Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
Valmiki Ramayana =Rajendra

Valmiki Ramayana =Rajendra

Ratings:

4.87

(30)
|Views: 2,230|Likes:

More info:

Published by: Rajendra Prasad Pandey on Oct 16, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

 
Ebbf D : Ek`k Fkaik - Ebbf Bh Tb~ych~` MkjnwydnwGckpynu VWkulk] ;Dayubi~gydba
Idxdan wkln Akukik kuudxnw ky ycn cnumdykln bh Wkln Xk`mdfd da buinu yb na`dlcyna cdm kai fnnpcdm dahbumni bh cdw i~yt yb k~ycbu ycn npdg pbnm Ukmktkak! Da ycn idk`bl~n eny|nna ycnwn y|bwklnw, Xk`mdfd n`dgdyw hubm Akukik keb~y mbwy xduy~b~w pnuwba ba nkuyc, akmn`t Ukmk! Da ycdwbpnadal gckpynu, |cd`n n~`bldzdal Ukmk Akukik ldxnw ka b~y`dan bh Ukmktkak, yu~`t cdlc`dlcydalycbwn kwpngyw ycky kun ycn fntabynw da ycdw npdg, `dfn xduy~bwdyt, lnanubwdyt, mbuk`dyt, gckwydyt kai ycn`dfn!Xk`mdfd Ukmktkak dw wkdi yb ckxn enna gbmpbwni ekwdal ba nkgc bh ycn `nyynuw bh Lktkyud Ctma,wykudal k xnuwn |dyc ycky `nyynu, kai k ycb~wkai ebbfw kun gbmpbwni hbu nkgc `nyynu! Ycb~lc yckyg`kwwdhdgkydba, bu idxdidal xnuwnw da ycb~wkai gckpynuw dw ~akxkd`ke`n ab|, ycn y|nayt-hb~u xnuwnwdinaydhdni |dyc ycn 59 `nyynuw bh Lktkyud ctma, gk``ni kw Lktkyud Ukmktkak, dw kxkd`ke`n kai dy dwldxna da ycn naiabyn bh ycdw pkln! Da y~an |dyc ycn wgcnmn bh Lktkyud, Ukmktkak wykuyw ycn hduwyxnuwn |dyc `nyynuykka k~wpdgdb~w `nyynu!
Ka Kppnk` yb Unkinuw
\n ckxn ykfna nxnut gkun yb punwnay ycdw yukaw`kydba yu~ych~``t, e~y |cna |bufdal |dyc mkgcdanw,ycnt wykuy yb nscdedy ycndu yk`nayw ba ycn xnut hduwy fnt-wyubfn, `dfn K~yb Gbuungy, K~yb Gbmp`nyn,K~yb Dawnuy nyg!, kai yc~w wykuy gbuungydal |buiw `dfn cdlc wb~`ni ban yb cdlc-wb`ni ban!!! kai ycn`dfn! Wb ykfdal ycn mksdmpukmkkib kpd icddmkykkmnxna ycn id`dlnay mkt mkfn mdwykfnw!!! |nkppnk` yb ycn unkinuw yb fdai`t dahbum ~w dh katycdal ckw lban |ubal kat |cnun, ytpbw, kai dwengbmdal |kw, kun engbmdal |nun kai ycn `dfn, wb ycky ycnt |d`` en gbuungyni, yu~n yb ycn ynsykai wpdudy bh Ukmktkak!
yp1 WxkStkt dauykm+ypWxD xkdLxikm+xum+ akuim+pdupïGI xk@mDdf1 m~da p~ 0lxm+! ;§;§;
;! ykpkC= ycb~lcyh~`-mnidykybu6 ykpkwxdd= wklkgdb~w ycdafnu VAkukik]6 wxk&kictkktk= da wn`h, wy~it Vbh wgudpy~unw,]6adukykkm= k`|ktw Vnynuak``t wy~idb~w da wgudpy~unw]6 xkkf= da wpnkfdal Vda na~agdkydba]6 xdikkm= kmbal nspnuy na~agdkybuw6xkukm= w~e`dmn ban VAkukik]6 akukikm&m~ad& p~alkxkm= |dyc Akukik, |dyc Vw~gc k] wkln, pkuklba6 xkk`mdfdC= WklnV_bny] Xk`mdfd6 pkud&pkpukgGck = xnud`t Vda{~dwdydxn`t,] da{~duni keb~y6 Vn``dpy! wkuxk&l~Ak& wkmdWYd&u~~pkm&p~u~Wkm=k``, mnudyni naib|mnayw, gbmpbwdyn, da hbum - keb~y w~gc k mka!]
K ycb~lcyh~`-mnidykybu, ka nynuak``t wy~idb~w wkln da wgudpy~unw keb~y ycn Yu~yc kai ^ayu~yc, kwklkgdb~w ycdafnu, kai k w~e`dmn na~agdkybu kmbal k`` nspnuy na~agdkybuw dw Akukik, kai |dyc w~gc kIdxdan Wkln Akukik, ycn Wkln-_bny Xk`mdfd dw da{~dwdydxn`t na{~dudal keb~y k mka |cb dw kgbmpbwdyn hbu k`` mnudyni naib|mnayw da cdw hbum kai gk`deun! V;-;-;]
 
; xba 75?;!?9!?9 ;9:9Xk`mdfd Ukmktkak - Ek`k Fkaikcyyp:""|||!xk`mdfdukmktka!any"ek`k"wkulk;"ek`kwkaw;!cym
 
Ycn nhhdgkgt bh Bpnadal Xnuwn
VHbay wdzn gka en nackagni ~ainu Xdn| mna~]Ycn xnut bpnadal |buiykpkCykpkCykpkCykpkCckw idxnuwn mnkadalw! Da k |kt dy mnkaw jqakkakkg~dyt, kai dy dw ycdafdalykp kk`bgkanycdafdal ba ycn Kewb`~yn, |cnun ycky Kewb`~ynw ycdafdal dywn`h dwykpkC - tkwtk jqakkakm ykpkCyc~w Akukik dw ban |cb dw k gbawykay ycdafnu bh ycn Kewb`~yn! Bu, cn |cb k`|ktw pukgydwnwfUQdgGcukaiukkktkAkkid xukykC - adytk akdmdyydfk fkumk ka~WYCkkak pkukCycn udlbub~w pukgydwnwnawcudani da Xnik-w! Dy mnkaw ycn Kewb`~yn dywn`h ykpkC pkuk eukcmk wckeik xkgk, eukcmkd yki ~pkkwyxkd ykyykpkCycky |cdgc dw gbaynmp`kyni ~pba ycky dwykpkC, mnkadalXnikayk, ^pkadwckiw! @ny mkat Xnik-w kun `nkuay kai ungdyni mngckadgk``t dy engbmnw k ubyn `nkuadal, ~a`nww, k ycb~lcy dw ldxna kw hbu |cky dy dw endalungdyni, ka ba |cbm! Yc~w Akukik ckw ab ubyn `nkuadal, e~y wyd`` yutdal yb lny h~`` pdgy~un bh ycky Kewb`~yn!Kai ycnw|kkictktkdw Xnik, kai dyw unl~`ku pukgydwn,ykpb cd wxkkictkktkC!Xnik dywn`h dw ycn Fab|`niln, ycky dw |ct dy dw wkdiwxkictkka ak pukmdidykxtkm - ykdyykuddtk ~pkadWkiYcna, dy k`wb mnkaw kw ycn Kewb`~yn!Yc~w Akukik endal k gbmp`nyn nmebidmnay bh Xnik-w, dw ycn pubpnu wkln yb g`nku ycn ib~eyw bh Xk`mdfdYcn Idxdan Wkln Akukik dw ycn eukdagcd`i bh lbi Eukcmkeukcmk mkkakwk p~yuk!Cdw akmn ckw mnkadalw `dfnakkuk=fab|`niln6 ik= k|kuinu6akkukik= ycn ukda g`b~i! Kat g`b~i ukdaw ba dyw b|a |dycb~y kat un{~dwdydba hubm Mbycnu Nkuyc! Wb Akukik dwakkukm ikikkyd dyd akkukikban |cb kggbuiw fab|`niln gbagnuadal ycnc~mkaw!!! bu,akkukm itkyd - fckAikyd - dyd akkukikban |cb kaadcd`kynw ycn dlabukagn!!! bu, ban |cb kggbuiwfab|`niln keb~y ycn Kewb`~yn, bu W~punmn _nuwba! Ycb~lc k Idxdan Wkln, ckxdal k`` ycnwn kyyude~ynw, Akukikckw ab gbag`~wdxn dahbumkydba keb~yckud `dd`kk xdec~~ydW~punmn _nuwbaw p`kth~` kgyw!!! cnagn cngbayda~b~w`t kai gbawykay`t pbainuw bxnu ycky Kewb`~yn yb lny ycn unk` nwwnagn bh ycky Kewb`~yn, bu W~punmn_nuwba! Ycdw dw hbu cdmwn`h, kai aby da unwpngy bh cdw unkgydal |dyc bycnuw!Ycna ycdw |buixkkfmnkaw: na~agdkybu - kw ldxna kebxn6 Ycdw |bui k`wb mnkaw Xnik -kakkid adickab cd nWkk xkkf ~ywcUQdWYkkXnik-w nmnulni hubm ycky Kewb`~yn, cnagnxkkfdw dinaydhdke`n |dyc ycky Kewb`~yn6 kai ycdw dw lukmmku -xkkf tblk xdiii~Wtkyd gk kpkwckeinkw w~gcxkkfdw dinaydhdke`n |dyc lukmmku! Kai xkkf xdi xkunAtkdw ban |cb ckw gbmp`nyn dahbumkydba inudxni hubm Xnik-w, bu, ban |cb n`~gdikynw kaina~agdkynw |cky cn ckw `nkuani hubm Xnik-w yb bycnuw!!!Ycnun kun hb~u npdycnyw bh Akukik cnun:
kyck aːukikwtk gkyxːud xdñnòkþːad  ykycː - ykpb adukyd - dyd kanakxdñnòkþnak wkuxk wːmkuyctkm pukydpːidykm  wxk kictːtk adukyk - dyd kanak tky fdûgdy xkikyd yky xnik ~fykickumk ka~l~þkyktː nxk xkikyd dyd w£gdykm  xːf xdiːm xkuk - kanak xkfy¡yxkÞ pukydpːidykm  m~ad p~alkxk -dyd kanak kyųaiudtk kecdjûkyxkm w£gdykm  klun yud `bfk jûk dyd kanak xdñnòkþnak `bfk yuktk wkûgːunþkpukytkfòkyktː wky kwky xkwy~ kecdwkûjûkyxkÞ pukydpːidykm  nykd xdñnòkþkdÜ - wkuxkjûkyxkm - wkuxk jkak mːatkyxkm- wkuxk ~yf¡òük mkcːymtkm - gk w£gdykm  yːi¡ñkm aːukikm ecklkxːa xː`mųfdÜ wkuxk l~þk wkmdòüd u£pkmp~u~ukòkm - pkp¡ggck - ickumːf£ykm
Et ycnwn hb~u npdycnyw bh Akukik, xdz!,ykpb adukykykpb adukykykpb adukykykpb adukykengk~wn cn dw k ycb~lcyh~`-ycdafnu nxnumbun!!! cdwk``-nspnuydwn da fab|`niln dw pubpbwni!!!wxkkictkktk adukykwxkkictkktk adukykwxkkictkktk adukykwxkkictkktk adukykengk~wn cn dw nynuak``t wy~idb~w wkln dawgudpy~unw Vkeb~y ycn Yu~yc kai ^ayu~yc!!!] |ckynxnu ycn `nkwy cn wktw dy kedinw et ycn nxnu`kwydal gkabadgk`wktdalw bh Xnik!!!xkkf xdikkm xkukxkkf xdikkm xkukxkkf xdikkm xkukxkkf xdikkm xkukengk~wn cdw wktdalw kun ubbyni da gkabaw cn dw ycn enwy na~agdkybu kain`~gdikybu!!!m~ad p~alkxkm~ad p~alkxkm~ad p~alkxkm~ad p~alkxkengk~wn cn dw w~gc k w~e`dmn wkln cn dw yukawgnainayk`!!! kai kw k yukxn``nu kmbalk`` ycn ycunn |bu`iw cn dw k|kun bh Yu~yc kai ^ayu~yc!!! kai |dyc w~gc Wkln Akukik, Wkln Xk`mdfd na{~dunikeb~y k mka, ba nkuyc, |cb dw k gbmpbwdyn da cdw hbum, hbu k`` mnudyni naib|mnayw!!! Ickumkkf~~ykm! Ycdwgbmmnaykut dw et Yutkmekfkukktk Mkfcd V;84?w yb ;<53] kai ycdw gka en gk``ni aby j~wy tny kabycnugbmmnaykut ba Ukmktkak, e~y ka Nagtg`bpknidk bh Daidka G~`y~un! Ycdw |kw p~e`dwcni ~ainu ycn wgcnmn bh Nidydal kai _~e`dgkydba dh Ukun Mka~wgudpyw, Lbxy! bh Daidk, Mdadwyut bh Wgdnaydhdg Unwnkugc kai G~`y~uk`Khhkduw kai dy dw kxkd`ke`n |dyc Ykajbun Wkukw|kyd Mkck` @deukut, Ykajkxbun, Ykmd` Aki~ Wykyn, Daidk!Ycnun kun a~mnub~w kai xb`~mdab~w gbmmnaykudnw ba Ukmktkak, e~`fdnu ycka ycn npdg dywn`h, ingdpcnudal`kynay mnkadalw bh Ukmktkak kw kebxn! Kai yb `dwy k hn| bh mkat gbmmnaykudnw ba Ukmktkak: ;]fkykfkxtkkfctk,et wcudd fkykyk6 5]ukkmktkAk yd`kfkm - ukkmkkecdukkmdd : et wcudd akklbjdd eckYY67]ukkmkktkAk ec~~WkAkmet wcudd lbxdaikukjk6 9]ukkmkktkAk wcdubmkAdet wcudd wcdxkwkckktk6 >]ukkmkktkAk ykyyxk iddpdfket wcudd mkcnwcxkuk ydduyck6 8]ukkmkktkAk xtkkfctkwcudd ukkmkka~jkkgkkutk6 <]xdxnfk yd`kfket
5 xba 75?;!?9!?9 ;9:9Xk`mdfd Ukmktkak - Ek`k Fkaikcyyp:""|||!xk`mdfdukmktka!any"ek`k"wkulk;"ek`kwkaw;!cym
 
wcudd xkukikukkjk6ickumkkf~~ykmyutkmekfkukktk mkfcdd6ukkmkktkAk f~~Yk xtkkfctket wcudd ukkmkkakaik ydduyck!!! kai mkat, mkat mbun!!! Cnagn i~n yb pk~gdyt bh ydmn |n gbahdan b~uwn`xnw yb wbmnunhnunagnw hubm wbmn bh ycn kebxn, kw dy |d`` en ~agb~yc yb lb ba i|n``dal ban ycnwn dayudgkyn inudxkydbabeykdani et ycnwn lunky gbmmnaykybuw!Ycdw wykazk n{~k``t kpp`dnw yb Wkln Xk`mdfd, ycn yk~lcy, et |kt bh ycn ~wn bh |buiwykpkC, wxkkictkktk,ykpkwxdd,yc~w ebyc bh ycnm kun nspnuyw da ycndu b|a wpcnun bh ynkgcnu-wy~inay un`kydbawcdp! Ycn |buiykpkCinabynwXnik-w ycnmwn`xnw, da |cdgc ebyc ycn Wklnw kun |n``-xnuwni,wxkkictkktkmnkaw, pbainudal bxnu |cky ycky dw `nkuay, d!n! jkpk!ykpkwxdd= wckukakklkydYbyk` una~agdkydba bh ycndu wn`xnw da ycn K`mdlcyt! Ub~ydan ungdykydba bh Xnik-w |d`` engbmn h~yd`n dh ka dbyk bh dag`dakydba da ycn K`mdlcyt kai wn`h-w~uunainu yb yckyK`mdlcyt dw aby ycnun!
ykwmːaatnːwkm nòːm ykpkwkm kydudfykm ːc~Ü - ykdyykyuųtk aːuːtkþkm - 5?
Cnagn, ycnwn y|b wklnw ckxn gbmmnagni yb in`dxnu Ukmktkak, |cdgc dywn`h dw ycn npdg bh xduy~b~w `dxdal, ybycdw |bu`i!Ycky endal wb, Xk`mdfd dw kwfdal ycn wkmn Akukik kw yb |cb dw Kewb`~yn-`dfn, Kewb`~yn-wdmd`ku bu gbmpkuke`nc~mka, |dyc wbmn bh mkat yukdyw bh ycky Kewb`~yn! Hbu ycdw, Akukik wykuyw cdw akuukydba |dyc ka nsg`kmkydbaekckxb i~u`keckk gk l~AkkC fdduydykkky wnxnayc xnuwn! Yc~w, ycnun kun e~`ft kai xb`~mdab~w gbmmnaykudnwba Ukmktkak, e~`fdnu ycka ycn npdg dywn`h, cnagn i~n yb pk~gdyt bh ydmn, kai da nklnuanww yb pbwy ycn mkda npdghduwy`t, `ny ~w ykfn k pk~wn da ycnwn ing`dakydbaw kai adgnydnw bh xnuedkln, kw dy |d`` en ~agb~yc yb lb bai|n``dal ban ycnwn dayudgkyn inudxkydba ky ycky wykudal dywn`h!Cb|nxnu ycn npdg wykuyw |dyc ycn |bui k~wpdgdb~w |buiykkw wkdi dayk fkkub xdlcak akkwckfkC, yk fkkub wk~fctk ikktkfkC!!!
f1 a~KdWma+w0ïym+`knfnl~Vxka+f1 g xDtUxka+ smU}1 g f¦y}1 g wYt xkFtkns(H ày1 ! ;§;§5 
5! fkC&a~= |cb, unk``t6 kwmda&wkkmpukykm&`bfn= da ycdw, punwnay, |bu`i6 l~Akxkka= pudagdp`ni pnuwba6fkC&gk&xddutkxkka= |cb, k`wb, pbynaydk` ban6 ickumk&jqakC&gk= gbawgdnaydb~w, k`wb, fab|nu bh 6 fUQdyk& jqakC & gk=|cky ckw enna iban, fab|nu bh dy Vk uninnmnu,] k`wb6 wkytk& xkkftkC= yu~yc, wpnkfnu bh Vckedy~k``t wpnkfdal ycn yu~yc=yu~yc-yn``nu]6 iUQdIck&xukykC= inynumdani da cdw inni!
%\cb unk``t dw ycky pnuwba da ycdw punwnay |bu`i, |cb dw pudagdp`ni kai k`wb k pbynaydk` ban, kgbawgdnaydb~w ban, k uninnmnu, kai k`wb k yu~yc-yn``nu kai wn`h-inynumdani da cdw inni!!! V;-;-5]
Gbmmnay: Da Wkawfudy pbnmw ycn pbnyw kun ky `denuyt yb ~wn |buiw ky kat p`kgn kggbuidal yb nsdlnagdnw bh ycndu mnyudgu~`nw! Wb ycn buinu bh |buiw gk``ni
pkik xdeckklkpkik xdeckklkpkik xdeckklkpkik xdeckklk
 ~wni da ycn pbnm dw `dfn ycdw
fkC a~ kwmda wkkmpukykm `bfn l~Akxkka fkCfkC a~ kwmda wkkmpukykm `bfn l~Akxkka fkCfkC a~ kwmda wkkmpukykm `bfn l~Akxkka fkCfkC a~ kwmda wkkmpukykm `bfn l~Akxkka fkCgk xddutkxkka ickumk jqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC icUQdIck xukykCgk xddutkxkka ickumk jqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC icUQdIck xukykCgk xddutkxkka ickumk jqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC icUQdIck xukykCgk xddutkxkka ickumk jqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC icUQdIck xukykC
Ycnwn xnut |buiw kun yb en ungbaangyni et unkinuw yb inudxn k pkuydg~`ku mnkadal gk``ni
kaxtktk fukmkkaxtktk fukmkkaxtktk fukmkkaxtktk fukmk
! Et ycdw pubgnwwycn |buiw da ycdw wngbai xnuwn |d`` en gbaangyni `dfn ycdw:
kwmda `bfn wkkmpukykkm l~Akxkka fkC a~ xddutkkka gk fkCkwmda `bfn wkkmpukykkm l~Akxkka fkC a~ xddutkkka gk fkCkwmda `bfn wkkmpukykkm l~Akxkka fkC a~ xddutkkka gk fkCkwmda `bfn wkkmpukykkm l~Akxkka fkC a~ xddutkkka gk fkCickumkjqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC iUQdIck xukykC VfkC]ickumkjqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC iUQdIck xukykC VfkC]ickumkjqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC iUQdIck xukykC VfkC]ickumkjqakC gk fUQdyk jqakC gk wkytk xkkftkC iUQdIck xukykC VfkC]
Wkmn |bui |dyc gckalni p`kgnmnay! Kw |n gkaaby khhbui unpnkydal ycn wkmn ydmn kai klkda ycn wnpkukydba bh |buiw dw iban da ycn xnuwn dywn`h kaiungbaangydal ycbwn |buiw da mnkadalw wngydba dw aby iban kai ycn |bui buinu bh ycn pbny dw unykdani da buinu yb aby ybgunkyn gbah~wdba! \cnun ycnt kun yb en ungbaangyni ycbwn xnuwnw kun ldxna k w~ecnki `dfn
kaxktkkaxktkkaxktkkaxktk
kw ky wnxnayc xnuwnen`b|!H~uycnu |n yudni yb ldxn mnkadalw da xnuwn-et-xnuwn buinu da buinu yb yn`` nkgc ba dyw b|a! E~y ky ydmnw ycn mnkadalbhyna ub``w dayb ansy hbbyw! Ycna dy dw danxdyke`n yb p~wc kai p~`` ycn hnny bh xnuwnw ~p bu ib|a yb ldxn k mnkadalh~`pkuklukpc! Wbmn bh b~u unkinuw kun k `dyy`n gbah~wni keb~y ycdw kuukalnmnay! Cnagn |n un{~nwy tb~ yb lb et ycn xnuwna~menuw da w~gc p`kgnw kai ycnun |d`` en mkat w~gc p~``w kai p~wcnw kw |n lb k`bal!Ycn mnynu hd``dal |buiw `dfn
y~, cd gk, wmk, ck, xkd : pkkik p~~ukAn - kmkuk fbwcky~, cd gk, wmk, ck, xkd : pkkik p~~ukAn - kmkuk fbwcky~, cd gk, wmk, ck, xkd : pkkik p~~ukAn - kmkuk fbwcky~, cd gk, wmk, ck, xkd : pkkik p~~ukAn - kmkuk fbwck
ib aby ~w~k``t mnka katycdal kai ycnt hdy-dakw mnynu hd``nuw cnagn |d`` en iubppni da |bui-yb-|bui mnkadalw! E~y dh ycnt kun ~wni wpngdhdgk``t ycnt p`kt ckxbg daunainudal mnkadal! Cnun ycn |bui
ickumkjqakickumkjqakickumkjqakickumkjqak
dw ~wni |cdgc mnkaw ,fab|nu bh udlcyanww!!!, e~y |cna gb~p`ni |dyc
gkgkgkgk
dymnkaw ,k`wb ycn fab|nu bh |ubalanww!!! , |cnun ycn
gkgkgkgk
kww~mnw ycn gckukgynu bh ,ndycnu!!!, kai ycn ~wn bh a~mnub~w
gkgkgkgk
-wcnun da ycnwn {~nwydbaw bh Xk`mdfd dw yb inabyn ycky nxnut {~nwydbani mnudy p`~wwnw dywn`h dayb ban c~mka endal! \n kunwcb|dal k`` ycn
gkgkgkgk
-w ycub~lcb~y ldxdal dyw mnkadal kw ,k`wb!!!, kai ycnt mkt en iubppni dh anni en da ycn ldwy bh xnuwn!
7 xba 75?;!?9!?9 ;9:9Xk`mdfd Ukmktkak - Ek`k Fkaikcyyp:""|||!xk`mdfdukmktka!any"ek`k"wkulk;"ek`kwkaw;!cym

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
deepboys liked this
sanbe18 liked this
hs_civil liked this
TDLekart liked this
swaps4u liked this
mandala_omom liked this
Ana Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->