Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23283, 15.10.2011]

Oslobođenje [broj 23283, 15.10.2011]

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
Kom{i} na sesi ji Igmanske inici ja ti ve
NigelCasey,
ambasadorVelikeBritani je u BiH
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 15. 10. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.283Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
APLIKACIJA BiH DO KRAJAGODINE
4. strana
FORMIRANJE VLASTI U BiH
LIDERIBACAJU PRAZNE BOMBE
3. strana
BiH je jo{na peronu
5. strana
 TRGOVINASTANOVIMA
Bora~ka delegaci ja kod premi jera FBiH
7. strana
BAKIRIZE TBEGOVI] U BIHA]U
Izabrali smo
najmudri ji put
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
subota, 15. oktobar 2011. godine
2
U @I@I
VIJESTI
Ma tve je vi} razo~arao uAvazu
Po vodom inter vjua proesora Predraga Matve je vi}a u Dne-  vnom avazu, agenci ja Mina obja vila je ju~er reakci ju Ri jase- ta Islamske za jednice u BiH. Tvrdnja pro. Matve je vi}a, ka`e se, uz ino, u priop}enju, da reisu-l-ulema dr. Mus- taa Ceri} treba biti „malo odre{iti ji“, ka- ko bi zausta vio „neke maniestaci je“, vje- ro vatno da vehabi je ne izlaze petkom ka- ko bi hrvatski i srpski nacionalisti ostali mirni i kako bismo mi (va{i) muslimani mogli pre`i vjeti, ni je samo neo~eki vana nego je i vrlo opasna.Mnogi ko ji su do sada imali po vjerenje u Matve je vi}a, te mislili da ima ljudi ko-  ji zna ju razliko vati istinu od la`i, prav du od kriv de, onih ljudi ko ji su otporni na islamoobi ju, na`alost ovakvim izja vama su duboko razo~arani, dr`e u Ri jasetu. Reisu-l-ulema je ju~er u Sara je vu na 3. redo vnoj sjednici Ri jaseta Islamske za je- dnice inormirao ~lano ve Ri jaseta o po- sjeti delegaci je mu ti ja Islamske za je- dnice Turskoj, pokrenutim inici ja ti va- ma i za jedni~kim akti vnostima dvi ju islamskih za jednica. Ri jaset Islamske za-  jednice donio je odluku da uputi pismo Predsjedni{tvu Bosne i Hercego vine u ko-  jem }e zatra`iti da Bosna i Hercego vina podr`i pra vedni zahtjev Palestine za pu- nopra vno ~lanstvo u Ujedinjenim naro- dima.^lano vi Ri jaseta su, jav lja Fena, podr`ali pri jedlog da Islamska za jednica za jedno sa Katoli~kom crkvom bude doma}in Me|unarodnog miro vnog susreta Sant Egidio, ko ji }e se odr`ati u Sara je vu 2012. godine.^lanPredsjedni{tva BiH BakirIze- tbego vi}bora vio je ju~er u Biha}u gdje je odr`aopreda vanje na drugom internacionalnomsimpozi ju„Spor- ta, turizma i zdrav lja“ Uni verziteta u Biha}u, ko jem je biopokro vitelj. Njego vatema se odnosila na rad prvogpredsjednikaPredsjedni{tva BiH Ali jeIzetbego vi}a, danenas- tankadana{njegustrojstva i prav ce za budu}nostBosne i Hercego vine.
Pat-pozici ja
- Put ko ji smo izabrali bio je najmu- dri ji, odlu~ili smo da se borimo za svo juneza visnost i samoopstojnost. Da ni jebilotako, dobar dio akti vnih Bo{njaka bi se borio pod {aho vni- com, a oni pasi vni jiko ji bi se pomi- rili sa krnjomJugosla vi jom, bili bi na drugojstrani, kao {to smo krozisto- ri juuvi jekrato vali za nekoga. Takobi- smobili u situaci ji da se me|usobno ubi jamo, a posli jerata da se izvinja-  vamo i Srbima i Hrvatima, kazao je Izetbego vi}. On je rekao da je Dejtonskispora- zum, poredsvihmanjka vosti, do{ao napa}enomnarodu BiH kao pat- pozici ja, da BiH ni jeizgubila rat, ne- go je dobilaremi u parti ji sa deseto- rostrukoja~improti vnikom. O Islamskojdeklaraci ji, ko ja je bi- lapo vodsudskomprocesu i odlasku njego vog oca u zatvor, Izetbego vi} je kazao da je to upra vo ono {to se da- nasde{a va{iromsvi jeta, poznato pod terminomarapskoprolje}e, jer nosi te`nje za demokrati ju, ali pronalazi i istinskevri jednostiko jevjernici muslimanitreba juimati. - Mi smo isto vremeno i Evroplja- ni i muslimani, tradicionalisti i demo- krate. Uz ispra vanbalans i strpljenje trebamograditili jepeodnose sa Srbima i Hrvatima, i to je na{put us- pjeha, na{abudu}nost, kazao je Ize- tbego vi}.^lanaPredsjedni{tva BiH smo pi- tali i za komentarna jav ljenogokuplja- nja za danas u Sara je vu, ko je}e de- siti na pozivmasenezado voljnih gra|anako ja ve} sedmicamaokupi- raWallStreet i mnogegrado ve u SAD- u, a sebesvrsta va ju u 99 postostano-  vnikaplaneteko ji se suprotstav lja ju pohlepnomoblikukapitalizma.
Balon od sapunice
- Razgo varao sam o tome sa sura- dnicima, sli~norazmi{lja ju}i da je da- na{nji`ivotte`i, da je svugdjekrimi- nal, pokvarenostve}a. Pri jeratno dru{tvo je bilobolje za ~o vjeka, sa ot- klonom od kapitalista, pretjeranihbo- gata{a, u koristsna`nogsrednjeg slo jadru{tva, ni bogatih ni siroma- {nih, ko jirazumnopodi`usvo judje- cu, oplemenju ju se kulturom, spor- tom, uspi je va ju}isasta vitikraj sa kra jem. Ali, na`alost, danasvitalna dru{tvavukuhalaplji vibogata{i i kapitalisti. Oni name}utakvutrku, gdjeuvi jeknekopada, a oni ja~iku- pe i koristenaporeslabi jih, po jedu to kao zvi jeri, ali vukuzvjerskodru{tvo napri jed. Kapitalizam je da ju}ikre- dite bez pokri}a, u velikojmjeri sam sebepo jeo, ta supstancali~i na balon od sapunice i po~inje se uru{a vati. Mo jesrce je sa tim ljudimako jipro- testu ju na WallStreetu i dolazivri je- me da tra`imonekeno vemodele, nekuormuluure|enjapoput[ved- ske, naprimjer. Ali,BiH je u global- nomplanumaliigra~ i mi }emodi-  jelitisudbinuostatkasvi jeta, prila- go|ava ju}i se kolikomo`emo, kazao  je Izetbego vi}.
F. BENDER
BakirIze tbego vi} u Biha}u
Ize begovi} s doma}inima
Izabrali smo
najmudri ji put
BiH ni jeizgubila rat, nego je dobilaremi u parti ji sa desetorostrukoja~improti vnikom, kazao je ~lanPredsjedni{tva BiH
NEKADA JE BILO BOLJE Pri jera tno dru{ tvo je bilo bolje za ~o vjeka, sa otklonom odkapi talis ta, pre tjeranih boga ta{a, u korist sna`nog srednjegslo ja dru{ tva, kazao je Ize tbego vi}
Dva HDZ-a u Srednjobosan- skoj`upani ji za sebetra`eminis- tarstvafnanci ja i obrazo vanja i od togazaht je vane}eodustati, kazaonam je NikolaLo vrino vi}, zamjenikpredsjednika HDZ-a BiH.
HDZ popus tio
Tako|er, dodao je kakona jav - ljenisastanakpredsjednika dva HDZ-a, SDP-a i SDA na ko jem bise razgo varalo o usposta vivlas- ti u SB@-u,jo{ ni je bio kona~nopot vr|en.- Zahti je vamo da dobi jemo ministarstvaobrazo vanja i f- nanci ja u SB@-u, a sve ostalo je podlo`nodogo voru. Daljnjeg popu{tanjanema. Premarani-  jemdogo vorupredsjednika SDP-a ZlatkaLagumd`ije s lide- rom HDZ-a BiH Draganom^ovi}em, dva HDZ-a u SB@-utreba judobiti~etiriministarske pozici je, od ~ega je jednare- zer virana za predsta vnikaSrba. Tako|er, dogo vorili su se i da ra- spored, uvjetnore~eno, hrvat- skih i bo{nja~kihministarsta va ostaneisti kao i u pro{lomman- datu. To je u HN@-u ispo{to va- no, dok u SB@-u to ni jeslu~aj, ka-zao je Lo vrino vi}. Os vrnuo se na izja vuko ju je za Oslobo|enje dao ZukanHelez, prvi~o vjek SDP-a u SB@-u, ka-ko je “SDP prepustiojednova- `noministarstvo HDZ-ovima“. - Moramdemantiratigospo- dinaHeleza, jer on ni{tani jepre- pustio HDZ-ovima, nego je HDZBiHpopustio. SDP }e ime- no vatisvoga~o vjeka na jednu ministarskupozici junami jenje- nupoliti~kimpredsta vnicima Hrvata u SB@-u. Ipak, vjeru jem kako}e razumpre vladati i kako }emoza vr{itidogo vor oko Mi- nistarstvafnanci ja, dok jo{ ne- manikakvogdogo vora oko Mi- nistarstvaobrazo vanja, izja vio je Lo vrino vi}, te dodaokakoje usposta vaVi je}aministarana ~ekanju dok se ne usposta vi  vlast u SB@-u i HN@-u.
Blizurje{enja
Sla vicaJosipo vi}, predsjedni- ca@O HDZ-a 1990za SB@, izja- vilaje kako bi danaspredsjedni- ci dva HDZ-a, SDP-a i SDA tre-balinasta vitirazgo vore, ali i ka- ko jo{ne o~eku jepostizanjeko- na~nogdogo vora. - Mo`dakona~andogo vor u subotune}ebitipostignut, ali sam uvjerenakako}emobrzo prona}irje{enje. Strana~kili- deri su kazalikako je usposta va  vlasti u SB@-u i HN@-u uvjetza usposta vuVi je}ami- nistara, izja vila je Josipo vi}.
J. GUDELJ
Danasnas ta vakprego vora o SB@-u
Zupani je, pa
Vi je}eminis tara
Zahti je vamo da dobi jemoministarstvaobrazo vanja i financi ja u SB@-u, a sve ostalo je podlo`nodogo voru, kazao je Lo vrino vi}(HDZBiH)
Niko aLovrinovi}: Nemapopu{tanja
 
Lasi}: Nemaopravdanja
MileLasi}, proesorpo- litologi je sa Filozo skoga- kultetaSveu~ili{ta u Mos- taru, upozora vakako je neusposta vaVi je}aminis- tarajedan on najte`ihpro- blema u na{ojzemlji, prvenstvenozato{to se BiH u inozemstvupercipi- ra kao zemljako ja je sklo- napado vima. - To je katastroalansignal o nedostatkupoliti~ko-pra-  vnekulture i upozorenje je in vestitorima da ne ula`u u takoneslo`nuzemlju. Ne- odgo vornostpoliti~kiheli- ta je takovelika da se ona ni~im nemo`eopradati, rekao je Lasi}.
RIJASETISLAMSKEZAJEDNICE U BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 15. oktobar 2011. godine
3
U @I@I
SJEDNICAAPELACIONOGSUDA U BEOGRADUTRI[I]-BABI]- ALVAREZ ALKALAJUBAHREINU
Nema uslo vaza izru~enjeVu~ure vi}a
Na ja vnojsjedniciApelacionogsuda iznesen je stav da nemauslo va za izru~enjeratnoggradona~elnikaTrebinja Bo`idaraVu~ure vi}aHrvatskoj i Bosni i Hercego vini.  VladimirBo`ovi}, advokatodbrane, kazaoje da je tu`ilacstao na stranuod- brane, ko ja je, na veo je, od po~etka tvrdila da ne posto jezakonskiuslo vi za izru~enjeVu~ure vi}aHrvatskoj i BiH, ja vila je Srna. Bo`ovi} je na veo da se nada da }e ministarunutra{njihposlo-  vaSrbi jeIvicaDa~i}odr`atiobe}anje ko je mu je dao - da Vu~ure vi}dobi je srbi janskodr`aljanstvo, jer je to i za- slu`io.Bo`ovi} je na veo da je isto vremeno na  ju~erodr`anojja vnojsjedniciApelaci- onogsudatu`ilacsaop{tio da `alba na rje- {enje o izru~enju, ko ju je ulo`io kao bra- njenikVu~ure vi}a, ni jeosno vana, {to je, oci jenio je, kontradiktorno. - Kao njegovbranilac, tvrdio sam da ne posto jezakonskiuslo vi za izru~enje i da  je Bo`idarVu~ure vi}neosno vanoli{en slobode i dr`an u zatvoru, kazao je Bo`ovi}. On je na veo da je prenioporu- kuVu~ure vi}a da je odlaskom u Trebinje ispunioodlukusuda ne `ele}i da mu “po- liti~ariodlu~uju o `ivotu“.Bo`ovi} jeizrazioo~eki vanje da }e Ape- lacioni sud uskorodoni jetiodluku, odno- sno da }e sud ukinutirje{enje o izru~enju i rje{enje o pritvoru i da }e Vu~ure vi} mo}islobodno da do|e u Srbi ju. Vu~ure-  vi} je uhap{en u Srbi ji4. aprila na osno vu potjerniceko ju je za njimraspisalaHrvat- ska, ko ja ga tereti za zlo~ine na podru~ju Dubro vnika, ali se on polo vinomseptem- brasvo je voljnovratio u Trebinje.
In tenzi vira ti kon takte
Zamjenicaministravanjskihposlo va BiH  Ana Tri{i}- Babi}sastala se u Sara je vu saam- basadoricomKube u BiH Sorayom E. Al va- rez, ko ja je naglasilada se prilike za saradnju posebnonalaze u zdrav stvenomsektoru, far- maci ji i energetici.  Al varez je kazala da Kuba`elisara|ivati sa svimzemljama i da je BiH njentradicional- nipri jatelj, a sobzirom na veli~inuobi juze- malja, mogu}a je razmjenaiskusta va u nizu pitanja. Konstato vanoje da je multilateral- nasaradnjadvi jezemlje, posebno u okviru sistema UN-a, veomadobrai da je nu`noin- tenzi viratibilateralnekontakte.
Pro{iri ti saradnju
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- lajje tokomprvezvani~neposjeteKralje vi- niBahreinsa bahreinskimkolegomSheik - homKhalidom bin Ahmed al-Khalifompo- tpisaomemorandum o razumi je vanju u oblastipoliti~kihkonsultaci jaizme|udva mi- nistarstvavanjskihposlo va. Dvo jicaminis- taraoci jenila su da na ekonomskom i trgo-  vinskomplanuposto jizna~ajanprostor za uspostaljanje{iresaradnjedvi jezemlje. Al- kalajse u Bahre inusastao i sa predsjednici- magornjeg i predsta vni~kogdomaparla- menta, predsta vnicimaodbora za ekonom- skirazvoj, pri vrednekomore, poslo vnim ljudima u oblastiproizvodnjealumini juma i gu verneromCentralnebankeBahreina. Mada su se ju~er u BanjojLu- ci, u okvirukonferenci jenaro- dnja~kihparti japosve}eneeko- nomskimperspekti vama BiH, okupilivisokifunkcioneri SDA i oba HDZ-a, jo{ je ne jasno da li je dogo vor oko formiranjaVi je}a ministara na vidiku. Pri~u o mogu}emdogo voru klju~nihparti ja oko formiranja iz vr{nevlasti na dr`a vnomni-  vouinicirao je lider PDP-a Mla- denIvani}izja vom“da je ~uoda ima prilika da se postigne dogo vor o formiranjuVi je}a ministara, te da bi po toj verzi-  jiHDZBiHpredlo`iopredsje- da va ju}egVi je}aministara, a SDPBiHministravanjskih poslo va BiH”.“To bi zna~ilo da se bitka zainterese HDZ-a za vr{ila na te- ret RS-a. To bi za nju bilakatas- trofa“, naglasio je Ivani}.
 Splasnuoop timizam
Onipaksmatrada }e se vlada-  ju}a{estorkate{kodogo voriti o formiranjuno vogVi je}aminis- tara te ne vjeru je da }e ubrzobi- tipomaka u vezi s tim pitanjem. Lider PDP-a je dodao da su“sve te pri~epraznebombiceko-  je se ubacu ju da bi se predsta-  vnicivlastiko ji su osvo jilinaj vi- {eglaso va na izborima u BiH na me|unarodnojscenipredsta vi- li kao kooperati-  vniko jipoku{a va ju ne{touraditio pitanjuusposta-  vevlasti“.Predsjednik SDA Sulejman Tihi} jekazao da je sadamanji optimistanegorani je da }e do}i do dogo vora o no vomsazi vu  Vi je}aministara, zbogzahtje va HDZ-a za rekonstrukci jufede- ralneVlade.“Svi zahtje vi HDZ-a kada je u pitanjuVi je}eministara, bili su ispunjeni na posljednjemrazgo-  voru u Br~kom, jer dobi ja sve tri hrvatskepo-zici je. Sada sve to uvjetu jere- konstrukci jomVla- deFederaci je,na {to SDA ne mo`epristati“, kazao je on. Tihi} je pot vrdio da je to- komborav ka u BanjojLuciraz- go varao i s lideromSNSD-a MiloradomDodikom o formi- ranjudr`a vneiz vr{nevlasti, ali da jo{ ni{tani jedogo voreno, iako je razgo varano o mogu}im rje{enjima. Pono vio je da je njego vastran- ka ve} napra vilakompromis u Srednjobosanskomkantonu te da je sadapita- njevremena dali }e se dogo vorpro vesti.Dopredsjednik HDZ-a Ma- rinko^avarapodsjetio je da na strana~kimrazgo vorima u Br~komni jepostignutkona~ni dogo vor, ve} na~elni da se ide u implementaci jurezultatado- go vorapo~e{i od `upani ja, a {to bi stvorilopredu vjete da se radi na formiranjuVi je}aministara. Kazao je da HDZ-u BiH pripada mjestopredsjeda va ju}egVi je}a ministara po svimna~elima te smatra da u tom kontek stu ne bi trebalo da budedileme ni o mjestimako ja su Usta vompre- dvi|ena za hrvatskinarod.Komentari{u}iizja vupred- sjeda va ju}egPredsjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a da je HDZBiHko~nica u formiranjuVi je}ami- nistara, ^avara je rekao da je Ko- m{i}ko~nica~ita ve BiH da ideka evropskomputu.Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`oLjubi}smatra da posljednjiraz- go voristrana~kihlidera o formi- ranjuno vogsazi vaVi je}aminis- tara BiH nisupropalite o~eku-  je da }e stvarikrenuti od Fede- raci je BiH, da }e dva kantonako-  ja su ostalaspornadobitisvo je  vlade, a zatim se formirati i dr`a-  vnavlast.
Reformira ti BiH
Uime hrvatskogbloka u BiH,Ljubi} je naglasio da je za njih  va`nopitanjelegaliteta i legiti- mitetafederalnevlasti. “Mislim da je potrebnorefor- mirati~ita vu BiH“, komentar  je Ljubi}a na na vode da to tre- bauraditi u FBiH te dodao da je ona trenutnonaj ja~ipo vod za reformuUsta va BiH, ali da to trebauraditi na dr`a vnomni-  vou, ima ju}i u vidu i presudu Sejdi}- Finci.
G. KATANA
Lideribaca ju
praznebombe
FORMIRANJE VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI
Bosi}:Ponuda vi{e ne vri jedi
Iako se u ja vnosti RS-aspekulisalo da je Iva- ni}informaci je o dogo voru za formiranjeVi je}a ministaradobio iz SDS-a, predsjednik te stran- keMladenBosi} u izja vi za Oslobo|enjeista- kao je da je “iznena|enizja vamagospodina Ivani}a“.“SDS nakonsastanka u Br~komni jeu~estvo-  vaoni u kakvimrazgo vorimavezanim za formi- ranjeSa vjetaministara. Ono {to smo u Br~kom ponudili kao rje{enje, bio je ustupak i dva kora- kaunazad za RS i ta ponudavi{e ne vri jedi. Mi iz RS-a sad insistiramo da nam pripadnu~etirimi- nistarskamjesta, u {to je uklju~eno i Ministarstvo inostranihposlo va BiH.Da li je Ivani} s nekim prego varao oko formiranjavlasti,ne znam, ali sam siguran da je to prav ljenjera~una bez kr~mara“, rekao jeBosi}.
Sve te pri~esu praznebombiceko je se ubacu ju da bi se predsta vnicivlastiko ji su osvo jilinaj vi{eglaso va na izborima u BiH na me|unarodnojscenipredsta vili kao kooperati vni, smatraIvani}
Tihi} s Dodikom u BanjojLuci
HDZBiH neodusta je od mjestapredsjeda va ju}egVi je}aministara
MladenIvani}:
Te{ko dodogovo a
 SulejmanTihi}:
Nepris a emo narekonstrukci u VladeFBiH
Marinko^avara:
Kom{i} jeko~nica

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
damcho84 liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->