Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
23Activity
×
P. 1
Lượng Giác - Một số Chuyên đề và Ứng dụng (tập 1) - Võ Anh Khoa - Hoàng Bá Minh

Lượng Giác - Một số Chuyên đề và Ứng dụng (tập 1) - Võ Anh Khoa - Hoàng Bá Minh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,245|Likes:
Published by Khoa Võ

More info:

Published by: Khoa Võ on Oct 15, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

06/14/2013

 
 
Bơỡ
GII@ÄM
 
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
GI
S
U 4 ; A@
ặG ĕồ@ Bơỡ
GI I@ÄM ^Å J
SJ
ỪM Bơỡ
GI^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ
 
 
 
^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ
Bơỡ
GI I@ÄM
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
GI
S
U 4 ; A@
ặG ĕồ@ Bơỡ
GI I@ÄM ^Å J
SJ
ỪM Bơỡ
GI
SU' J
MJÏ O@GJ" SJÄGI 9
 ” 
1544
 
 
B
Ồ@ GÝ@ ĕẮ
\
M|
Ổg }ämj ‒Bơỡ
GI I@ÄM
 ” 
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
ợGI‟ gåp Ĕƭử 
m a`ëg}h
g ~
Ỗ 
` o
Ửm Ĕïmj m|gi
m
u" a
}|gi f`
g sj
m mjh j
m }`gj SJUS ~å o
s }
a
Ấg Ĕỏ
m
t|dg sáo ĔẸ
g o
gi f`
g sj
m gåp sqhgi t|ä sqâgj j
m s
u ~å båo ~`
m'
m|
g }ämj gåp"gihå` ~`
ỉm Ĕƭd qd gjỨ
gi fjä` g`
o ~å c
gi aå` s
ắu mƤ aậ
g" mjûgi só` }
ế
 
sjëo ~åh Ĕý bỆ
mj}
gi c
gi m
d oóg j
m gåp
Ĕọ
mäm a
g j`
ọ| qü jƤg ‒
Gý z|
s ujäs s
 
Ĕá| ~å sẤ
` }dhmjûgi sd b
` uj
` j
m gý
8‟'
 
 
mäm mjƭƤgi mjïgj" mjûgi só` mj`d båo = ujẩ
g ;
/
 
Uj
g @ ;
Gë| bÿ sj|p
s mðgi ~ï c
o`gj j
ỏd gidp }d| Ĕý" i`ûu aẤg Ĕỏ
m j`
| ~å a`
smämj sqâgj aåp aå`'
ĕờ
gi sj
ở` Ĕƭd q 
d mäm c
Ấgi shäg mƤ aậg" sjƭở 
gi i
u sqhgi t|ä sqâgjbåo aå` sqëg b
Ỗ 
u m
d j
m }`gj SJUS'
uj
g gåp" mjûgi só` }
ế
sqâgj aåp o
s }
 
 aå` Ĕọ
a
g
Ĕỏ
m mý sj
g
o ~
Ứgi jƤg" sqägj }d` }ýs'
 
/
 
Uj
g @@ ;
Sqhgi t|ä sqâgj sjdo fj
h ~å s
gi j
ử 
u så` b`
|" mjûgi só` }
ế
 
Ĕƭd ~
åhuj
g gåp mäm c
gi shäg fjý gj
o i`ûu mjh mäm j
m }`gj a
ờ` cƭỤ 
gi" qêg b|p
ỉg fĠ gčgi
i`
ậ` Bơỡ
GI I@ÄM sjågj sj
Ấh jƤg fj` iẹ
u uj
` gj
gi c
gi shäg gåp'
/
 
Uj
g @@@ ;
Mjûgi só` }
ế
 
Ĕƭd qd bở 
` i`
` i
ử 
` ÿ mjh o
s }
 
 aå`" t|d Ĕý aẤg Ĕỏ
m f`
osqd b
Ấ` Ĕäu }Ổ
" b
ở 
` i`
` jh
ẹm mŠgi mý sjọ
sjdo fj
h sjëo'Sqhgi t|ä sqâgj a`ëg }h
g" o
ẹm cð mjûgi só` Ĕí mỔ
i
gi a
gi ~`
m sjdo fj
h o
Ốs bƭử 
giq
s b
Ỗ 
g mäm så` b`
| mý }
g ~å s`
u sj| mý mj
g b
m ÿ f`
g s
mäm a
Ấg Ĕờ
gi gij`
ỉu Ĕọ
c
gjhåg sj`
g m|
Ổg }ämj gåp" gjƭgi fjý sqägj fjỈ
` gj
gi sj`
| }ýs a
Ộ 
` s
o j`
| a`
s ~å f`gjgij`
o mñg j
g mj
" mjûgi só` q
s ohgi gj
ắg Ĕƭử 
m ÿ f`
Ẹg Ĕýgi iýu t|ÿ aä| mứ
d a
Ấg Ĕỏ
mi
g zd'
MÄM SÄM I@
 
^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ'

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Vigo liked this
Khoa Võ liked this
Khoa Võ liked this
truongyeunam liked this
Hà Hoàng liked this
Hải Trần liked this
Tn Vicky liked this
Tn Vicky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->