Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 175, 15.10.2011]

Kakanjske novine [broj 175, 15.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 625|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Godina VIII, broj 175 - 15.10.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
U neposrednoj blizini postojeće zgrade koju koriste PSKakanj i Osnovni sud u Kaknju
POČELA IZGRADNJA NOVE ADMINISTRATIVNO-UPRAVNE ZGRADE POLICIJSKE STANICE KAKANJ
Kakanjci kategorični na javnoj raspravi o projektimana autoputu
SAMO JAVNA PETLJA DOLAZI U OBZIR!
Počela sezona daljinskoggrijanja u Kaknju
“Grijanje”u velikimproblemima
Obilježavanje «Dječijenedjelje» u Kaknju
MALIŠANIUŽIVALI URAZNOVRSNIMSADRŽAJIMA 
PREDSTAVLJAMOKAKANJSKE PRVAČIĆE
 
2
broj 175, 15.10.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih meda na području općineKakanj, kao i široj promoci općineKakanj, 15. aprila 2011. godine, na Danopćine Kakanj, dobile općinsko priznanje“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
Ekonomska situacija uBiH je loša, posebno žira-nata, izbjegličke populacei radnih ljudi koji su izgu- bili posao tako da su rodi-telji zauzeti obezbjeđenjemgole egzistence i izdržava-nju svojih članova porodice,zanemaruju osnovnu duž-nost roditelja za vaspitanjesvoje djece jer “nemaju za njih vreme-na”. Za maloljetnike u sukobu sa za-konom najodgovorniji su roditelji,zatim vršnjaci, zatim komše, nastav-nici, pa tek onda Centar za socalnirad, polica, tužilaštvo, sud, zatvor.Zadnjih godina se spušta granicamaloljetnika u sukobu sa zakonom, takoda ima djece koja čine krivična djela sa8, 9 i 11 godina. Ima nekoliko maloljetnihizvršilaca krivičnih djela koji su izuzetnointeligentni i koji su već vođe u izvršenjukrivičnih djela i koji se osposobljavajuza vođe, te organizovano vrše krivičnadjela. Vrlo često maloljetnici u sukobusa zakonom imaju svog vođu, svoju te-ritoru, svoj prepoznatljiv način vršenjakrivičnih djela, koji je nažalost, često brutalan. Polica, tužilaštvo i sud prak-tično “ne mogu ništa maloljetnicima usukobu sa zakonom”, tek ako izvrši i 200krivičnih djela krađe i sl. može im seizreći kao “najjača sankcija” pojačannadzor nadležnog organa socalne za-štite. Kako zaustaviti sve ove asocalnepojave i maloljetničku delikvencu?Nova sigurnosna područja djelova-
Piše Azerin Salihbegović
Malo šire statistike i naše stvarnosti
LICA BEZ PLATNE LISTEPOČELA DA KRADU I BISTE?!
Kradljivci biste slabo hajrovali
nja svih institucija vlastimoraju odražavati naporekoji se čine na održanju istabilizaci sigurnosnog si-stema. Sigurnosno područjedjelovanja bi trebalo bitidefinirano i ustrojeno odstrane svih onih strukturakoje se bave pitanjem sigur-nosti unutar infrastrukture jedne države.
Kakanj i statue od gipsa
U našem gradu statue, željezne kon-strukce i limovi (zašto ne spomenuti ićumur), često se nađu na meti onihkoji nastoje obezbediti sebi obrok nanezakonit način. Ko je kriv za željezo?Ko je kriv za statuu? Pitanja su na koje je veoma lako dati odgovor. Krivi su,dobrim delom, oni koji sjede (još jed-nom: koji sjede) u foteljama i šiltetimai ništa ne poduzimaju kako bi napravi-li bolji poslovni ambijent. Njima suvažni namješteni tenderi od deset od-sto, natječaji i konkursi da udovoljeonima koji su im dali stolice. U ovomkontekstu ide rečenica koja glasi:
“Me-
ne mama ne rodila da radim na selu“
.
O njoj ćemo nekom drugom prilikomkad bude novi natječaj.Svidjela mi se javna rasprava uKaknju. Jedinstvo koje su pokazaliKakanjci zaslužuje da se nađu u ovomdelu. To jedinstvo sada i tokom rata bilo je na zavidnom nivou. Nije sekralo željezo. Jelo se šta se imalo, akose imalo... A danas, mnogi su gladni iželjnih oču. Čekaju nešto. Šta... oni gaznali kad dođu kući i kada im detekaže: „Babo, šta si mi kupio?“. A babone kupio ništa. Grlo mu se steglo...Nema. Nije kriminalac, hoće samopošteno da radi, a posla nema. Kontao azilu, a kud, kako, za koje pare?Suznih očiju pogleda svoje dijete ionda razmišlja o suicidu, pa se vrati ustvarnost i kaže: „Biće bolje, akobog-da“. Ne treba gubiti nadu.I za kraj, koji ne denitivan, dakažemo da je statua Kemala Atarurkakoja je ukradena u Roščevini bila izlje-vena od gipsa. Lopovi koji su je odni- jeli bili su „pratno“ izenađeni kadasu shvatili da ne od željeza.
 
broj 175, 15.10.2011.
3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNOSTI
Posljednjih nekoliko godina mno-go se govorilo o izgradnji „nove“zgrade Policijske stanice u Kaknjukoja je već godinama, kao jedna odrijetkih, podstanar u postojećojzgradi, koja je dosta dotrajala, a,također i jako neuslovna za obavlja-nje svakodnevnih administrativno– tehničkih poslova u svom domenurada. Mnogo se i špekulisalo o mo-gućoj lokaciji za izgradnju noveadministativno – upravne zgrade, apočetkom izvođenja radova na iz-gradnji i te dileme su otklonjene.Zgrada Policijske stanice Kakanj bitće smještena na lokalitetu ispredzgrade koju trenutno koriste.Nakon uspješno provedenog po-stupka javne nabavke, na koji se pri- javilo više od 10 ponuđača, Ministar-stvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je početkom ovogmjeseca, zaključilo ugovor sa najpo-voljnim ponuđačem, preduzećem„Džena“ d.o.o. Gradačac, o realizaci- ji prve faze izgradnje zgrade Polic-ske stanice u Kaknju. Vrijednost
Održana je javna rasprava o nekolikoprojekata koji se odnose na izgradnjuautoceste na području općine Kakanj. Uuvodnom delu javne rasprave pred-stavnici JP “Autoceste F BiH” prezenti-rali su projekte o kojima se kasne ra-spravljalo. Predstavljeni su idejni proje-kat industrijske polupetlje “Čatići” ipolupetlje “Papratnica”, projekat iz-gradnje bočnog naplatnog mjesta napoddionici autoceste Kakanj-Dobrinje,te tehničko rješenje u pogledu visine iodvodnje voda - potputnjak Papratnica.Informaca da će polupetlje “Čatići” i“Papratnica” moći koristiti samo teretnavozila koja dovoze ugalj za Termoelek-
POLICIJSKA STANICA KAKANJ KONAČNO ĆE DOBITI NOVU ZGRADU
Radovi počeli
ugovora, tačne prve faze izgradnjeobjekta, je 190.000,00 KM, a sredstva je obezbedila Vlada Zeničko-doboj-skog kantona iz sredstava predviđe-nih za kapitalna ulaganja.Kako saznajemo u Ministarstvuunutrašnjih poslova Zeničko-doboj-skog kantona, u prvoj fazi izgradnjeplanirano je izvođenje zemljanih ra-dova, te betonaža temelja i zidarskiradovi od prizemlja do drugog spra-ta zgrade.Prema projektu, zgrada Policskestanice u Kaknju će se sastojati odsuterena, prizemlja, 3 sprata i pot-krovlja, što ukupno čini 1.200 kva-dratnih metara korisnog prostora.Rok za izvođenje prve faze radova je 60 dana od potpisivanja ugovora, aradovi su počeli 10.10.2011. godine,te bi trebali trajati, naravno, ukolikovremenski uslovi budu naklonjeniizvođaču, do 10.12.2011. godine.Iz MUP-a nam nisu mogli precizi-rati kada bi zgrada Policske stanicemogla biti predata na korištenje. Toće, kao i sve u ovoj nam našoj lepojBiH, zavisiti od dostupnosti novcapotrebnog za kompletnu izgradnjuzgrade Policske stanice.
M.G.
Na javnoj raspravi o projektima na autoputu
Kakanjci kategorični i dobro informisani
Ništa od polupetlje koju će koristiti isključivo industrija, samo javna petlja koju će koristiti svi dolazi u obzir!
Učesnici javne raspravePrezentovani projekti
tranu “Kakanj” izazvala je veliko nego-dovanje građana i predstavnika kakanj-skih privrednih subjekata. Postavljeno je pitanje kojim će se putem kretati te-retna motorna vozila koja dolaze izpravca Kaknja (kroz Doboj postoji ogra-ničenje za teretna vozila), a žele doći doprivrednih subjekata u dolini Trstioniceili do građana ovog kraja kako bi imisporučili određenu robu. Učesnici uraspravi iz Kaknja izneli su jedinstvenstav da dolina Trstionice ne sme bitisaobraćajno izolirana od autoceste ipodsjetili da teretna motorna vozila nemogu saobraćati kroz naselje Doboj i da je jedino rješenje izgradnja javne petljeu Čatićima i Papratnici koju će moćikoristiti sva motorna vozila.
Na ranijim sastancima dogovorenaizgradnja petlje
Predstavnici Općine Kakanj su pod-sjetili da je na nekoliko ranih sastanakazaključeno da se gradi javna petlja za svavozila, a predstavnici JP “Autoceste” suodgovorili da su se konsultirali sa struč-njacima iz oblasti saobraćaja koji su, kako je rečeno, izrazili stručno mišljenje da se javna petlja ne može graditi iz sigurno-snih razloga. Nakon toga, jedan od uče-snika u raspravi je iznio svoje saznanjeda stručnjaci koje je konsultiralo JP “Au-toceste F BiH “ nemaju baš iskustva kada je u pitanju kompleksna saobraćajna si-tuaca u Čatićima. Od JP “Autoceste FBiH” je zatraženo da se pronađe novorješenje koje će u konačnici rezultiratiizgradnjom javne petlje koju će moćikoristiti sva motorna vozila. Iznesen je istav da planirana izgradnja bočnih na-platnih kućica ne sme ugroziti prilazMotelu “Premium”, te prilaz naseljenimmjestima sa leve strane autoceste pro-matrano u pravcu Zenice.Predstavnicima JP “Autoceste F BiH“ izneseni su i drugi brojni problemikoje je prouzrokovala izgradnja autoce-ste na području općine Kakanj.
Az.S.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dejan Filipovic liked this
Mersiha Alic Silajdzic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->