Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
V.glandele Endocrine

V.glandele Endocrine

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Diana Suditu

More info:

Published by: Diana Suditu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ilorpudente
rnari.
In
4%
din
cazur
i
se
intilnesteun
ovar
accesoriu,
ouarium.
accessorium.
Uneori
arelocsubdezvolta-reacongenitalaaunuiasaumairaraambelorovare.Extremderarseintil-nestelipsasalpingelorsauobturareaori-
iiciilor
lorabdominalsauuterin.
In
cazde
concr
esterecornpleta
aextr
e-mitatilordistalealecanalelorparamezo-neffaledrept~
i
stingseIorrrteaza
c
un
uter
bicorn,
uterusbicornus,
iar
In
cazde
neconcrestere
petot
par
cursul
lor
seIorrneazaunuterdublu
~i
unvagindub-
Iu,
uterusetvaginaduplex,
care
In
fondeste
0
anornalierarisima..Incazde
intir-
ziereindezvoltareacanaluluipararnezo-:nefralde
0
singuraparteseIormeazaunuterasirnetr
ic
sauunicorn.Uneoriuterulla
0
anurnitaetapa
inceteaz
aasedezvol-
tao
Unasemeneautersenumestein-
Iantil.
Anomaliidedezvoltareaorganelorgenitale
externe.
Anomaliile
de
dezvolta-
lie
agenitalelormasculineexterneinclud
~i
hipospadia,
hupospadia,
ce
consta
dintnchidereaincornpletaauretreiInparteainierioara.
Ur
etra
rnasculina
faminedes-
chisa
inparteainferioara,avindaspectuluneiIarrtedelungimevariat
a,
Dacauretramasculinacornportaa
Fanta
pe
parteasuperioar
a,
seinstaleaz
a
epispa-dia,
epispadia.
Aceast
a
anomaliepoate
fi
lnsotitadeneconcrestereapereteluiabdo-rninalanteriorsideectopiaveziciiuri-nare.Uneoriorificlulpreputiului
pee
cir-cumferiritaestemairnicdecitdiametruJuretreimasculinesiglandulpeniannupoatetrece.prinacestorificiu.AceastastaresenurnesteIirnoz
a,
[lmosis.
Dinanornaliilerarisime
dedezvoltare
agenitalelor'faceparteher
mairoditis-
rnul.Distingernhermafroditismverita-bil~ifals.HermairoditisrnulveritabillaomseIntilnesteIoarterar
~i
secarac-
teriz
eaza
prinpr
ezentaovarelor
~i
tes-
ticulelorlaacelasiindivid,indiferentde
tipul
destructuraaorganelor
genitale
externe,tip-masculinsaufeminin..Mal
Irecventseintilnesteas
a-nurnitulpseu-dohermairoditisrn.
[n
cazul
acesta
glan-delesexualesereieralaunsex,jargeni-
talele
externedup
a
caracterele
lorco-respundsexului
opus,
Sernnelesexuale
secundare
arnintescsemnelesexuluiopussauramin1a
0
situatieintermedia-
fa.
Distingempseudohermafroditismrnasculin,tncadrul
car
uiaglandasexua-
la
sediierentiazaca
testicul,
rosa
raminefncavitateaabdominal
a..
Totodarase
lnregistreaza
0
lntir
zleresauretinere
in
dezvoltareatorusurilorgenitale.
Aeestea
nuconcresc,-jartubercululgenitalse
dez-
volta-ins
uficient.Labarbat
aceste
for-
rnatiuniimita
fanta
genitalasivaginul
iartubercululgenital-clitorul,Incazdepseudohermafroditisrntemlninglandelesexualesedilerentiaz.asisedezvoltacaovare.Ere'coboar
a
Inpro-funzimeatorus
urilor
genitale.,careseapropieintr-atitatncttseamanaeuunscrot.
Por
tiuneaterminal
a
asinusului
urogenitalraminefoartelngusta
~j
va-ginulsedeschideInsinusulurogenital,
din
care('aI17.·~
accesulIn
vagin
r
arnineascuns.Tubercululgenitalcrestecons
i-
der
abil
imitindun
penis.Semnelesexuale
secundareirnbracaaspectulcaracteristic
peritru
barbati,
;GLANDELEENDOCRI-NE(GLANDEFARACANALEDEEVACUARE)
Dirijareaproceselorcesedesfasoar
a
inorganisme'realiz
at
anunumaidesiste-mulnervos,
ci
~.i
deglandeleendocrine"(organecu
secretie
interna).Dinaeestea
Iac
partenumeroase
glande
dlstantate
ca
topografie
s
i
variatecalungime,carenuposedacaideevacuaresilsieliminaineretulelaboratnemijlocitinsinge-sau
limfa.Prcdusele
elaboratede
gl
andeleendocrinesenumeschormoni.Acestea
srnt
rnaterii
de
activitatebiologicaextre-
ma,
care,chiarincantitatiiniimesintcapabile
sa
iniluentezediieriteiunctiialeorganismul
ui,
Hormonii(gr.
hoimao.:-:
stimulez)functioneazaselectiv,adicaposedafacul-"
tate
ade
aexercita
0
inf
luentastrictde-
terrnlnataasupr
a
activitati].
organelor-tinta.Eleasigur
a.
0
infl
uenta
reglantaasupraprocesului,decresteresidezvol-tarea[esuturilor,organelorsiorganis-
rnuluiIn
ansamblu.Elaborareaexce-sivasauinsuficientadehormoniprovoa-
ca
tulbur
ar
i
bruta
le
siaiectiuniin
orga-
nism.
139
 
DesidistantatetntreeleInsensanato-.
rnic.:gJandeleendocrineexercitauna
asupraalteiainfluenteesentiale,
Dat
h-
ind,
ca
aceastainfl
uenta
este
asigurata
de
horrnoniicaresinttranspor
tati
spre
organele-tinta
decatresinge,
se
obisnu-
ieste
avorbides
prereglarea
umor
ala
aadivitatiiacestor
organe.
Estetnsa
stiut
di
to
ateprocesele
ceau
lac
inorga-
nismseafla
sub
supravegherea
necon-
tenitaasisternuluinervoscentr-al.
0
asemeneareglare
dubl
a
aactivitajii
organelorse
nurnesteneurournor
ala.
Inzilelenoastreclasilicareaunanim
acceptataaglandelorendocrine(Zavar-
zin
A.A.,
ScelcunovS.L,1954)seface
pornindde
la
diferitele
tlpuri
de
epiteliu
alecarer
derivate
s
int:
1.
Glandederivatede
la
entoderm,dezvcltindu-sedintapetulepitelialal
intestinului
faringian(recesele
branhia-
Ie).
asa-nurnitulgrup
branhiogendeglande.
Dinacestea
fae
parteglandele
.tiroidasiparatiroide.
2.
Glandederivateale
entoderrnului,dezvoltindu-se
din
epltellul
tubului.in--
teslmal-parteaendocrinaa
pancreasu-
lui,(insulele
pancreatice).
3.
Glandederivatede
la
mezoderm-slsternulinterrenal,substantacorticala
a
SUPf
arenalelor~iceluleleinterstitiale
aleglandelorsexuale.
I
4.Glandederivatedelaectoderm,
de
la
portiuneaanterioara
a
tubuli
neural(grupulneurogen)-hipofiza~icorpulpineal
(epifiza
creier
ul
ill).5.
Glandederivate
din
ectoderm,dincompartimentul
sirnpaticalsisternului
nervos.
Dinacest
grup
Iac
partesubstan-tamedular
a
a
suprarenalelor
~i
paragan-
gIionii.
GLAHDATIROIDol
Glandatiroida,
glandulathuroidea,
esteunorganimparsituatinregiuneaante-
rioar
a
a
gitului
Ia
nivelullaringe1ui
si
portluniisuperioareatraheeisiestealca-
tuitadindoilobi:dreptsisting,
lobusdexteretsinister,
uniticuunistrnin-
gust(fig.92).Glandaestedispusa
des-
tulde
superficial.
Anterior
deglanda
se
ana
rnuschiicaretreeinferior
de
osulhioid,sternotiroidul,sternohioidulsi
140
Fig.92.Glandstiroida,aspectanterior,
I-cartilagothyroidea.;2-lobuspyramidalis;.3-lobusdex-teretlobussinister;4-isthmusglandulaethyroideae;5-trachea..
scapulohioidulsi,
doar
partial,
sternoclei-
domastoideul,
precum
siIoitele
superfi-
cialasipretrahialaaleIascieicervicale.Pataposterioar
a
conc
ava
a
glandeicuprindedinanterior
~i
bilateral
por
tiuni-
leinlerioar
e
alelaringeluisi
parteasupe-
rioar
a
atraheei.Is
t
mu1g'l
and
e
i
t
i
r
0
ide,
isthmusgl.
thyroidei,
careunestelobii,se
ana
ca
regula
lanivelulcartiIajelor
II
:?i
IIIale
tr
aheei.In
unelecazuriistrnulglander
este
dis-pus
lanivel
ul
cartilajul
ul
Ialtraheei,sauchiarla
nivelul
arculuicartilajuluicri-coid.
Uneori
istrnul
poate
lipsi
siatunci
lobiiglandeir
arninseparati
unuldealtuL
PaIu1superiorallobilordreptsi
sting
ai
glandei
tiroide
seplaseaz
a
ceva
mai
jos
demarginea
superioar
a
alamer
respective
acartil
ajului
tir
oid
alla-
ringelui:
PoluIinferiorallobuluiaj
unge
I
a
nivelulsemiinelelorcartilagtnoaseV-
VI
aletraheei.Fata
posterolater
alaafie-car
uilobalglandeitiroidevineinadi-
acentscuportitmealaringalaafaringe-
lui,cu'inceputulesofagul
ui~i
cuarcul
anterioralartereicarotidecornune
dis-
p
use
pasterior.
 
DeIaistrnsaudelaunuldinlobide-
iaz
a
In
sus
pl
asindu-seanteriordecar-
ilajul
tiroidlob
ul
P
iramida
I,
C6buspyramidalis,
carese
int
ilnesteaproxirnativIn30%dincazuri.Cuvirful
sau
acestlobatingeuneori
osul
hioid.Dimensiunea
transversala
a
glandei
ti-
roide
Ia
omul
matur
Minge
50-60mm.
DimensiunealongitudinalaaIiecaruilobnu
depaseste50
mm.Dim.ensiunea
ver-
ticalaaistmuluioscileaza
lntr
e5
f?i
15
mm,
iargr
osimealui
constitute
6-8
mm.Masamaximaaglandeitiroide
25-30g)
se
inregistreaz
a
la
indivizii
In
vfrstade
30·
deani.
Dupavitsta
de
50-55
deaniareloc
0
reducerea
volu-
rnului
~i
masei
glandei.Lafemeifnasa
,i
vol
umul
glandeitiroide
s
int
maimari.
decit
la
barbati..
Dinexteriorglanda
tiroidaesteacope-
rita
eu
0
tunicaconjunctiva
nurnita
ca
p-
sui
a
fib
r
0
as
a,
capsulafibrosa,
care
concreste
cu.laringele
sitr
ahea.DinaceastacauzamiscarileIar.ingeluiproduc
deplasar
i
in
glanda
tiroida.In'
intertorulglandeidelacapsulapenetr-a
nisteseptur
i
de
tesut
conjunctiv,
niste
trabecule,
careimpart
[esutul
glandularinlobulialcatuitidinfoliculi.Pere[iifoliculelorsinttapetatidininteriordeepiteliufolicular,
avind
celulecubice,jar.
in
interiorul
foliculelor
se
afl
a
0
rnaterie
coloida.ColoiduI.continehormoni
ai
glandeitiroide,alcatuitimaialesdin
proteinesiaminoacizl
ce
continiod.
EpiteliulIolicularglandularaltiroi-
deipos
eda
0
capacitate
selectiva
catr
eacumulareaioduluimaimaredecttaltetesuturi.tntesuturileglandeitiroide
concentr
atiaioduluiestede
300
orimaimare
decit
Inplasmasingelui.HormoniigIandeitiroide(tiroxina,triiodtironina),
fimd
compusiaiacizilor
iodati
cuproteinapot
sa
seacumuleze
tn
coloidul
folicu-
lelor
~i
pemasuranecesitatiipotIielimina]lInpatulsanguinpentrua
fi
transportatlInarganesitesutur
i,
Hor-moniiglarideitiroide
regleaza
metabo-Iisrnul,intensificametabolismulcaloric,proceseleoxidativesidezasimilareapro-teinelor,glucidelor,contribuielaevacua-rea'apeisicaliuluidinorganism,reglea-.
za
proceseledecrestere
~i
dezvoltare,stimuleaz
a
activitateaglandelorsupra-reriale,sexualesimamare,instigaacti-
vitatea
sisternuluinervoscentra1.Reglarea
Iunctiei
glandeitiroide
este
realizatadesisternulnervos
~i
dehar-monu1tireotrop
a!
lobuluianterior
al
hipofizei.
Embrtogeneza.
Tiroidaeste
derivata
dinepiteliulintestinuluianterior,avtndaspectuluneiexcrescentemedianeimpa-relanivelularcurilor
I
si
II
viscer
ale.
Aceastaproerninenta
plnala
a
4-a
s
apte-minadedezvoltareernbrionalacomports
o
cavitatedatorita
careiaaceastaexcres-
centa
afast
numita
canaltireoglos,
duc-
tusthyreoglossus.
.Sprefinele
saptaminii
a4-aacestcanalseatrofiaz
a
persistinddoartnce-
putulacestuiasub'
formade
oriiiclu
orbmalmultsaumai
putin
adinc
la
Iirnita
dintre
r
adacina
si
corpullimbii.PortiuniledistalealecanaluluiseimpartIn
doua
primordii,care
sintviitorii
lobi
ai
glandei.Lobiiglandeitiroideincursdeformare
sedeplaseaz
acaudal
~i
ocu-
papoz.itia
lor
Iir
easca.
Por
tiuniledistalecavestigiialecanalulu!tireoglosse
transforrna
inlobulpiramidal
al
glandei(pirarnidaLalouette).Vestigiilecanalu-luipotservidreptprimordiipentru
.Ior-
mareaunor
g
1
ande
t
i
r
0
idea
cc
e-
S0
ri
i
(s
upranumerar
e).
'Vase
~i
nervi.
Sprepolulsuperiorallobuluidrept
silobul
ui
sting
vin
arterele
tiroidedreapta
~i
sHngasuperioare(ra-.muriale
ar
terelor
carotide
externe).Artereletiroideinferioare(din.trunchiu-riletirocervicalealearterelorsubclavii)ajung
ptna
lapolulinferior
al
lobuluidrept
;;f
lobului
sting.Ramurile
arterelor
tiroide
iorrneaza
incapsulaglandei
;;i
ininteriorul
ei
anastomozemultiple.Uneorilamarginea
infer
ioaraaglandeitiroideajungearteratiroida
inierioar
acaredeviazadela'trunchiul-brahio-
ceialic.Singelevenosestetranspor
tat
delaglandatiroidaprinveneletiroidesu-perioara
~i
mediiinvenajugularainter-na,prinvenatiroidainferioar
a
invenabrahiocefalica(sauinportiuneainie-rioaraaveneijugulareinterne).VaseleIimfaticealegIandeitiroidesescurgInganglioniilimfaticitiroidieni,prelaringieni,pre-
~i
paratraheali.Ner-viiglandeitiroideprovindinganglionii
141

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->