Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nivelurile Comune de Referinta

Nivelurile Comune de Referinta

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Daniela Bunea

More info:

Published by: Daniela Bunea on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
NIVELURILE COMUNE DE REFERINŢĂ
O arborescenţă în trei niveluri generale
AUtilizator elementar BUtilizator independentCUtilizator experimentat
A1 A2 B1 B2 C1 C2Introductivsau dedescoperireIntermediar sau de supravieţuireNivel-pragsau independentAvansat sauindependentAutonomMăiestrie sauperfecţiune
PREZENTAREA NIVELURILOR COMUNE DE REFERINŢĂ
C2
Poate să înţeleagă practic fără efort tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să restituie anumite fapte şiargumente din diverse surse scrise sau orale rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan,fluent şi cu precizie şi să distingă nuanţele fine de sens ale subiectelor complexe.UTILIZATOREXPERIMENTAT
C1
Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate, şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poatesă se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cueficacitate şi supleţe în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime pe marginea unor subiecte complexe cu claritate, într-un mod bine structurat, şi să controleze instrumentele de organizare,structurare şi coeziune ale discursului.
B2
Poate să înţeleagă conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusival unei discuţii tehnice privitor la specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitateşi fluenţă, încât conversaţia cu un locutor nativ să fie lipsită de tensiune pentru ambii interlocutori. Poatesă se exprime cu claritate şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună părereaasupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.UTILIZATORINDEPENDENT
B1
Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj clar şi standard şi când este vorbadespre lucruri familiare privitor la muncă, şcoală, timpul liber, etc. Poate să se descurce în majoritateasituaţiilor survenite în timpul unei călătorii în ţara sau regiunea unde este vorbită limba-ţintă. Poate săproducă un discurs simplu şi coerent despre subiecte familiare din domeniile sale de interes. Poate sărelateze un eveniment, o experienţă sau un vis, poate să descrie o speranţă, sau un scop şi să expună pescurt motivele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.
A2
Poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii folosite frecvent care ţin de domeniile priorităţilor salenemijlocite (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, anturajul apropiat, munca).Poate să comunice în cadrul unor sarcini simple şi obişnuite care nu cer decât un schimb de informaţiisimplu şi direct despre subiecte familiare şi obişnuite. Poate să descrie cu mijloace simple studiile sale,anturajul său apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.UTILIZATORELEMENTAR
A1
Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresiile familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple carevizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să-i pună întrebări unei persoane privitor la ea, de exemplu, despre locul de trai, relaţiile, lucrurile care-i aparţin etc.Poate să răspundă la acelaşi fel de întrebări. Poate să comunice într-un mod simplu, dacă interlocutorulvorbeşte lent şi clar şi este cooperativ.
Nivelurile comune de competenţe – Scara globală
 
 
A1 A2 B1Audierea
Pot înţelege cuvinte cunoscute şiexpresii uzuale care mă privesc pemine sau familia şi anturajul meuconcret şi apropiat, dacă interlocutorulvorbeşte lent şi clar.Pot înţelege expresii şi un vocabular uzual înceea ce mă priveşte în mod direct (deexemplu, persoana mea, familia mea,cumpărăturile, anturajul apropiat, munca). Potsesiza esenţialul din anunţuri şi mesaje simpleşi clare.Pot înţelege punctele principale cândeste utilizat un limbaj clar şi standardşi când este vorba despre subiectefamiliare care ţin de muncă, şcoală,odihnă, etc. Pot înţelege esenţialul dinnumeroase emisiuni de radio sauteleviziune privitor la subiectele deactualitate sau cele de interespersonal sau profesional, dacă debitulvorbirii este relativ lent şi bine articulat.
COMPREHENSIUNEACitirea
 
Pot înţelege nume cunoscute,cuvinte, şi fraze foarte simple, deexemplu, din anunţuri, afişe saucataloage.Pot înţelege texte scurte foarte simple. Potgăsi o informaţie specială, previzibilă îndocumentele curente, cum ar fi: publicitatea,prospectele, meniurile şi orarele şi pot înţelegescrisorile personale scurte şi simple.Pot înţelege texte scriseesenţialmente într-un limbaj curentsau privitor la munca mea. Pot înţelege descrierea evenimentelor,exprimarea sentimentelor şi dorinţelor  în scrisorile personale.
Participarea lao conversaţie
Pot comunica de o manieră simplăcând interlocutorul este dispus sărepete sau să reformuleze frazelesale într-un ritm mai lent şi să măajute să formulez ceea ce încerc săspun. Pot pune întrebări simpleasupra subiectelor cunoscute saureferitor la nevoile mele curente şirăspunde la acelaşi fel de întrebări.Pot comunica în cadrul unor sarcini simple şiobişnuite care nu cer decât un schimb deinformaţii simplu şi direct privitor la subiecte şiactivităţi familiare. Pot face faţă unor conversaţii foarte scurte, chiar dacă, deregulă, nu înţeleg suficient de bine pentru a întreţine o conversaţie.Pot face faţă unui număr mare desituaţii care se pot întâlni în timpulunei călătorii într-o regiune unde estevorbită limba-ţintă. Pot participa fărăpregătire la o conversaţie pe subiectefamiliare sau de interes personal, saucare ţin de viaţa cotidiană (deexemplu familia, timpul liber,călătoriile, munca şi actualitatea).
VORBIREAExprimareaorală continuă
Pot utiliza expresii şi fraze simplepentru a descrie locul meu de trai şioamenii pe care îi cunosc.Pot utiliza un şir de fraze sau expresii pentru adescrie în termeni simpli familia mea şi altepersoane, condiţiile de trai, studiile şiactivitatea mea profesională actuală sauanterioară.Pot să mă exprim la un nivel simplupentru a relata diverse experienţe,evenimente, visurile, speranţele şiscopurile mele. Pot prezenta pe scurtargumente şi explicaţii în legătură cuopiniile şi proiectele mele. Pot relata oistorie sau o intrigă dintr-o carte saudintr-un film şi să-mi manifestatitudinea faţă de acestea.
SCRIER Scrierea
Pot scrie o carte poştală scurtă şisimplă, de exemplu, din vacanţă. Potcompleta un chestionar simplu cudetalii personale, de exemplu, săPot lua notiţe şi scrie mesaje scurte şi simple.Pot scrie o scrisoare personală foarte simplă,de exemplu, de mulţumire.Pot scrie un text simplu şi coerentdespre subiecte familiare sau deinteres personal. Pot scrie scrisoripersonale pentru a descrie unele
 
EA
 înscriu numele, naţionalitatea şiadresa mea pe o fişă de hotel.experienţe şi impresii.
Nivelurile comune de competenţe – Grilă pentru autoevaluareB2 C1
C2
Pot înţelege conferinţele şi discursurile destul delungi şi urmări o argumentare complexă, dacăsubiectul îmi este relativ cunoscut. Pot înţelegemajoritatea emisiunilor televizate de ştiri şiinformaţii. Pot înţelege majoritatea filmelor încare se foloseşte un limbaj standard.Pot înţelege un discurs lung, chiar dacă nu estebine structurat şi dacă relaţiile între idei nu suntexplicite. Pot înţelege fără prea mare efortemisiunile televizate şi filmele.Pot înţelege fără efort vorbirea orală, fie căeste în direct sau difuzată de mediile deinformare (radio, TV), chiar dacă se vorbeşterepede, cu condiţia să am suficient timppentru a mă familiariza cu un accent specific.Pot înţelege articole şi rapoarte ce trateazăproblemele contemporane şi în care autorii iauo atitudine deosebită sau exprimă un punct devedere aparte. Pot înţelege un text literar deproză contemporană.Pot înţelege textele faptice sau literare lungi şicomplexe, apreciindu-le diferenţele de stil. Pot înţelege articolele ce ţin de domenii specializate şiinstrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu sunt legatede domeniul meu.Pot înţelege fără efort orice tip de text, chiar abstract sau complex din punct de vedere alfondului sau al formei, de exemplu, un îndrumar, un articol specializat sau o operăliterară.Pot comunica cu un grad de spontaneitate şi defluenţă care face posibilă interacţiunea cu unvorbitor nativ. Pot participa activ la o conversaţie în situaţii familiare, prezentând şi susţinândopiniile mele.Pot să mă exprim spontan şi fluent, fără a-mi căutaprea mult cuvintele. Pot utiliza limba cu supleţe şieficacitate în relaţiile sociale sau profesionale. Potsă-mi exprim ideile şi părerile cu precizie,plasându-le în context cu interlocutorii mei.Pot participa fără efort la orice conversaţie saudiscuţie şi mă descurc perfect cu expresiileidiomatice şi turnurile de fraze curente. Pot sămă exprim cu fluenţă şi să redau cu precizienuanţe fine de sens. În caz de dificultate, potreveni pentru a repara situaţia cu destulăabilitate pentru ca totul să treacă neobservat.Pot să mă exprim cu claritate şi detaliat pemarginea unei game vaste de subiecte privitor la domeniile mele de interes. Pot să mă pronunţ detaliat asupra unui subiect de actualitate şi săexplic avantajele şi dezavantajele diferitelor posibilităţi.Pot prezenta descrieri clare şi detaliate pe margineasubiectelor complexe, integrând teme care le suntapropiate şi subliniind anumite aspecte; pot încheiaintervenţia mea în mod adecvat.Pot prezenta o descriere sau o argumentareclară şi fluentă, utilizând un stil adaptatcontextului; pot prezenta un expozeu cu ostructură logică şi coerentă care îi permiteascultătorului să observe şi să reţină puncteleimportante.Pot scrie texte clare şi detaliate asupra unui şir de subiecte de interes personal. Pot scrie uneseu sau un raport, transmiţând o informaţiesau enumerând motivele pro şi contra opinieipropuse. Pot scrie scrisori care să pună învaloare sensul pe care îl atribui personaldiferitelor evenimente sau experienţe.Pot să mă exprim într-un text clar şi bine structurat,susţinând punctul meu de vedere. Pot scrie despresubiecte complexe într-o scrisoare, un eseu, sau unraport, subliniind punctele care îmi par importante.Pot alege stilul potrivit în funcţie de destinatar.Pot scrie un text clar, curgător şi adaptat, dinpunct de vedere stilistic, circumstanţelor. Potredacta scrisori, rapoarte sau articolecomplexe, cu o structură clară, permiţândcititorului să sesizeze şi să reţină puncteleimportante. Pot rezuma şi aprecia în scris olucrare profesională sau o operă literară.
Nivelurile comune de competenţe – Grila pentru autoevaluare

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Otilia Elena Moldovan added this note
Very good work, Dana. Thanks for sharing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->