalni dijalog opravosu|u sa EU.No, sve ostalo je negati-vno. Malo je napretka posti-gnuto na pobolj{anju funkci-onalnosti i efikasnosti vlastina svim nivoima, a predsta-vnici politi~kih stranaka ne-maju zajedni~ku viziju o to-me u kojem pravcu povestizemlju.Nemogu}nost postizanjapoliti~kog dogovora o formi-ranju vlasti na dr`avnom ni-vou ometa napredak BiH uklju~nim reformama koje supotrebne da bi se postigaodaljnji napredak u evro-pskim integracijama.Osnovne preporuke kojesu morale biti ispunjene je-su uskla|ivanje Ustava BiHs Evropskom konvencijom oljudskim pravima (slu~aj„Sejdi}-Finci“) te usvajanjezakona o dr`avnoj pomo}i izakona o popisu.Postignut je mali napre-dak u pogledu vladavine pr-ava, a korupcija je i daljeozbiljan problem i prisutnaje u mnogim sektorima. Sa-radnja s Me|unarodnim kr-ivi~nim sudom za biv{u Ju-goslaviju te procesuiranjeratnih zlo~ina od Suda BiHi dalje su zadovoljavaju}i.
EVROPSKA KOMISIJA
Objavljeni izvje{taji za zemlje
Zaklju~ak je da je ukupni tempo reformi u na{oj zemlji bio ’vrlo ograni~en’
SRBIJA
Zemljaje ju~er dobilapreporukuEvropske komisije da do-bije status kandidata za~lanstvo u EU. Pozitivnomi{ljenje Komisija je dalana osnovu Izvje{taja o na-pretku. Datum pregovoraSrbija }e dobiti nakon na-pretka u rje{avanju spora sKosovom.
HRVATSKA
Dr`ava nasta-vlja ispunjava-ti politi~ke uvjete za~lanstvo u Evropskoj uni-ji, ka`e se u ovogodi{njemIzvje{taju o napretku zaHrvatsku. Pohvaljeni su inapori Hrvatske da seobra~una s korupcijom,uklju~uju}i i onu na na-jvi{em nivou.
CRNA GORA
Evropska ko-misija prepo-ru~ila je otvaranje prego-vora o punopravnom~lanstvu u Evropskojuniji. Crna Gora napravi-la je veliki korak napri-jed, uvjerljivo je ispunilasvih sedam prioriteta ko-ji su joj postavljenipro{le godine.
KOSOVO
Evro-pska komisijaocijenila je daje Kosovo ostvarilo sla-ba{an napredak u dosti-zanju evropskih standar-da te da je zemlja jo{optere}ena brojnim ite{kim problemima. Or-ganizirani kriminal i ko-rupcija i dalje su ozbiljniizazovi.
ALBANIJA
Za-jedno sa BiHnajmanje jenapredovala u ispunjava-nju kopenha{kih poli-ti~kih kriterija pa je ostva-rila „ograni~en napredak“.Komisija je zaklju~ila da,uprkos odre|enom napre-tku, Albanija jo{ nije ispu-nila uvjete za napredak uintegracijama.
Ukratko
 Hartman: Ka`njena sa7.000 eura
O izvje{taju su ju~er uSarajevu govorili Pjer Mir-el (Pierre Mirel), direktor zazapadni Balkan u Direkci-ji EK za pro{irenje, i speci-jalni predstavnik EU PeterSorensen. Oni su istaklispremnost EU da pomo-gne na{oj zemlji u pro-vo|enju reformi i ispunjava-nju zaklju~aka iz izvje{taja.- Li~no ne razumijemkako neki ljudi u BiH uspi-jevaju pre`ivjeti u ovakvimsocijalnim i ekonomskimuvjetima - rekao je Mirel,koji je dodao i da obrazovnisistem u BiH ne pripremamlade za ono {to tra`e ko-mpanije i investitori.Sorensen je podsjetio dana doma}im politi~arimale`i puna odgovornost za fo-rmiranje vlasti.
 A. C.
Odgovornost na doma}im politi~arima
Svi napreduju,
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,13. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Muamer TANOVI](tana
@
 avaz.ba)
Da, mi tomo`emo!
Ni pristrasni sudija iz [kotske nije mogaopokvariti sino}nji osje}aj ponosa
Komentar dana
Bravo, momci; bravo,„Zmajevi“! Nogometna re-prezentacija BiH sino} jena{em narodu poklonilaneke od najljep{ih trenuta-ka od potpisivanja Dejto-nskog sporazuma! Ni pri-strasni sudija iz [kotskenije mogao pokvariti si-no}nji osje}aj ponosa Bosa-ncima i Hercegovcima, jerje sr~ana igra, zapravo bo-rba, na{ih pulena na terenubila mnogo vi{e od samenogometne rapsodije kojanas je zamalo direktnoizbacila na Evropsko prve-nstvo 2012. godine.S nogometnog aspekta,to je veli~anstven poduhvat,ali ono {to je mo`da jo{va`nije, podvig na{ih igra~aposlao je poruku svima oni-ma koji svakodnevno ~eru-paju zemlju pod izlikomnjenog tobo`njeg besmisla inekakve nemogu}nosti su-`ivota. Zvjezdan Misimo-vi}, Edin D`eko i Sa{a Papacsino} su le{inarima kojikru`e nebom iznad ovog di-jela Evrope pokazali da Bo-sna i Hercegovina mo`e!Stavljanjem u slu`bu za-jedni~kog cilja, kroz igru i za-laganje, {to narodu donosimo`da i vi{e radosti od bilokakvog pove}anja penzija ipla}a, Zvjezdan, Edin, Sa{a iostali reprezentativci otvori-li su BiH novu perspektivu.Oni nas nisu samo pri-bli`ili evropskoj nogome-tnoj eliti nego su narodimaove zemlje pokazali da po-stoji zajedni~ka budu}no-st, mnogo ljep{a od podje-la koje nam svakodnevnoserviraju politi~ki diletanti.Patriotska, ljudska i hu-mana lekcija koju su bh.nogometa{i odr`ali onimakoji donose klju~ne odlukeo ovoj dr`avi ja~a je i va`ni-ja od one nogometne koju subh. velemajstori odr`ali na-dmenim i sudijskim preva-rama sklonim Francuzima.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Stru~njaci upozoravaju na opasan trend: Agresivna djeca u {kolama zlostavljaju svoje vr{njake
- Sada treba pitati nekog profeso-ra iz zanatske {kole kako mu je ra-diti sa |acima. Stolice mogu bacati na ~asu, a pro-fesor mu ne smije ni vaspitnu udariti. Odmah se tuupetljaju roditelji, pote`u se vezice, profesori stra-huju za svoj posao.
(The_thief)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“  zabilje`io 307.916 posjetilaca.
      
 Pitanje:
 Koga biste voljeli da BiH dobije u bara`u za Evropsko prvenstvo?
Svi osim Portugalasu dobri protivniciu bara`u
A) Hrvatsku 31,58%B) Irsku 31,58%C) ^e{ku 31,58%D) Portugal 5,26%
www.dnevniavaz.ba
ABCD
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
djelotvoran mehanizam zakoordinaciju pitanja EU.Ohrabruje to {to su sevlasti dogovorile da u~estvu-ju u dijalogu sa EU o funkci-oniranju pravosu|a. To po-kazuje da, kada postojiodlu~nost u dovoljnoj mje-ri, BiH ima potencijal da kr-ene naprijed. Nadam se da }ese ovaj dijalog pro{iriti i nadruge resore. Va{a budu}no-st po~injesada i u va{im jerukama.
(Autor teksta je komesar za pro{irenje i evropsku politiku susjedstva)
svoje obaveze
povodu izvje{taja o napretku BiH
voljne
Autorima izvje{taja nisuostali neprimije}eni „~estipoliti~ki napadi na sudstvo ibroj nerije{enih slu~ajeva“,koji „i dalje izazivaju ozbi-ljnu zabrinutost“.Uprkos odre|enom napr-etku, romska manjina i daljeje suo~ena s vrlo te{kim `iv-otnim uvjetima i diskrimina-cijom. Skrenuta je pa`nja ina fenomen „dvije {kole podjednim krovom“, koji je i da-lje prisutan.
Nerije{eni slu~ajevi
Kada je ekonomija u pi-tanju, u izvje{taju se navodida je BiH ostvarila mali na-predak prema funkcionalnojtr`i{noj ekonomiji te da suneophodni zna~ajni daljnjireformski napori kako bi seomogu}ilo da zemlja mo`edugoro~no podnijeti konku-rentni pritisak i tr`i{ne sna-ge unutar Unije.Stopa nezaposlenosti idalje je visoka. EkonomijaBiH donekle je napredovalaove godine, ali oporavak jejo{ na niskom nivou i ugla-vnom vo|en vanjskom po-tra`njom. Srednjoro~na fi-skalna odr`ivost veoma jeote`ana zbog neusvajanjaglobalnog okvira za fiska-lne politike u periodu 2011.-2013.Poslovno okru`enje idalje je pod utjecajem ad-ministrativne neefikasno-sti. Nema napretka u priva-tizaciji, a neophodni suzna~ajni napori kako bi sepostigao jedinstven ekono-mski prostor.
G. MRKI]
potencijalne ~lanice EU
MAKEDONIJA
Komisija je iove godine pr-eporu~ila Evropskom vi-je}u da odredi datum zapo~etak pregovora s ovomzemljom, koja na to ~ekajo{ od 2005., kada je dobi-la kandidatski status.Spor s Gr~kom zbog ime-na zemlje onemogu}io jepo~etak pregovora.
TURSKA
Za pr-oteklu godinunije otvorilaniti zatvorila nijedno po-glavlje iz pregovora. Tur-ska je „pobolj{ala svojesposobnosti za preuzima-nje obaveza iz ~lanstva“,ali se tra`e dodatni rezu-ltati na podru~ju teme-ljnih prava, posebice slo-bode izra`avanja.
ISLAND
Prego-vori dobro na-preduju, a ze-mlja je na mnogim po-dru~jima spremna za~lanstvo, ali ima nekolikoizazovnih poglavlja natom putu. Jedna od mo-gu}ih prepreka isla-ndskom ~lanstvu mogla bibiti nedovoljna podr{kajavnosti za ulazak u EU.- Nije formiranoVije}e ministara- Nije donesen zakono dr`avnoj pomo}i- Nije donesen zakono popisu- Nije rije{en slu~aj„Sejdi}-Finci“- Korupcija i daljeveliki problem- Stopa nezaposlenostiveoma visoka- Nacionalne manjineugro`ene- Administracijaneefikasna i ispolitizirana- Nema napretka urivatizaciji- ^esti politi~ki napadina sudstvo- Po~eo dijalog oreformi pravosu|a- Ukinute vize za{engensku zonu
Lo{eDobro
Politi~ki pritisci i verba-lni napadi na sudstvo suintenzivirani, upozoravase u izvje{taju. Politi~ari,naro~ito oni iz RS, dovelisu u pitanje legitimnostVisokog sudskog i tu`ila-~kog vije}a, Dr`avnog su-da i tu`ila{tva.- Poku{aji da potkopajunezavisnost sudskog siste-ma ostaju veoma zabrinja-vaju}e pitanje - tvrde izEvropske komisije.
Zabrinjavaju}inapadi na sudstvo
BiHublokadi!
 File: Odgovornost  politi~kih lideraS ju~era{nje konferencije: EU }e nastaviti podr`avati BiH 
(Foto: B. Nizi})

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Esad Velić liked this
Djido Mova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->