Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QD18 UBNDTP Ha noi - he so nhan cong

QD18 UBNDTP Ha noi - he so nhan cong

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,346|Likes:
Published by api-3752033

More info:

Published by: api-3752033 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
Ủy ban nhÂn dÂnthÀnh phỐ hÀ nỘi ______ 
số:
18/
2008/qĐ-ubnd
cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆ
t namĐ
ộc lập - tự do - hạnh phúc ________ 
hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008
 
quyẾ
t Đ
Ịnhvề việc công bố bảng giá nhân công, hệ số
đi
ều chỉnh chi phí nhân công,chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước douỷ ban nhân dân thành phố hà nội quản lý xây dựng trên địa bàn thànhphố hà nội _____ uý ban nhÂn dÂn thÀnh phỐ hÀ nỘi
 
căn c
ứ luật tổ chức hộ
i đ
ồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ngày26/1l/2003;
căn c
ứ nghị
đ
ịnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 của chính phủ vềquả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựng công trình;
căn c
ứ nghị
đ
ịnh số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/1/2008 của chính phủ vềsử
a đ
ổi bổ sung một số
đi
ều của nghị
đ
ịnh số 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007của chính phủ về quả
n lý chi phí đ
ấu tư xây dựng công trình;
căn c
ứ nghị
đ
ịnh số 166/2007nĐ-cp ngày 16/11/2007 của chính phủ
quy đ
ịnh mức lương tối thiểu chung;
căn c
ứ nghị
đ
ịnh số 167/2007/nĐ-cp ngày 16/11/2007 của chính phủ
quy đ
ịnh mức lương tối thiểu vùng đối với ngườ 
i lao đ
ộng làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ
gia đ
ình, các nhân vàcác tổ chức khác của việt nam cho thuê mướ 
n lao đ
ộng;
căn c
ứ nghị
đ
ịnh số 205/2004/nĐ-cp ngày 14/12/2004 của chính phủ
 
quy đ
ịnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế
đ
ộ phụ cấp lương trongcác công ty nhà nước;
căn c
ứ thông tư số 05/2007/tt -bxd ngày 25/7/2007 của bộ xây dựnghướng dẫn việc lập và quản lý chi phí
đ
ầu tư xây dựng công trình;
căn c
ứ quyế
t đ
ịnh số
15/2008/qĐ-ubnd u
ỷ ban nhân dân thành phố hà nội về việ
c quy đ
ịnh một số
đi
ều quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựngcông trình sử dụng bằng nguồn vốn nhà nước do uỷ ban nhân dân thành phố hànội quản lý theo nghị đinh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 về quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựng công trình và nghị
đ
ịnh số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/01/2008về sử
a đ
ổi, bổ sung một số
đi
ều của nghị
đ
ịnh 99/2007nĐ-cp ngày 13/6/2007về quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựng công trình của chính phủ
xét đ
ề nghị tại tờ trình liên sở: xây dựng, tài chính, kế hoạch và Đầu tưsố 471/ttr-ls ngày 28 tháng 3 năm 2008, 
quyẾ
t Đ
Ịnh:
 
Đi
ều 1.
công bố bảng giá nhân công, hệ số
đi
ều chỉnh chi phí nhân côngvà chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước douỷ ban nhân dân thành phố hà nội quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố hànộ
i đ
ối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 (xem tại phụlục i và phụ lục ii kèm theo văn bản này
) đ
ể các tổ chức, cá nhân có liên quantham khảo lập và quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựng công trình theo quy
đ
ịnh ban hành kèm theo quyế
t đ
ịnh số 15/2008/qĐ-ubnd ngày 31/3/2008 của uỷ bannhân dân thành phố hà nội về việ
c quy đ
ịnh một số
đi
ều quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây đựng công trình sử dụng bằng nguồn vốn nhà nước do uỷ ban nhândân thành phố hà nội quản lý theo nghị
đ
nh 99/2007/nĐ-
cp ngày13/6/2007 về quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây dựng công trình và nghị
đ
ịnh số03/2008/nĐ-cp ngày 07/01/2008 về sử
a đ
ổi, bồ sung một số
đi
ều của nghị
đ
ịnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 về quả
n lý chi phí đ
ầu tư xây đựngcông trình của chính phủ.
Đi
ều 2.
quyế
t đ
ịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Đi
ều 3
. chánh văn ph
òng ubnd thành phố
; giám đ
ốc: các sở,ngành; chủ tịch ubnd các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
 
trách nhiệm thi hành quyế
t đ
ịnh này./.
 
nơi gửi:
- như điều 3
- tt tu, tthĐnd tp;
- bxd, btp;
- Đ/c ct ubnd tp
;
- các Đ/c pct ubnd tp;
- cpvp, các phòng cv;- lưu: vt
tm. Ủy ban nhÂn dÂnkt. chỦ tỊchphÓ chỦ tỊch
 
ã ký)
 
nguyễn văn khôi
 
bẢng giÁ nhÂn cÔng, hỆ sỐ
Đi
Ều chỈnh chi phÍ nhÂn cÔng vÀ chi phÍmÁy thi cÔng ĐỐi vỚi khỐi lƯỢng xÂy dỰng trÊn ĐỊa bÀn thÀnh phỐhÀ nỘi thỰc hiỆn tỪ ngÀy 01/01/2008
(kèm theo quyế
t đ
ịnh số 18 /2008/ubnd ngày 31/3 /2008 của ubnd thành phốhà nội)  bảng giá nhân công này là một trong các số liệu dùng để xây dựng đơngiá xây dựng khi lập dự toán xây dựng công trình.
i- phương pháp xác định bảng giá nhân công.
1 căn c
ứ pháp lý
nghị
đ
ịnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 của chính phủ về quả
n lý chiphí đ
ầu tư xây dựng công trình;nghị
đ
ịnh 03/2008/nĐ-cp ngày 07/1/2008 của chính phủ về sử
a đ
ổi bổsung một số
đi
ều của nghị
đ
ịnh số 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 của chính phủ về quản lý chi phí
đ
ầu tư xây đựng công trình.nghị
đ
ịnh số 166/2007nĐ-cp ngày 16/11/2007 của chính phủ
quy đ
ịnhmức lương tối thiểu chung;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dungtrung liked this
sumohoabinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->