Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5796, 17.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5796, 17.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,385|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
SUDBINE
Borba za tijelokapetanaiz Kiseljaka
BIJELJINA
Poginuo nazadnjemsjedi{tu
ISTRA@UJEMO
[pekulacije o dogovorima
Ko i za{to unosi nemir me|u muslimane
Beograd odBakira Izetbegovi}a tra`io uklanjanje muftije Zukorli}a
 Neredi u Mostaru 2008. godine: Ho}e li se nemile scene ponoviti  „Vila \oli“: Opskurni funkcioner `eli prevariti nesretne `ene
Huligani ve}
spremaju nerede!
   1   7 .  s   t  r  a  n  a   1   8 .  s   t  r  a  n  a
N
e postoji pojedinac, ani mehanizam koji bimogao ukinuti RijasetIZBiH, tvrdi za „Avaz“predsjednik Sabora IZBiH SafetSofti} povodom medijskih {pe-kulacija da, navodno, zarad vlasti-te pozicije na tome trenutno radireisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}.- Nema na~ina da neko, pani reisu-l-ulema, ukine RijasetIZBiH. Da bi se to dogodilo,onda bi Sabor IZ, najprije, mor-ao ukinuti Ustav IZ, a to je ne-mogu}e - kazao je Softi}.
 5. str.
NIKONE]EUGASITI
RIJASET
 2. strana
 Vlada FBiH:Podvale Nik{i}evih ministara

Afere:Uni{tavanje nekada{njeg giganta
 
Cijene:Poskupjela ve}ina namirnica

Mos tarRoga tica
   4 .  s   t  r .
6. strana 3. strana
   1   1 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 17. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5796
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Strah zbog me~a Hrvatska - Turska
 
ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA
Dva koncertaDine Merlinau Beogradu
Skandal u zgradi An|eline \oli
Na~elnik istjeruje starice
   3   2 .   i   3   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,17. oktobar/listopad 2011.
2
Sarajevo
Dejan @idanu Vladi FBiH
Premijer FBiH Ner-min Nik{i} i federalni mi-nistar poljoprivrede, vo-doprivrede i {umarstva Je-rko Ivankovi} Lijanovi}primili su ju~er ministrapoljoprivrede, {umarstva iprehrane Slovenije Deja-na @idana, koji je stigao udvodnevnu posjetu Sara-jevu, saop}io je Ured Vla-de Federacije BiH zaodnose s javno{}u.
Parlament BiH
Prodanovi} naskupu u Be~u
^lan Delegacije Parla-menta BiH Lazar Proda-novi} u~estvovat }e na ko-nferenciji Organizacije zasigurnost i saradnju u Evr-opi (OSCE) pod nazivom„Implementiranje dime-nzije ekonomije i okoli-ne“, koja se odr`ava u Be-~u od 17. do 19. oktobra.
Bratunac
Sajam ispunioo~ekivanja
Prvi sajam „@ene uagrobiznisu RS“, koji jeodr`an u Bratuncu, po-tpuno je ispunio o~ekiva-nja i opravdao odr`avanje,ocijenila je ju~er predsje-dnica „Foruma `ena“ Bra-tunac Stanojka Te{i}, ~ijeje udru`enje glavni orga-nizator ove manifestacije.
Biha}
OsnovanaHVIDR-a USK
Udruga hrvatskih vo-jnih invalida domovi-nskog rata (HVIDR-a) uBiha}u je odr`ala Osni-va~ku skup{tinu, na ko-joj je donesena odluka oformiranju HVIDR-eUnsko-sanskog kantona.Za predsjednika je iza-bran Marijan Mihi}, do-sada{nji predsjednikOp}inske udruge.
S. T.
Vlada FBiH i ZDK
Sjednicau Zenici
Zajedni~ka sjednicavlada FBiH i ZDK sutra}e biti odr`ana u Zenici.Vlade }e raspravljati oharmonizaciji zakonskihrje{enja, o njihovim ra-zvojnim mogu}nostima io koncipiranju bud`etaza 2012. godinu.
Ukratko
 @idan: Slovenski ministar 
U centru Rogatice po~e-tkom novembra bit }e otvo-rena zgrada ~iju je gradnjupomogla holivudska zvije-zda An|elina \oli (Angelina Jolie). Zgrada je namijenjenaizbjeglicama iz kolektivnogcentra koji se nalazi u biv{ojrogati~koj Ekonomskoj {koli.Ove izbjeglice pro{le go-dine \oli je obi{la sa supru-gom Bredom Pitom (BradPitt).
Zavr{ila u bolnici
Ve} su se, me|utim, poja-vili prvi problemi. Izbjegli-ce tvrde da se humani gestslavne glumice ve} sada uve-liko zloupotrebljava. Jednaod izbjeglica u kolektivnomcentru, Ranka Andan (74), zana{ list ispri~ala je da joj jeprije nekoliko dana iz roga-ti~ke op}ine saop}eno da zanju u novoj zgradi nemamjesta.- Ranko Vladi~i} iz Fo~erekao mi je da trebam potpi-sati papir i zajedno s drugomstanovnicom kolektivnog ce-ntra Radom Rosi}, koja minije ni{ta, prihvatiti stan~i}u naselju Tekija na petomspratu - ogor~eno pri~a Ra-nka.Ona tvrdi da na~elnikop}ine Rogatica Radomir Jovi~i}, u Fo~i, umjesto njei Rosi}, poku{ava smjestiti`enu koja u spomenutomkolektivnom centru nije pr-ovela ni dan. Kada je ~ulaovu vijest, Rada Rosi}, pri-~aju njene kom{ije, zavr{ilaje u bolnici u Fo~i.
Mra~ni sobi~ak 
- Ovamo su dolazili ljudiiz An|elininog tima, jedna`ena i dvojica mu{karaca, inekoliko puta me zapisivali.Sada na~elnik ka`e da mi ne-mamo pravo na sobu u novojzgradi, da su se odjednompojavile neke druge osobe ida }e se spisak jo{ jednom pr-ekontrolisati - obja{njavaAndan.U svom mra~nom so-bi~ku kolektivnog centra, sasuzama u o~ima Ranka namgovori da ne}e potpisati ni-kakav papir iz Op}ine i da }ese za pomo} obratiti i Ame-ri~koj ambasadi u na{oj ze-mlji.- Nije uredu da se u An-|elininuzgradu useli nekoko ni dana nije proveo u ko-lektivnom centru, a da se ja,koja primam 40 maraka po-mo}i mjese~no, smje{tam udrugi stan i ~ekam kada }ese pojaviti njegov prijeratnivlasnik - poru~uje Andan.Tokom ju~era{njeg dananeuspje{no smo poku{ava-li uspostaviti telefonsku ve-zu s na~elnikom Rogaticekako bismo ~uli i njegovoobrazlo`enje.
 A. KESEROVI]
SKANDAL
Problemi s useljenjem u zgradu An|eline \oli u Rogatici
Na~elnik istjeruje starice!?
Useljenje u zgradu, ~iju gradnju poma`e slavna glumica, zakazano za novembar
@ele smjestiti nekoga drugog umjesto mene, ka`e Andan
 
Luksuzna dvospratnicau centru Rogatice, kojumje{tani odmila zovu „Vila\oli“, ima 11 garsonijera idva jednosobna stana. Nekiod budu}ih stanara obja{nja-vaju nam da }e sobe biti ko-mpletno ure|ene, a da na ra-spolaganju imaju i velikudvoranu za slavlja, kao i za-jedni~ku prostoriju u kojoj}e piti kafu i dru`iti se.
Luksuzna dvospratnica
 Andan: Ne}u potpisati \oli s izbjeglicama u Rogatici 
Iako zakon o restitucijiu BiH jo{ nije donesen,Vakufska direkcija i daljepotra`uje svoju imovinu,~ija se vrijednost mjeri umilionskim iznosima, po-tvrdio nam je Senaid Zai-movi}, direktor Vakufskedirekcije u Sarajevu. Onka`e da samo u Sarajevupostoji veliki broj poslo-vnih objekata na vrlo atra-ktivnim lokacijama.- Najvi{e vakufske imo-vine je u Sarajevu, kao napr-imjer Gazi Husrev-begovapala~a pored Katedrale, ukojoj je sada smje{ten Op}in-ski sud Stari Grad, nekolikostanova koji su otkupljenikada je na snagu stupio Za-kon o otkupu stanova nadkojim postoji stanarsko pra-vo, te robna ku}a. Ta zgradajedan je od kapitalnih obje-kata u Sarajevu. Za nas suzna~ajni hoteli „Central“ i„Gazi“, parcele od kojih je je-dna na Gorici iznad Op}ebolnice i poslovni objektina Ba{~ar{iji - ka`e Zaimo-vi}.Nagla{ava da je zakon orestituciji nekoliko puta pr-edlagan, ali nikada nije ugle-dao svjetlo dana. Posljednjiput RS se izjasnila da `eli dase ovakav akt donese na ni-vou entiteta, a Vlada FBiH iBr~ko Distrikt jo{ nisu dalimi{ljenje.- Vakuf ~eka povrat imovi-ne u RS. Najvi{e na{e imovineima u Banjoj Luci, Zvorniku,Fo~i i Bijeljini. Problem je {tose na na{oj imovini grade obje-kti poput spomenika i vjerskihobjekata. Na`alost, povrat oveimovine jo{ ne mo`emo tra`iti,sve dok se ne donese zakon orestituciji - isti~e Zaimovi}.
 A. DEDAJI]
Senaid Zaimovi}, direktor Vakufske direkcije, za „Dnevni avaz“
^ekamo povrat kapitalnih objekata
Za Direkciju su najzna~ajniji hoteli „Central“ i „Gazi“ i poslovni objekti na Ba{~ar{iji
 Zaimovi}: ^eka se zakon
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,17. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Faruk VELE (fvele
 
 avaz.ba)
Suljo iSrpska
Danas je cijela Federacija BiH pred kolap-som, a Alijini heroji ili ruju po kontejnerimaili se ubijaju u mraku neima{tine
Komentar dana
Republika Srpska mnogoje funkcionalniji i jeftinijientitet od Federacije BiH!Ovo su rije~i ~ovjeka kojeg jerahmetli Alija Izetbegovi}ostavio u amanet Bo{njacimada im do|e glave - Sulejma-na Tihi}a. Njih je, znakovi-to, izgovorio u subotnjemintervjuu za „Glas Srpske“.Nastranu Tihi}eva po-dani~ka ljubav prema Dodi-ku, kojeg je, sjetimo se, upr-avo on doveo na vlast. No,ako RS danas jeste u boljojpoziciji nego FBiH, to je, ne-sporno, ponajvi{e zaslugapredsjednika SDA, ~ija str-anka ve} 20 godina vrijednoplja~ka i uni{tava sve {tojoj do|e pod ruku. Jer, ko je ekonomskiuni{tavao FBiH i Bo{njakeako ne Tihi}, koji u deseto-godi{njoj vladavini nikadanije ni spomenuo rije~ eko-nomija.Ne tako davno samobud`et Kantona Sarajevo bioje ve}i od ukupnog iznosa ukasi RS. Danas je cijela FBiHpred kolapsom, a „Alijiniheroji“ ruju po kontejnerima,ubijaju se u mraku neima{ti-ne ili, naprosto, umiru uti{ini. Tek ako imaju ne{tosre}e, onda rade kao hamalina Trgu Alije Izetbegovi}a uMe|ugorju. Kopaju vinogr-ade, cijepaju drva, tucaju ka-men i pjevaju „[ehidski rasta-nak“ koliko ih grlo nosi.Eto, pred tim Alijinimherojima, koje je doveo naprosja~ki {tap, predsjednik„najve}e bo{nja~ke partije“(kako to gordo zvu~i) slavi iRepubliku Srpsku, najavlju-ju}i da je na dobrom putu daod ekonomski slomljenihBo{njaka ponovo u~ini po-danike Beograda i Zagreba.Aferim, Suljo! Fakat, do-bro ti ide.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 281.439 posjetilaca.
      
 Pitanje: Koriste li svjesno odre|eni elementi u BiH nepovoljan politi~ki moment u zemlji kako bi podgr-ijali pri~e o prekrajanju FBiH?
Odre|ene snage u BiH koristepoliti~ku krizu za plasiranjepri~e o prekrajanju FBiH
A) Da, svakako 78,95%B) Ne, nikako 11,53%C) Ne znam 8,52%
www.dnevniavaz.ba
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Slab odziv u Sarajevu, Zenicii Banjoj Luci: Protesti do`ivje-li fijasko
- Ko onda mo`e da ka`e i imapravo da ka`e da je u BiH lo{e?Ljudi nezadovoljni politi~arima,za koje tvrde i znaju da ih kradu,uni{tavaju svaku perspektivu zanjihov `ivot i `ivote njihove dje-ce. Taj isti narod tvrdi da je siroma{an, na rubu egzi-stencije, nema radnih mjesta, ne dobiva redovne pla-te, da su one male... Nemamo vlasti ve} godinu i ondana ulicu iza|e samo stotinjak ljudi. Ko ima pravo dala`e da je u BiH lo{e?
(Prof. dr. Zgembo Usuplic)
PORTAL - komentar dana
Prije nekoliko mjeseci,poslanici SBB BiH, odnosnoMirza Ustamuji}, federalniposlanik, tra`ili su od VladeFederacije BiH da saop}ispisak najve}ih du`nika uFederaciji BiH.Razlog je bio jednostavani jasan: da javnost saznaunutra{nji dug, kako bi taista Vlada mogla bolje eko-nomski parirati krizi i siro-tinji, o kojima ne treba na{ir-oko pisati.
Cifre i imena
Umjesto da uzme spisakod Porezne uprave FBiH,entitetska vlada izbjegla je dau poslani~kom pitanju na-jja~e opozicione stranke na|emjesta za konkretnost, cifrei ta~na imena du`nika, pa ionoj Poreznoj upravi.Potom se dogodilo da,dok federalni premijer Ner-min Nik{i}, kao najodgo-vorniji ~ovjek Vlade FBiH,uporno {uti, tu {utnju zlou-potrebljavaju pojedini mini-stri i tihi}evski la`u narod.Politi~kidiletant iministarkultureSalmirKaplan,poznatpod nadi-mkom Ma-li od ska-ndala, ide toliko daleko dauredne porezne obveznike,kao {to je, primjerice, „Avaz“(koji ne duguje nijedan feni-ng poreza), u pojedinim emi-sijama la`no optu`uje da nepla}aju porez!?Nemoralnost Kaplana -koji je svjesno „Avaz“ zami-jenio sa SDA-ovim niskoti-ra`nim „Oslobo|enjem“ -posljedica je premijerove ne-odlu~nosti ili straha da do-ma}a javnost napokon saznako uistinu duguje enormannovac dr`avi, odnosno nje-nim gra|anima.Boji li se Nik{i} porodi-ce Selimovi} (od 120 njiho-vih privatiziranih kompa-nija ve}ina ih duguje ogro-mne novce po osnovu soci-jalnog i penzionog osigura-nja, poreza na pla}e, itd.) idrugih tajkuna SDA koji sunajve}i du`nici i Poreznojupravi, i Upravi za indire-ktno oporezivanje, i doba-vlja~ima?
Podmetanje drugima
To je pitanje premijero-vog li~nog stava, komodite-ta, ili ne~ega tre}eg, u{ta spadaju koalicioniustupci SDP-a pre-ma SDA.Ali, gra|ani i opo-zicija, kao njihov pr-edstavnik u Parlame-ntu FBiH, imaju pr-avo i o~ekuju od odgovornevlade makar objektivno info-rmiranje i ~injenice. Nik{i}to mora, prije ili kasnije, sa-op}iti svojim bira~ima i na-rodu.Ovo je jo{ va`nije nakonKaplanovih zloupotreba i si-tuacije da ministri - koji si-gurno mogu do}i do ta~nihpodataka kod Midhata Ar-ifovi}a, direktora Por-ezne upraveFBiH, mo-gu lagatiu konfu-ziji kojusvojom {ut-njom praveVlada i fede-ralni premijer.Vlada koja krije prave ivelike porezne du`nike, anjeni ministri istovremenotu svetu gra|ansku i poslo-vnu obavezu, u smislu nei-zmirivanja poku{avaju po-dmetnuti drugima, treba ra-zmisliti o ostavkama, smje-nama ili vlastitoj rekonstru-kciji.Naprosto, igranjes dr`avom i njenoismijavanje i zlo-upotreba nesmiju i}i od sa-mog vrha,odnosno vla-de, pa niNik{i}eve.
 D. A.
VLADA FBiH
Dok Nik{i} {uti, pojedini ministri tihi}evski la`u
Koga {titi i kogase boji premijer?
Za{to Vlada od javnosti krije spisak du`nika po osnovu poreza, a istovremenonjeni ~lanovi poku{avaju kompromitirati uredne plati{e
U Sudu BiH u ~etvrtak, 20.oktobra, bit }e izre~ena prvo-stepena presuda Momiru Pele-mi{u i Slavku Peri}u, optu`eni-ma za genocid po~injen u Sr-ebrenici u julu 1995. godine.Dr`avno tu`ila{tvo teretiPelemi{a, biv{eg zamjenikakomandanta Prvog bataljonaZvorni~ke brigade, i SlavkaPeri}a, nekada{njeg po-mo}nika komandanta za be-zbjednost u toj brigadi, da suu julu 1995. u~estvovali uubistvima oko 1.200 Srebre-ni~ana na Vojnoj ekonomijiBranjevo. Optu`eni su i zaubistvo oko 600 mu{karaca uDomu kulture u Pilici.Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo jeda Pelemi{ bude osu|en nanajmanje 30, a Peri} na 45 go-dina zatvora, dok njihovi br-anioci smatraju da trebajubiti oslobo|eni, jer njihovakrivica nije dokazana.Su|enje Pelemi{u i Peri}upo~elo je u martu 2009.
U ~etvrtak presuda za genocid u Srebrenici
U izbjegavanju preci-znog odgovora na pitanjeSBB BiH, Porezna uprava„pokriva“ se zakonom, ko-ji {titi porezne obveznikei garantira im tajnost po-dataka.Postavlja se, me|utim,pitanje da li onaj ko potkr-ada dr`avu i narod za-slu`uje takvu za{titu, paostaje poziv direktoru Upr-ave Midhatu Arifovi}u daupozna javnost s ta~nimpodacima.
[ta radi Porezna uprava
 Arifovi}: Javnost tra`i istinu
Sud Bosne i Hercegovine
 Nik{i}:^emu tajna Kaplan: La`i uTihi}evom stiluUstamuji}: SBB BiH ~eka odgovor 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sanja Topalovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->