Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Botainguyenmoitruong

Botainguyenmoitruong

Ratings:
(0)
|Views: 409|Likes:
Published by Vũ Võ

More info:

Published by: Vũ Võ on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2012

pdf

text

original

 
B
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR
ƯỜ
NG
S
:
2418
/Q
 Đ
-BTNMT
C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
 Ĩ 
A VI
T NAM
Độ
c l
p - T
do - H
nh phúc
Hà N 
i, ngày 20 tháng 12 n
ă
m 2010 
QUY
T
ĐỊ
NHBan hành K
ế
ho
ch hành
độ
ng
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
uc
a B
Tài nguyên và Môi tr 
ườ
ng giai
đ
o
n 2011 - 2015B
TR
ƯỞ
NG B
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR
ƯỜ
NG
C
ă
n c
Ngh
 
đị
nh s
25/2008/N
 Đ
-CP ngày 04 tháng 3 n
ă
m 2008 c
a Chính ph
quy
đị
nh ch
cn
ă
ng, nhi
m v
, quy
n h
n và c
ơ
c
u t
ch
c c
a B
Tài nguyên và Môi tr 
ườ
ng;C
ă
n c
Quy
ế
t
đị
nh s
158/2008/Q
 Đ
-TTg ngày 02 tháng 12 n
ă
m 2008 c
a Th
t
ướ
ng Chínhph
phê duy
t Ch
ươ
ng trình m
c tiêu qu
c gia
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u;Theo
đề
ngh
c
a C
c tr 
ưở
ng C
c Khí t
ượ
ng Th
y v
ă
n và Bi
ế
n
đổ
i khí h
u,
QUY
T
ĐỊ
NH:
Đ
i
u 1.
Ban hành K
ế
ho
ch hành
độ
ng
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u c
a B
Tài nguyên và Môitr 
ườ
ng giai
đ
o
n 2011 - 2015 (sau
đ
ây g
i t
t là K
ế
ho
ch hành
độ
ng) v
i nh
ng n
i dung ch
y
ế
u sau:
I. M
C TIÊU
1. Xác l
p
đượ
c c
ơ
s
khoa h
c cho
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u
Vi
t Nam: các k
ch b
nbi
ế
n
đổ
i khí h
u, mô hình s
 
độ
cao có
độ
chính xác cao, c
ơ
s
d
li
u v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u làm
đị
nhh
ướ
ng
để
các B
, ngành,
đị
a ph
ươ
ng tri
n khai các ho
t
độ
ng
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.2. Xây d
ng
đượ
c c
ơ
ch
ế
, chính sách qu
n lý,
đ
i
u hành, h
ướ
ng d
n th
c hi
n Ch
ươ
ng trìnhm
c tiêu qu
c gia
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u (g
i t
t là Ch
ươ
ng trình m
c tiêu qu
c gia) trên ph
m vitoàn qu
c và nâng cao n
ă
ng l
c qu
n lý nhà n
ướ
c v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u c
a ngành tài nguyên và môitr 
ườ
ng.3.
 Đ
ánh giá
đượ
c m
c
độ
tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng trên ph
m vi c
n
ướ
c
đố
i v
i các l
 ĩ 
nh v
c: tài nguyên
đấ
t, tài nguyên n
ướ
c, tài nguyên khoáng s
n, môi tr 
ườ
ng, khí t
ượ
ng thu
 v
ă
n,
đ
o
đạ
c và b
n
đồ
, bi
n và h
i
đả
o;
đề
xu
t
đượ
c các gi
i pháp kh
thi, hi
u qu
 
để
 
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.4. Nâng cao kh
n
ă
ng
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u c
a t
ng l
 ĩ 
nh v
c thu
c ngành tài nguyênmôi tr 
ườ
ng,
đặ
c bi
t là n
ă
ng l
c d
báo khí t
ượ
ng th
y v
ă
n ph
c v
phòng tránh thiên tai
đ
ang ngàycàng gia t
ă
ng do bi
ế
n
đổ
i khí h
u.
II. NHI
M V
TR
NG TÂM1.
Đ
ánh giá di
n bi
ế
n khí h
u, xây d
ng, c
p nh
t c
ơ
s
d
li
u và các k
ch b
n bi
ế
n
đổ
ikhí h
u
-
 Đ
ánh giá m
c
độ
dao
độ
ng và xu th
ế
bi
ế
n
đổ
i c
a các y
ế
u t
khí h
u và và các hi
n t
ượ
ngkhí h
u c
c
đ
oan.- Xây d
ng và c
p nh
t các k
ch b
n bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng chi ti
ế
t cho các vùng
 Vi
t Nam
đế
n n
ă
m 2100.- Xây d
ng và c
p nh
t c
ơ
s
d
li
u v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u, các tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u vàn
ướ
c bi
n dâng.
2. Tri
n khai nghiên c
u v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u
- Nghiên c
u v
nh
ng hi
n t
ượ
ng, b
n ch
t khoa h
c, nh
ng v
n
đề
ch
ư
a bi
ế
t rõ v
bi
ế
n
đổ
ikhí h
u.
 
- Nghiên c
u c
ơ
s
khoa h
c và ph
ươ
ng pháp lu
n ph
c v
vi
c
đ
ánh giá tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u, tính d
t
n th
ươ
ng do bi
ế
n
đổ
i khí h
u và các gi
i pháp thích
ng v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- Nghiên c
u,
đề
xu
t c
ơ
ch
ế
chính sách,
đị
nh h
ướ
ng công ngh
gi
m nh
phát th
i khí nhàkính, t
n d
ng các c
ơ
h
i
để
phát tri
n h
ướ
ng t
i n
n kinh t
ế
các-bon th
p.- Nghiên c
u c
ơ
s
khoa h
c c
a vi
c tích h
p v
n
đề
bi
ế
n
đổ
i khí h
u vào các chi
ế
n l
ượ
c, k
ế
 ho
ch, quy ho
ch, ch
ươ
ng trình phát tri
n c
a ngành tài nguyên và môi tr 
ườ
ng.
3. Xây d
ng th
ch
ế
, chính sách v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u
 - Xây d
ng c
ơ
ch
ế
, chính sách qu
n lý,
đ
i
u hành, h
ướ
ng d
n th
c hi
n Ch
ươ
ng trình m
ctiêu qu
c gia.- Thi
ế
t l
p h
th
ng theo dõi, giám sát và
đ
ánh giá vi
c th
c hi
n Ch
ươ
ng trình m
c tiêu qu
cgia.- Xây d
ng các v
ă
n b
n, ch
ỉ 
th
, ngh
quy
ế
t c
a
 Đả
ng, Qu
c h
i, Chính ph
v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- Hoàn thi
n ch
c n
ă
ng, nhi
m v
qu
n lý nhà n
ướ
c v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u c
a ngành tài nguyênmôi tr 
ườ
ng.
4. Nâng cao nh
n th
c c
ng
đồ
ng và
đ
ào t
o ngu
n nhân l
c v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u
- Xây d
ng, tri
n khai các ho
t
độ
ng truy
n thông, nâng cao nh
n th
c cho các nhóm
đố
it
ượ
ng l
a ch
n trong h
th
ng c
a
 Đả
ng, b
máy qu
n lý các c
p, các t
ch
c chính tr 
, xã h
i và c
ng
đồ
ng v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- T
ch
c các cu
c thi tìm hi
u v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u; nhân r 
ng các mô hình, sáng ki
ế
n
ng phóhi
u qu
v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- Xây d
ng, tri
n khai ch
ươ
ng trình
đ
ào t
o ngu
n nhân l
c, nh
t là ngu
n nhân l
c ch
tl
ượ
ng cao v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u cho ngành tài nguyên môi tr 
ườ
ng.
5.
Đ
ánh giá tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng
đế
n các l
 ĩ 
nh v
c tàinguyên và môi tr 
ườ
ng
- L
 ĩ 
nh v
c
đấ
t
đ
ai:
ư
u tiên
đ
ánh giá tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u,
đặ
c bi
t là n
ướ
c bi
n dâng
đế
n s
bi
ế
n
độ
ng di
n tích và c
ơ
c
u s
d
ng
đấ
t trên toàn lãnh th
Vi
t Nam.- L
 ĩ 
nh v
c tài nguyên n
ướ
c: t
p trung
đ
i
u tra,
đ
ánh giá tài nguyên n
ướ
c và xây d
ng mô hìnhqu
n lý t
ng h
p tài nguyên n
ướ
c
Vi
t Nam trong
đ
i
u ki
n bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng.- L
 ĩ 
nh v
c bi
n, h
i
đả
o: t
p trung
đ
ánh giá tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng
đế
n ti
m n
ă
ng phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i c
a các vùng bi
n,
đả
o, qu
n
đả
o, bãi ng
m.- L
 ĩ 
nh v
c môi tr 
ườ
ng: t
p trung
đ
ánh giá nguy c
ơ
, m
c
độ
tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u vàn
ướ
c bi
n dâng
đố
i v
i
đ
a d
ng sinh h
c và các h
sinh thái
Vi
t Nam;
đ
ánh giá m
c
độ
phát th
i khímê-tan và các khí nhà kính khác t
các bãi chôn l
p ch
t th
i.- L
 ĩ 
nh v
c khí t
ượ
ng th
y v
ă
n: t
p trung
đ
ánh giá nhu c
u t
ă
ng c
ườ
ng m
ng l
ướ
i quan tr 
c,công ngh
d
báo khí t
ượ
ng th
y v
ă
n ph
c v
phòng tránh thiên tai, phát tri
n b
n v
ng kinh t
ế
- h
i trong
đ
i
u ki
n bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- L
 ĩ 
nh v
c
đị
a ch
t khoáng s
n: t
p trung
đ
ánh giá tác
độ
ng c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
ndâng
đế
n ti
m n
ă
ng khai thác các lo
i tài nguyên khoáng s
n
đ
ã xác
đị
nh
đượ
c tr 
l
ượ
ng và các di s
n
đị
a ch
t ven bi
n Vi
t Nam.
6. Xác
đị
nh các gi
i pháp
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng
đố
i v
i cácl
 ĩ 
nh v
c tài nguyên và môi tr 
ườ
ng
- L
 ĩ 
nh v
c
đấ
t
đ
ai:
ư
u tiên xác
đị
nh các gi
i pháp
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
ndâng trong quy ho
ch s
d
ng
đấ
t
Vi
t Nam.- L
 ĩ 
nh v
c tài nguyên n
ướ
c:
ư
u tiên xác
đị
nh các gi
i pháp qu
n lý t
ng h
p tài nguyên n
ướ
cvà b
o v
, khôi ph
c ngu
n n
ướ
c.- L
 ĩ 
nh v
c bi
n, h
i
đả
o:
ư
u tiên xác
đị
nh các gi
i pháp trong khai thác các th
ế
m
nh t
bi
n,
đả
o, qu
n
đả
o, bãi ng
m ph
c v
phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i.- L
 ĩ 
nh v
c môi tr 
ườ
ng:
ư
u tiên xác
đị
nh các gi
i pháp trong b
o t
n
đ
a d
ng sinh h
c, ki
msoát hi
u qu
khí mê-tan và các khí nhà kính khác t
các bãi chôn l
p ch
t th
i.
2
 
- L
 ĩ 
nh v
c khí t
ượ
ng th
y v
ă
n: t
ă
ng c
ườ
ng n
ă
ng l
c công tác d
báo khí t
ượ
ng th
y v
ă
n, xác
đị
nh các gi
i pháp qu
n lý và s
d
ng hi
u qu
các công trình, thi
ế
t b
quan tr 
c khí t
ượ
ng th
y v
ă
n.- L
 ĩ 
nh v
c
đị
a ch
t khoáng s
n:
ư
u tiên xác
đị
nh các gi
i pháp trong qu
n lý, khai thác các lo
itài nguyên khoáng s
n; b
o v
, b
o t
n và s
d
ng b
n v
ng các di s
n
đị
a ch
t ven bi
n Vi
t Nam.
7. Tích h
p các v
n
đề
bi
ế
n
đổ
i khí h
u vào các chi
ế
n l
ượ
c, ch
ươ
ng trình, quy ho
ch, k
ế
 ho
ch c
a ngành tài nguyên và môi tr 
ườ
ng
- Xây d
ng,
đề
xu
t ph
ươ
ng th
c tích h
p các v
n
đề
bi
ế
n
đổ
i khí h
u trong các chi
ế
n l
ượ
c,ch
ươ
ng trình, quy ho
ch, k
ế
ho
ch c
a ngành tài nguyên môi tr 
ườ
ng.- Rà soát n
i dung các chi
ế
n l
ượ
c, ch
ươ
ng trình, quy ho
ch, k
ế
ho
ch c
a t
ng l
 ĩ 
nh v
c
để
 th
c hi
n vi
c tích h
p các v
n
đề
bi
ế
n
đổ
i khí h
u.
8.
Đẩ
y m
nh h
p tác qu
c t
ế
 
- T
ă
ng c
ườ
ng v
n
độ
ng tài tr 
qu
c t
ế
cho các ho
t
độ
ng
ng phó v
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- Qu
n lý, s
d
ng hi
u qu
các ngu
n tài tr 
c
a qu
c t
ế
, bao g
m tài chính, chuy
n giaocông ngh
m
i thông qua các kênh h
p tác song ph
ươ
ng, khu v
c và
đ
a ph
ươ
ng.- Ch
 
độ
ng, tích c
c tham gia các ho
t
độ
ng h
p tác qu
c t
ế
v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u.
9. Tri
n khai m
t s
nhi
m v
c
p bách
- Xây d
ng mô hình s
 
độ
cao có
độ
chính xác cao.- Xây d
ng h
th
ng giám sát bi
ế
n
đổ
i khí h
u và n
ướ
c bi
n dâng.- T
ă
ng c
ườ
ng n
ă
ng l
c và công ngh
d
báo khí t
ượ
ng th
y v
ă
n.- Xây d
ng k
ế
ho
ch
 Đồ
ng b
ng sông C
u Long trong khuôn kh
Hi
p
đị
nh h
p tác chi
ế
n l
ượ
cv
bi
ế
n
đổ
i khí h
u và qu
n lý tài nguyên n
ướ
c gi
a hai chính ph
Vi
t Nam và Hà Lan.
Danh m
ụ 
c các nhi 
m v 
ụ 
 
để
th
ự 
c hi 
n K 
ế
ho
ch hành
độ
ng và kinh phí d 
ự 
ki 
ế
n t 
i Ph
ụ 
ụ 
c kèmtheo.
III. NGU
N L
C TÀI CHÍNH
Ngu
n tài chính
để
th
c hi
n K
ế
ho
ch hành
độ
ng bao g
m:
 
- Ngân sách nhà n
ướ
c c
p hàng n
ă
m cho Ch
ươ
ng trình m
c tiêu qu
c gia.- Tài tr 
qu
c t
ế
 
để
tri
n khai các ho
t
độ
ng v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u.- L
ng ghép v
i các ch
ươ
ng trình, d
án khác có liên quan.
Đ
i
u 2. T
ch
c th
c hi
n1. V
K
ế
ho
ch
- Ch
trì, ph
i h
p v
i các
đơ
n v
có liên quan xây d
ng k
ế
ho
ch v
n hàng n
ă
m c
a Ch
ươ
ngtrình m
c tiêu qu
c gia trình B
g
i B
K
ế
ho
ch và
 Đầ
u t
ư
, B
Tài chính t
ng h
p theo quy
đị
nh c
aLu
t Ngân sách.- Ch
trì, ph
i h
p v
i các
đơ
n v
có liên quan th
m
đị
nh danh m
c,
đề
c
ươ
ng nhi
m v
th
chi
n K
ế
ho
ch hành
độ
ng thu
c th
m quy
n phê duy
t c
a B
tr 
ưở
ng.- Ch
trì, ph
i h
p v
i V
Tài chính, C
c Khí t
ượ
ng Th
y v
ă
n và Bi
ế
n
đổ
i khí h
u phân b
cácngu
n v
n th
c hi
n K
ế
ho
ch hành
độ
ng.- Ch
trì, ph
i h
p v
i Vi
n Chi
ế
n l
ượ
c, Chính sách tài nguyên và môi tr 
ườ
ng, các
đơ
n v
thu
cB
và các S
Tài nguyên và Môi tr 
ườ
ng tích h
p v
n
đề
bi
ế
n
đổ
i khí h
u vào các chi
ế
n l
ượ
c, ch
ươ
ngtrình, quy ho
ch, k
ế
ho
ch có liên quan.- Ch
trì, ph
i h
p v
i C
c Khí t
ượ
ng Th
y v
ă
n và Bi
ế
n
đổ
i khí h
u theo dõi, giám sát,
đ
ánhgiá và báo cáo k
ế
t qu
th
c hi
n K
ế
ho
ch hành
độ
ng.
2. V
Tài chính
- Ch
trì, ph
i h
p v
i V
K
ế
ho
ch, C
c Khí t
ượ
ng Th
y v
ă
n và Bi
ế
n
đổ
i khí h
u phân b
d
 toán hàng n
ă
m cho các nhi
m v
th
c hi
n K
ế
ho
ch hành
độ
ng.- Ch
trì th
m
đị
nh d
toán
đố
i v
i các các nhi
m v
thu
c th
m quy
n phê duy
t c
a B
 tr 
ưở
ng.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ái Xuân liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->