Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AANMEEGA MALAR_15102011

AANMEEGA MALAR_15102011

Ratings:
(0)
|Views: 37|Likes:
Published by Chitra Rangarajan
-
-

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Chitra Rangarajan on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

 
DINAMALAR
 
-J 
-¸-•øÓ ÁõÀ-QÀ-¯º Gß-Ý® ©P-›-æ-ø¯z÷u÷Á¢- v-µß ÷P¼ ö\´-uõß. AÁ-Úx Pº-Ázøu AhUP J¸-ÁøÚ E¸-ÁõU-S® ÁøP-°À AÁº ÷ÁÒ ö\´-uõº. AÆ-÷ÁÒ-Â-°ß £¯-ÚõP Pè-¯-£-¸USP¸-hß ¤Ó¢uõº. AÁ-µx uõ´ ÂÚ-øu-°ß ö£¯-øµUSÔ¨¤k® Âuz-vÀ "øÁ-|-÷u-¯ß' Gß-Ö® CÁøµ AøǨ-£º. P¸-h-Ûß Á¼-ø©-ø¯U Psh ©Põ-Âèq,  uß-Ý-øh¯ ÁõP-Ú-©õ-P-Ä®, öPõi-¯õ-P-Ä® HØ-ÖUöPõs-hõº. ÿøÁ-Ss-hz-vÀ C¸¢x v¸-©-ø»ø¯ (v-¸¨-£-v) §÷»õ-Pz-vØ-SU öPõsk Á¢uö£¸ø© P¸-h-øÚ÷¯ ÷\¸®. xÁõ-µøP ©ß-Ú-ÚõÚ Ps-nß, ¦z-v-µ-÷£-ÖU-PõP E£-©ß² •Û-Á-›-h® wmø\ ö£ØÖ uÁ-ª-¸¢-uõº. A¨-÷£õx xÁõ-µ-Põ -¦-›-ø¯U PõU-S® £oUS P¸-h-øÚ÷¯{¯-ªz-uõº. J¸-•øÓ £õØ-P-h-¼À EÒÍ _÷Á-uz-w-ÂÀ C¸¢u £õÀPm-i-PøÍ, uß ¤h-›-°À_©¢x Á¢-uõß P¸hß.AøÁ §÷»õ-Pz-vÀ ]u-ÔÚ.AøÁ÷¯ _÷Áuª¸z-v-øP-¯õP (|õ-©® Ck®  v¸-©s) ©õÔ-¯-uõ-Pa ö\õÀÁº.
2
-"-"-¤ÀÁ {ø»-¯õø¯ |©:'' GßÖ »m-_ª Aè-÷hõz-v- µz-vÀ 78-Áx |õ©õ-ÁÎ v¸-©-P-øͨ ÷£õØ-Ö-Q-Óx.ÂÀ-Á-C-ø»-°À Á]¨-£-ÁÒ »m-_ª. Au-ÚõÀ, ÂÀ-Á-©-µz-vØS "ÿ-Â-¸m-\®' GßÖ ö£¯-¸sk. ÂÀÁCø»-PÍõÀ ]Á-ö£-¸-©õøÚ Aºa-]¨-£- uõÀ £õÁ-{-Áºzv Es-hõ-S® GßÖ ÂÀ-Á-£zµ §áõ-£-»ß TÖ-Q-Óx.ÂÀÁ Cø»-PÒ 3,5,7 uÍ[-PÍõP C¸U-S®. C¢u©µ[-PÒ C©-¯-©ø» Ai-Áõ-µz-vÀ EÒÍ uµõ´Põk-P-ÎÀ Av-P® Põn¨-£-k-Qß-ÓÚ. ©¢-vµ \õì- v-µ¨-£i, »m-_ª ©¢- v-µzøu ÂÀ-Á-©-µ¨ £»-øP-°À Áøµ¢x §â¨-£x ]Ó¨-£õÚ £»ß u¸®.
SmiaöŒ#vPÒ
‹›¯ Eu¯zvØS •ß GÊ£ÁºÁõÌUøP ¤µPõŒ©õP C¸US®
& AÆøÁ¯õº
´ED\Ï \VÏ∏_
ºBVÔÈ‚∑t
s_k ÷ÁÈl_ kE©√k^
 ]Ú\ÁÈÁB Øt¬z ÿÔVı| kÕ>kÏ 
 v-
¸-©õ-¼ß AÁ-uõ-µ[-P-ÎÀ B÷Á\ AÁ- uõ-µ-©õP ÂÍ[-S-Áx |µ-]®-©®. Cµ-o-¯øÚ \®-íõ-µ® ö\´u ¤ß-Ý®, AÁ-¸US÷Põ£® uo-¯-ÂÀø». »m-_ª Âøµ¢x Á¢x PøhU-Ps-nõÀ J¸ £õºøÁ £õºz- uõÒ. ¤µ-P-»õ- u-Ý® AÁ-µ-¸÷P Á¢x {ß-Óõß. Cu-ÚõÀ, `›-¯-øÚU Psh £Û ÷£õ», ÷Põ£® ©øÓ¢x\õ¢-u-©õP ©õÔ-Úõº. »m-_-ª-÷u-Â-ø¯z uß ©i-°À A©ºzvA¸Ò-¦-›¢- uõº. Cu-ÚõÀ AÁ-¸US "©õ-÷»õ-»ß' GßÓ ]Ó¨-¦¨ ö£¯º Es-hõ-Úx. |µ-]®-©-¸U-S-›¯ ÷Põ»[-PÒ AøÚz-v-¾® »m-_ª Ch®-ö£Ø-Ô-¸¨-£õÒ. ÷¯õP-|-µ-]®-©-µõP ÂÍ[-S®-÷£õx, ©õº-¤À ÷¯õP-»m-_-ª-¯õ-P-Ä®, EU-µ-Á-i-ÂÀ Põm-]-u-¸®-÷£õxõ-»m-_-ª-¯õ-P-Ä®, \õ¢-u-{-ø»-°À ©i-°À A©º¢x \õ¢-u-»m-_-ª-¯õ-P-Ä® ÂÍ[-S-Á-uõP Iw-P®. B¢-v-µõ-Â-¾ÒÍ A÷Põ-¤-»z-vÀ ©õ÷»õ» |µ-]®-©-øµz u›-]U-P-»õ®.
Bg-Œ-@|-¯-¸-hß ^uõ-µõ-©º
DINAMALARDINAMALAR
 
-Pè-¯£ ©P-›-æU-S®,ÂÚ-øuU-S® ¤Ó¢u ¤ÒøÍ P¸-hß.Âè-q-Âß ÁõP-Ú-©õP CÁ-¸US "ö£-›-¯-v-¸-Á-i' GßÓ ]Ó¨-¦¨ö£¯-¸sk. P¸-h-Ûß uõ´ ÂÚ-øu-ø¯U Pz¸ Gß-£-ÁÒ Ai-ø©-¯õU-Q- ÚõÒ. AÁøÍ Ai-ø©z-u-øÍ-°À C¸¢x Âk-ÂUP, ÷uÁ-÷»õ-Pz-v-¾ÒÍ A•u P»-\z-øuU öPõsk Áµ {£¢- uøÚ Âvz-uõÒ. ö|¸¨-¦U-Ss-hz- vß |k-ÂÀ A¢- uU P»-\® C¸¢-ux. Aøu øu›-¯-©õP Gkzx öPõsk Á¢x öPõkzx Aß-øÚø¯Âk-Âz-uõº. CÁº ö£¸-©õ-Îß £U-uº Gß-£-uõÀ "P-¸-hõÌ-Áõº' GßÖ AøÇU-P¨-£k-Q-Óõº. ö£›¯ ]Ó-S-PøÍ Â›z-x®,øPPøÍU SÂz-x® P¸-ÁøÓ •ß Põm]  u¸-Áõº. v¸-©ø» v¸¨-£v ¦µm-hõ] ¤µ®-÷©õØ-é-Áz- vÀ P¸-h-÷\øÁ ªP-Ä® Â÷\-å®. BÁo _Áõ-v-°À CÁº AÁu-›z-u- uõ-Pa ö\õÀ-Áº.
3
£õ 
 Ø-P-h-ø»U Pøh¢-u-÷£õx ¤Ó¢-u-ÁÒ »m-_ª. Ph-¼À ¤Ó¢-u- uõÀ AÁ-ÐUS Aø»-©-PÒ Gß-öÓõ¸ ö£¯-¸sk. Aø»-Ã-_® Ph-÷»õ-µz- vÀ Aø©¢-v-¸U-S® v¸-Áõß-ª-³-›À (ö\ß-øÚ)Aø»-©-P-ÐUS, Aèh Ái-ÂÀ ÷Põ°ÀöPõs-i-¸¨-£x ö£õ¸z-u®.B-v-»m-_ª, uõß-¯-»m-_ª, øu›-¯-»m-_ª,Pá-»m-_ª, \¢- uõ-Ú-»m-_ª, Âá-¯-»m-_ª, Âz-¯õ- »m-_ª, uÚ-»m-_ª BQ¯ Gmk »m-_-ª-P-Ю uÛz-uÛ P¸-Á-øÓ-P-ÎÀ C[S Põm-]- u-¸-Qß- Ó-Úº. |k-ÂÀ »m-_-ª-|õ-µõ-¯-nº EÒÍõº. ¤µ-nÁ©¢- v-µ-©õÚ K[-Põ-µ-|õ-uzøu Ph-»ø» G¨-÷£õ- x® Gʨ-¤U öPõs÷h C¸U-Q-Óx. A®-©¢-v-µz-vÀ»°z-u-Áº-PÍõP ö£¸-©õ-Ю, ©Põ-»m-_-ª-²®©nU-÷Põ-»z- vÀ ÃØ-Ô-¸U-Qß- Ó-Úº.
 ´VÔºkÕ]´Ï ka√‚¶ ºÔVl_
- 
-¯õ-\-µõ-áº, ¦µ¢-u-µ-uõ-\º, µõP-÷Á¢-v-µº EÒ-Îmh AÁ-uõµ ¦¸-åº-PÒ £»-¸® ÁÈ- £mh u»® öuõm-h-©-Ѻ A¨-µ-÷©¯ö£¸-©õÒ ÷Põ°À. ö£[-P-Ñ-¸& ø©`¸\õø»-°À EÒÍx. "A¨-µ-÷©-¯º' Gß- ÓõÀ Dk Cøn-°À»õ AÇ-Pß' GßÖ ö£õ¸Ò.A¨-µ-÷©-¯øµ Âh, ¤µ-Põ-µz-vÀ uÁ-Ê®SÇ¢-øu-¯õÚ |Á-}-u-Q-¸è-n-¸U÷P C[S©Qø©. \[-Ru bõÚ® ªUP ¦µ¢-u-µ-uõ-\º ö£¸-©õ-øÍz u›-]UP C[S Á¢- uõº. öÁ°À Pk-ø©-¯õP C¸¢-u-uõÀ ÷Põ°-¾US Áµ  uõ©- u-©õQ Âm-hx. ÷Põ°-ø»a \õº¢-u-Áº-PÒ  |øh-ø¯a \õz- v-Âmk QÍ®-¤-Âm-h-Úº. £U-  v-²-hß "á-Pz-÷uõz-uõ-µ-nõ" Gß-Ý® ¦PÌ-ö£ØÓ £õh-ø»¨ £õi-Úõº. SÇ¢øu |Á-}- u-Q-¸è-nß uß •Pz-øuz v¸¨¤ AÁº Á¸® vø\-ø¯¨ £õºz-uõß. ÷Põ°-¼ß Pu-Ä-PÒ uõÚõ-Pz vÓ¢x öPõs-hÚ.¦µ¢-u-uõ-\º AÁ-Úx ©Q-ø©-ø¯¨ £õi ÁÈ-£m-hõº. ©Ç-ø»a ö\À-Á® A¸-Ю ©Qø©ªU-P-Á-µõP CU-Ps-nß ÂÍ[-S-Q-Óõº.
 
SmiaöŒ#vPÒ
¦zxnºÄ ö£Ó Áõµ® J¸•øÓ@Põ°¾US öŒÀ@Áõ® &
Áõ›¯õº
 >VÁB¬ ÔV›> >™B[
 ∂i¶È‚∑tÔ^ BVÏ BVÏ
DINAMALAR
DINAMALAR
DINAMALAR

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Xangot liked this
Shakthi Varma liked this
Anbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->