Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5.Scheletul_trunchiului

5.Scheletul_trunchiului

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Diana Suditu

More info:

Published by: Diana Suditu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
sanguineceluleleosoasesedispunlnrtn-oaselespongioase.Deseoriinoaseleduri
concentr
ice,
lor
mindcanaliculi
spongioase
se
Iormeazacitevapunctede
OSO$i.
Tnacestmod
pe
contulperiostului
osilicare.Pe
linga
1-2puncte
principaleosulcresteingrosime(.,_Q~~nezlipe-maiaparsisuplimentare.Cindpunctele
,riosta.Hi).Inacelasi
timptesutul---oSo"S'deosificareprimare(principale)
si
se-
1rrcevesa
se
formeze
siininterior
ulcar-
cundare
(suplimentare)
concresc,mern-
tilajului.
De
la
periost
tn
cartilaj
penet-
branele
intercalate
dintreele
disparsi
reaz
avaselesanguine
:;;i
elincepesase
cresterea
osuluise
definitiveaz
a.distruga.:Tesutulconjunctiv,carepat-Canalulmedularin
oasele
tubularerundeininteriorulcartilajuluiodatacuapareingrosimeadiafizeipernasurare-vaselesanguine,Iorrneazaceluleosoasesorbtieiosuluiformatpecaleendocon-
tinere,
care
se
dispuninformadetrave-.
dralasi
proliler
ar
ii
celulelordin
tesutul
uriItnga
resturile
de
cartil
ajdistrus.conjunctiv
ernbr
ionarininteriorulosului.Traveuriledecelule
osoase,
proliferind,
Disiocindu-se
circumvazal
incavitatea
Iorrneazalanivelulstraturilorinterneosteornedulara,precurnsiprintretraveu-alecartilajului
0
substantaspongioasa'rileosoaseformatedestraturilede.celule
osoasa
tipica.
Acest
moddeformarea'osoase,eledau
nasterernaduveirosii.
osului(ininteriorul
cartilajului)
aprimitnumireade
endocondral.-
SCHELETULTRUNCHIULUI
.In
ultimalu1T~lrevlaTa
intr
auterina~i,
mai
ales,
dupanasterepuncte
deosificareaparsiinepilize,carepinaacurnr
arni-
.neaucartilaginoase.tnuneleepifizemari
aparcite
2-3
puncte
de
osificare.
ElecrescIn
dirnensiuni,car
ti
I
aju
I
sed
istru-
ge
treptat
din
interior,
iar
inloculluipe'caIeendoeondralaseIorrneazatesutosos.Cevamaltirziuepifizele·incepaseosilicasidela
supralata
(pecaleperios-tala).Dupadeiinitivareaprocesuluide'osificare
ramin
doar
nisteplacicartila-
ginoasefine1anivelulviitoareifetear-
ticulare(cartilajul
articular)~imembra-nacattilaginoasaintercalateIntreepifi-zeleceseosilicasidiafizaosiltcata=--
,cartilajul_~pi[izar,
car
tUago
epiphqsialis.
VERTEBRElE
Marglnea
periferica
a
cartil
ajului
epifi-
zar
pe
supr
alataosulule
desernrrata
ca'Iif!i~pifizar~,
lineaepiphysialis.
Cartila-juleplrfiarexecuta
0
Iunctiedeosteoge-
neza
pe
parcursulcresteriipostnatalea
osului
plnactndacestaatinge
dimensiu-nilesaledefinitive
(18-25
de
ani):
Catre
aceastaperioada
cartilajuJepmz'ar
este
substituitde
tesut
osos,epifizi'l.._Co,nc~e~teeudiafiza
(se
formeaz~..sin'Os1oza):;;i
osul.
seprezintaca
0
unitateintegra.-Datorita
Iunctiei
de
osteogenez
a
acartilajuluiepi-
.fiza
r,osultu
bular
creste
:;;,1
in
lun
gime.In
unele
oasetubulare(oaselemeta
tar-
siene
si
metaearpiene,'falangeledegete-lor)punctul
supiirnentar
deosificare
aparedear
inunadinepifize(oase
rno-
noepifizare).Epifizeleoaselortubulareseprezintacamodeldeosificarepentru
32
.Scheletul
trunchiului
este
0
parte
asche-
-letului
axial.
EIe
prezentatde
coloana
vertebrata
(columnauertebralis}
~i
de
cutiatoracica
(cornpagesihoracis,tho-
rax-
BNA).Coloanavertebralaeste
Iorrnata
din
33-34
de
vertebre,dintre
care
24la
omuladult
sint-liuere(7cer-
vicaIe,
12
toracale,5..ombare),iarcele-
latestntconcrescute
~j
Iorrneaz
asacru
I
.(5
vertebresacrale)
si
coccisul(3-5
vertebre
coecigiene)'..CutiatoracicaesteIorrnatadin
12
perechideeoastearticulateeu
vertebre-
IetoracaIerespective
~i'
destern.Indiferentde
a
p
artenen
ta
lor
1
acarevasegmenta
I
coloa
nei
vertebra
Ie,verteb-
relesintstructurateconformunuiplangeneral
conditionat
de
pczitia
verticala
a
corpului
uman.'
Vertebra,
vertebra
(fig.
19),este
atcatuitadincor
p
(corpusvertebrae)
si
arc
(arcusvertebrae).
Corpu!
ver-
tebreiesteorientatinainte
:;;i
constitute
partesei
desprijin.Dorsalde1acorpulvertebreie
situatarcul,
unitellcorpulprin
doi
p
edu
n
cui
i
(pedunculiar-cusvertebrae),
delimitind
0
r
if
i
c
i
u
I
ver
t
e
bra!
(foramenoerteb
r
ale],
Orificii
le
tu
t
u
rorvertebrelora
lcatuiesc
cana
I
u
I
V
er
t
ebraI
(canalisoer-tebralis],
incareesituate
rnaduva
spinar
ii.
 
Fig.19.Vertebrator
acica.
a-aspectlalera1~-
corp
usvertebrae';2
-r
ovea
costalis
superior;
3-
incisura
vertebra
I
issuperior:
4-processus
arbculartssuperlor:
5-
prncessustransversus.
.6-
pio.cessus
sptncsus:
f~
processus
arttculanstnlerlor;8~lnclsuraver-
teb
i
lts
Inferior;
9-lovea
cos,taUs
inierlor:
b-
aspect
Su-
perior:
1~
arcus
vertebrae:2-"processustransversus;3~
(or,
vertebrale;
4-
processus.
arttcularts
superior;
5-
lovea
costafls
lransv€"saJrs;
Q~
processussplrtcsus.
Supraf
ata
corpu
1
uivertebrei,orientata
spre
are,
econcava,pe
ease
vadoriii-
ciipentrutrecereavaselor
sang.uine-orificiide
nutritie
(foraminanuiricia).
Arculare
nisteexcrescantepe
care
se
inser
a
muschii.
Dorsal
pelinia
medieproemineaza
0
ap
0
f
i
z
asp
i
n
0
as
a
impar
11
(processus
spinosus}.
Inplanfronta
in
d
reapta
si
in
stingasintsituateap
0
f
i
z
e
1
e
t
rans·versa-
I
e
p
are,
processustransversus,
deJaarc
sint
orientateInsus:;;iin
jos
ap
0
fi-
ze
l
ea
rt
i
cu
l
aresu
p
er
io
are
~i
i
n
feri
0
arepare,.
processus
articulates
superiores
etinieriores;
_BazaaQ.ofi.zeloradieuIaredelimiteaza
i
nc
iz
ur
i
l
ever
t
e
b
ra
le
su-
operioar_~s
i
inferi
ora
re
(in-
cisuraeuertebralessuperioresetinie-
riores.
Incizurileinlerioaresin
t
ma
i
pro-nuntatedecitcelesuperioare.Launireavertebrelorunacualta.incizurilesupe-rloara
~i
lnferioaralormeazedinstingasidindreaptaciteunar
i
f
i
ci
u
i
n-
t
eryer
t
ebra1
(forameninteroer-
tebrdle},
Prinacesteorificiitreenerviispina!isivaselesangvine.
Vertebrelecervlcale
Vedebrelecervicale,
vertebraeceroicales
(fig.20),audesuportat
0
solicitatiemai
3ComandaNO91311
6
micadecltvertebrelealtarsegmente.Din
aceastacauz
a
corpul
lor
este
rel
ativmic
~i
auaformaelipsoida.Primele·daua·vertebre
cervicalediier
a
ca
forma
decelelaltedincauza
ca
atriculeazacocr
aniu
1.
Corp
urlle
vertebrelor
cervica
Ie
se.rnaresctreptat
de
1£1
III
laVII,supra-Ietelelorinferioare
~i
superioareslnt
arenite.Arcurile,
un
i
ndu-se
cucorpuri!e
vertebrelor,delirniteazaorificiileverteb-
r
ale
triunghiular-ov
alate.
0
.particula-ritatecaracteristicaa
tuturor
verlebre-lorcervicaIe
0
constituie
p
rezenjaunui
o
ri
f
i
c
i
u
l.na
p
0
f
i
zeIe·
t
ran
s-versa
I
e
(foramenprocessustrans-
uersus},
formatedatorita
cencresterti
apolizelortransversalecurudirriente!e
coastelor
cervicaIe.Din
aceastaca
uza
apofizatransversa\i:i·
a
vertebrei
cervi-
calese
mal
nurnestesicos
t
a
l...t
ran
s-versa
I
a
(processuscosiotransoersd-
rius-
BNA)
.rPesupra
iata
superioara
aapofizelortransversaleexistaun~a
11
t
alnervulu
i
spinal
(sutcusneroispinalis);
apofizaseterrninacudoitu-berculi-a
11
t~
rio
j-
~i
post
er
1.0
r.Tubercululanterioralvertebreicervi-cale
VI
emalpronuntatdecitlaaltevertebre,Inapropierealuiesituataar-teracarotida,dincarecauzaelaprimitnurnireade
t
ube
r-cu
lcarotid
(tuberculumcaroticum.);
incazdehe-moragie
in
regiuneacapuluisigituluiarteracarotid
a
poatefiapasatacontralui.Apofizele
articulare
alevertebrelor
cervicaleslntscurte,fetelelorarticulare
ocupa
0
pozitiemedieIntreplanurile
f
ronta
1
siorizonta
l.
Fetelearticularealevertebrelorcervica!esuperioarestntori-
'.
33
 
anterior
et
arcusposterior,
mase
le
\atera
I
e,
massaelaiertiles,
careunescarcurileanterior
;;i
posteriordin
dreaptasidin
sHnga.
Aceste
pa
rti,
ale
a
tl
antuluideIirniteaz
a
unorificiu
verteb-ralcircular
dediarnetru
mare.
Pelata
anterioaraaarculuianteriorse
afla
tubercuiu
I
anterior,
tubercu-
..:,{urnanierius,
iar
pe
Iata
lui
posterioar
a
se
afla
f
0
saarticular
a
pentrudintele
vertebrei
IIcervicale,
[oueadeniis.
Pe
supr
aiata
posterioar
a
aarcului
poste-rior
alatlantuluiproernineaza
tub
er-
cuiu
I
p
o
s
t
e
rio
r,
tuberculum
pos-
Fig.20.Vertebra
cervica
I~,
aspect
superior.
teriil·s','-
ca
re
se
p
rezin
ta
ca
0
apofiz
a
spinoasa
subdezvol
tata.
Pe
rnaselelater
alese
afla
f
0
seI
earticulare
superioare
~i
inierioare,
foveae
I
articulatessuperioresetinieriores.
Fose-
.-.'-learticulatesuperloarede
forma
ovals
arficuleazacucondiliiosuluioccipital(vezifig.
21).
Fosele
articulare
inferioa-re
sint
plate,
circulate.ar
ticuleazacu
vertebra
IIcervical
a.Pe
Iatasuperioar
a
a
arculuiposteriordorsaldela
masele
latera
Ie
se
afia.;;
ant
uri
Iear
t
e
r
e-
lorver
t
ebra
I
,
sulci
aa.
oerteb-
rates.
Vertebra
IIcervlcala,axala,
axis
(epistropheus-
BNA),
se
distinge
de
celeialtevertebreprinfaptul
ca
corpul
cervic.ala~
atlasu!;
aspect
ei
pe
iatasuperioara
are
0
apoliza
den-
tilorrna
sau
d
in
t
e,
dims
(fig.
22).
Tnar
ticularea
vertebreilcervica
le
euvertebraIIdintelejoacaroldeax,injurul
caruiaatlantulImpreuna
cu
cr
ani-
ul
se
rotesteindreapta
~i
insttnga.
DintelevertebreiIIcervicaleecilindric,areunapex,
apex,
si
cite
0
fata
articula-ra:anterioarasipostericara.
F
aa
.art
i
cuIa'r
a
anterioar
a,
f
dele
arlicularisanterior,
articuleazaeu
fosa
dintelui
atlantului,
cea
pos
t
e
rio
a-r
a,
facies
articularis
posierior=«
culigamentul
transversalalatlanrului,Pefatasuperioaraa
corpului,lateral
dinte,seaflaIetelearticulate
superieare
pentruarticulareacuatlantul.
fe4ele
articulareinferioaresearnanacaformi
cu'fetelearticularealeapofizeloraricu-
lare
ale
vertebreicervicale
subiacente
Apofiza
transversal
a
poartaun
orUiciu.
vtrfuleieste
lngrosat.
Apoiizaspinoaegroasa
;;i
bilurcatalacapat.
~~1:0fpUS
ve
r
tebrae;2-
processns
costahs:
",-:3-
precesses
transversus~
4-
pro-cessusartlculartssuperior;5-processus
splnosus:6-for.processustransversus.
9
10
2
fig.21.VertebraI
superjpr.
]-arcusanterior:
2-
massalateralis:3-processuscos-
falls~4-forprocessustransversus;5~processustransver-
sus;
6-
sulc.a.vertebralis:7-arcusposterior:8-
tuber-
culumposterius:9-foveaartlculartssupertor:
10-
tuber-
C
1,1]
LIIII
anlertus.
entateposterior~i
In
sus,iar
ale
celor
inferioare-anteriorsirnjas.Apofizele
spinoaseale
verlebrelor
cervicale
sint
scurte-sibifurcate\acapat..
.LavertebracervicalaVII
apofizaspinoasaemailungsca
la
celelaltesie
tngrosata
lacapat.Aceastavertebra
s~enurneste
proe
min
en
t
a
[uerieb-",
raprominens};
virfuleisepalpeazalesnepeviu.
,.VertebraI,
cervicala,atiantul,
atlas
(fig.
21),
nuare
corp,
careincainpe-rioadaernbrionaradedezvoltareacon-crescutcuvertebraIIcervicala,forminddinteleacesteea.LavertebraIcervicaladistingernurrnatoareleparti:arcuIanteriors
i
posterior,
arcus
34

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->