Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Bobula Ida - Magyar Nagyasszonyok

Dr. Bobula Ida - Magyar Nagyasszonyok

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Kovács Keve Gábor

More info:

Published by: Kovács Keve Gábor on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
DR. BOBULA IDA
 
MAGYAR NAGYASSZONYOK
 
SAROLT 
A magyar történetírás legrégebbi forrásai néhány éles, jellemzőmondattal világítják meg azt a nőalakot, aki asszonyaink közül talán alegtöbb joggal tarthat számot a késő utódok érdeklődésére. EzSarolt, Szent István édesanyja. Nemzedékek, melyek közel ezer év
 
pazarlása után, fájó érzéssel próbálják összekeresgélni ősi kultúránk,
nem
zeti életformánk maradék morzsáit, Sarolt alakjábanmegtalálhatják annak
 
a magyarságnak női eszményét, melyet még nemalakított át idegen fajok
 
életszemlélete, amelynek még nem
voltak
idegen gondolatrendszerekből kölcsönzött értékítéletei. Saroltsajátságosan magyar jelenség, erős emberasszony, bölcsállam
-
asszony, akinek ereje és bölcsessége az ősi magna materek jellemvonása. Ott áll történelmünk kezdetén, vele alkonyul a pogán
 y
világ és vele kezdődik a magyar kereszténység. Sarolt elsőszülöttleánya volt Gyula vezérnek, aki Erdélyben a fekete magyarok feletturalkodott. Querfurti Bruno írásaiból tudjuk, hogy még Szent Istvánidejében is erősen megkülönböztették a magyarság két alkotó elemét,az ország nyugati részeiben letelepült fehér és a fekete keletiugorokat. Két, szoros szövetségben élő rokon nép, mégis két külön nép
 
voltak és a magyar politikának első problémái közé tartozhatott akérdés, hogyan lehetne a kettőt eggyé kovácsolni.
 
Gyuláról tudjuk, hogy megjárta Bizáncot, a középkori kultúra ragyogószékhelyét, összeköttetésben volt a virágzó, ez időben magasműveltségű török
-
bolgár birodalommal, ahol fel is vette akeresztséget. A maga korában rendkívüli széles látókörű,nagytapasztalatú államférfi lehetett, aki már belátta, hogy a fehér ésfekete magyarok összeolvasztása egységes nemzetté, erejükegyesítése egy uralkodó alatt, nagyhatalommá tenné a magyarságot.
 
A nagy elgondolás szempontjából talán szerencsés véletlen volt, hogy
 
Gyulának nem volt fia. Sarolt fiú
-
leány volt. Gyula örökének reá
kellett
szállnia. A fehér magyarok leendő ura, Géza éppenmegfelelő korban lévén, kézenfekvő volt a két nép egyesítésénekgondolata egy bölcsen szerzett házasság útján. Az elsőszülöttleány feladata lett, hogy segítsen megvalósítani apja elgondolását,az egységes és keresztény magyar birodal
mat. De nem tehette
volna ezt, ha nem lett volna maga is a nemzet lelkéből
lelkezett,
ízig
-
vérig a régi magyar nőideálnak megfelelő asszony.
 
A vezérekkorának hiányos történelmi forrásait hiába vallatjuk nő
-
nevelésiadatokért, de feltehetjük, hogy Sarolt neveltetése átmenet volt
a
mód között, melyben egy szabad keleti lovasnép törzsfőnökénekleánya és egy trónra szánt bizánci hercegnő nevelkedett abban azidőben.
 
Bizonyos, hogy már születésekor két világ hajlott feléje,az ősi pogány kultúra és az új keresztény szellemvilága. Valószínű,hogy megkeresztelték. De bizonyos, hogy törzse asszonyaimegtartották születésekor a másik szertartást is. Összegyűltekférfi szemektől távol és bort öntve a serlegbe, azt a legöregebbasszony felajánlotta a pogány Nagy
-boldogasszonynak, ahogy aztma is megteszik a szeged
környéki asszonyok. Mert ha elmaradtvolna ez az áldozat, az újszülöttet nem vette volna gondjába minda hét Boldogasszony, nem őrizték volna meg
 
a gonosz Szépasszonyáltal hozott veszedelemtől, nem adott volna neki
a
Nagyboldogasszony boldog és termékeny asszonyi életet. Pedigbizonyos, hogy törzse öregasszonyai ezt kívánták számára
 
biztosítani.
 
A vezér gyermeke már pici korában felcicomázott éskényeztetett csöpp
 
bálvány lehetett, akinek első bizonytalan lépteitderűs szeretettel nézték az
 
öreg harcosok és fiatal leventék.
 
Valószínű, hogy járni és lovagolni körülbelül egy időben tanult megaz apró hercegnő. Igazi lovasnépnek nemcsak a férfiai lovasok: amagyar nő is éppúgy lóra termett, mint a magyar férfi. Ahonfoglalás és a vezérek korabeli sírokban számtalanszor találjáka régészek a női csontok és női ékszerek mellett a halottal együtteltemetett lófejet, mert a nő halálakor is leölték kedves lovát.
 
De vajon mi lehetett a serdülő leány időtöltése, szórakozása?
 
A szövéssel
-
fonással, kenyérmag
-
őrléssel foglalkozó szolgálókatbizonyára el
-
elnézegette Sarolt, de alig hihető, hogy maga isközéjük ült volna. Inkább úgy képzelhetjük el, amint a vénekbeszédét hallgatja az ország és világ dolgairól. Ha pedig kedvetámad, lóra kap és kergeti a vadat naphosszat a
hatalmas
őserdőkben, korra és rangra hozzáillő leányok és legényektársaságában.
 
Kétségtelen, hogy korán megtanulta Sarolt az íj ésnyíl használatát, valószínűleg
a
kardét is. Szükséges volt ezegyrészt
a
vadászathoz, másrészt a bizonytalan közviszonyokravaló tekintettel. Kellett, hogy a nő is
 
tudja védeni magát,különösen a fejedelemasszony.
 
A levegő, a napfény, a szabadmozgás nevelhették Saroltot azzá a rend
-
kívül szép fiatal nővé,akinek szépségéről még a róla ellenszenvvel nyilatkozó külföldiforrások
 
is tanúságot tesznek.
 
Nem lehetetlen, hogy ismerte éshasználta a finom bizánci parfümöket, szépítő szereket is,mindenesetre módjában állt, hogy megtegye. Valószínűbb azonban,hogy használta a leghatásosabb szépítőszert, a tiszta vizet. Amosdás és fürdés kultúrája ugyanis lénye
gesen fejlettebb volt a
magyaroknál, mint más népeknél. Erre mutat, hogy a bizánci udvariceremóniakönyvek a hordozható fürdőt, melyet a császártáborozáskor használt, „magyar fürdő” néven emlegetik.
Nemcsaktesti, hanem lelki tul
ajdonságok terén is kivált Sarolt. Szelle
mi
képességei, melyeket apjától örökölt, kétségkívül nagyok voltak.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->