Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Afsana - By Shafiq Ur Rehman - Kaamchore Bhoot

Afsana - By Shafiq Ur Rehman - Kaamchore Bhoot

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Shahid Riaz
‫ﮐﺎم ﭼﻮر ﺑﻬﻮت‬
‫ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬
‫ﻣﻴﺮا دوﺳﺖ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ رات ﮐﮯ ﻧﻮ ﺑﺠﮯ ﮔﺎؤں ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﮩﻴﻨﭽﮯ ، ﻣﻴﺮے‬ ‫ﭘﺎس ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﻻﭨﻬﻲ ﺗﻬﻲ، دوﺳﺮے ﻣﻴﮟ ﻻﻟﭩﻴﻦ، ﻣﻴﺮے دوﺳﺖ ﻧﮯ ﺑﻬﻲ ﻻﭨﻬﻲ‬ ‫ﺗﻬﺎم رﮐﻬﻲ ﺗﻬﻲ، اس ﮐﮯ دوﺳﺮے ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﻧﮓ ﭘﻬﻠﻴﻮں اور اﺧﺮوﭨﻮں واﻟﮯ ﮔﮍ‬ ‫ﮐﻲ ﭘﮍﻳﺎ ﺗﻬﻲ۔‬ ‫ﮨﻤﺎرے ذﻣﮯ دو ﮐﺎم ﺗﻬﮯ، ﭘﮍوس ﮔﺎؤں ﮐﮯ ﻧﻤﺒﺮدار ﮐﻮ ﮔﮍ ﮐﺎ ﺗﺤﻔہ ﭘﻴﺶ ﮐﺮﮐﮯ‬ ‫اﻧﻬﻴﮟ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ هﻮا ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎر هﮯ، اﮔﺮ وه دوﺳﺮا ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ ﺗﻮاﺳﮯ‬ ‫ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ۔ هﻢ اﭘﻨﮯ ﮔﺎؤں ﺳﮯ دوﭘﮩﺮ ﮐﻮ ﭼﻠﮯ ﺗﻬﮯ، ﻟﻴﮑﻦ راﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻠہ ﻟﮕﺎ‬ ‫هﻮا ﺗﻬﺎ، ﺷﺎم ﺗﮏ وهﺎں رهﮯ ﺳﻮرﺟ
‫ﮐﺎم ﭼﻮر ﺑﻬﻮت‬
‫ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬
‫ﻣﻴﺮا دوﺳﺖ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ رات ﮐﮯ ﻧﻮ ﺑﺠﮯ ﮔﺎؤں ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﮩﻴﻨﭽﮯ ، ﻣﻴﺮے‬ ‫ﭘﺎس ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﻻﭨﻬﻲ ﺗﻬﻲ، دوﺳﺮے ﻣﻴﮟ ﻻﻟﭩﻴﻦ، ﻣﻴﺮے دوﺳﺖ ﻧﮯ ﺑﻬﻲ ﻻﭨﻬﻲ‬ ‫ﺗﻬﺎم رﮐﻬﻲ ﺗﻬﻲ، اس ﮐﮯ دوﺳﺮے ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﻧﮓ ﭘﻬﻠﻴﻮں اور اﺧﺮوﭨﻮں واﻟﮯ ﮔﮍ‬ ‫ﮐﻲ ﭘﮍﻳﺎ ﺗﻬﻲ۔‬ ‫ﮨﻤﺎرے ذﻣﮯ دو ﮐﺎم ﺗﻬﮯ، ﭘﮍوس ﮔﺎؤں ﮐﮯ ﻧﻤﺒﺮدار ﮐﻮ ﮔﮍ ﮐﺎ ﺗﺤﻔہ ﭘﻴﺶ ﮐﺮﮐﮯ‬ ‫اﻧﻬﻴﮟ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ هﻮا ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎر هﮯ، اﮔﺮ وه دوﺳﺮا ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ ﺗﻮاﺳﮯ‬ ‫ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ۔ هﻢ اﭘﻨﮯ ﮔﺎؤں ﺳﮯ دوﭘﮩﺮ ﮐﻮ ﭼﻠﮯ ﺗﻬﮯ، ﻟﻴﮑﻦ راﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻠہ ﻟﮕﺎ‬ ‫هﻮا ﺗﻬﺎ، ﺷﺎم ﺗﮏ وهﺎں رهﮯ ﺳﻮرﺟ

More info:

Published by: Shahid Riaz on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
 
تﻮﻬﺑ
 
رﻮﭼ
 
مﺎﮐ
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﻖﻴﻔﺷ
 
ےﺮﻴﻣ
 
،
 
ﮯﭽﻨﻴﮩﭘ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
ﮯﮐ
 
ںؤﺎﮔ
 
ﮯﺠﺑ
 
ﻮﻧ
 
ﮯﮐ
 
تار
 
ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
 
ﮟﻴﻣ
 
روا
 
ﺖﺳود
 
اﺮﻴﻣ ﭩﻟﻻ
 
ﮟﻴﻣ
 
ےﺮﺳود
 
،ﻲﻬﺗ
 
ﻲﻬﭨﻻ
 
ﮏﻳا
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﻪﺗﺎﮨ
 
سﺎﭘ ﻴﻲﻬﭨﻻ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮯﻧ
 
ﺖﺳود
 
ےﺮﻴﻣ
 
،ﻦ
 
ﮍﮔ
 
ﮯﻟاو
 
ںﻮﭨوﺮﺧا
 
روا
 
ںﻮﻴﻠﻬﭘ
 
ﮓﻧﻮﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﻪﺗﺎﮨ
 
ےﺮﺳود
 
ﮯﮐ
 
سا
 
،ﻲﻬﺗ
 
ﻲﻬﮐر
 
مﺎﻬﺗﻲﻬﺗ
 
ﺎﻳﮍﭘ
 
ﻲﮐ۔
 
ﺎﮐ
 
ود
 
ﮯﻣذ
 
ےرﺎﻤﮨﮯﮐﺮﮐ
 
ﺶﻴﭘ
 
ہﻔﺤﺗ
 
ﺎﮐ
 
ﮍﮔ
 
ﻮﮐ
 
رادﺮﺒﻤﻧ
 
ﮯﮐ
 
ںؤﺎﮔ
 
سوﮍﭘ
 
،ﮯﻬﺗ
 
م
 
ﮯﺳاﻮﺗ
 
ﮟﻴﺠﻴﻬﺑ
 
ﻲﻟﺎﻣ
 
اﺮﺳود
 
 هو
 
ﺮﮔا
 
،ﮯه
 
رﺎﻤﻴﺑ
 
ﻲﻟﺎﻣ
 
اﻮه
 
ﺎﺠﻴﻬﺑ
 
ﺎﮐ
 
نا
 
ہﮐ
 
ﺎﻧﺎﺘﺑ
 
ﮟﻴﻬﻧاﮟﻴﺋﺁ
 
ﮯﻟ
 
 ﻪﺗﺎﺳ۔ﺎﮕﻟ
 
ہﻠﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺘﺳار
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﻠﭼ
 
ﻮﮐ
 
ﺮﮩﭘود
 
ﮯﺳ
 
ںؤﺎﮔ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﻢه
 
 ﮐ
 
ﺎﻳﺁ
 
دﺎﻳ
 
ﮏﻧﺎﭼا
 
ﮏﺗ
 
ﮯﻧﻮه
 
بوﺮﻐﺟرﻮﺳ
 
ﮯهر
 
ںﺎهو
 
ﮏﺗ
 
مﺎﺷ
 
،ﺎﻬﺗ
 
اﻮهرﺎﭼ
 
ﻲﻬﺑا
 
ہ
 
ﮯﺋاﺮﮐ
 
ﻦﻴﭨ 
 
لﻻ
 
ﮯﺳ
 
نﺎﮐد
 
ﻲﮐ
 
رﺎﮐ
 
ﻒﻗاو
 
ﮏﻳا
 
ہﭼﺎﻨﭼ
 
،
 
ﮯه
 
ﻲﻗﺎﺑ
 
ﺮﻔﺳ
 
ﺎﮐ
 
ﻞﻴﻣ
 
ﭻﻧﺎﭘﮯﺋﻮه
 
ہﻧاور
 
ﺮﮐ
 
ﮯﻟ
 
ﺮﭘ۔
 
لﺎﻴﺧ
 
ارﺎﻤه
 
،ﺎﻴﻟ
 
ﺮﻴﻬﮔ
 
ﮯﻧ
 
ﺮﮑﺸﻟ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﺘﮐ
 
ﮟﻴﻤه
 
يﺮهداﺰﮔ
 
 هﮍﻳڈ
 
ﻮﺳ
 
ﮯﺳ
 
ںؤﺎﮔ ﭨ 
 
لﻻ
 
ہﮐ
 
،ﺎﻬﺗ ﻴﺮﺒﺧ
 
حﺮﻃ
 
ﻲﻬﭼا
 
ﻲﮐ
 
نﻮﺘﮑںﻴﻣ
 
ﻲﻨﺷور
 
ﻲﮐ
 
سا
 
روا
 
،ﻲﮔ
 
ےدﺪﻣ
 
ﻦ
 
ﻲﻨﺷور
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮯﮔ
 
ﮟﻴﮑﺳ
 
ﮯﻟ،ﮟﻴه
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ہﻠﻤﺣ
 
ﺮﮐ
 
 هﺪﻧﺎﺑ
 
ہﻧﺎﺸﻧ
 
بﻮﺧ
 
ﮯﺘﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
،ﻲﺌﮔ
 
ﭻﻣ
 
يﺮﻔﺗاﺮﻓا
 
ﻲه
 
ﮯﺗﻮه
 
اﺮﻴهﺪﻧا
 
،اﮍﭘ
 
ﺮﭘ
 
ﻦﻴﭩﻟﻻ
 
 ﻪﭩﻟ
 
ﺎﮐ
 
ﺖﺳود
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮏﻳ
 
ﺎﮑﻳ
 
ےﺮﺳود
 
ﺎﻳﺎﮕﻟ
 
ﮦﺮﻌﻧ
 
ﮯﻧ
 
سا
 
،ﺎﻳد
 
 ﻪﮐر
 
ںؤﺎﭘ
 
ﺮﭘ
 
مد
 
ﻲﮐ
 
ﮯﺘﮐ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺳ
 
قﺎﻔﺗاﺎﻳد
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﺎﮐ
 
سا
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﺘﮐ۔
 
ﭻﻨﮩﭘ
 
ںؤﺎﮔ
 
ﮟﻴﻣ
 
ںﻮﭩﻨﻣ
 
ہﮐ
 
ﮯﮔﺎﻬﺑ
 
ﭧﭘﺮﺳ
 
ﮯﺴﻳا
 
ںﻮﻧود
 
ﻢهﮯﺌﮔ۔لﺎﭘﻮﭼ
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﮑﻳد
 
ﮟﻴه
 
ﮯهر
 
ﻲﭘ
 
ہﻘﺣ
 
ﮯﻬﭩﻴﺑ
 
گﻮﻟ
 
ﮟﻴﻣ۔ﺎﻨﺳ
 
ﮯﻧﺎﮩﮐ
 
ﻲﺋﻮﮐ
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
يرﺎﮑﺷ
 
ﻮﻬﮑﻳد
 
 هو
 
ﻻﻮﺑ
 
ﺖﺳود
 
اﺮﻴﻣ
 
،ﮟﻴه
 
ﮯهر۔۔۔۔۔نا
 
،ﮯﻬﺗ
 
نﺎﺴﻧا
 
ﭗﺴﭽﻟد
 
ےﮍﺑ
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
يرﺎﮑﺷ
 
ﻮﺗ
 
ےﮍﻧ
 
ےﮍﺑ
 
،ﺎﺗﺁ
 
ہﻧﺮﭘ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﺎﺗﺁ
 
ﻦﻴﻘﻳ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﺮﭘ
 
نا
 
ﻦﮐ،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺗﻮه
 
ﮯﺴﻳا
 
ﮯﺼﻗ
 
ﮯﮐکﻮﻧ
 
ﮯﺳ
 
نا
 
ﻮﺟ
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﮐﮍﻟ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﮯﺘهر
 
ﮯﺗاﺮﮑﺴﻣﻲﮐ
 
نا
 
،ﮯﺗﺮﮐ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮏﻧﻮﻬﺟ
 
ﮯﺗڑو
 
مﺪﮑﻳ
 
ﻮﮐ
 
مﺎﺘﺘﺧا
 
ﮯﮐ
 
ﻲﻧﺎﮩﮐ
 
ﻲﻨﭘا
 
 هو
 
حﺮﻃ
 
ﺲﺟ
 
ﺎﺻﻮﺼﺧ
 
،ﮟﻴﻬﺗ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ﮟﻴﺗﺎﺑ۔
 
 هدﺎﻳز
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻦﻳﺮﺿﺎﺣ
 
،ﮟﻴه
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻧاﺮﮐ
 
عوﺮﺷ
 
ہﺼﻗ
 
ﺎﮐ
 
تﻮﻬﺑ
 
ﻲﺴﮐ
 
ہﮐ
 
ﻮه
 
مﻮﻠﻌﻣ
 
2
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯهر
 
کﻮﭨ 
 
رﺎﺗ
 
ﺎﺗﺎﮕﻟ
 
ﮟﻴﮩﻧا
 
ﻮﺟ،ﻲﻬﺗ
 
ﻲﮐ
 
ںﻮﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
داﺪﻌﺗﮯﺳ
 
نا
 
ﮯﻧ
 
ﻢه
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
لﺪﺑ
 
رﺎﺑ
 
رﺎﺑ
 
ﻲﻬﺑﺎﮐ
 
ںﻮﺗﻮﻬﺑ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﮯﻨﺳ
 
ﮯﺼﻗ
 
ﮯﮐ
 
حﺮﻃ
 
حﺮﻃ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨرﻮه
 
ہﺒﺗﺮﻣ
 
ﻲﻠﮩﭘ
 
جﺁ
 
ﺮﮐذ۔
 
ﺲﭘاو
 
ﺮﮐ
 
ﻞﭼ
 
لﺪﻴﭘ
 
ﮟﻴﻤه
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﻮﮐ
 
ﺖﺳودﮯﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
،ﻲﻬﺗ
 
ﻲﮑﭼ
 
ﻮه
 
ﺮﻳد
 
ﻲﻓﺎﮐ
 
ﻲﻟﺎﻣ
 
روا
 
ﺮﮐ
 
ےدﮍﮔ
 
ﻮﮐ
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
رادﺮﺒﻤﻧ
 
ارﻮﻓ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
ﮯه
 
ﺎﻨﭽﻨﮩﭘ
 
ﻲﻬﺑ
 
ںؤﺎﮔ
 
ﮯﻨﭘاﻮه
 
ﻲﻬﺑ
 
 ﻪﭽﮐ
 
جﺁ
 
ﻻﻮﺑ
 
 هو
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮟﻴﻠﭼ
 
ﮯهﺪﻴﺳ
 
ﺮﮐ
 
 ﻪﭼﻮﭘ
 
ﻖﻠﻌﺘﻣ
 
ﮯﮐﺐﺣﺎﺻ
 
يرﺎﮑﺷ
 
ﮯﺌﮔ
 
 ﻪﭩﻴﺑ
 
ﮟﻴﻣﮯﻧﻮﮐ
 
ﮏﻳا
 
ﻢه،ﮯﮔ
 
ﮟﻴﻨﺳ
 
روﺮﺿ
 
ﻲﻧﺎﮩﮐ
 
ﻲﻟاو
 
تﻮﻬﺑ
 
ﻲﮐ۔
 
ﺮﭘ
 
زﺎﻤﻧ
 
ﻲﮐ
 
ﺢﺒﺻ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺪﺠﺴﻣ
 
زور
 
ﺮه
 
ﻮﺟ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯهر
 
ﺎﻨﺳ
 
ہﺼﻗ
 
ﺎﮐ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﮏﻳا
 
 هو
 
گﻮﻟ
 
،ﺎﺘﭽﻨﮩﭘ
 
ﮯﺳ
 
ﻲﮔﺪﻋﺎﻗﺎﺑ
 
ﺖﻗو
 
ﮯﮐ
 
ںوزﺎﻤﻧ
 
ںورﺎﭼ
 
ہﻴﻘﺑ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﺎﺗﻮه
 
ﺮﺿﺎﺣ
 
ﺮﻴﻏ ﮩﺑ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﻟاو
 
ںؤﺎﮔ
 
ﺐﺟ
 
ﺮﺧﺁ
 
،ﺎﺗﺎﺟﺮﮐ
 
لﻮﭩﻣ
 
لﺎﭨ 
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺘﻬﭼﻮﭘ
 
ہﺟوﻮﺗ
 
ﺎﻴﮐ
 
رﻮﺒﺠﻣ
 
ﺖ
 
ﮏﻳا
 
ﻮﺗ
 
ﮯه
 
ﺎﺘﻠﮑﻧ
 
ﮯﺳ
 
ﺮﻬﮔ
 
ےﺮﻳﻮﺳ
 
ﺢﺒﺻ
 
ﮯﺌﻟﮯﮐ
 
زﺎﻤﻧ
 
 هو
 
ﺐﺟ
 
ہﮐ
 
ﺎﻳﺎﺘﺑ
 
ﮯﻧ
 
سا
 
ﮯﺳا
 
ﺮﮐ
 
رڈ
 
ہﮐ
 
حﺮﻃ
 
سا
 
،ﮯه
 
ﻲﺘﻴﻟ
 
کور
 
ہﺘﺳار
 
ﺎﮐ
 
سا
 
ہﻴﮩﺒﺷ
 
ﻲﻟﺎﮐ
 
ﻲﺳ
 
ﮏﻧﺎﻴﻬﺑ
 
،
 
ﮯه
 
نﺎﺴﻧا
 
کﻮﭘرڈ
 
ﺎﻴﺴﮐ
 
ہﻳ
 
ﮯﮕﻟ
 
ﮯﻧاڑا
 
قاﺬﻣ
 
گﻮﻟ
 
ﺮﮐ
 
ﻦﺳ
 
ہﻳ
 
،ﮯه
 
ﺎﺗﮍﭘ
 
ﺎﻧﺁ
 
ﺲﭘاواﺮﭘ
 
سا
 
ﺮﮔا
 
ہﮐ
 
،ﺎﻳد
 
 هرﻮﺸﻣ
 
ﮯﻧ
 
گرز
 
ﻲﺴﮐ
 
ﺮﻬﭘﻲﻠﻋ
 
ﻮﺗ
 
ﮯه
 
ﺎﻧﺎﭘ
 
ﻮﺑﺎﻗ
 
ﺮﭘ
 
ﺰﻴﭼ
 
راﺮﺳ
 
ﺖﻤه
 
ﮯﺋﺁ
 
ﮯﻨﻣﺎﺳ
 
ہﻳﺎﺳ
 
 هو
 
ﻲﮩﻧﻮﺟ
 
،ﻮﻠﮑﻧ
 
ﺮﮑﻠﻣ
 
ﻲهﺎﻴﺳ
 
ﺮﭘ
 
ںﻮﻬﺗﺎﮨ
 
ںﻮﻧود
 
ﺢﺒﺼﻟا
 
گرﺰﺑ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ارڈ
 
ﻲﻬﺑ
 
روا
 
 هو
 
ﻮﺗ
 
ﺮﭘ
 
سا
 
،ﺎﻨﻳد
 
ﻞﻣ
 
ﺮﭘ
 
 ﻪﻨﻣ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ﻲهﺎﻴﺳ
 
ﮯﮐﺮﮐﺎﻴﮔﻮه
 
رﺎﻴﺗ
 
 هد
 
رﺎﭼ
 
ﺎﻧور
 
رﺎﭼ
 
روا
 
ﻲﺋﺎهﺪﻨﺑ
 
ﺖﻤﮨ
 
ﮯﻧ۔
 
 ﺴﻨه
 
ﺺﺨﺷ
 
 هو
 
ہﮐ
 
ﮟﻴه
 
ﮯﺘﮩﮑﻳد
 
ﺎﻴﮐ
 
يزﺎﻤﻧ
 
ﺢﺒﺻ
 
ﻲﻠﮔاﺪﺠﺴﻣ
 
،ﮯه
 
ﺎهرﺁ
 
ﻼﭼ
 
اﻮه
 
ﺎﺘ
 
ﺮﭘ
 
ہﻨﻣ
 
ﮯﮐ
 
ہﮩﻴﺒﺷ
 
سا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
جﺁ
 
،ﻮﻴﺋﺎﻬﺑ
 
،
 
ﻻﻮﺑ
 
ﮯﺳ
 
ﺮﺨﻓ
 
ےﮍﺑ
 
ﻲه
 
ﮯﺘﻨﻴﮩﭘ
 
ﮟﻴﻣ،يد
 
ﻞﻣ
 
ﻲهﺎﻴﺳ۔ﻲﮕﻟ
 
ﺮﭘ
 
ےﺮﮩﭼ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
دﻮﺧ
 
ﮏﻟﺎﮐ
 
يرﺎﺳ
 
ﺎﻬﮑﻳد
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮔﻮﻟ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﻲه
 
ہﻧ
 
ﺎﻬﺗ
 
ہﻳﺎﺳ
 
ﻲﺋﻮﮐ
 
ہﻧ
 
،ﺎﻬﺗ
 
 هدز
 
فﻮﺧ
 
ﮯﺳ
 
ﻢهو
 
ﮯﻨﭘا
 
 هو
 
ﻞﺻارد
 
،ﮯه
 
ﻲﺋﻮه
 
ﺎﻬﺗ
 
ﻢﮨو
 
اﺮﻧ
 
ہﻧ
 
،ﻲﻬﺗ
 
ہﮩﻴﺒﺷ
 
ﻲﺋﻮﮐﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ارڈ
 
 هو
 
ﮯﺳ
 
ﺲﺟ۔ﮯﮐ
 
ﮯﻘﺣ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮩﻧا
 
ﮯﮕﻟ
 
ﮯﻨﻳدؤﺎﺗ
 
ﻮﮐﻮﻬﭽﻧﻮﻣ
 
ﺪﻴﻔﺳ
 
ﻲﻨﭘا
 
روا
 
ﮯﺋﺎﮕﻟ
 
ﺶﮐ
 
ﻲﺌﮐ۔
 
ﻞﻣ
 
ﮯﺳ
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
راد
 
ﺮﺒﻤﻧ
 
ارﻮﻓ
 
ﻢه
 
ﺮﮔا
 
ہﮐ
 
ﺎﻳﻻد
 
دﺎﻳ
 
ﺮﻬﭘو
 
ک
 
ﺖﺳود
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣﺎﻧﺎﻣ
 
ہﻧ
 
 هو
 
ﺮﮕﻣ
 
،ﮯﮔ
 
ںﻮه
 
ﺎﻔﺧ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮯﻟاو
 
ﺮﻬﮔ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺋﻮه
 
ہﻧ
 
ہﻧاور
 
ﺲﭘاو
 
ﺮﮐ۔پﺁ
 
ﮏﻳا
 
،ﮟﻴﺋﺎﺘﺑ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻣ
 
ﮯﻨﭘا
 
 ﻪﭽﮐﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ناﻮﺟﻮﻧ۔ﺮﻤﻋ
 
ﻢﮐ
 
ﻲه
 
ﺖﻳﺎﮩﻧ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﺴﻗ
 
ﻢﺴﻗو
 
ودو
 
ﮓﻨﺗ
 
ﮯﻨﺗا
 
روا
 
،اﮍﭘ
 
ﺎﻧﻮه
 
ﻢﻴﺘﻳ
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﻲه
 
ﺎﭨﻮﻬﭼ
 
ﻲﻬﺑا
 
،اﻮه
 
اﺪﻴﭘ
 
ﮟﻴﻣںﻮه
 
ﻢﻴﺘﻳ
 
ﮏﺗ
 
با
 
دﻮﺟوﺎﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﺖﻘﺸﻣ
 
ﺖﻨﺤﻣ
 
،
 
ںﻮﺑﺮﺠﺗ
 
ﮯﮐ۔
 
؟ﺎهر
 
ﺎﻴﮐ
 
ش
 
ﺎﻣ
 
ہﻌﻳرذ
 
ﺎﮐ
 
پﺁ
 
ﺎﻬﭼﻮﭘ
 
ﺮﮐ
 
ﭧﻧاڈ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮩﻧا
 
؟شﺎﻣ
 
ہﻌﻳرذ
 
؟ﺎﮩﮐ
 
ﺎﻴﮐ۔شﺎﻌﻣ
 
ہﻌﻳرذ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﻲﺟ
 
۔۔۔۔ ﻳﻲﻨﻌ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﻴﻟﻮﭘ
 
ﻲﺘﺳﺎﻳر
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
؟ﮟﻴه
 
ﮯهر
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻠﺴﻠﺳ
 
ﮯﮐ
 
يزورﻲﮐ
 
يﺮﮐﻮﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ںوڑاﻮﺟار
 
ںﻮﺘﺳﺎﻳر
 
ﻲﺌﮐ
 
يرﺎﮑﺷ
 
رﻮﻄﺑ
 
ﺮﻬﭘ
 
،
 
ﺎهر
 
مزﻼﻣ۔۔۔۔۔با ﮯه
 
ﻞﻐﺷ
 
ﺎﮐ
 
يڑﺎﺑ
 
ﻲﺘﻴﻬﮐ
 
 هوﻼﻋ
 
ے
 
رﺎﮑﺷ۔لﻮﻀﻓ
 
ﮯﺳ
 
ﻲه
 
عوﺮﺷ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺳ
 
قﺎﻔﺗاںﻮه
 
ﺎهر
 
چﺮﺧ۔
 
ﻮﺨﻨﺗ
 
،ںﻮه
 
ﺎهر
 
چﺮﺧ
 
لﻮﻀﻓ
 
ﮯﺳ
 
ﻲه
 
عوﺮﺷ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺳ
 
قﺎﻔﺗاہﺼﺣ
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﺎﮐ
 
 هاﺎﺗﺎﺟﻮه
 
ﺮﻈﻧ
 
ﻲﮐ
 
ﮉﻨﻓ
 
ﭧﻧﮉﻳواﺮﭘ۔۔ﮟﻴﻣ
 
ﭧﻧﻮﺋﺎﮐا
 
ﮓﻧﻮﻴﺳ
 
ﮯﮐ
 
ﮏﻨﻴﺑ
 
ﮯﺳا؟ﻲﻗﺎﺑ
 
روا
 
 
3
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ﺎﻳد
 
ﮏﻧﻮﻬﭘ۔۔۔۔ےرﺎﻣ
 
ےرﺎﻣ
 
ںﻮﻴﮐ
 
ﮯﻬﭽﻴﭘ
 
ﮯﮐ
 
ںورﻮﻧﺎﺟ
 
ےرﺎﭽﻴﺑ
 
پﺁ
 
ﻼﻬﺑ
 
، ﮩﻧ
 
 هراﺰﮔ
 
ﺮﻴﻐﺑ
 
ﮯﮐ
 
رﺎﮑﺷ
 
ﺎﻴﮐ
 
؟ﮟﻴه
 
ﮯﺗﺮﻬﭘ ﻴﻲﺋﺁ
 
زاوﺁ
 
ﮯﺳ
 
فﺮﻃ
 
ﮏﻳا
 
؟ﺎﺘﮑﺳﻮه
 
۔
 
ﺎﺘﮑﺳﻮه
 
ﺮﻴﻐﺑ
 
ﮯﮐ
 
ںوﺰﻴﭼ
 
ﮯﺳ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﻮﺗ
 
 هراﺰﮔﺎﮕﻟ
 
ﮯﻧ
 
پﺁ
 
ﮏﻨﻴﻋ
 
ﻮﺟ
 
ﻼﺜﻣ
 
ﮯه
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﺎﻴﻟ
 
ہﮑﻳد
 
حﺮﻃ
 
ﻲﺴﮐ
 
ہﻧ
 
ﻲﺴﮐ
 
گﻮﻟ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
ﮯﺳ
 
دﺎﺠﻳا
 
ﻲﮐ
 
سا
 
،ﮯه
 
ﻲﻬﮐر
 
ﻢﻈﻋاﺮﺑ
 
ﮯﺌﻧ
 
ﮯﺌﮐ
 
ﺢﺘﻓ
 
ﺮﮐ
 
ﮍﻟ
 
ﮟﻴﮕﻨﺟ
 
ﺮﻴﻐﺑ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮩﻧا
 
ﻲﻬﺒﺗ
 
،ﮯﮔ
 
ںﻮه
 
ﮯﺳ
 
ﺖﻓﺎﻳرد
 
ﻲﮐ
 
سا
 
ﮯه
 
ﺎﻳﺎﻬﮐ
 
نﺎﭘ
 
ﻻاو
 
ﻮﮐﺎﺒﻤﺗ
 
ﻲﻬﺑا
 
ﻮﺟ
 
ﮯﻧ
 
پﺁ
 
روا
 
ﮯﺌﮐ
 
ﺖﻓﺎﻳردﺎﺗﺎﺟﻮه
 
ﻲه
 
ارﻮﭘ
 
ہﺸﻧ
 
ہﻳ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﻞﺒﻗﻮه
 
سﺎﭘ
 
قوﺪﻨﺑ
 
 هﺪﻤﻋ
 
ﺮﮔا
 
ﻮﺳ
 
رﺎﮑﺷ
 
ﺎﻴﮔ
 
 هر
 
،ﺎﮔﻮه
 
لد
 
دﻮﺨﺑ
 
دﻮﺧ
 
ﻮﮐ
 
ﮯﻨﻠﻴﻬﮐ
 
رﻮﮑﺷ
 
ﻮﺗ
 
ںﻮه
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
سﻮﺗرﺎﮐ
 
روا
 
ﺲﻨﺴﺋ
 
ﻻ
 
سا
 
،ﻮﺗ
 
ﮟﻴه
 
ﮯﺘﻧﺎﺟ
 
ﺐﺳ
 
،ﮯه
 
ﻲﺘﻬﮐر
 
ﺖﺴﭼ
 
ﻮﮐ
 
نﺎﺴﻧا
 
ڑود
 
گﺎﻬﺑ
 
ﻲﮐ
 
ﺮﻬﺑ
 
ند
 
،
 
ﮯه
 
ﺎﺘهﺎﭼ
 
ﺮﺜﮐا
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺪﻨﻣ
 
ﺖﺤﺻ
 
رﺪﻗ
 
سا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻲﻧاﻮﺟ
 
ﮯه
 
ﻲﺗﺎهﮍﺑ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﻮﮐ
 
ﺮﻤﻋ
 
شزرو
 
ہﮐﮍﭼ
 
ﮯﺳ
 
 ﻪﺠﻣ
 
ﮍﮐاڈباﻮﺧ
 
ہﮐ
 
ںﻮه
 
ﺎﺘﻬﮑﻳد
 
باﻮﺧ
 
ﻲﻬﺒﮐ
 
ﻲﻬﺒﮐ
 
ﮏﺗ
 
با
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ا
 
ﺖﻳﺎﮑﺷ
 
ﻲﮩﻳ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮯﺳ
 
جرﻮﺳ
 
،ﮯه
 
ﻲﺗﺁ
 
ﺪﻨﻴﻧ
 
ﻞﺑڈ
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
،ںﻮه
 
ﺎﮨرﻮﺳ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮟﻴﻣﮯه
 
ﺎﺗﺁ
 
ﻞﮑﻧ
 
يﺪﻠﺟ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﺢﺒﺻ
 
 هو
 
ہﮐ
 
ہه
 
ﻲهر۔ﻮﺗ
 
ﮟﻴه
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
شزرو
 
بﻮﺧ
 
پﺁ
 
ﺮﮔاﮯﺗﻮه
 
ﺮﭘوا
 
ﮯﮐ
 
سﺮﺑ
 
ﺮﺘﺳ
 
جﺁ۔ﻼﻴﻬﮐ
 
رﺎﮑﺷﺎﮐ
 
ںوﺪﻧرد
 
ﻲﻠﮕﻨﺟ
 
سﺮﺑ
 
ﮯﻨﺗا
 
ﮯﻧ
 
پﺁےﮍﺑ
 
پﺁ
 
،ﮯهحﺮﻃ
 
ﻲﺴﮐ
 
نﺎﺴﻧا
 
ﺮﮔا
 
ہﮐ
 
ﮯه
 
ہﻳ
 
ﮯﺋار
 
ﻲﺗاذ
 
يﺮﻴﻣ
 
،ﮯﮔ
 
ںﻮه
 
ﺮﻴﻟد
 
ﮯﮐ
 
ﻞﻐﺷ
 
ﮯﺳا
 
ﮯﺴﻳو
 
،ﮯه
 
ﻲﺘﮑﺳ
 
ﺎﺟ
 
ﻲﮩﮐ
 
يﺮﻴﻟد
 
 هو
 
ﻮﺗ
 
ﮯﮑﺳ
 
ﺎﭙﻬﭼ
 
رڈ
 
ﺎﻨﭘاﻲﺋﻮه
 
تﺎﻗﻼﻣ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮯﺳ
 
ںﻮﮔﻮﻟ
 
ﭗﺴﭽﻟد
 
ﻲﺌﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻠﺴﻠﺳ۔
 
ﻼﺜﻣ۔۔۔۔۔۔ہﮑﻧﻮﻴﮐ
 
،اﻮه
 
ﺮﺛﺎﺘﻣ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮯﺳ
 
ﻦﺟ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﻼﻣ
 
ﻲﺟ
 
ﮟﻴﺋﺎﺳ
 
ﮏﻳا
 
ﮟﻴﻣ
 
ںﻮﻠﮕﻨﺟ؟
 
ںورﻮﻧﺎﺟ
 
ںوﺪﻧﺮﭘ
 
ﮟﻴﮩﻧاﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮔﺁ
 
ﻦﻓ
 
ﺎﮐ
 
ﮯﻨﻬﺠﻤﺳ
 
ںﺎﻴﻟﻮﺑ
 
ﻲﮐ۔۔۔۔۔۔۔ﻲه
 
ﮯﺘﻧﺎﺟﻮﺗ
 
پﺁ
 
ںﺎﻴﻣ
 
ﻮﺟ
 
ںﻮﻬﭽﮐ
 
ود
 
ﮯﻧ
 
ﻲﺟ
 
ﮟﻴﺋﺎﺳ
 
،ﮯه
 
ﺎﺘهر
 
ﮦﺪﻧز
 
سﺮﺑ
 
ﻮﺳ
 
ﻲﺌﮐ
 
اﻮﻬﭽﮐ
 
ہﮐ
 
ﮟﻴهﻮﻴﺑیﻦﺳ
 
،ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ےﺮﺳود
 
ﮯﻨﮑﻳا
 
،ﺎﻬﮑﻳد
 
ﮯﺘﻠﭼ
 
ہﺘﺴهﺁ
 
ہﺘﺴهﺁ
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺗﻮه
 
مﻮﻠﻌﻣ
 
ﻊﺋﺎﺿ
 
ﻮﺗ
 
لﺎﺳ
 
ﻮﺳ
 
ﻦﻴﺗ
 
ﻲﺋﺎهڈ
 
ﻦﻳﺮﺘﮩﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
يﺮﻴﻣ
 
ﮯﻧ
 
ﻢﺗ
 
ﺎﻴﻟ
 
ﻦﺳ
 
ﺎﺑﺎﺑ
 
ﺎﻴﻟ ﮐﻲﮐ
 
ﺲﻴﻟﻮﭘ
 
روا
 
ںؤﻮﮐاڈ
 
ﺮﭘ
 
ﺪﺣﺮﺳ
 
ند
 
ﮏﻳا
 
ﺮﻬﭘ
 
؟ﮯﻴﺌهﺎﭼ
 
ﺎﻴﮐ
 
روا
 
با
 
ﮟﻴه
 
ﮯﻳدﺮ
 
ﮯﺘﭙﻬﭼ
 
ﺮﮐ
 
رڈ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
نﺮه
 
ﻲﺋاﺮﺤﺻ
 
،ﻲﻬﺗ
 
ﻲهرﻮه
 
ﮓﻧﺮﺋﺎﻓ
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﭘﺁ
 
ﺎﻳﺎﺘﺑ
 
ﻮﮐ
 
راڈ
 
روا
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻨﺋﺎﻌﻣﺎﮐ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﮯﮐ
 
ﺮﮐ
 
ﺖﻤﮨ
 
ﮯﻧ
 
نﺮه
 
ﺮﻨﺌﻴﺳ
 
ﮏﻳا
 
ﺮﻬﭘ
 
،ﮯهرﮟﻴﻤﮨ
 
ہﻳ
 
جﺁ
 
،ﮟﻴﺋﺎﻬﮐ
 
سﺎﻬﮔ
 
ﮯﺳ
 
نﺎﻨﻴﻤﻃا
 
پﺁ
 
تاﺮﻀﺣ
 
و
 
ﻦﻴﺗاﻮﺧ
 
ہﮐﮟﻴﮩﻧ
 
ﮯﻧرﺎﻣ
 
ﻲﻬﺑ
 
ﮯﺼﻗ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﻳﺮﮩﺷ
 
نا
 
ﮯﻧ
 
ﻲﺟ
 
ﮟﻴﺋﺎﺳ
 
،ﮟﻴه
 
ﮯﺋﺁ
 
ﮯﻧﺮﮐ
 
ٹﻮﺷ
 
ﻮﮐ
 
ﮯﺳود
 
ﮏﻳا
 
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎهر
 
ﺮﮐ
 
ﻲﻟﺎﮕﺟ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺖﻴﻬﮐ
 
ﻞﻴﺑ
 
ﮏﻳا
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺗﺁ
 
ںؤﺎﮔ
 
ہﺒﺗﺮﻣ
 
ﻲﻠﮩﭘ
 
ﻮﺟ
 
ﮯﺋﺎﻨﺳ
 
ﮦﺮﻌﻧ
 
ﮯﻧ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
نا
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺌهﮯﺋﺁ
 
ﮯﻧﺎﻨﻣ
 
ﮏﻧ
 
ﮏﭘ
 
گﻮﻟ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﺮﮩﺷ ﻴﭼ
 
ﮯﻧ
 
ﺲﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﻨﻣ
 
ﮯﮐ
 
رﻮﻧﺎﺟ
 
سا
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﺘﭘ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﺮﮐ
 
ﺎﮕﻟﻲﺳا
 
،ﮯه
 
لاڈ
 
ﻢﮕﻧﻮ
 
ہﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﭧﻧوا
 
ﺖﺳود
 
ﮯﻨﭘا
 
ﭧﻧوا
 
ﮏﻳا
 
،ﺎﻨﺳ
 
ہﻤﻟﺎﮑﻣ
 
ﺎﮐ
 
ںﻮﭩﻧوا
 
ود
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻲهور
 
حﺮﻃ
 
يﺮﮩﺷ
 
ﺮﭘ
 
ںﻮﻌﺑﺮﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﮏﻟﺎﻣ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﺳﻮﻣ
 
ﮯﮐ
 
يدﺮﺳ
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
ہﮐ
 
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
ﻲﮐ
 
ﺶﺷﻮﮐ
 
ﻲﮐ
 
ﮯﻧﺮﮐ
 
يارﻮﺳ
 
ﺮﭘ
 
 ﻪﺠﻣﮯﻧ
 
يڑﺎﻧ
 
ﮏﻳا
 
ﺢﺒﺼﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
،ﮯﺋﺁ
 
نﺎﻤﮩﻣہﻧ
 
ﻲﺑﺎﻴﻣﺎﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﺐﺟ
 
،ﺎهر
 
ﺎﻬﭩﻴﺑ
 
ﮯﺳ
 
نﺎﻨﻤﻴﻃا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﮕﻣ،نﺎﮐ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﻮﺗ
 
ﻲﺋﻮه
 
ﻻﻮﺑ
 
ﮯﺋﻮه
 
ﮯﺗﺮﺗا
 
روا
 
،ﺎﻴﮔ
 
نﺎﻣ
 
رﺎﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺮﮐ
 
لﻮﭩﭨ 
 
،نﺎﮨﻮﮐ
 
،ندﺮﮔ
 
،ﺎﻬﺗﺎﻣ۔۔۔۔۔جﺁ  ﮩﻧ
 
ٹرﺎﭩﺳا
 
ﮏﺗ
 
ﭧﻧوا
 
ہﮐ
 
ﮯه
 
يدﺮﺴﻴﻨﺗا
 
ﻮﺗ ﻴﺮﭨرﺎﭩﺳا
 
ﺎﮐ
 
ﭧﻧوا
 
ہﮐ
 
ﮏﺗ
 
ںﺎﮩﻳ
 
،ﺎﮨرﻮه
 
ﺎهر
 
ﻼﻣ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﻲﻬﺑ۔۔۔۔ہﮐ
 
،ﺎﻬﺗ
 
دﺎﻘﺘﻋا
 
ﺖﮩﺑ
 
ﺮﭘ
 
پﺁ
 
ﻮﮐ
 
ﻲﺟ
 
ﮟﻴﺋﺎﺳ
 
ہﮐ
 
ﮯه
 
ﺎﺗﻮه
 
مﻮﻠﻌﻣ؟

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->