Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31_4

31_4

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Márta Molnár
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Márta Molnár on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
Hasznos
kerdesek_"._
diIzalabbikerdeseken:,,,1.Gondolko
J
ea,nval6diszuksegleteimeser-Hadbnteseketkellhoznom,vaJ~szerintemmit"kellene"tekrendemvezerel-e,vagyaz,ogytennem?..........dIokirantamelyeketembertar-
J6
erzesektoltenek-eelazon
0
g,saimertteszek~,.,/'imeleresefelevezet6iiton?Miakbvetkezolepe~acelJaI,.kinekkellabocsanatatkernern?Kinekkellmegbocsata~~m,eSd
1,
dravalami,hogyanaI-2HaekerdesekaltalmegvIlagosoott,s~amo
?
'kalrnazhatnadagyakorlatbanemeglatasokat?Amegerteselmelyitese.:'h'olvasdelaszuletesiszamodLLapozzvisszaa,masodikre,sz,ez,eSkt(2'58,
oldales
4:75.
oldal).
,-evonatkozofejezetee.,,egyesszamjegyerr"..Iadtaziaidesbarataidszuletesisza-2_Hasznoslehet,haatnezedcsa~szeletszvelukarr61,hogyemait,eshanyitottakado~ogra,e~b,gkme.az6eletukben.'dek"okmilyenformabannyilvanulnageresoro
Eletiink
megvaftoztatasanakeszkozel:
a
spirltuallstorvenyek..,....
Idikreszalabbifejezeteit:..1.Olvasd.e
N
a,ne~~e
,1.
I'd
422
oldal):
CeljainkatcsakisakkorAfejlodestorvenye(
as,.
d-csakegyetlen..erhetjukelbiztosan,haegyszerrermn
19..)
teszunkmeg.,'.",...
(ld
d4JOoldal):
A'kolcsonos...•..AfeleI6ssegvallalastorvenye.
as.
kikrmondjunk'mogataserdekebelfmegkeUtanulnun
,ffil
0.
'hogyanmondjunknemet.
r
»
h.......~mintak
tOrvenye(ldsd
426,
oldal):
Elet~nkmi~~~'kaJ.............mindaddigismetlodni,mi~kel1?kep~eroseszkozoetnem..•.••...kalrnazunkamegvaltoztatasukerdekeben...
N'
tek
Az6szintesegtorvenye
(ldsd
458.
oldal):
Hogykoslzlme,IN_....magunkhoze...stinkembertarsainkhoz,eoszoron..........Iennimk.._,
(I'
416oldal):
HafelismerjUkAzegyensulytorvenye
as....
khajlamunkat,hogyegyi~v~gletb61amasikbaessun,leszimkratalalniegyensiilyipontunkra.kItkat2.Vegezdel~zegyestorvenyekneltalalhatog~aor.~
0,.
31/4
es
13/4
~Stabilitas
es
fejf6desQvKreativitas
esonbizalom
,
..
.
~.Onkifejezes
es
erzekenyseg
Az
eretfeladatmegertese
A31/4-es,illetvea13/4-eseletutatjar6emberek
azert
sziileuekevi-ldgra,hogyastabilitas,akreativitasesazerzelmionkiJejezesfel-adatkoreinmunkalkodjanak,
es
megtanuljqk,!zQgyqnszabadftsakfelkonstruktfv..__
modan..
az"ener&iaikai,~l~·hogyanhaladjanak
Ie
pesro[
le-
.....pesreac:¢'!jaike.Mre.sehfcZyezetff(ttan.
MiveleletfeladatunkbetOitese..rnindlgkomolykihivasokkaljar,ecsoportoktagjainakurra
~lIl~n:-
_~j~onY.t?lan~ggerzetiikon,esonbizalomrakeIIsz~n.tenniUk:~
i
hogymindvegig..kepeseklegyenekkitartanac6ljaikeJer
6
sehezveze-<tohosszuesnehafLir(igs?ggstitsoran.
Mig
nernfejlesztikmagukban.azonbizalmar,'-addigaremenyeik,akfvansagaikesvakbuzg6il-6ikvezerhkoketoMivelminda31!4-esek,minda
13/4-esek
azertevilagra,hogymegtanuljak"Iefolde!I1L{I.,l:_eIl.e.t_:giaikat,slardalapokatepftsenekJ9_!1laguknak,gyakrankellszernbenezniiik
'-'ll;;.llc.laual_.....'"'.~""'_..,_._._
eppellenkezoiranybahat6,azinsta-valohajlamokkal,ilIetveazelkotelezettsegterenmegnyilva-.kihiv~§()kJ(al.tegyabizonytalansagerzetetulkompenz:ilasakeppszarnos
....••.S,
iHetve13/4-esfejlesztkionmaganakroppant~lllbici6zus,s6tszemelyiseg~t-oIyan"hatalmaseg6t",amelya"tuIaj"'¢rtekethiyatottbizonyftani;mivelezekaszemelyekafe},.."..~"......ejto:?;6k:isebbrenJ1usegierzeseikmiattfolytonigyekeznek
i
felsQPpr~ndu
P()zf9
i6ikat)munkaloeros,azalapokmegteremtesereiranyul6~iller.esonkifejez6energiaknakkoszonhetOena3114-esekesaaz'era,aZ6rzekenysegesakreatrvitaskiegyenstilyozot!;
--'7'::~.~~~
keverekevsj
re~delkeznek.Ezaz"energi::1,keverek
1
cl
~
 
arninosegekesvagyakegymassalosszhangbanfejtikkihatasukat,a31/4-esekesa
13/4-esek
legnagyobbtorekveseiketiskepesekmegva-lositani,haazonbanezekadolgokegymasellendolgoznak,vagyne-gatfvmodonnyilvanulnakmeg,afrusztracioesakudarcoksotetfel-legearnyekolhatjabeeletuket.Ecsoportoktagjaiszamaraelsodlegesfontossagii,hogyhajlan-d6aklegyenekkitart6anvegigmennifejlodesifolyamatukmindenegyeslepesen,mivelcsakisfgynyilvanithatjakvilagunkbankreativi-tasukatesonkifejezesikepessegeiket,Akaracsaladjuk,azotthonuk,aszulofoldjuk,aziskolaztatasukvagyamunkahelytikjelentisza-mukraazalapokat,eszilardalapokr6lkepesekkiterjeszkedniazelet-be.Abiztonsagos.Jiazaiterep"esabiztonsagos,rendezettkornyezetsokszorosaraerosfthetiazaltalukkifejtetthatasokat,Ahirtelen,ihle-tettfellangolasok
es
"energiakilovellesek"hosszutavonnemhelyet-tesfthetikaszorgalmasmunkat.EJettikminosegeattolftigg,milyenalaposankeszulnekfelazegyesfeladatokra,esmilyenfejlodesifo-lyamatszerinthaladnak.A3114-esek,illetvea13/4-esekelenitjaigazabolcsakazl-esesa3-asenergiainakazadottszamjegyekegymashozviszonyitottsorrend-jebolfakad6hatasaibanterel.A3114-esekesetebenLk!~~!!~energiaknagyobbbefolyastgyakorolnakazeletukre,mintazonkifejezesselkapcsol~~?~(lki
mig
a13/4-esekeletfeladatabaninkabbazonkifejezes-
set
kapcsolatosfeladatokafontosabbak.
A.
3114-esekesetebentapasz-talhat6kreativvagyak,illetvelatszolagosanmagabiztos,extrovertalt.szemelyisegukesasikerreva16allandotorekveseikpusztanamely-ben.rej1011?j~5m.X!.!!!:l,n~<ig~X:?&lijJ}_,_~llkllk~~§_~'(~""S_ZQlg!!!J!~lOfordul-hat,hogyroppanterosversenyszellemroltesznektamisagot,mivel
iigy
erzik,bekellbizonyftaniukonmaguknak,hogykepesekurralenniakisebbrendtisegukkelkapcsolatosfelelmeiken.jtlgyanakkor
a
legtobb13/4-eskfnz6bbonbizalomhianytelmeg,amelykepessegeikesetlegeselegtelensegemiattifelelmeikbennyilvanulmeg,esid6r61id6revi-harfelh6kkeltakarjaeleletukegyebkenttisztaeget,Ezencsekely,demegiskomolykulonbsegektoleltekintveaketcsoporttagjaiszintemegegyezofeladatokkalesvagyakkalrendelkez-nek:mind
ji__
U4:_~_s_~k9-~~,minda13/4-esekbenerosonkifejezesivagymunkal,mjnd<,txmyialleroselc,aI11bici6zusakesvagynakbizo-
,-----
'
....
_
\
nyostarsadalmistatusokeleresere.vszonbizalomhianyesabizonyta-
lansagerzetkettosarnyavalmindket
csoporttagjainak
szembe
kell
nezniukazereiiikmenilvanftasaes.asikereik.felevezetouton
....···············.·····.······<
feladatukkalkapcsolatoslegfontosabbkihfvasnemannyira
abbanr~~j:;!;~!
lik,hogyelerjekacelj~jk_at,l!Iintinkabbabban,hogy_mi!tqy~gigki.tartsanakaz
~hh~:?:.§?:ijk£ege.s,ofQlya.maL§Qr~!l,)--"'.".
Szamos3114-es,illetve
13/4-es
rendelkezikprQJ21~m~s_.~~(l_l4di~at"'terrel,e16fordulhat,hogy.szuleik.bantalmaztak.dket.gyermekkoruk-pan:
esetleg
katonacsaladban.uottek.fel.iezertfolyamatosankoltoz-k6dtek,essoha-riem--Vok-stabilcsaladiBi;!ttik:,\Miveleletfeladatunk~teUesfi6s-ne~konnytidolog,problemakatokozhatszamukraaz,hogyerosalapokatalakftsanakkiazeletukben,tv!~g~aviszonylagstabilcsaladihatterrelrendelkeznekis,ecsoportoktagjainakrenge-teghasznukszarmazhatabbol,hamegoldjakagyermekkorukb6lere-d6,agytilolkodessel,aneheztelessel,afelreertesselvagyazegyebe~zefmT--iavarokkalkapcsolatosfeladataikat,bogy~egerezhessek,milyenaz,haazemberszilardalapokkalrendelkezik.iMiel6ttkepe-seklennenekkinyilvanitaniaszeretettiket,mindenerzesuketkikellfejezniii15,JlharagQtesa,megbantottsagotisbeleertve.Nemkellfel-tetlenulegyeterteniukaszuleikkel,denyfltanfelkelltarniukmindenproblemajukat,~skikellfejezniUkazerzeseiket,megakkoris,hasztileikmarnincsenekazel6ksoraban.Mindketcsoporttagjairenge-tegettanulhatnakas:l,jat,illetveismer6seikgyermekeit61is.Mivelalegtobb
31/4-es
es
13/4-es
inkabbviszalytelmegazeszeesazerzelmeikozott,semmintegyetertest,kulonosenfontosszamuk-ra,hogy-6rzelmiintufciojukatmentalistisztasaggalparosftsak,Hadont6stkellhozniuk,feltehetikmaguknakakerdest:"Mittenneleg-higgadtabb.Iegtisztabb,legtudatosabbenemajelenlegihelyzetben?"Habfznaklegbensobberzeseiben.inemleszrajtukiirraazavarodott-sag,ellenkez6esetbenhajlamosakarra,hogymindentavegtelense-gigtulana.lii"§ijanak.fIamarraereztekerreatisztasagra,kepesek
lesznekembertarsaikat
ismegtanftaniarra.Ahogyazatobhi4~esesetebtm
is
ig;az,a3l/4-esek,illetvea
13/4-
esekszamaraisazjelenti
a
legnagyobbkihfvastelenitjuksoran,hogykepeseklegyenekIepesrollepesrevegighaladniaceljaikeleresehez
vezeto
tit()l1,sQha.
nemszabad
megfeledkeznitikarrol,hogya
legna-
gyobbfeladatissokkalkqnnyebbevalik,hakisreszfeladatokrabont-N1s_.~:.Mivelafej16desselkapcsolatoseletfeladatukbeteljesftesenemegyszeriLd91Qg,nehanyankifejezettengyfilolikazokatafeladatokat,melyeketcsakhosszu-idoigenyeseskorultekintdfolyamatokaranle-betmegvalosjtani.Mivelesettikbena4-esenergiaialtalkepviseltve-lUksitiletet'ttUrelmetlenseazl-eseneriainakkreatfvinsiracioia-
 
gyorsan,mintegyvarazslatos.modon.tortennek.meg.Ugyanakkorelfi-fordulhatazis,hogya3-asenergiaialtaimegjelenitettonbizalomhi-anyolyannyiralelassftjaoket,hogy"tu1:z.ottat1elkeszulnek"afelada-taikra,vagykenyszeresenleragadnakegy-egyadottlepesnel,Azoka31/4-esek,illetve13/4-esek,akikeletukbizonyosszaka-szabanmarresztvettekvalamelygondosanfelepftettfejlodesifolya-matban(peldaulsportoltak,zenelnitanultak,vagymegtapasztaltakvalamilyenegyeb,akepessegeiketJejlesztofolyamatot),komolyelonyretehetnekszert,mivelrendelkeznekegyfajta,azeletbarmely
teruleten
alkalmazhat6?_ci~g~l:!Haecsoportoktagjaistabilkornyezetetalakftanakkionrnagukszamara,felismerikmultbelionbizalomhianyukat
es
bizonytalansag-erzetuket,eskelldttirelemretesznekszertahhoz,hogykitartsanakaceljaikeleresehezvezet6,lepesrollepesrehalad6folyamatoksoran,terveikmegvalosulasapusztanid6keTci~se~_)
Pozitfvmegnyilvanulas
Ezekazegyenekszilardanyagibazisteser6sszemelyesalapokathoz-takletreonmagukszamaracsaladtagjaik,barataikesuzlettarsaikko-reben,DonteshozatalaiksoranegyaranthasznaljakafejUket(azazazanalitikuskepessegeiket)esaszivtiket(azazazintufciojukat),esmeg-tanultakbfzniazeletben,essajat.fej16desifolyamatukban]Kivaloanteljesftenekazeletmindenteruleten,turelmesfolyamatokrevenszerttettekaszuksegesszakertelmekre,esafejlodesrolvalomegertesukse-gftsegevelmindenceljukatkepesekmegvalosftani.:Mivelmegbizha-toakesstabilak,erejUk,rugalmassaguk,erz~l<eny~egUkeskreativita-sukrevenhatekonyankepesektamogatniesQ~zt9nozniembertarsaikat.:
_-
_.
""---_-
_
.
.
-.
Negativ
megnyilvanulas
Meghavanisotthonuk,ezekaszernelyekakkorserllrendelkeznekabels6stabilitaserzetevel;olyan,minthafolytonegyboronddelegyikhelyrolamasikravandorolvaelnenek.Mivelnemkotelezikelmagu-kat,essohasemmitnemcsinalnakvegig,sohanemtudjak,mennyiidottoltenekmajdelegyadotthelyen,allasbanvagyaktualistarsukmellett.Ambiciozusak,turelmetlenek,rengeteghelyenmegpihennekegyidore,desohaseholnemeresztenekgyokeret.Elkotelezetlense-guk.mogottvalojabanzavarrejlik;nemerzikbiztosan,mit.Jcellene"tenniuk.Mast
gondolnak,
esmast
ereznek,igy
nemtudjak,valojabanmit.isakarnak~Azeszii'..'"....'-'
",,'""'"'·'''''.''i?iiiii'
aztanmegbannak,eshosszasansajnalkoznak
miattUk.Altaliihan'cs~@jt'
belekezde~ekadolgol<ba,_Illajdfelbehagyjikoket,denemvegzikel~f~ladataJkat.~rrealiselvarasaikmiattanelkulakarnaksikereketel-ernr,h~,g~v~glghalad~anak"aceljaikhozvezetoiiton.Latsz61agosvakmeroonbizalrnukesf~Isobbrendukisugarzasuk
pusztan
onbiza-lornhianyukatesbizo~~~~lansagerz;~~iikethivat9ttaIGaZni.)
Azeletutfeladatai
Egeszseg
A31/4-esekesa
13/4-esek
akreativenergiakaltalfelerositetterejuk-nekkoszonhetoener6teljesek,vonzoak,kemenyekesellenalloakakoznapibetegsegekkelszemben.Testalkatukattekintveegyarantle-hetnektomzsik,"farnehezek"esatletikusakis,oroklotradottsagaik-t6leseletmodjuktolftiggoen,amaltalaban
veve
igazrajukaz,hogyroPP'll.l:,t_!_~~ekAz"alapzatuk"-azazabokajuk,aterdllk,acomb-juk
es
acsfnoJ'Uk-azonbankifejett
"k',
"'1
'k
I
h
,-J:::~__,_...
zeenerzeenyesselUeenyeet.Azesetukbenelofordulomentalisstresszegyarant
kivalthat
fizikaiesenergetikai
szorulasokat,
eslegyengithetiazimmunrendszertis.Amedi-
tacioes
arelaxacioktilQnbozi5
formal,
ahajlekonysagot
celzo
gyakorla-to~:,valamin~,a:aikidohozvagyatajcsihezhasonl6,szabadmozgasfor-majuharemuveszetekroppanthasznosakecsoportoktagjaiszamara~int~hog~mindenaz,amimegtanithatja___Qkt;_teggyelvadni,esegytit~aradniazel~ttel,elfogadl1iazt,_ahelyetthogyellenallnanakneki,Afizi-kai
ugyesseger
fejleszt6
edzesek,peldaul
a
tanc
vagyaktilonboz6hare-rntiveszetekisnagyelonyokkeljarhatnakszamukra,mivelsegithetnek,hogymerevfizikaierejukethajlekony,dinamikuserovealakftsakat,esaltalukmegtapaszralhatjak,milyenaz,haegyhosszasfolyamataltal,16-pesrolIepesrefej16dnel<azidokfolyaman.Ezekazegyenekelnek-halnakatestedzesert,esktilonoSennagyoromuketIelikaesapatsportokban.A3-as,azl-esesa4-eskulonfeleenergiaimiatta31/4~esek,illet-vea
13/4-esek
etkezesiszokasaiismeglehetosenvaltozatosak.amaki-e~~ensulyoz?tt,alaesonyzsfrtartalmuetrendmindenkeppen
j6
kiindu-l~Slalapotbiztosfthatszamukra,Hahajlamosaka
hfzasra,
fogyokuraiksikereatt6Iftigg,bajland6ak-ekitartaniegykevesebbzsirosetelleles~6?bte~tmozgassaIjaroetrendmellett;agyorseredmenyekeleresereiranyulo,esetlegheroikus,amdeszeszelyeserofeszftesekalegjobbesetbenisesakatmenetieredmenyekkeljarhatnak.A31/4-esek,illetvea13/4-eseksikerei-akar

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->