Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kamus-ı Türki Etimolojik İş Aparan

Kamus-ı Türki Etimolojik İş Aparan

Ratings: (0)|Views: 6,421 |Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

 
QAMUS-I TÜRKİŞEMSEDDİN SAMİETİMOLOJİK IŞ APARANHOSON BOY HADİ TOBRİZ 2008 aababadabadanlıqabadanlıqabadlamaqabadlıqabaqaabalıq a. 1. sevgi ile çağıma seslerindendir. - a manim sevgilim. -a gözümün bebeyi. 2. hirsle, qeble çağırma seslerinden. - a canım, böylede iş olar. 3. şaşmana seslerinden. - a bu ne göbu nedir. 4. bıqmağı, doymağı belirten ses. - a bu çox oldu. 5. da. yükleme, te'kidi göst- vererer a, öz malıdı: vererer da, öz malıdı. - satar a, neden satmasın. 6. da. ititmeyi,esmeyi, isteyi vurqulayan, gösteren ses. - gel a !. gel da !. - yazsanız a: yazsanız da.(ap op. ob. yob. yop: çoxluğu gösteren sözler).
 
avad. ovad. 1. ovlaq. nersenin yığvasını, bolluğunu,çoxluğu gösteren söz. 2. uvat.avadanlıq. bolluq. islik. varavanlıq.bayınlıq. baynalıq. bayındırla. abadlıq.diriltmek. şenlendirmek.bayınlıq. baynalıq. bayındırla. abadanlıq.yapaqa. abqa. yapqa. 1. istek. istenilen, görülen nerse. -senin abağan nedir. 2. oya. meşquliyyet. - özüve birabaqa seçde, oyasız qalma.yeldirme. yeldirme. manto. (qadınların gen, bol eşikgeyimi). abamaqablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq.yapamaq. men' edmek.abanabın. avan. ulu. yüksek. ali.abandırmaq yapandırmaq. çökertmek. ıxlamaq. xıxlamaq. abanlamaq yapanlamaq. 1.mek. iqdam edmek. 2. kullamaq.işletmek. 3. iri iri addımlamaq. addımlayaraq ölçmek.abanmaqyapanmaq. 1. qapanmaq. çulqanmaq. çökünmek.üzerine düşmek. - ne menim üstüme abanmısan. 2.eğilmek. salqınmaq. sarqınmaq. - potuşqadan abanıbbaxdı. 3. genişlemek. açılmaq.abansızapansız. avansız. ansız. ansızın. birden.abdalsapaq. sarsaq. bonğ. bon. avanaq. şaşıq. şn.axmaq. savuruq. eğli uçmuş. çapıq. sefeh. abdastxana ayaq yol.abıabu. kleri çırmağa sayqı sözü. dadaş. qerd. -abım bura buyurun.abınaban. avan. ulu. yüksek. ali.abırqabax > qarqa.abırlıqısrıq.abısıtabsın. absıt. (< abamaq: gizletmek). gizli. abqaablaqabluqaabsınabsıtabşarabuabuqsapuq aburçuburaburabyaracaracarlamaq abaqa. yapaqa. yapqa. yapaq. 1. istak. istanilan, görülan narsa. - sanin abağan nadir.2. oya. maşquliyyat. - özüva bir abaqa seçda, oyasız qalma. ablaq < albağ. rahbarah. yapla. yapalqa. quşaq. mahasira. absıt. abısıt. (< abamaq: gizlatmak). gizli. absın. abısıt. (amaq: gizlatmak). gizli. şalala. çağla. çalğa.abi. böyüklari çağırmağa sayqı sözü. dadaş. qardaş. -abım bura buyurun. saçmasapan. hazaya1. qıvırzıvır. 2. hapursapur. abuqsapuq. saçmasapan. hazayan.
 
obur. doymaz. qarımpa. - abur obur: obur çobur. - abur çopurun biridi bu gada.kömak. yardım. vasita. - abyarsız varmaq olurmu. -abyarın qırılsın.{(c <> z ) (< acırtmaq)}.açar. ahar. axar. ağlıq. düzgün. sılağ. sığal. cıla. pardax.axarlamaq. aharlamaq. cilalamaq. sığallamaq. açmaq. sılağlamaq. sığallamaq. cılalamaq. paraq. acdamaqacın ile değirman daşının dişlerin açıb, ititmek.acz1. ac. acur. azur. azqın. 2. yutuq. utuq. ük. tamahkar.acıdanqoraq. qora. yaxan. yandıran.acikoka. xerdel otu. qazvel.acı1. dadlı olmayan. - acı su: ilmez su. 2. pis. iti. yaıqz.oxarsız. qaba. sert. - acı söz. 3. tünd. cik. çığrı. - acı sas. 4. acıq. ağrı. incik. sızıacıq. müsibet. matem. yas. öc. intiqam. 6. evez. telafi. - acı çıxarmaq: öclenmek. intiqaq. telafi edmek. 7. sancı. ağrı. 8. ters. etacı. eqit. ekit. eqti. egti. - akti söz. 9. dadlı olmayan. -acı su: içilmez su. 10. acın. yanıq. yanqı. yanı. teessüf. -yanıq ki çatmadıer ile. - min yanıqla bildirmeliyem ki. - bu işlere yanıq yox. - indi yanıqdan kar çıxmaz.2. ağrı. sancı. inci.-acı su: quyu suyu.-çox sıxıntı, acı çakmak: qan qusmaq.-acı tapadan çıxmaq: tepesinden tüstü çıxmaq. çox acı çekmek.-quyruq acısı: öcü alınmaş keçmacı. - onun bir quyruq acısı vardır. acıqdırmaq acıqacıqlamaqacıqlandırmaqacıqlanmaqacıqlıq acıqlıacıqmaqacıqtırmaqacilacılanmaqacılıacılıq sanğlatmaq. tengitmek. tenge geitmek. çektirmek. delirletmek. hirslendirmek.acı. 1. yas. musibet. matem. 2. ağrı. acı. incik. sızı. derd. keder. 3. azıq. nifret. kin.1. acmaq. - tanerten ağızalma yeyen, quşluqa acığar. 2. yasa batmaq. - qadıncağız acıqlandek. qızdırmaq. yügrütmek. - eğlenmek üçün üçün birin qızdırmaq.yügrünmek. qızışmaq. acğılmaq. yaslanmaq. yaslıolmaq. mateme batmaq.eqtilik. ekitlik. kekres. gesis.1. acınacaqlı. feci'. 2. hirsli. taqın. darğın.- darğıngördümden heç bir ne söylemedim.aşıqmaq. telesmek.aşıqtırmaq. telestirmek.< aşıl. meze. xırım xırda qarışıq quru yemiş. teneqqülat. qusselenmek. darılmaq. darıxmaq.incikli.1. kekrelik. dil burma. sertlik. ekşilik. 2. qusse. keder. meraret. - acılığı içindedir. acımaq

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nuritok liked this
ali liked this
Rezart Mezani liked this
Almula Kara liked this

You're Reading a Free Preview

Download