Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VI.sistemul Vascular

VI.sistemul Vascular

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Diana Suditu

More info:

Published by: Diana Suditu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
STUDIULSISTEMULUIVASCULAR-ANGIOLOGIE.
-I
lAngiologia),
Dinsisternulvascularfacpartesisteme-laramitrala(bicuspids},elestepropul-
le
sanguinsi
limf
atic.Frecvent
el
estesatin
vent
ricululsting
si
deaid
In
denumit
sisistern
cardiovascular,accen-ceamaimare
arter
a
a
corpului
numita
tuindastfelroluldeosebitalcorduluicaaorta(fig.96),Tinindu-se,contdepar-organcentral~lsist~~uluivascular:ticularitatiledestructur
a
siiunctie2-.1p.Sistemulexecuta
functiile
detranspor-cordului,~ivaselorsanguine,in
corpul
tareasingeluicarevehiculeazasubstan-umandistingemdouacirculatiisangui-_
te
nutritive
si
stimulentespreorgane~ine-marea
circul
atie
si
micacircula-
[esutur
i
(oxigen,glucoza,proteine,hor-tie.moni,
vitarnineetc.)iar
de
'l
a
or
ganeMarea
circul
atie.
.sanguinaincepe
in~i
tesutur
i
prin
vasele
sanguine
{vene]ventr
icululstingdincare
porneste
aortasilimfaticerealizeazadrenareareziduu-s
i
seterrninain.atriuldrept,incarer
ilor
metabolice.Vaselelimfaticelipsescsevarsavenelecavesuperioara~iinle-doarintegumentul
epitelial
alpielii
~i
r
ioara,Prinaorta;;iramurile
ei
singeletunicilormucoase,
in
fireledepar,unghii,arterialtrnbogatitcuoxigen
~j'
altemate-corneeaglobuluiocular
si
Incartilajeler
ii
seindreaptaspretoate
par
tilecorpu-articulare._lui.Lafiecareorganvineunasauciteva111sisternulsanguindistingern
cordtrl
artere.Dinorganeies
veneeare,
conilu-caorganprincipalal
circulatiei
sangUine,
trid
unelecualtele,
Iorrneaz
ain
deiini-
contractiileritmicealecaruiaaslgurativavaselevenoasemagistratealecor-propulsareastngelui.Vaseleprincarepuluiuman-venelecavesuperioara.sisingeleiesedincordpentruafipropuI-inferioara,caresevarsaInatriul
drept.'
satspreorganesenumescartere,iarIntreartere
~i
venese
afla
parteadista-vaseleprincareserealizeazaaportul
1a
a.sisternuluicardiovascular-
patul
singelui.sprecordsenumescvene.rnicrocirculator,(fig.97),careconsti-
Cordul
esteunorgancu4cameresi-tuiecaisanguinelocale
1
anivelulcaroratuatincavitateatoracica.Jumatateaserealizeazacorelatiedintrc'singesitel"dreaptaacordului(atriuldreptsiventri-.sutur
i
(V.V.Cuprianov).Patulmicrocir-cululdrept)eseparatadefinitivdejurna-culatorincepecucelernaimicivasear-tatea1uistinga(atriulsting
;;1
ventricu-terialenurnitear
teriole.
Dinelfat
parte
lul
sting).Atriuldreptpr
in
venelecaveelementulcapilar
(precapllarele
s.
capita-superioara~iinferioara.precumslprinrele
~i
postcapilarele),dincaresefor-venelepropr
ii
alecorduluiprimestesingemeazavenulele.InIimitelepatuluimic-venos.
Tr
ecindprinorificiuldreptatrio-rocirculatorexistavaseprincaresmgeleventricularpernarginilecaroraeracor-trecedirectdinarterioleinvenule-·datavalvuladreaptaatrioventricularaanostornozearteriolovenulare.(tricuspida)singelenimeresteinventri-Deobicei,·lareteauacapilar
a
vine'cululdrept,iardeaiciintrunchiulpul-unvasdetiparterial(arteriola),iarmonarsiincontinuareprinarterelepul-Idineaiese
0
venula.Insauneleorganemonare-inplamini.incapilarelepul-(rinichiul,ficatul)Iacexceptie.din.aceas-,monare,
ailate
incontactnernijlocitcu.ta'regula.Deexernplu,laglomerululperetiialveolelor,serealizeazaschimbulcorpuscululuirenalvine.
0
arter
a:
(vasdegazedintreaerulinspiratIn
pl
arntniaferent
(vasaffeiens),
ins
a"'
din-glome-sistngeAsociindoxigenul,smgele.art~:Truliesedeasernenea
0
artera(cavasefe-r
ial
pr
invenelepulrnonareestepropul-rent,
vasefferens).
Reteauacapilarasatinatriulsting.Trecindapoiprinori-intercalatatntredouavasesirnilare(ar-.ficiulatrioventricularsting,pemargintletere),senurnesteretea-rninune,
rete
.mi-
caruiae_racordatavalvulaatrioventricu-
rabilearteri6sum.
Dupatipuldere\ea-
149
 
minuneeste
construits
teteeue
capilara
aflatatntrevenacentrala
;;i
interlobu-lar
a
in
lobulIicatul
ui~retea-rninuneavenelor,
retemirabile
oenosum.
Din
mi-cacirculatie,careincepe
toventr
icululdrept,dincareiesetrunchiulpulmonar
siseterrnina
in
atriul
sting,unde
sevar
savenelepulmanare,
f
ac'
parte
doar
vasele,caretransportasingevenasdelainirnaspre
plarntni
(trunchiulpulrno-nar)
~i
vasele
care
transports
singearterialsprecord(venelepulmonate).Dinaceastacauzamicaclrcul
atie
semainumestesi
pulrnonara.
De
l
oar
ta
(sau
delaramurileei)lnceptoatearterelemar
ii
circulatii.
In
IunctiedecaIibr
ul(dlametrul)lor
artereleseimpartconventionalinma-
gistrale
(mari)
>
medii
si
mid.LaIiecar
e
ar
teradistringem
trunchiul
~i
r
arnuri-
leei.Arterele,
careidga
cu
srnge
per
etiicorpului
se
numesc
parietale,
ArtereleorganelorinternesenurnescvisceraIe.Printrearteredistingemdeasemeneacele
extr
aorganice,careaducsinge
la
organ,~iintraarganice,carese
r
amili-cainlimiteleorganului,irigindanumiteporjiunialeacestora(lobi,segmente,lobuli).
In
denurnireaacestoradin
urrna
existselementedindenumireaorganu-1uipecareIIiriga(arterahepatica,arte-rapancreatica).UneleartereauprimitnumireainIunctiedeniveluldedeviere(origin~dela
vasel
eeucalibrumaima-re
(arter
amezentericainferioara,arterarnezenferfcasuperiear'a},dupji:derru-mireaosuluicucarevineinadiacen-·tavasuldat(arteraradiala),dupadi-rectiavasului(arteramedial
a,
circum-fernurala),precumsldupsprofunzimea
I
dispozitieiei-arterasuperficialasauar-teraprofunda.Vaseledecalibru
rnic,
cenuposedadenumirispeciale,sintdesern-natecararnur
i
(rami}.
In
caleaspreorgansauchiarininte-riorulorganuluiartereleserarniticatnvasedecalibrumaimic.Distingemtipmagistralderemiiicareaarterelorsi
tiprasfir
at.
Ineazultipuluimagistral
existsuntrunchiprincipal
-.0
arteramagistrala,sirarnurilateralecaredevia-
za
delaeapeparcurs.
Pe
rnasuradevie-r
ii
ramurilorlateraledelaarteramagist-
150
9
10
Fig.96.Schemamiscar
ii
singeluiprincord(di-rectiilesintindicate'prinsageti).
I-v.cavasuperior;2-truncusbrachiocephaJicus;3-
I
oarotiscommunissinistra;
4-
a,subclavia
stnistr
a;5-pardescendensaortae;
I)-
a.pulmonalissinlstra;7-atriumst-nistrum;
8-
vv.
pulrnonalessmistr
i;
9-
ventriculussinister.
10-
ventriculusdexter;
II-
v.
cavainferior;
12-
a'tr
iurrIlextrllm;13-truncuspulrnonalis:14-a.pulmonalisdextra
1
23
Fig.
~7..Spatiulrnicrocirculatoralperitoneului,
I-
arter
a;2-vena~3-arteriola:4-venula;5-reieadecapilaresanguine;6-capilares
i
vaselirnfatice.
r
 
ral~
diarnetrul
ei
sereducetreptat.Tipul
r
asfiratde
rarniiicarea
arterelor
consta
tn
faptul,
di
tr
unchiul
debaz
a
(arter
a)se
tmpartetndouas
au
mairnulte
ramuriterrninale.alecarorpIan,'privitInan-
samblu,arnintestecor
oanaunuiarborede
speciiIoioase.Distingern
de
asemenea
arterecareasigur
a.
untorentcolater
alin
fr
igareacusinge,evitindcaleamagistral
a
(vasecolaterale).Incazdedeficilier.eintre-cerea.singeluiprinarterarnagistrala,acesta
poate.treceprin
vaselecolate-rale,care(unulsaumairnulte)deviazafiedelasursacornunaeuvasulmagist-ral,fiede
la
diferite
sursesi
se
terrnina
I
Intr-cr
etea
vascular
a
comuns
pentrucele
magistr
ale
~iceIe
col
ater
ale.
Vaselecolaterale,
care
anastomozeaz
a
cu
r
amur
ile
altorartereexecuta
r
olulde.anastomozearteriale.Distingemanasto-mozearterialedintresisterne-,anasto-
moze
dintrediferiteramurialediferi-telorartere___._i
anastornoze
ininterio-rulsistemului-
Intre
ramur.ile
aceleia-~i
artere..Peretele
f
iecareiartereestealcatuitdintrei
tunici,
Tunica'
interna
sauinti-
ma,
tunica
intima,
eIorrnatadinendote-
liu,
tunica
bazala
~i
strat
subendotelian.Ea,estedelimitatedetunicamedie
printr-omembr
anaelastica.Tunica.me-die,
tunicamedia.
eIorrnat
a
infond
din
eelulemusculare
spir
alate,precumsidin,fibreelasticesicolagene.Eaestedelimitatedetunicaexternaprinmem-branaelasticaexterna.Tunica
externa
sauadventitia,
tunicaexterna,
estefor-
matadintesutconjunctivlax.Eacon-tinevase,carealimenteaz
a
peretii
arte-rei,vasealevaselor
(vasaoasorum}
~i
nervi,
nn.oasorum.
Artereledecalib-rumareintunicamedieacaroraiibreleelasticepredominaasupracelulelormus-
cuI
arese
nurnesc
ar.teredetipelastic(aorta,trunchiulpulmonar).
Pr
ezentainnurnarmareafibrelorelastice.con-tracareazaextindereaexcesiva.apere-tilorvasuluisub_presiuneasingeluiIntimpul
vcontr
actiei(sistolei)
ventricule-
'lorcordului.Forteleelasticealepereti-lor
ar
terelorumpluteeusinge'reiulantdeasemeneacontribuielapropulsareasingeluiprinvaseinmomentulrelaxarii(diastolei)ventriculelor.Cualtecuvinte,
asigur
apropulsarea
necontenitaadica
circulatiastngeluiprinvaselecircula-
tiilor
mare
s
imica(pulrnonar
a).
0
par-tedin'artereledecalibr
u
mediu
sitoate
artereledecalibrumicstntdetipmuseu-
lar.
In
tunicalormediecelulelemuseu-
larepr
evaleazafibreleelastice.
tip~l
III
deartereesternixt(musculoelastic).Dinaeestea-Iacparternajoritateaarte-relormedii(carotida,subclavie,femura-
13
etc.).-Topografiaarterelornuestehaoticacirespectsanurniteregular
itati
(P.F.
Les-gaft).Artereleseindreaptaspreorgan'pecaleaceamai
scurta.
De
exempl
u,pemembre.
ele
respectssupraietele
de'fIexie
si
n
u
eeledeextens
ie
care
sint
mailungi;primeleramurialeaortei
stnt
artereleeoronariene,careiriga
cor-
.dul
all
at
in
imediata
vecinatate.
Aiciirn-
portanu
pozitia
definitivaaorgan
ului,
j
;ci
loculdeformarea
pr
irnordiului
lui
laembrion.Deexemplu,spretesticul,careapareinitialInregiunealombar
a,
peca-leaeeamaiscurtavine
0
ramuraaaor-
tei
abdominale,
nurnita
arter
a
a
testicu-
1ului.
Pe
rnasur
adiscensiunii
testiculu-
luiin
scr
otodat
acuelcoboar
a
~i
arterairiganfa,inceputulcareialaomulmaturseallalaa
distants
maredelatesticul.
Insa
scrotul,carese
Iorrneaz
asi
sedez-voltainportiunilecaudalealeernbrio-nului,esteirigatderamurilearterelof
car
etree
in
irnediata
vecinatate.'
Spreorganearterelevindinsprein-teriorpe
Ietele
lororientatespresursadeirigare-aortasaualt
vas
deealibrumare,iarinorganarterasauramurilepenetrainrnajoritateacazurilor
prin
hi-
lui
lui
ihllus).
I
ntre
plariul
destructur
a
ascheletul
ui
si
nurnaruldearteremagistraleexista
0
anumita
coincidenta.Coloanavertabralaeste
lnsotita
deaorta,clavicula-de
ar-
tera
subclavie,
Ltnga
humerus
(alcatuit
dintr-un
singuros)
existsoarter
a
hume-
r
ala,
I
In'antebrat
(alcatuit
din
doua
oase-radius
si
ulna)-
exista
douaar-tereomonimeoaselor.
In
calealorspre
articulatii
dela
arte-
relemag.istrale-deviazaarten~colate-rale,iarIntnt1mpinarealor-delapor-·tiunilesubiacentealearterelormagtstra.
15/
-.I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->