Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5795, 16.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5795, 16.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,033|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
MUN NE TRA@I
PREKRAJANJEFBiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 16. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5795
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Drama u Sara je vu 
 Dobrinja: Tijelo Slavka Pavlovi}a na mjestu tragedije
(Foto: S. Jordamovi})
Starac oduzeo sebi `ivot na ulici
Pogre{no tuma~enje izjave ambasadora SAD
REAKCIJE
O
vosedmi~nu izjavu ame-ri~kog ambasadora u na-{oj zemlji Patrika Muna(Patrick Moon), u kojojje objasnio da je mogu}e raditi nareformama u Federaciji BiH kakobi ovaj entitet postao {to funkcio-nalniji, hrvatski mediji u BiH pro-tuma~ili su kao zeleno svjetlo zanjeno politi~ko prekrajanje.- Ambasador je kazao da je mo-gu}e raditi na reformama u FBiHda bi ona postala funkcionalnija imanje birokratska - kazali su uAmbasadi SAD u Sarajevu.
 2. str.
Reforme su potrebne FBiH da bi ona postala funkcionalnija i manje birokratska, izjavio ambasador Mun
Had`i}:Ne dolazi u obzir stvaranje tre}eg entiteta i okrupnjavanje kantona
Kome trebaju politi~ke manipulacije
 Berber: Nostalgija curi iz mojih novih djela
Ekskluzivno:Mersad Berber za „Avaz“
Ostajem du`anSarajevu i Bosni
SJEDE]A ODBOJKA
Sedmi putprvaciEvrope
   6   1 .  s   t  r  a  n  a
PROTESTI
Mali odzivgra|anaBiH
   4 .  s   t  r  a  n  a
Raznio se bombom!
   1   6 .  s   t  r  a  n  a
Sanski Most:D`enaza za 14 Bo{njaka
KONA^NI SMIRAJZA NEVINE@RTVE ZLO^INACA
Inicijative: Vra}anje jedinstva u IZ
MO@E LI TURSKAPOMIRITI SAND@AK
POLEMIKE
Matvejevi}: Jasam pomagaoBo{njacima
   9 .  s   t  r  a  n  a
 3. strana
 Prilog „Panorama“ 
   9 .  s   t  r .
 
Ovosedmi~nu izjavuameri~kog ambasadora una{oj zemlji Patrika Muna(Patrick Moon), u kojoj jeobjasnio da je mogu}e radi-ti na reformama u Federaci-ji BiH kako bi ovaj entitetpostao funkcionalniji, hr-vatski mediji u BiH tuma~ekao zeleno svjetlo za njenopoliti~ko prekrajanje. Istimediji Munovu izjavu sma-traju i kao priliku za rje{ava-nje hrvatskog pitanja.Pozivaju}i se na vlastite inepoznate diplomatske izvo-re, mahom okrupnjuju ka-ntone s hrvatskom ve}inomi kao jedno od mogu}ihrje{enja vide da se unutarFBiH naprave dvije ili tri te-ritorijalne jedinice.
Zahtjevi gra|ana
Iz Ambasade SAD u BiHju~er su objasnili za „Dnevniavaz“ na {ta je ambasadorMun konkretno mislio.- Ambasador Mun dao jeintervju agenciji Srna 11.oktobra ove godine, tokomsvog boravka u Briselu.Govorio je o brojnim te-mama, a jedna od klju~nihporuka koje je tom prili-kom uputio bila je da bh.politi~ari moraju posti}idogovor o formiranju Vije}aministara da bi BiH napredo-vala na putu EU i NATOintegracija.Upitan da li je mogu}eu~initi Federaciju funkcio-nalnijom, odgovorio je da jemogu}e raditi na reformamau FBiH kako bi ona postalafunkcionalnija, manje birokr-atska, pa samim time boljeodgovorila zahtjevimagra|ana FBiH.
Rezultati izbora
Naravno, bilo kakva odlukao reformama u Federaciji zavi-si od njenih politi~kih lidera igra|ana - rekli su u Ame-ri~koj ambasadi.Damir Had`i}, potpre-dsjednik SDP-a, smatra daodre|eni politi~ki elementiu BiH svjesno koriste nepo-voljan politi~ki moment uzemlji kako bi dodatno po-dgrijali pri~e o prekrajanjujednog entiteta u BiH.On nagla{ava da se uFBiH mora rije{iti pitanjepreglomaznog birokratskogaparata kako bi on pokazaosvoju punu funkcionalnost.- Ako nam jepo~etni principracionalnosti stvaranjeuslova zaobezbje|ivanje funkcionalnogsistema, onda mo`emo razgo-varati o svemu. Me|utim, akoovo radimo zbog toga {to bismonavodno rije{ili hrvatsko naci-onalno pitanje stvaranjem,odnosno okrupnjivanjem je-dnog broja kantona da bismostvorili tre}i entitet u BiH, to,naravno, ne dolazi u obzir- jasan je Had`i}.Marinko ^avara,potpredsjednikHDZ-a, za na{ listobja{njava da nje-gova stranka nikadanije tra`ila jednonaci-onalno okrupnjivanjekantona, ali da `elidr`avu u kojoj }e se po{ti-vati ustav, izborni zakoni izborni rezultati.
 A. K.
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,16. oktobar/listopad 2011.
2
Ju~er u Trebinju
Veliki po`arpodno Leotara
U trebinjskom mje-stu Ravni, ispod planineLeotar, ju~er u popodne-vnim satima izbio je ve-liki po`ar na veoma ne-pristupa~nom terenu, ja-vlja Fena.Po`arna linija, kako jejavio RTRS, duga je okodva kilometra. Premaposljednjim informacija-ma, po`ar ne prijeti do-ma}instvima.Na podru~ju Trebinjatokom ljeta vi{e od dva-desetak dana harali supo`ari.
Bugojanski „Binas“
Radnici dolazepred sud
Nezadovoljan te{kimpolo`ajem radnika, Si-ndikat bugojanskog „Bi-nasa“ odlu~io je poduzetirigoroznije mjere u pre-vazila`enju brojnih pro-blema, javlja Fena.Predsjednik SindikataSuvad Durakovi} pozvaoje federalnu inspekcijurada i druge da do|u u„Binas“ i sami se uvjere uhaoti~no stanje u firmi.Radnici koji ve} desetgodina ~ekaju naplatudugova koje je nalo`iosud najavili su da }e sva-ki dan dolaziti pred zgr-adu suda i moliti zaizvr{enje tih presuda.
Skupovi u Mostaru
Dva kongresagermanista
U organizaciji bh. ime|unarodnog udru`en-ja nastavnika njema~kogjezika, ju~er je u Mostarusve~ano otvoren Drugibh. kongres nastavnikanjema~kog jezika i Prviregionalni kongres ger-manista.Na kongresima u~estvu-je vi{e od 200 germani-sta iz osam zemalja.
Dokumentarac
Franjevci izDuvna u Kongu
U povodu 40 godinadjelovanja fratara Herce-gova~ke franjeva~ke pro-vincije u Kongu, MiroA{~i}, novinar, snimatelj ireporter na HRT-u, sni-mio je u produkciji Provi-ncije dugometra`ni doku-mentarac pod naslovom„Misija Kongo“.A{~i} je u Kongu zabi-lje`io stvarnost u kojoj`ive i djeluju ~etvoricaduvanjskih fratara: fraFilip Su~i}, fra AnteKutle{a, fra Stojan Zrnoi fra Pere ^ui}.
Ukratko
 Jedan od ranijih po`ara
Mirsad \ugum iz Save-za za bolju budu}nost BiHka`e da jednonacionalnikantoni ne donose ni{tadobro nijednom gra|aninuBiH. On nagla{ava daFBiH {to prije mora ri-je{iti problem birokratskogaparata koji je najve}i me|usvim zemljama u regiji.- Patriote koji BiHosje}aju svojom dr`avom,koji je vole i u njoj `ele `iv-jeti sa svim njenim narodi-ma, niko ne mo`e gurati utre}i entitet - isti~e \ugum.
Patriote niko ne mo`egurati u tre}i entitet
Alternativni klub Trebinje,povodom najnovijeg napadana gata~kog imama Sadeta ef.Bilali}a, uputio je otvoreno pi-smo ameri~kom ambasadoruu BiH Patriku Munu (PatrickMoon), od kojeg tra`i da po-sjeti isto~nu Hercegovinu.Alternativni klub moliambasadora Muna da posje-ti sve institucije nadle`ne zasigurnost povratnika i uputiupozorenje da je neoprostivo,11 godina nakon Dejtona,napadati muslimanske do-stojanstvenike usred grada ukojem je u proteklom ratu po-bijeno 177 nevinih civila.- Za to jo{ niko nije odgova-rao, kao {to niko nije odgova-rao za poslijeratne napade nagata~ke Bo{njake i d`amije...Tra`imo ostavke na~elnika Ce-ntra javne bezbjednosti Trebi-nje i glavnog okru`nog tu`io-ca Trebinje, jer oni su ti koji supopustili pred avetima pro{lo-sti - navodi se, izme|u ostalog,u pismu Alternativnog klubaambasadoru Munu.
Pismo Alternativnog kluba iz Trebinja Patriku Munu
Ambasador pozvan u isto~nu Hercegovinu
REAKCIJE
Pogre{no tuma~enje izjave ambasadora SAD
Mun ne tra`i
prekrajanje FBiH
Reforme su potrebne da bi FBiH postala funkcionalnija i manje birokratska, smatraMun
Ne dolazi u obzir stvaranje tre}eg entiteta, ka`e Had`i}
 \ugum: Problem birokratskog aparata Mun: Reformaovisi o politi~arima i gra|anima Had`i}: Nepovoljan politi~ki  moment 
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,16. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Amil DU^I](amil.ducic
 avaz.ba)
Opasneporuke
Ataci na vjerske slu`benike u RSpostali su zabrinjavaju}i, ali za tobo{nja~ke politi~are nije briga
Komentar dana
Sve u~estaliji napadi naslu`benike vjerskih zajedni-ca u normalnoj dr`avi ponu-kale bi vlast da reagira. Una{oj dr`avi ovi doga|ajisu, ~ini se, tek puki predmetstatistike. No, postavlja se pi-tanje za ~ije interese.Podaci s terena vi{e sunego zabrinjavaju}i. U Fo~ije, naprimjer, u ne{to vi{e odgodinu evidentirano ~akdevet napada na slu`benikeIZBiH i njenu imovinu. Niu jednom slu~aju nisu pro-na|eni napada~i, iako suneki od njih snimljeni sigu-rnosnim kamerama.Mete napada ~esto suiste: uni{tavaju se ni{ani namezarju Tekija, kamenujeAtik Ali-pa{ina d`amija, afizi~kih nasrtaja nijepo{te|en ni glavni imamSalem ef. ]emo.Najnoviji napad na ga-ta~kog imama Sadeta ef. Bi-lali}a trebao bi kona~no upa-liti alarm kod vlasti u RS. Onikoji su napali njega ustvari suodaslali jasnu poruku bo-{nja~kim povratnicima danisu po`eljni na ovoj terito-riji manjeg bh. entiteta.Dodaju li se uz ova dvadoga|aja jo{ i kontinuiraneopstrukcije gradnje d`ami-je ^ur~inica u Livnu, ondase jasno mo`e razaznati daiza svega stoji politika sopasnim namjerama.No, najvi{e zabrinjavainertnost i potpuna nezai-nteresiranost bo{nja~kihpoliti~ara za narod kojih ihje birao. Kada su u pitanjunapadi na bo{nja~ke povr-atnike u Republici Srpskoj,svakako najve}u odgovor-nost treba tra`iti kod fu-nkcionera SDA. No, oni suu ovom kriznom vremenu,kao nojevi, ve} odavno za-bili glave u pijesak.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Su|enje Mladi}u trajat }e najmanje dvije godine: Ho}eli krvnik oti}i bez kazne?
- Tu`iti nasljednice re`ima koje sukrile optu`ene i odugovla~ile s nji-hovim izru~enjem. To je strogoka`njivo djelo. Naravno, prijesvega, zlo~inci ne bi bili zlo~incida to nje zlo~ina~ki re`im siste-matski i planski pripremao i udjelo proveo.
(nemir svemir)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Posljednji opro{taj od nevinih `rtava
(Foto: M. Dedi})
SANSKI MOST
Na mezarju Hrustovo-Vrhpolje
Ukopano 14 bo{nja~kih civila
Ostaci nevinih `rtava ekshumirani iz masovne grobnice Jankov do
Na {ehidskom mezarjuHrustovo-Vrhpolje kod Sa-nskog Mosta ju~er je klanja-na d`enaza za 14 Bo{njakakoje su srpske snage ubile napo~etku rata. Nekoliko hilja-da ljudi, ro|aka, kom{ija iprijatelja, oprostilo se od de-set ~lanova porodice Kadiri},dvojice Hod`i}a i po jednog~lana porodica Kvrgi} iBa{i}.Oni su iz svojih ku}aodvedeni 30. maja 1992. Tek18 godina kasnije su ekshu-mirani iz masovne grobnice Jankov do, a vje~ni smirajna{li su nakon devetnaest ipo godina od smrti.D`enazu je predvodiomuftija biha}ki Hasan ef.Maki}.- Od dana kada si oti{ao,ja sam nau~ila {ta je nada.Od tog dana sam svakog tr-enutka i{~ekivala na ku}nompragu da se pojavi{, da mezagrli{. Te{ko je saznanje danade nema vi{e, ostaje mi sa-mo molitva - dio je pisma Se-dine Kadiri}, k}erke ubije-nog Midheta, koje je pro~ita-no pred otvorenim kaburi-ma.Nakon d`enaze i ukopana mezarju Hrustovo-Vr-hpolje prou~ena je kabur-do-va i pred du{e {ehida predan Ja’sin.
 M. DEDI]
Pripadnici Policijske sta-nice Gacko uhapsili su iispitali dvije osobe zbog na-pada na gata~kog imama Sa-deta ef. Bilali}a, potvr|enonam je u MUP-u RepublikeSrpske.Zbog krivi~nog djelaugro`avanja sigurnosti, pri-java Okru`nom tu`ila{tvuTrebinje i}i }e protiv B. T. iA. C. iz Gacka. Njih dvojicasumnji~e se da su u ~etvrtakoko 22.05 sati napali ef. Bi-lali}a s namjerom da ga izvu-ku iz njegovog automobilaispred objekta Med`lisa IZGacko.Kako smo izvje{tavali slica mjesta, napad na imamaBilali}a bio je motiviran vje-rskom i nacionalnom netrpe-ljiv{}u. Ovaj incident izazvaoje dodatni strah kod povra-tnika u okolici Gacka.Gata~kog imama u njego-vom djelovanju u Gacku po-dr`ali su Rijaset IZBiH iMuftijstvo mostarsko.
 A. Du.
 Bilali}: Nasilnici ga poku{ali izvu}i iz vozila
Policijska stanica Gacko
Uhap{eni napada~i na imama
 D`enazu predvodio ef. Maki}
Na mezarju Hrustovo-Vrhpolje ukopani su: Elvir,Enver, Mesud, Zlatan,Elvis, Midhet, Mirsad, Fe-rid, Mirsad i Alija Kadiri},zatim Suad i Arif Hod`i},Sadik Ba{i} i Ibrahim Kvr-gi}.
Imena ubijenih

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sumeja Muhic liked this
Ljiljana Vukovic added this note
Hvalaaaa!
hibreed liked this
Selma Kadric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->