Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
108Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yazışma Örnekleri

Yazışma Örnekleri

Ratings:

4.79

(19)
|Views: 124,650 |Likes:
Published by api-3762401

More info:

Published by: api-3762401 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
İ
hracatta Yaz
ı
ş
ma Örnekleri
Genel bilgiler 
D
ı
ş
ticarette, özellikle al
ı
c
ı
ve sat
ı
c
ı
lar 
ı
n farkl
ı
ülkelerde bulunmalar 
ı
nedeni ile ilkad
ı
m genellikle yaz
ı
ş
malarla at
ı
lmaktad
ı
r.
İ
hracatç
ı
 
ş
irketlerin ithalatç
ı
lara gönderdikleri i
ş
mektuplar 
ı
, ithalatç
ı
n
ı
n ihracatç
ı
ileilgili olumlu izlenimler edinmesine, iyi i
ş
ili
ş
kileri kurulmas
ı
na ve yeni pazarlar yarat
ı
lmas
ı
na katk
ı
da bulunacak ilk faktördür. Bu yaz
ı
ş
malarla ithalatç
ı
, henüz kar 
ş
ı
 kar 
ş
ı
ya gelmedi
ğ
i ihracatç
ı
y
ı
de
ğ
erlendirmeye çal
ı
ş
acakt
ı
r. Dolay
ı
s
ı
ile yaz
ı
lacak i
ş
 mektuplar 
ı
na ayr 
ı
bir özen gösterilmesi gerekmektedir.Etkili bir i
ş
mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktad
ı
r: Aç
ı
kl
ı
k, az ve özolma, bütünlük ve do
ğ
ruluk.
ı
kl
ı
k
Mektup düzenli ve planl
ı
bir 
ş
ekilde yaz
ı
lmal
ı
d
ı
r. Paragraflar aras
ı
nda bo
ş
lukb
ı
rak
ı
lmal
ı
, mektup, görünümü itibariyle düzgün olmal
ı
d
ı
r. Paragraflar birbirinemant
ı
kl
ı
bir 
ş
ekilde ba
ğ
lanmal
ı
d
ı
r.
Az ve öz olma
Mektup mümkün oldu
ğ
unca k
ı
sa olmal
ı
ve esas anlat
ı
lmak istenen konudanbahsedilmeli, gereksiz uzatmalara gidilmemelidir.
İ
thalatç
ı
ya yaln
ı
zca bilmekisteyece
ğ
i konular söylenmeli, gereksiz bilgilerle mektup uzat
ı
lmamal
ı
d
ı
r. Mektup,basit kelimelerle kurulmu
ş
, k
ı
sa cümleler ve k
ı
sa paragraflar halinde olu
ş
turulmal
ı
d
ı
r.Kar 
ı
ş
ı
k kelimeler ve uzun cümleler okuyan
ı
bilgilendirmekten çok akl
ı
n
ı
 kan
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.
Bütünlük
İ
thalatç
ı
ı
s
ı
ndan gerekli olabilecek tüm bilgiler mektupta bulunmal
ı
d
ı
r.
İ
hracatç
ı
,mektubu yazmaya ba
ş
lamadan önce ithalatç
ı
n
ı
n ne tür bilgileri ö
ğ
renmekisteyebilece
ğ
ini iyice dü
ş
ünmelidir.
Do
ğ
ruluk
İ
thalatç
ı
ya yaz
ı
lan mektuptaki bilgilerin do
ğ
ru olmas
ı
na dikkat edilmelidir.
İ
thalatç
ı
ya
ş
ayet biliniyorsa, ismini de kullanarak do
ğ
ru bir 
ş
ekilde hitap edilmelidir. Mektupmetni yaz
ı
ld
ı
ktan sonra mutlaka dilbilgisi, noktalama i
ş
aretleri aç
ı
s
ı
ndan kontroledilmeli, yaz
ı
m hatalar 
ı
düzeltilmelidir.
İ
hracatç
ı
, yazd
ı
ğ
ı
mektubun ithalatç
ı
ya kar 
ş
ı
 kendisini temsil etti
ğ
ini unutmamal
ı
d
ı
r.
İ
hracatç
ı
yazd
ı
ğ
ı
mektupta ithalatç
ı
ya do
ğ
al bir dille ve fazla a
ş
ı
nya kaçmamak
ş
art
ı
ile dostça hitap etmelidir.
 
İ
hracatç
ı
, ithalatç
ı
ya iyi bir mektup yazabilmek için öncelikle
ş
u sorular 
ı
 cevapland
ı
rmal
ı
d
ı
r:
1
. Bu mektubun amac
ı
nedir?2.
İ
hracatç
ı
, mektubu okuyacak olan ithalatç
ı
n
ı
n akl
ı
nda kar 
ı
ş
ı
kl
ı
k yaratmamak içinmektubu yazmaktaki amac
ı
n
ı
bir cümle içinde belirtmelidir.3. Mektubu alacak olan
ş
ah
ı
s kimdir? Hakk
ı
nda ne kadar bilgi sahibisiniz,beklentilerini, al
ı
ş
kanl
ı
klar 
ı
n
ı
ne derece biliyorsunuz? Satmak istedi
ğ
iniz malhakk
ı
nda ithalaç
ı
n
ı
n bilgisi nedir? Bu konuda neleri bilmek isteyebilir, neleribilmeye ihtiyac
ı
yoktur?4.
İ
hracatç
ı
, mektubu yazn
ı
adan önce tüm bu sorular 
ı
titizlikle cevapland
ı
rmal
ı
d
ı
r.5.
İ
thalatç
ı
ya yaz
ı
lan mektup ile hemen gerçekle
ş
mesini istedi
ğ
iniz olay nedir?Bundan sonraki a
ş
ama ne olmal
ı
d
ı
r ve a
ş
amalar nas
ı
l izlenmelidir?
İ
thalatç
ı
dansözkonusu mektubunuza kar 
ş
ı
nas
ı
l bir çevap bekliyorsunuz?
İ
hracatç
ı
, ithalatç
ı
ya yazaca
ğ
ı
mektubu yukar 
ı
da s
ı
ralanan sorulara verece
ğ
i cevaplar çerçevesinde haz
ı
rlamal
ı
d
ı
r. Bu sorulara verilecek cevaplar, ithalatç
ı
ya yaz
ı
lacak iyibir i
ş
mektubunun ana hatlar 
ı
n
ı
belirleyecektir.Yaz
ı
lacak mektup, mant
ı
ğ
a uygun bir s
ı
ra ile düzenli bir 
ş
ekilde haz
ı
rlanmal
ı
d
ı
r.
İş
mektuplar 
ı
içerdikleri mesaj
ı
n yans
ı
ra görünü
ş
leri itibariyle de kolayl
ı
kladi
ğ
erlerinden ay
ı
rt edilebilmektedirler. Bu tür mektuplar belli ilkeler ve kurallar çerçevesinde olu
ş
turulmaktad
ı
r.Bu kurallar; ba
ş
l
ı
k, adres, hitap, kapan
ı
ş
cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir.Sözü edilen hususlann aynnt
ı
lar 
ı
ve di
ğ
er fiziksel özellikler mektubu yazan kurulu
ş
untercihine göre de
ğ
i
ş
iklik göstermektedir.Öncelikle i
ş
mektubu yazarken firman
ı
n antetli ka
ğ
ı
d
ı
n
ı
n kullan
ı
lmas
ı
, mektubun ka
ğ
ı
tüzerindeki konumu, temizlik gibi faktörler mektubu yollayan firman
ı
n ciddiyetikonusunda önemli ip uçlar 
ı
olu
ş
turmaktad
ı
r.
İ
ngilizce mektuplarda ba
ş
l
ı
k ve adrestek
ı
saltmalar d
ı
ş
ı
nda herhangi bir noktalama i
ş
areti konulmamaktad
ı
r. Standart uzunzarf ve buna uygun yatay bir katlama, mektubun genel görünümü aç
ı
s
ı
ndan faydal
ı
 görülmektedir.
Ba
ş
l
ı
k:
Mektup ka
ğ
ı
d
ı
nda yollayan
ı
n matbu antetinin yan
ı
s
ı
ra, birkaç s
ı
ra a
ş
a
ğ
ı
dasa
ğ
da tarih yer almal
ı
d
ı
r.
İ
ngilizce yaz
ı
ş
malarda ay aç
ı
k olarak yaz
ı
lmal
ı
, göndericininadresi
ş
ayet antette yer alm
ı
yorsa, adres de tarih gibi sa
ğ
da blok
ş
eklinde tarihinüzerinde yer almal
ı
, sokak ve cadde isimlerinde k
ı
saltmalardan kaç
ı
n
ı
lmal
ı
d
ı
r.
İ
ç adres:
Al
ı
c
ı
n
ı
n zarf üzerinde de olmas
ı
gereken isim ve adresini içermektedir.
İ
çadres ka
ğ
ı
d
ı
n sol taraf 
ı
nda bulunmakta ve genel olarak tarih sat
ı
ı
n
ı
n bir miktar alt
ı
nda yer almaktad
ı
r.
Hitab:
Kurulu
ţ
lara gönderilen mektuplar "Gentlemen", Kurulu
ţ
lar ile ilgili özel ki
ş
ilereyap
ı
lan yaz
ı
ş
malar "Dear Mr.. " ve ender olarak resmi olmakla birlikte My dear Mr... "kullan
ı
lmaktad
ı
r. "Dear Sir" genellikle matbu olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
mektuplarda, "Dear (isim)" ise normal olarak ismi ile hitap etti
ğ
iniz bir 
ş
ah
ı
s ile olan yaz
ı
ş
malarda uygunbir ifade
ş
ekli olabilmektedir. "Dear Sirs" daha genel bir ifade
ş
eklini olu
ş
turmaktad
ı
r."Ms" ise medeni durumu bilinmeyen bayanlara hitaben kullan
ı
lmaktad
ı
r.
 
Ana bölüm:
Mektubun ana yap
ı
s
ı
n
ı
olu
ş
tururken, mektubun bir bütün olarak ka
ğ
ı
tüzerindeki görünümünün belli bir orant
ı
y
ı
yans
ı
tmas
ı
hususuna dikkat edilmesigerekmektedir.
Kapan
ı
ş
Cümlesi:
Kapan
ı
ş
cümlesi mektubun son sat
ı
ı
n
ı
n iki sat
ı
r alt
ı
nda yer almaktad
ı
r. "Yours truly" ve "Truly yours" so
ğ
uk ifadeler olarak kabul edilmekte veseyrek kullan
ı
lmaktad
ı
r. "Sincerely yours", "Yours sincerely" ve "Sincerely"
ı
fadeleriise giderek yayg
ı
nla
ş
maktad
ı
r. "Respectfully yours", "Yours respectfully" ve"Respectfully" özel bir ay
ı
ı
m yap
ı
lmak istendi
ğ
inde ya da üst düzey kamu görevlisibir 
ş
ah
ı
s için,"Cordially yours" ve "Cordially" ise ayn
ı
zamanda iyi bir arkada
ş
olarakkabul edilen ki
ş
iler için kullan
ı
lmaktad
ı
r. Kapan
ı
ş
cümlesi genel olarak virgül ile sonbulur.
İ
mza:
Kapan
ı
ş
cümlesinin iki sat
ı
r alt
ı
nda ba
ş
lamaktad
ı
r. Erkek imzalan hiçbir zaman"Mr" olarak nitelendirilmezken, bayan imzalar 
ı
"Miss" yada "Mrs" olaraknitelendirilebilir.
Paraflar, Ekler, Kopyalar:
Bu hususlara ili
ş
kin ifadeler alt kö
ş
ede yer almaktad
ı
r.
İ
hracatç
ı
Firmay
ı
Tan
ı
t
ı
c
ı
Mektup Örnekleri
Uluslararas
ı
ticari yaz
ı
ş
malarda, ihracatç
ı
lar 
ı
n ilk kez temasa geçecekleri bir ithalatç
ı
ya yazabilecekleri mektup örne
ğ
i,
İ
ngilizce ve Türkçe olarak a
ş
a
ğ
ı
dasunulmu
ş
tur. Bu mektup, bu tür yaz
ı
ş
malarda en çok kullan
ı
lan formu ana hatlar 
ı
 itibariyle göstermektedir.(
İ
thalatç
ı
n
ı
n
İ
sim ve Adresi)Dear Sirs,
Our Company is the exporter/producer of (ürünün ismi) and we would like tomake our company and its products known to you.
Enclosed is a brochure which gives you general information aboutour products.If you are interested, we will be happy to send you any further information. We may be available in the near future to discuss the subjectwith you as well.
Thanking for your kind interest and we look forward your early reply, we remain,
Yours sincerely,(
İ
hracatç
ı
n
ı
n
İ
smi)
 

Activity (108)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
ekazkayasi4055 liked this
Samet Erdi liked this
alef666 liked this
Hayat Ateşatan liked this
Bulent Dogan liked this
kuvayimilliye liked this
Vancity Cleaners liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->