Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Ghid _ a Sanatatii Si Educatie Pentru Sanatate

Ghid _ a Sanatatii Si Educatie Pentru Sanatate

Ratings: (0)|Views: 251 |Likes:
Published by Adriana Popescu

More info:

Published by: Adriana Popescu on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

 
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE S
Ă
N
Ă
TATE PUBLIC
Ă
 
Ş
I MANAGEMENT
PROMOVAREA S
Ă
N
Ă
T
ĂŢ
II
Ş
I EDUCA
Ţ
IE PENTRUS
Ă
N
Ă
TATE
Editura PUBLIC H PRESSBucure
ş
ti 2006
 
 
Manualul a ap
ă
rut în cadrul Programului Na
ţ
ional 1 al MinisteruluiS
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice din România, Programul comunitar de s
ă
n
ă
tatepublic
ă
, pentru anul 2006, subprogramul 1.5, Promovarea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
ş
ieduca
ţ
ie pentru s
ă
n
ă
tate, obiectivul 2.Copyright © 2006, SNSPMS, pentru prezenta edi
ţ
ieD.L. legea 111/1995
Coperta: Monica BalabanImprimat la Tipografia ALPHA MDNBuz
ă
u, Str. Col. Ion Buzoianu Nr. 94Tel.: 0238.721.303; Fax: 0238.721.304E-mail:alpha@buzau.ro; Website:www.alphamdn.ro 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a României
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE S
Ă
N
Ă
TATE PUBLIC
Ă
 
Ş
IMANAGEMENT SANITAR (Bucure
ş
ti)Promovarea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
ş
i educa
ţ
ie pentru s
ă
n
ă
tate/
Ş
coala Na
ţ
ional
ă
de S
ă
n
ă
tate Public
ă
 
ş
i Management Sanitar. – Bucure
ş
ti : Public H Press, 2006Bibliogr.ISBN (10) 973-87776-3-1 ; ISBN (13 ) 978-973-87776-3-7614
 
 
3
Prefa
ţ
a
Când vorbim despre s
ă
n
ă
tate, în
ţ
elegem de fapt servicii de s
ă
n
ă
tate.Cealalt
ă
fa
ţă
a monedei s
ă
n
ă
tate – prevenirea – se situeaz
ă
pe la sfâr 
ş
itullistei în majoritatea agendelor. În general, s
ă
n
ă
tatea nu este pre
ţ
uit
ă
pân
ă
înmomentul în care este afectat
ă
 
ş
i apare o boal
ă
.Travers
ă
m o perioad
ă
în care ne confrunt
ă
m cu cre
ş
terea costurilor serviciilor medicale
ş
i cre
ş
terea impactului bolilor asupra întregii popula
ţ
iia
ţă
rii. De
ş
i sloganul „este mai ieftin s
ă
previi decât s
ă
tratezi” poate p
ă
reademodat, noi credem c
ă
este mai adev
ă
rat decât oricând. Este necesar s
ă
 facem educa
ţ
ie pentru s
ă
n
ă
tate
ş
i s
ă
promov
ă
m s
ă
n
ă
tatea în România înconcordan
ţă
cu standardele interna
ţ
ionale, în special ale Uniunii Europene.Pân
ă
în 1990, promovarea s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
ş
i educa
ţ
ia pentru s
ă
n
ă
tate erauasimilate cu „educa
ţ
ia sanitar 
ă
”. Intre ace
ş
ti doi termeni exist
ă
câtevasimilarit
ăţ
i, care fac subiectul unei confuzii sup
ă
ă
toare.Începutul se plaseaz
ă
în anul 1948, când serviciul de educa
ţ
iesanitar 
ă
s-a organizat în cadrul Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii. Centrul de Educa
ţ
ieSanitar 
ă
a fost creat câ
ţ
iva ani mai târziu, în 1951. Consecutiv, s-a înfiin
ţ
ato re
ţ
ea de 40 de unit
ăţ
i specializate în planificarea, coordonarea
ş
i controlulactivit
ăţ
ii sanitare, ceea ce a f 
ă
cut ca România s
ă
devin
ă
una dintre primele
ţă
ri care a avut un sistem de educa
ţ
ie sanitar 
ă
de stat. De asemenea, s-auelaborat: planul de ac
ţ
iune anti-epidemic
ă
, priorit
ăţ
ile de educa
ţ
ie sanitar 
ă
 ale popula
ţ
iei
ş
i programe de educa
ţ
ie sanitar 
ă
. În 1957 s-a înfiin
ţ
at Forumul
Ş
tiin
ţ
ific
ş
i Metodologic în cadrul Institutului de Igien
ă
Bucure
ş
ti.În acela
ş
i timp, în majoritatea
ţă
rilor ne-comuniste, popula
ţ
ia nu permitea nim
ă
nui s
ă
impun
ă
reguli privind s
ă
n
ă
tatea individului. ÎnRomânia, educa
ţ
ia sanitar 
ă
a fost ini
ţ
ial un instrument de lucru numai pentruspeciali
ş
tii în igien
ă
, nu
ş
i pentru formatorii de s
ă
n
ă
tate, dar exper 
ţ
ii îns
ă
n
ă
tate public
ă
 
ş
i-au dat curând seama c
ă
doar prelegerile
ş
i materialeleaudio-vizuale nu erau destul. În consecin
ţă
, ca rezultat al cooper 
ă
rii întrespeciali
ş
tii din diferite domenii (exper 
ţ
i medicali, sociologi, psihologi
ş
ifilologi) a ap
ă
rut o form
ă
nou
ă
de educa
ţ
ie. Aceasta este cunoscut
ă
în toat
ă
 lumea ca educa
ţ
ie pentru s
ă
n
ă
tate.Dup
ă
1990, noile abord
ă
ri în domeniul promov
ă
rii s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, stabilite prin Charta de la Ottawa pentru Promovarea S
ă
n
ă
t
ăţ
ii din 1986 au devenitcunoscute în România. Charta stabilea cinci strategii fundamentale pentrusuccesul promov
ă
rii s
ă
n
ă
t
ăţ
ii: elaborarea politicilor de s
ă
n
ă
tate public
ă
,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nickname777333 liked this
marialiag liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->