Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
P. 1
Lượng Giác - Một số Chuyên đề và Ứng dụng (tập 1) - Võ Anh Khoa - Hoàng Bá Minh

Lượng Giác - Một số Chuyên đề và Ứng dụng (tập 1) - Võ Anh Khoa - Hoàng Bá Minh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,944|Likes:
Published by Khoa Võ

More info:

Published by: Khoa Võ on Oct 15, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

 
 
Bơỡ
GII@ÄM
 
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
GI
S
U 4 ; A@
ặG ĕồ@ Bơỡ
GI I@ÄM ^Å J
SJ
ỪM Bơỡ
GI^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ
 
 
 
^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ
Bơỡ
GI I@ÄM
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
GI
S
U 4 ; A@
ặG ĕồ@ Bơỡ
GI I@ÄM ^Å J
SJ
ỪM Bơỡ
GI
SU' J
MJÏ O@GJ" SJÄGI 9
 ” 
1544
 
 
B
Ồ@ GÝ@ ĕẮ
\
M|
Ổg }ämj ‒Bơỡ
GI I@ÄM
 ” 
O
S ]
 
MJ\PËG ĕễ
Ừ 
GI C
ợGI‟ gåp Ĕƭử 
m a`ëg}h
g ~
Ỗ 
` o
Ửm Ĕïmj m|gi
m
u" a
}|gi f`
g sj
m mjh j
m }`gj SJUS ~å o
s }
a
Ấg Ĕỏ
m
t|dg sáo ĔẸ
g o
gi f`
g sj
m gåp sqhgi t|ä sqâgj j
m s
u ~å båo ~`
m'
m|
g }ämj gåp"gihå` ~`
ỉm Ĕƭd qd gjỨ
gi fjä` g`
o ~å c
gi aå` s
ắu mƤ aậ
g" mjûgi só` }
ế
 
sjëo ~åh Ĕý bỆ
mj}
gi c
gi m
d oóg j
m gåp
Ĕọ
mäm a
g j`
ọ| qü jƤg ‒
Gý z|
s ujäs s
 
Ĕá| ~å sẤ
` }dhmjûgi sd b
` uj
` j
m gý
8‟'
 
 
mäm mjƭƤgi mjïgj" mjûgi só` mj`d båo = ujẩ
g ;
/
 
Uj
g @ ;
Gë| bÿ sj|p
s mðgi ~ï c
o`gj j
ỏd gidp }d| Ĕý" i`ûu aẤg Ĕỏ
m j`
| ~å a`
smämj sqâgj aåp aå`'
ĕờ
gi sj
ở` Ĕƭd q 
d mäm c
Ấgi shäg mƤ aậg" sjƭở 
gi i
u sqhgi t|ä sqâgjbåo aå` sqëg b
Ỗ 
u m
d j
m }`gj SJUS'
uj
g gåp" mjûgi só` }
ế
sqâgj aåp o
s }
 
 aå` Ĕọ
a
g
Ĕỏ
m mý sj
g
o ~
Ứgi jƤg" sqägj }d` }ýs'
 
/
 
Uj
g @@ ;
Sqhgi t|ä sqâgj sjdo fj
h ~å s
gi j
ử 
u så` b`
|" mjûgi só` }
ế
 
Ĕƭd ~
åhuj
g gåp mäm c
gi shäg fjý gj
o i`ûu mjh mäm j
m }`gj a
ờ` cƭỤ 
gi" qêg b|p
ỉg fĠ gčgi
i`
ậ` Bơỡ
GI I@ÄM sjågj sj
Ấh jƤg fj` iẹ
u uj
` gj
gi c
gi shäg gåp'
/
 
Uj
g @@@ ;
Mjûgi só` }
ế
 
Ĕƭd qd bở 
` i`
` i
ử 
` ÿ mjh o
s }
 
 aå`" t|d Ĕý aẤg Ĕỏ
m f`
osqd b
Ấ` Ĕäu }Ổ
" b
ở 
` i`
` jh
ẹm mŠgi mý sjọ
sjdo fj
h sjëo'Sqhgi t|ä sqâgj a`ëg }h
g" o
ẹm cð mjûgi só` Ĕí mỔ
i
gi a
gi ~`
m sjdo fj
h o
Ốs bƭử 
giq
s b
Ỗ 
g mäm så` b`
| mý }
g ~å s`
u sj| mý mj
g b
m ÿ f`
g s
mäm a
Ấg Ĕờ
gi gij`
ỉu Ĕọ
c
gjhåg sj`
g m|
Ổg }ämj gåp" gjƭgi fjý sqägj fjỈ
` gj
gi sj`
| }ýs a
Ộ 
` s
o j`
| a`
s ~å f`gjgij`
o mñg j
g mj
" mjûgi só` q
s ohgi gj
ắg Ĕƭử 
m ÿ f`
Ẹg Ĕýgi iýu t|ÿ aä| mứ
d a
Ấg Ĕỏ
mi
g zd'
MÄM SÄM I@
 
^Ü DGJ FJHD
 ” 
JHÅGI AÄ O@GJ'

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
AyNamChangTrai added this note
like this
AyNamChangTrai liked this
MinhScd liked this
_hungpro123 liked this
NgôHươngGiang liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Le Vigo liked this
Khoa Võ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->