Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İhracatta Kullanılan Uluslararası Belgeler

İhracatta Kullanılan Uluslararası Belgeler

Ratings:

4.67

(6)
|Views: 5,825|Likes:
Published by api-3762401

More info:

Published by: api-3762401 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
İ
HRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER1
BÖLÜM 1 : ÜLKEM
İ
Z MEVZUATI AÇISINDAN
İ
HRACATTA ALINMASIGEREKL
İ
BELGELER 1.1.
 
İ
hracatta Kullan
ı
lan Belgeler ve Uluslararas
ı
Teamüller
D
ı
ş
ticaret, farkl
ı
ülkelerin firmalar 
ı
n
ı
n ya da d
ı
ş
ticaret kurulu
ş
lar 
ı
n
ı
ngerçekle
ş
tirdi
ğ
i bir ekonomik faaliyettir. Birbirinden uzakta, birbirini hiç tan
ı
mayan,ekonomik sistemleri, paralar 
ı
ve ticari al
ı
ş
kanl
ı
klar 
ı
, i
ş
kültürleri birbirinden farkl
ı
olanfirma ya da kurulu
ş
lar 
ı
n gerçekle
ş
tirdi
ğ
i bu ticaret esas olarak belgelere dayan
ı
larak yap
ı
l
ı
r.D
ı
ş
ticaret i
ş
lemlerinde çok say
ı
da belge kullan
ı
lmaktad
ı
r. Bu belgeler d
ı
ş
ticaretingerçekle
ş
ti
ğ
i ülkelere ve bu ülkelerin d
ı
ş
ticaret mevzuat
ı
na, ticarete konu olan ürününözelliklerine, nakliye ve teslim
ş
ekline göre de
ğ
i
ş
mektedir. Ürüne, ihracat
ş
ekline, ihracatyap
ı
lacak ülkeye göre haz
ı
rlanacak belgeler ve izlenecek prosedürler farkl
ı
olabilmektedir.
İ
hracatta kullan
ı
lan uluslararas
ı
belgelerdeki eksik ve hatalar, ihracatç
ı
n
ı
n ekstraödemeler yapmas
ı
na ve gecikmelere yol açmaktad
ı
r. Belgelerin dikkatle ve özenledoldurulmas
ı
tüm bu kay
ı
 plar 
ı
n önlenmesi ve mü
ş
teri aç
ı
s
ı
ndan güven unsurunundevam
ı
n
ı
n sa
ğ
lanmas
ı
nda büyük önem arzetmektedir.Esas itibar 
ı
yla ihracatç
ı
n
ı
n ya
ş
ad
ı
ğ
ı
olumsuzluklar üç grupta toplanmaktad
ı
r;
 
Ödemenin gecikmesi, ihracat bedelinin geç tahsil edilmesinden kaynaklanangecikme faizi ödemeleri,
 
Belgelerin eksik veya yanl
ı
ş
doldurulmas
ı
nedeniyle ortaya ç
ı
kan sorunlar 
ı
 çözmek için harcanan para ve zaman kayb
ı
: telefon faturalar 
ı
, yenidendüzenlenen belgelerin kurye ile gönderilmesi, bankan
ı
n yeniden yap
ı
lani
ş
lem için komisyon almas
ı
gibi zararlar 
ı
n olu
ş
mas
ı
,
 
U
ğ
ran
ı
lan maddi zarar 
ı
n da ötesinde, en ciddi ve ölçülmesi en zor olan zarar ise; ihracatç
ı
ve mü
ş
teri aras
ı
ndaki ili
ş
kilerin olumsuz yönde etkilenmesidir.Eksik veya hatal
ı
belgeler nedeniyle ya
ş
an
ı
lan s
ı
ı
nt
ı
lar ve gecikmelerdendolay
ı
ihracatç
ı
ile ithalatç
ı
aras
ı
ndaki i
ş
ili
ş
kisi bozulacakt
ı
r.Bu nedenle: ihracat ile ilgili belgelerin haz
ı
rlanmas
ı
, gerekli bilgilerin haz
ı
r olmas
ı
 durumunda oldukça
basit bir i
ş
lem
olmakla birlikte; belgelerin firma ad
ı
na imza yetkisiolan ki
ş
ilerce doldurulmas
ı
, firmaya ait standart formlarda yer alan bilgilerin do
ğ
rulu
ğ
u vei
ş
i yapan ki
ş
inin
dikkatli ve özenli
olmas
ı
gerekmektedir.D
ı
ş
ticarete ili
ş
kin belgeler ve terimler konusunda, BM (Birle
ş
mi
ş
Milletler) veUluslararas
ı
Ticaret Odas
ı
(ICC-International Chamber of Commerce) uluslararas
ı
kabulgören kural ve düzenlemeler formüle etmi
ş
tir.
 
İ
HRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER2
Uluslararas
ı
Ticaret Odas
ı
(ICC-International Chamber of Commerce) taraf 
ı
ndangözden geçirilerek 1993 y
ı
l
ı
nda yeniden yay
ı
nlanan “Vesikal
ı
Krediler Hakk 
ı
ndakiYeknesak Teamüller ve Uygulamalar” (Uniform Custom and Practise For DocumentaryCredits/U.C.P. No:500) isimli yay
ı
n genel olarak akreditifli i
ş
lemelere dair bilgiler içermekle birlikte kullan
ı
lan belgelere ili
ş
kin aç
ı
klamalar da bulunmaktad
ı
r. Uluslararas
ı
 kabul gören UCP 500’e 2002 y
ı
l
ı
nda elektronik kay
ı
tlar 
ı
n ibraz
ı
na ili
ş
kin düzenlemeler deeklenmi
ş
tir (+e UCP, 2002).Uluslararas
ı
ticarette kullan
ı
lan belgelerin standartla
ş
t
ı
ı
lmas
ı
, basitle
ş
tirilmesi ve bunun da ötesinde; bili
ş
im teknolojilerinin sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
olanaklarla elektronik ortamlardazaman, yer k 
ı
s
ı
t
ı
n
ı
a
ş
arak daha da h
ı
zl
ı
gerçekle
ş
tirilmesi için yap
ı
lan çal
ı
ş
malar vard
ı
r.Birle
ş
mi
ş
Milletler ve Dünya Ticaret Örgütünün öncülük etti
ğ
i bu çal
ı
ş
malar uzun vadedeki
ş
ilerden kaynaklanan hatalar 
ı
s
ı
ı
rlayacak ve otomasyonu sa
ğ
layacakt
ı
r.Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaretin Kolayla
ş
t
ı
ı
lmas
ı
na ili
ş
kin çal
ı
ş
ma program
ı
 içinde:
 
 İ 
thalat ve ihracat prosedürlerinde kullan
ı
lan belgelerin kolayla
 ş
ı
ı
lmas
ı
ve standardizasyonu
 
 Elektronik olarak bilgi aktar 
ı
m
ı
için ba
 ğ 
lay
ı
c
ı
 , homojen standartlar 
ı
n kabul edilmesi
hususlar 
ı
yer almaktad
ı
r.Ülkemizde de bu konuda çe
ş
itli projeler mevcut olup d
ı
ş
ticaret i
ş
lemleri ile ilgiliolanlar 
ı
D
ı
ş
Ticaret Müste
ş
arl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan yürütülmektedir. (www.e-ticaret.gov.tr 
 
)Türkiye’de gümrüklere ibraz edilen
ı
slak imza ta
ş
ı
mas
ı
zorunlu olan belge çe
ş
idisay
ı
s
ı
200’ün üzerindedir . D
ı
ş
Ticaret Müste
ş
arl
ı
ğ
ı
ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
nda ve Gümrük Müste
ş
arl
ı
ğ
ı
koordinasyonunda yürütülen “D
ı
ş
Ticarette e-Belge Projesi, e-D
ı
ş
Ticareti
ş
lemleri Projesi” kapsam
ı
nda, bu belgeler içinde ortak olan belge say
ı
s
ı
15’ e indirgenmi
ş
 olup an
ı
lan proje ile d
ı
ş
ticaret i
ş
lemlerinde kullan
ı
lan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda payla
ş
ı
lmas
ı
, belgelerin sadele
ş
tirilip say
ı
s
ı
n
ı
n azalt
ı
lmas
ı
yolu ile ticaretinkolayla
ş
t
ı
ı
lmas
ı
hedeflenmektedir.Bilgi teknolojilerinde ya
ş
anan h
ı
zl
ı
de
ğ
i
ş
im ve geli
ş
iminde katk 
ı
s
ı
yla e-i
ş
 altyap
ı
s
ı
n
ı
n olu
ş
tu
ğ
u ve elektronik ortamda belgelerin etkin, h
ı
zl
ı
ve güvenilir 
ş
ekildegönderildi
ğ
i, hatalar 
ı
n olabildi
ğ
ince s
ı
ı
rland
ı
ğ
ı
bir sistem hayal olmaktan ç
ı
ı
 p somut bir gerçe
ğ
e dönü
ş
ecektir.
İ
hracatç
ı
ı
s
ı
ndan en önemli belgeler, ticari fatura ile ta
ş
ı
ma ve sigortaya ili
ş
kinolanlard
ı
r. Akreditifli i
ş
lemlerde akreditif mektubunda yer alan belgelerin hepsinin hatas
ı
z biçimde doldurulmas
ı
ödemenin zaman
ı
nda yap
ı
labilmesi aç
ı
s
ı
ndan kritik öneme sahiptir.
 
İ
HRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER3
D
ı
ş
Ticaret Müste
ş
arl
ı
ğ
ı
’n
ı
n Web sitesinde (http://dtm.gov.tr) yer alan “
AB PazaraGiri
ş
Veri Taban
ı
”:http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtddoc/wtddoc.pl, adresinde, seçilenülkeye ihraç edilmek istenen ürüne ili
ş
kin gerekli belgelerin listesine ula
ş
abilmek mümkündür. AB ülkeleri hariç 68 ülkeye ait bilgiler an
ı
lan adreste yer almaktad
ı
r.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Okan Tugba Aksoy liked this
tomkhai liked this
Kübra Özel liked this
Bahar Çakır liked this
nejaterk liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->