Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lean lab 1

Lean lab 1

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Jonas Leo

More info:

Published by: Jonas Leo on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2011

pdf

text

original

 
Tom M PetterssonClinical Biochemist, PhD/DrMedSciSenior Advisorin LeanLabotoryMedicinetom.pettersson60@gmail.com+46706157524
 
Lean 
Laboratory Medicine 
 
Kunder (D)
(patient, användare, betalare)
Ekonomi (C)
Processer (Q)
Kunskap, Lärande, Tillväxt (M)
LeanQCDM (”Quality, Cost, Delivery, Motivation”)
Skapa värdeBakgrund
Leanhar rötterna i tidig industrialisering. Benjamin Franklin (1706 1790) följde regeln ”Waste Nothing”i sin uppbyggnad av amerikansk industri. Henry Ford (1863 –1947) insåg affärsvärdet av kortareproduktionsprocesser och gjorde sig även känd för sin kamp mot slöseriet. TaiichiOhno(1912 -1990)tog starka intryck vid besök påFords bilfabriker och utvecklade metodiken vidare med stöd av EdwardDeming(”The Man Who DiscoveredQuality, 1900 –1993) till vad som beskrivs som ”ToyotaProductionSystem”. Idag tillämpas Leanbrett inom såväl industriell produktion som serviceföretag.
Varför Leani sjukvård?
Högteknologisk industriell produktion baserar sin kvalitet påmätbarhet av alla ingående tekniskakomponenter för precisionskontroll. Till skillnad från sådan industri är kunskapen tillsvidare begränsadnär det gäller mätbarhet och kontroll av komplexa biologiska system såsom människokroppen. Kunskapenexpanderar dock kraftigt och inom kort är människans både genuppsättning (human genome, HUGO) ochproteinuppsättning (human proteome, HUPO) kartlagda och möjligheten att diagnostisera och mätasjukdomsförlopp ökar därmed kraftigt. Samtidigt brottas sjukvården med finansieringsproblem, otillräckligaresurser för att möta allmänhetens ökande behov av sjukvård. Till detta kan läggas bristande processkontrollmed betydande risk för misstag med allvarliga medicinska konsekvenser som följd. De metoder somutvecklats under lång tid inom konkurrensutsatt produktionsindustri kan nu komma till användning för atthantera sjukvårdens behov av effektivisering, resurshantering, produktivitet och processkontroll. Flera störresjukvårdsorganisationer har redan betydande erfarenhet av Leantillämpning för vårdprocessutveckling såsomCapio S:t Görans Sjukhus,www.capiostgoran.se, Universitetssjukhuset i Lund,www.skane.se, Skaraborgs sjukvård (SKAS),www.vgregion.se/skassamt för utveckling av laboratorieprocesser såsom Henry Ford HealthSystem, Detroitwww.henryfordhealth.org, och AveraMcKennan, South Dacota,www.averamckennan.org.
Fokusera kundvärdet
Leanmetodiken har sitt yttersta fokus påvärde för kund och harutvecklats för att ständigt förbättra företagens konkurrensförmåga.Leanser ingen motsättning mellan kostnader och kvalitet utansyftar till bästa kvalitet till lägsta kostnad. Arbetssättet grundar sigkontinuerligt lärande och motiverade medarbetare som ständigtförbättrar sina processer, inspirerade av kunskap om företagetsvision och strategier.
Mobilisera Leanför bättre sjukvårdsprocesser
Bästa kvalitet till lägsta prisNoll feltoleransKontroll Lab-automation
Människokroppen i hälsa och sjukdom
Diagnostik
 
46 kromosomer
23500 gener
5000000 proteiner,
organiska/oorganiska molekyler
6000 diagnoser (DRG)
6000 diagnostik metoder
(ca 600 tester 95 % av volymutförda tester
)
2
Bil-och flygindustri ikombination med högakrav påprecision ielektronikkomponenterhar drivit fram metoderför att utveckla ochkontrollera process-kvalitet. Samma metoderär nu tillämpbarainom sjukvård genomökad tillämpning avhögteknologi och snabbtexpanderande kunskapi biologiska system.
 
LeanteamLeancoach
gruppledare
Linje chef
Team baseradkommunikationOrganisationens”InformationHighway”Individuell accesstill ”InformationHighway”Icke -team baseradkommunikationKommunikationmed första linjenschef
LedarskapStrategifokusInfrastruktur
Leantransformation
Leanär i grunden en filosofi och ett annat sätt atttänka kring hur verksamhet skall drivas, utvecklasoch ständigt förbättras. Tankesättet bygger påen uttalad respekt för människan och den enskildemedarbetarens förmåga att kreativt bidra tillframgång. Grundelement i Leanmetodiken ärmotivation / passion, ständigt lärande ny kunskapi verksamheten, insikt om kundbehov och ett stortmått självdisciplin. Man brukar säga att attityden tillarbetet är långt vikigare än de enskilda Leanverktygen som står till buds.En fungerande Leanmetodik kräver ett ledarskapsom förmår motivera sina medarbetare till egnakreativa initiativ. Leanledarskap innebär dock inteatt medarbetare tillåts göra vad de vill utan skaparständiga förbättringar i relation till känd vision,kunskap om företagets strategier, prioriterademålsättningar och handlingsplaner. Ledarskapetgör den strategiska planeringen och de självgåendeLeanteamen skapar ständiga förbättringar inomlagda ramar.Företagets ryggrad kan sägas vara den deklarationkring företagets mission och vision företagets ledninggör. Med visionsförklaring åtföljer precisering avstrategier som bör identifiera kundbehov, ekonomiskamålsättningar, processutvecklande åtgärder ochstrategier för hur medarbetarna skall utvecklas vadgäller både kunskap och arbetsmetoder. Svårigheten istrategiarbetet ligger i att förankra valda åtgärderi aktuell utveckling för reell värdeökning. Det centralaområdet för värdeutvecklingenär dock processernasom bör vara föremål för ständig förenkling, förbättring,eliminering av onödigt samt utveckling genomtillämpning av ny teknologi och förbättrat IT stöd.För att skapa en hållbar och beständig Leankulturmed Leanarbetssätt krävs en transformering av bådeledarskap, medarbetare och infrastruktur. Basen iLeanföretaget är det fokuserade Leanteamet (ej fleraän 5 -8 medarbetare). Leanteamen behöver supportoch guidning i Leanverktyg tillhandahållet av Leangruppledare / coach / process facilitator. Linjechefernabör utveckla sin kunskap och förmåga att inspirera,motivera och förmedla till sina medarbetare kunskapom vision / strategier / handlingsplaner. Linjechefernasinsikter i verksamhetens processer bör vara sådan attde kan delta och stödja medarbetarna i deras ständigasträvan att lösa problem och förbättra samt upprätthållakontinuerligt Leanfokus. Leaninfrastrukturen bör varabeskaffad såatt kommunikation mellan alla med-arbetare flyter obehindrat, kontinuerligt och motsvararledningens intentioner.
Passion
Team Arbete
Självdisciplin
TekniskochmedicinskkompetensSkicklighet ikundserviceKulturkomponenter i ”House of Lean”
• “ Empowered”kollegial (Peer)utvärderingTeam belöning• Teamrekrytering
Strategisk planering
LEAN
Självgående Team –optimalt 5 deltagare
Ledar-skicklighetLedar-karaktäristika
LeanLedare
Samspel Ledarskap –”LeanTeams”
VisionMålStrategier
Handlings-planer
AktiviteterFörbättringarStringent selekterade värdeskapande alternativmotsvarande företagets vision kring kundvärdeoch verksamhetsutveckling (”StrategyFit”)
3
Kultur

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->