Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau C45-BH danh sach tham gia BHXH

Mau C45-BH danh sach tham gia BHXH

Ratings: (0)|Views: 3,478 |Likes:
Published by api-3770284
Mẫu biểu C45-BH danh sach tham gia BHXH
Mẫu biểu C45-BH danh sach tham gia BHXH

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
BHXH Vieät Nam
Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa ViCaáp ngaønh quaûn lyù:Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phu Teân ñôn vò:------Ñòa chæ:
DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ QUÕY TIEÀN
NAÊM
STTHOÏ VAØ TEÂNNaêm sinhÑòa chæNamNöõ1234Coäng
Laäp bieåuPhaàn xeùt duyeät cuûa CQ BHXH
 Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB ngöôøiTrong ñoù Caáp môùi: ngöôøiDuyeät caáp ñôït naøy phieáuCaáp laïi: ngöôøi
Caùn boä thuTröôûng phoøng CNTTTröôûng phoøng thu
Soá soåBHXHChöùcdanhNgheànghieäp

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tánh Nguyễn liked this
cuongvankhoa liked this
Nguyễn Phong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->