Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
مهندسين مشاور مقاوم سازی ( گروه شهر سازی و معماری) پایه3

مهندسين مشاور مقاوم سازی ( گروه شهر سازی و معماری) پایه3

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,211 |Likes:
Published by api-3737940

More info:

Published by: api-3737940 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ﯽﻨﻓ
 
رﻮﻣا
 
ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 – 
نارﺎﮑﻧﺎﻤﯿﭘ
 
و
 
ناروﺎﺸﻣ
 
رﻮﻣا
 
ﺮﺘﻓد
 
ﺺﺼﺨﺗ
:
یزﺎﺳ
 
موﺎﻘﻣ
)
و
 
یزﺎﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
هوﺮﮔ یرﺎﻤﻌﻣ
 (
ﻪﯾﺎﭘ
:3
هﺎﻣ
 
ﻦﯾدروﺮﻓ
86
ﻒﯾدر
ﺖﮐﺮﺷ
 
مﺎﻧﻞﻣﺎﻋﺮﯾﺪﻣﺬﺧا
 
ﻞﺤﻣﺖﯿﺣﻼﺻسردآ ﺪﮐﻦﻔﻠﺗرﺎﮐ
 
داﺪﻌﺗزﺎﺠﻣ
 
ﺖﯿﻓﺮﻇزﺎﺠﻣ
1.
نارﺎﮑﻤﻫ
 
و
 
ﮏﺗرآ دﺮﻓ
 
نﺎﯿﻧﺎﺠﻧﺎﻫوا
 
ﻞﺋﻮﻧﺎﻣاناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
زروﺎﺸﮐ 
 
راﻮﻠﺑ 
-
یردﺎﻧ 
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
ﺖـﺠﺣ
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
ﻪﭼﻮﮐ 
-
کﻼـﭘ 
 63021889658878895850944 2.
لﺎﻤﺷ
 
ﺮﻬﺷ
 
نﺎﻣرآ ﻞﻀﻓ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﯽﻠﻋﺪﯿﺳﯽﻤﺷﺎﻫنﻼﯿﮔ ﺖﺷر
-
ﯽﯾﺎﺟر
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
)
نﺎﯿﺘـﺷر
(-
ﻪـﭼﻮﮐ 
 23-
کﻼـﭘ 
 249-
پ
 
ک 
 33455-415480131555821044 3.
گرا
 
هزﺎﺳ
 
ﺎﯾرآ ﯽﮐﻼﻓا
 
ﻦﯿﻫﺎﺷناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
رﺪﺻ
 
هاﺮﮔرﺰﺑ 
 -
ﯽﻟﺎﻤـﺷ
 
هوﺎـﮐ 
 
راﻮـﻠﺑ 
 -
ﯽـﺑﺮﻏ
 
ﯽﯾﺎﻨـﺷور
 -
رﺎـﻬﺑ 
 
ﯽﻟﺎﻤﺷ
-
هداز
 
ﻞﯿﻠﺟ
 
ﻪﭼﻮﮐ 
 -
کﻼﭘ 
 3-
ﺪﺣاو
 70212220360544 4.
زﺮﺒﻟا
 
نﺎﺣاﺮﻃ
 
ﻪﯿﻨﺑاﺎﺠﺷ
 
ﻦﯿﺴﺣﺮﯿﻣاﻞﮐ 
 
ﯽﻋﯽﭽﮔ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
ﺮﮔرﺎﮐ 
 
خ 
 -
ناﺪﻤﻫ
 
ﻪﭼﻮﮐ 
 -
هرﺎﻤﺷ
 3-
ﻒﮑﻤﻫ
 
ط
 0216691868487 5.
نرﺪﻣ
 
ﯽﻨﻓ
 
ﻪﯿﻨﺑاهداز
 
ﯽﺷﺮﻋﺎﺿﺮﻣﻼﻏناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
دﺎﺑآ 
 
ﻒﺳﻮﯾ
 -
خ 
 46-
پ
 368-
ﻒﮑﻤﻫ
 
ط
 02188032188803274544 6.
ﻪﺳرﺎﭘ 
 
موﺎﻘﻣ
 
ﻪﯿﻨﺑاهدازﻻﻮﻣ
 
ﻦﯿﺸﻓاناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ
 
خ 
 -
 ـﺷ
 
کرﺎـﭘ 
 
ﺖﺸﭘ 
 
ﯽﺘﻌﯾﺮ 
-
باﺮـﺳ
 
خ 
 -
نﺎـﻣﺮﻬﻗ 
 
خ 
 - 
ﻊﻤﺘﺠﻣ
18-
ﺪﺣاو
 5021228816092286735344 7.
ﺶﻫوﮋﭘ 
 
و
 
حﺮﻃ
 
نﺎﻐﻣرایزﺎﺒﻬﺷ
 
ﻦﺴﺣنﻼﯿﮔ ﺖﺷر
-
رﺎﺴﻠﮔ 
 -
نﻼﯿﮔ 
 
راﻮﻠﺑ 
 -
خ 
 
ﺶﺒﻧ 
 178
ﯽﻗﺮﺷ
 -
لوا
 
ط
 01310911131462344 8.
ﻦﺑﺎﺘﺴﯾاﯽﻗﻼﺧ
 
نﺎﻤﯿﭘ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
دﺎﺑآ 
 
ﻒﺳﻮﯾ
 -
ارآ 
 
نﺎﻬﺟ
 
خ 
 -
خ 
 35-
پ
 191-
ﺪﺣاو
 80218800057588802577444 9.
کﺪﻓ
 
هزﺎﺳ
 
ﻦﻤﯾایﺪﻤﺤﻣ
 
ﺖﺳود
 
دوادناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ناﺪﻨﺧﺪﯿـﺳ
 
ﻞـﭘ 
 
ﯽﺑﻮـﻨﺟ
 
ﻊﻠـﺿ
 -
هﺪـﻧزاﺮﺑ 
 
خ 
 -
ﻦﯿـﮕﻧ 
 
نﺎﻤﺘﺧﺎـﺳ
 
هﺪﻧزاﺮﺑ 
-
کﻼﭘ 
 40-
ﺪﺣاو
 40218851806744 10.
ﺎﻨﺑ 
 
ﺮﻬﺷ
 
غﺎﺑ ﯽﻠﺣ
 
ﻦﯿﺴﺣﯽﻗﺮﺷ
 
نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﺰﯾﺮﺒﺗ
-
ﯽﺘﺸﻬﺑ 
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
ﺮﮐﺎﻓ
 
نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
 -
ط
 4-
ﺪﺣاو
 4010411526157144 11.
نﺎﯿﻧاﺮﯾا
 
یﺎﺳآ 
 
زﺎﺴﻬﺑ نﺎﺤﻃ
 
زوﺮﻬﺑ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
یدازآ 
 
خ 
 -
ﻒﯾﺮـﺷ
 
هﺎﮕﺸﻧاد
 
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
ﻊﻠﺿ
 -
ﯽﻤـﺳﺎﻗ 
 
ﺪﯿﻬـﺷ
 
خ 
 -
نﺎﺘﺴﻠﮔ 
 
ﻪﭼﻮﮐ 
-
کﻼﭘ 
 170216601979944 12.
نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ 
 
هزﺮﻟ
 
زﺎﺴﻬﺑ ﯽﺘﻤﺣر
 
لﻮﺳرﯽﺑﺮﻏ
 
نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﻪﯿﻣورا
-
نارادﺮﺳ
 
خ 
 -
ود
 
نﺎـﺧﺎﺑﺎﺒﻧﺎﺧ
 
ﻪـﭼﻮﮐ 
 -
کﻼـﭘ 
 15-
مﻮـﺳ
 
ط
 - 
ﺪﺣاو
90441224263044
 
 
ﯽﻨﻓ
 
رﻮﻣا
 
ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 – 
نارﺎﮑﻧﺎﻤﯿﭘ
 
و
 
ناروﺎﺸﻣ
 
رﻮﻣا
 
ﺮﺘﻓد
 
ﺺﺼﺨﺗ
:
یزﺎﺳ
 
موﺎﻘﻣ
)
و
 
یزﺎﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
هوﺮﮔ یرﺎﻤﻌﻣ
 (
ﻪﯾﺎﭘ
:3
هﺎﻣ
 
ﻦﯾدروﺮﻓ
86
ﻒﯾدر
ﺖﮐﺮﺷ
 
مﺎﻧﻞﻣﺎﻋﺮﯾﺪﻣﺬﺧا
 
ﻞﺤﻣﺖﯿﺣﻼﺻسردآ ﺪﮐﻦﻔﻠﺗرﺎﮐ
 
داﺪﻌﺗزﺎﺠﻣ
 
ﺖﯿﻓﺮﻇزﺎﺠﻣ
13.
سرﺎﭘ 
 
ﺰﺒﺳ
 
زﺎﺳ
 
نﺎﻤﻬﺑ ﯽﺗﻮﮕﻧاﺪﻤﺤﻣناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﮏﻣرﺎﻧ 
 -
ﻮﻟ
 
ﮏﻠﻣ
 
خ 
 )
ﺖﻌﻨـﺻ
 
و
 
ﻢـﻠﻋ
 
هﺎﮕﺸـﻧاد
 
ﯽﺑﻮﻨﺟ
 
ﻊﻠﺿ
(- 
کﻼﭘ 
13-
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
لوا
 
ﺪﺣاو
 0217721375344 14.
ﻦﯿﻬﺑ 
 
هزﺎﺳ
 
نﺎﯿﺳرﺎﭘ ﯽﯾازﺮﯿﻣ
 
ثﺮﻣﻮﯿﮐ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
هداﺰﻟﺎﻤﺟ
 
خ 
 -
تﺮﺼـﻧ 
 
و
 
ﺖﺻﺮﻓ
 
ﻦﯿﺑ 
 -
ﺪـﻧز
 
خ 
 -
کﻼـﭘ 
 28-
ط
 4-
ﺪﺣاو
 90216642725644 15.
زور
 
ﺲﯾدﺮﭘ ﯽﻠﯿﻋﺎﻤﺳا
 
ﻦﯿﺴﺣ
 
ﺪﯿﺳناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
یدﺮﮕﺘﺳد
 
ﺪﯿﺣو
 
خ 
 -
رﺎﺸـﻓا
 
ﺪﯾﺮﻓ
 
خ 
 -
ﯽﻗﺮـﺷ
 
دﺎﺸـﺘﻟود
 
خ 
 -
خ 
 
مﺎﺟ
-
دﺎﺒﯾﺎﺗ
 
خ 
 -
هرﺎﻤﺷ
 12021220038412200394344 16.
راﺪﯾﺎﭘ 
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
و
 
حﺮﻃ
 
نﺎﻣﺎﮕﺸﯿﭘ ﯽﻬﻘﻓ
 
ﯽﻧازار
 
ﻦﺴﺣناﺪﻤﻫناﺪﻤﻫ
-
ﯽﻠﻋﻮﺑ 
 
هﺎﮕﻣارآ 
 
ناﺪﯿﻣ
 -
ﺞﻧﻻﻮﮐ 
 
یاﺪﺘﺑا
 -
سﺎـﻤﻟا
 
ﻊـﻤﺘﺠﻣ
-
ط
 
مﻮﺳ
-
ﺪﺣاو
 170811251543944 17.
ﻦﯾﻮﻧ 
 
ﻊﯾﺎﻨﺻ
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ
 
و
 
ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ
)
نﺎﺻﻮﺗ
(
ﺮﺼﺒﻣ
 
ﺪﯿﺸﻤﺟناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﺢﺘﻔﻣ
 
ﺮﺘﮐد
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
کﻼﭘ 
 20218882997144 18.
سرﺎﭘ 
 
ﻞﺣﺎﺳ
 
ﺮﯿﺑﺪﺗﯽﺠﻠﺧ
 
دادﺮﻬﻣو
 
ناروﺎﺸﻣ
 
رﻮﻣا
 
ﺮﺘﻓدنارﺎﮑﻧﺎﻤﯿﭘ 
 
ناﺮـﻬﺗ
-
سودﺮـﻓ
 
راﻮـﻠﺑ 
 -
ﯽﮑﻟﺎـﻣ
 
زا
 
ﺪـﻌﺑ 
 -
رﺎﻤـﺷ
 
ه
233-
ط
 2-
ﺪـ  ـﺣاو
 2
C-
2
B-
2
A
02144049288-90440410454419.
ارآ 
 
حﺮﻃ
 
ﻦﯿﻤﺛیﺰﯿﻤﺗ
 
ﺪﯿﻤﺣیﻮﺿر
 
نﺎﺳاﺮﺧﺪﻬﺸﻣ
-
ﯽﻤﺸﺘﺤﻣ
 
خ 
 15-
هرﺎﻤﺷ
 9-
ﻒﮑﻤﻫ
 
ط
 0511845315244 20.
سﻮﺗ
 
نﺎﮑﯿﻠﭼﯽﻗدﺎﺻﺮﯿﻣا
 
ﺎﺿرﺪﯿﻤﺣیﻮﺿر
 
نﺎﺳاﺮﺧﺪﻬﺸﻣ
-
دﺎﺠﺳ
 
راﻮﻠﺑ 
 -
ﻪﺸﻔﻨﺑ 
 
خ 
 12)
دﻼﯿﻣ
6(-
پ
 6-
لوا
 
ط
 0511762470344 21.
ﯽﭘ 
 
کﺎﺧ
 
ﺎﯾردیﺮﯿﻤﺘﮔ 
 
زوﺮﻬﺑ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ناراﺪـﺳﺎﭘ 
 -
مود
 
نﺎﺘـﺳﻮﺑ 
 -)
ناﻮـﺧا
(
نﻼﯿـﮔ 
 
خ 
-
ندﻻ
 
ﻪـﭼﻮﮐ 
 - 
هرﺎﻤﺷ
42021225866782255587144 22.
هزﺎﺳ
 
نﺎﻫارﯽﯾوﺎﺑ 
 
ﯽﻨﺷور
 
ﮏﺑﺎﺑ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﻤﻃﺎﻓ
 
ناﺪﯿﻣ
 -
مﺎﻨﻤﮔ 
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
کﻼﭘ 
 45-
ط
 302188966818-244 23.
ﺰﯾﺮﺒﺗ
 
حﺮﻃ
 
ﺎﺳ
 
هر ﺑﺎﺑ 
 
ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣﺮﺻﺎﺑرﻮﭘﺎ ﯽﻗﺮﺷ
 
نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﺰﯾﺮﺒﺗ
-
ﺮﯿﻧاﻮﺗ
 
خ 
 -
ﺮﺼﻌﯿﻟو
 
رﺬﮔور
 
لوا
 -100
یﺪﻫﺎﺠﻣ
 
یﺮﺘﻣ
 04113320644333532944 24.
ﺖﺧﺎﺳ
 
ﻦﯿﻣزﯽﺤﻟﺎﺻ
 
ﯽﻔﻄﺼﻣﺪﯿﺳو
 
ناروﺎﺸﻣ
 
رﻮﻣا
 
ﺮﺘﻓدنارﺎﮑﻧﺎﻤﯿﭘ ناﺮﻬﺗ
-
ﯽﺘﺸﻬﺑ 
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
زاﺮﻓاﺮﺳ
 
ﺪﯿﻬﺷ
 
خ 
 -
ﻪﭼﻮﮐ 
 11-
پ
 4-
ﺪـﺣاو
 20218875152544 25.
روﺎﺸﻣ
 
هزﺎﺳ
 
فرژ ﻦﯿﻬﻣنﺎﯿﻗدﺎﺻ
 
ﺮﺒﻣﺎﺟناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ارﺪﺻﻼﻣ
 
خ 
 -
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
زاﺮﯿﺷ
 -
ﻢﻈﻋا
 
ﻢﯿﮑﺣ
 
خ 
 -
کﻼـﭘ 
 3-
ﺪـﮐ 
 021886014008860131744
 
 
ﯽﻨﻓ
 
رﻮﻣا
 
ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 – 
نارﺎﮑﻧﺎﻤﯿﭘ
 
و
 
ناروﺎﺸﻣ
 
رﻮﻣا
 
ﺮﺘﻓد
 
ﺺﺼﺨﺗ
:
یزﺎﺳ
 
موﺎﻘﻣ
)
و
 
یزﺎﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
هوﺮﮔ یرﺎﻤﻌﻣ
 (
ﻪﯾﺎﭘ
:3
هﺎﻣ
 
ﻦﯾدروﺮﻓ
86
ﻒﯾدر
ﺖﮐﺮﺷ
 
مﺎﻧﻞﻣﺎﻋﺮﯾﺪﻣﺬﺧا
 
ﻞﺤﻣﺖﯿﺣﻼﺻسردآ ﺪﮐﻦﻔﻠﺗرﺎﮐ
 
داﺪﻌﺗزﺎﺠﻣ
 
ﺖﯿﻓﺮﻇزﺎﺠﻣ
 
ﯽﺘﺴﭘ 
44631-1991626.
راﺮﻬﭙﺳیﺪﯿﺷرﻮﺧ
 
ﺎﺿﺮﯿﻠﻋﯽﺟﺎﭘ نارﺪﻧزﺎﻣیرﺎﺳ
-
خ 
 15
دادﺮﺧ
 -
ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا
 
ﻦﯿﻣﺎـﺗ
 
نﺎﻣزﺎـﺳ
 
یوﺮـﺑور
 -
ﻪﺒﻌـﺷ
 2-
نﺎﯿﻧاﺮﯾا
 
نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
-
ﺪﺣاو
 901513257234-644 27.
سرﺎﭘ 
 
هزﺎﺳ
 
هرﺪﺳیرﺎﯾ
 
ﯽﻔﺻ
 
ﺎﺿرﺪﯿﻣاناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
رﺬﯿﭼ
 
خ 
 -
ﺮـﺒﮐا
 
ﯽـﻠﻋ
 
هداﺰﻣﺎـﻣا
 
ناﺪﯿﻣ
 -
ﻦـﻤﻬﺑ 
 
ﺪـﯿﻫ
 
خ 
 
یاﺪـﺘﺑا
 
رﻮﭘ 
-
کﻼﭘ 
 7-
ط
 20212223766444 28.
ﻦﯿﻣزﺮﺳﺶﺨﺑﺮﻨﻫ
 
رﻮﻤﯿﺗناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﺘﺸﻬﺑ 
 
ﺮﺘﮐد
 
خ 
 -
نﺎﺘﺴﮐﺎﭘ 
 
خ 
 -
ﻢﺸـﺷ
 
ﻪـﭼﻮﮐ 
 -
کﻼـﭘ 
 37-
ط
 
لوا
0218873226344 29.
نﺎﯾﻮﭘ 
 
لﺎﮕﺳﺪﯿﻌﺳﺪﯿﺳیﻮﺿر
 
ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
نﺎﺧرﺎﺘﺳ
 
خ 
 -
وﺮﺴﺧ
 
هاررﺎﻬﭼ
 -
کﻼﭘ 
 796-
ﺪﺣاو
 120214421507944 30.
ترﺎﭘ 
 
زار
 
ﺮﻬﺷهداﺰﯿﻟﺎﻤﺟ
 
ﯽﻠﻋﺪﻤﺤﻣیدﺎﺑآ 
 
ءﺎﻬﺑ نﺎﻣﺮﮐ نﺎﻣﺮﮐ 
-
ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ
 
خ 
 -
ﯽﺣﺎﺒـﺻ
 
سﺎـﺒﻋ
 
هار
 
ﻪـﺳ
 -
ﺎﻨﯿـﺳ
 
ﻊـﻤﺘﺠﻣ
 -
ﺪـﺣاو
 
ﯽﻟﺎﻤﺷ
0341211433544 31.
رﺎﮔﺪﻧﺎﻣ
 
نﺎﺣاﺮﻃﻮﺟ
 
تﺮﻄﻓ
 
قذﺎﺣ
 
ﺎﺿرناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
خ 
 
ﯽﻟﺎﻤﺷ
 
یدروﺮﻬﺳ
-
ﯽﻨﯿﺴﺣ
 
ﻞﯿﻠﺧ
 
خ 
 )
ﻖﺑﺎﺳ
 
ﺎﻧرﻮﺳ
(-
کﻼـﭘ 
 8-
مرﺎﻬﭼ
 
ط
 -
ﺪﺣاو
 90218875515144 32.
ﺎﯾرآ 
 
مرﺎﻬﭼ
 
حﺮﻃﺎﺳرﺎﭘ 
 
ﺐﯾﺮﻗ 
 
ﻦﯿﻣارنﻼﯿﮔ ﺖﺷر
-
یﺮﻬﻄﻣ
 
خ 
 -
ﺖﻠﻣ
 
ﮏﻧﺎﺑ 
 
یوﺮﺑور
 -
ﻪﺸﯾﺪﻧا
 
نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
 -
مود
 
ط
 0131322060844 33.
ﻪﺸﯾﺪﻧا
 
ﺰﺒﺳ
 
حﺮﻃدﺮﻓ
 
ﻦﯿﺴﺣ
 
ﺪﻤﺤﻣﯽﯾاﺪﺧﯽﻗﺮﺷ
 
نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﺰﯾﺮﺒﺗ
-
ﺪﻣ
 
خ 
 
سر
)
ﻖﺑﺎﺳ
 
یردﺎﻬﺑ 
(
غﺮﻤﯿﺳ
 
نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
-
ﮏﯾ
 
ط
 -
ﺪﺣاو
 10411525692744 34.
هزﺎﺳ
 
موﺎﻘﻣ
 
حﺮﻃﺎﯾرﺎﭘ 
 
ﺪﯿﺣوناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ
 
خ 
 -
ﯽﻣور
 
ﻞﭘ 
 
زا
 
ﺮﺗﻻﺎﺑ 
 -
نﺎﻤﻠـﺳ
 
ﻪﭼﻮﮐ 
 
ﺶﺒﻧ 
 -
کﻼـﭘ 
 4-
لوا
 
ط
 0212220670244 35.
ﻦﯾﻮﻧ 
 
ﺖﺧﺎﺳ
 
و
 
حﺮﻃیﺮﻔﻌﺟ
 
مﺎﺴﻬﺑ نﻼﯿﮔ ﺖﺷر
-
ﻆﻓﺎﺣ
 
خ 
 -
ﺮﻬـﺷ
 
کرﺎـﭘ 
 
ﯽﻠﺻا
 
برد
 
یوﺮﺑور
 -
ط
 
مﻮـﺳ
 -
ک 
 
پ
75536-413860131323576844 36.
ناﺮﯾا
 
نارﺎﻤﻌﻣ
 
هوﺮﮔ یﺪﻣﺮﺳ
 
تﺎﯿﺑ 
 
ماﺮﻬﺑ ناﺮﻬﺗناﺮﻬﺗ
-
دﺎﺑآ 
 
تدﺎﻌﺳ
 
راﻮﻠﺑ 
 -
خ 
 38-
کﻼﭘ 
 180218869128644

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nedaF liked this
moslemkosslk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->