Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intergrasi ICT Dalam Pen Gurus An Dan Kepimpinan Pendidikan

Intergrasi ICT Dalam Pen Gurus An Dan Kepimpinan Pendidikan

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Arina Arshad

More info:

Published by: Arina Arshad on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
Intergrasi ICT Dalam Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan: Isu dan cabaran.Pengenalan
Jurnal Intergrasi ICT Dalam Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ini telah diutarakanoleh beberapa orang ahli panel daripada Institut Aminuddin Baki. Menurut penulis, dalamdunia globalisasi masa kini kita tidak dapat menolak revolusi teknologi maklumat dankomunikasi (ICT) yang berkembang pesat dalam semua bidang di dunia ini terutamanyadalam bidang pendidikan. Kita semua sedia maklum bahawa ICT merupakan satu sistem pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam semua bentuk. Oleh itu, ICT telah menjadi satu elemen yang sangat penting dalam sistem pendidikan kita pada masa kini. Tanpa ICT, pengurusan dan kepimpinan pendidikandikatakan tidak lengkap dan efisien dalam pembangunan dan pemodenan pendidikan dinegara kita.
Ulasan Jurnal
Sebagai seorang pemimpin pendidikan mereka seharusnya berperanan sebagaifasilitator perubahan Intergrasi ICT dalam budaya sekolah. Mereka sememangnyamempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan ataukegagalan Integrasi ICT dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Untuk mencapaimatlamat tersebut, pemimpin perlulah mengadakan struktur organisasi yang menyokong perkembangan ICT dalam organisasi masing-masing agar pelaksanaan dan penggunaan ICTdapat berkembang sepenuhnya dalam semua bidang. Pemimpin juga perlulah memberikan bimbingan dan latihan yang terancang serta berfokus kepada setiap kakitangan agar 1
 
 penggunaan ICT dalam organisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan dalammeningkatkan hasil dan produktiviti yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai pemimpinmereka juga haruslah sentiasa membuat penilaian dan pemantauan secara berterusan agar keberkesanannya dapat dipertingkatkan dan sebarang kelemahan dapat diatasi dengan segera.Di samping itu, konsultansi dan penguatkuasaan juga perlu ada agar penyalahgunaanICT dapat dibendung bagi mengelakkan sebarang kerugian kepada organisasi tersebut.Seseorang pemimpin itu juga haruslah mempunyai visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tuju bagi mencapai kejayaan yang cemerlang untuk sekolah. Pengurusorganisasi juga perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap aspek pengurusan bagimemastikan kelancaran dan keberkesanannya dan mereka juga harus bertindak sebagai pemaklum yang sanggup memberi tumpuan kepada perkara-perkara semasa yangmempunyai kaitan dengan kakitangan dan organisasi.Penulis juga telah mengenal pasti aspek etika, sosial dan politik yang menjadi isu dancabaran utama dalam pelaksanaan ICT dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan ini.Dalam aspek etika , penulis melihat tentang penggunaan ICT secara beretika yang bersesuaian dengan nilai-nilai masyarakat kita. Tetapi juga wujud individu-individu yangmenggunakan ICT ini secara tidak beretika seperti penyebaran maklumat palsu, penggunaan bahan-bahan lucah dan kegiatan mencuri maklumat penting pengguna ICT. Masalah salahlaku seperti pencerobohan sistem maklumat, sabotaj, pengubahsuaian sistem sedia ada tanpakebenaran dan sebagainya merupakan sebahagian daripada isu ini.Dalam konteks akauntabiliti pula, apabila sesuatu perubahan itu berjaya dilaksanakanmaka banyak individu yang mengaku bertanggungjawab terhadap kejayaan tersebut tetapiapabila berlaku kegagalan perkara sebaliknya akan berlaku.2
 
Dalam aspek sosial pula, penulis melihat kesan ICT terhadap aspek-aspek kemanusiaan seperti hubungan, nilai, kesihatan, persekitaran dan sebagainya. Dalam pelaksanaan ICT dalam pendidikan terdapat jurang digital yang luas antara sekolah dikawasan bandar dan sekolah di kawasan pedalaman akibat kekurangan kemudahan daninfrastruktur. Penggunaan alat-alat komunikasi yang canggih seperti telefon bimbit dan PDAoleh guru, pelajar dan komuniti akan menyebabkan mereka kurang mahir dalam interaksiinterpersonal. Ini disebabkan penggunaan laras bahasa yang ringkas dalam SMS dansebagainya tidak bersesuaian dengan adab dan budaya kita.Seterusnya ICT telah menyebabkan berlakunya anjakan kuasa yang boleh mengubahstruktur kuasa dalam organisasi. Contohnya, kakitangan bawahan boleh berkomunikasisecara terus dengan pihak atasan tanpa melalui lapisan-lapisan di atasnya jika terdapatsesuatu perkara yang tidak memuaskan hatinya. ICT juga telah menyebabkan berlakunya pergantungan terhadap teknologi dan pengangguran. Akibat pergantungan tersebut sekiranya berlaku tiada bekalan elektrik, gangguan virus dan sebagainya sesuatu urusan atau tugastidak dapat dijalankan dengan sempurna. Penggunaan komputer dan robot untuk menggantikan tugas yang dilakukan oleh manusia telah menyebabkan berlakunya pengangguran.Masalah dalam aspek politik pula merujuk kepada undang-undang dan peraturan yangdikenakan oleh kerajaan seperti cukai dan duti, perlindungan harta intelek dan sebagainya.Selain itu, dasar dan objektif ICT yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia jugamenarik minat penulis dalam isu dan cabaran yang dihadapi. Kementerian telah menetapkanmatlamat bahawa semua pelajar mestilah diberi peluang untuk mempelajari ICT, penggunaan3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->