P. 1
Cities Fit for People: The Urban Bill of Rights

Cities Fit for People: The Urban Bill of Rights

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Sharon Hudson
This paper presents a proposed “Urban Bill of Rights.” The purpose of the Urban Bill of Rights is to provide rights-based principles to guide change in the urban built environment. It is intended to maintain livability in the current planning context of densification, “smart growth,” and New Urbanism, ensuring that cities become and remain humane and sustainable. With cultural modifications, it can also help rapidly developing countries to build better cities from the outset, cities clearly grounded not in the theories of planners but in the needs of human beings.

This paper presents a proposed “Urban Bill of Rights.” The purpose of the Urban Bill of Rights is to provide rights-based principles to guide change in the urban built environment. It is intended to maintain livability in the current planning context of densification, “smart growth,” and New Urbanism, ensuring that cities become and remain humane and sustainable. With cultural modifications, it can also help rapidly developing countries to build better cities from the outset, cities clearly grounded not in the theories of planners but in the needs of human beings.

More info:

Published by: Sharon Hudson on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

 
Tc`i 3 kl <4 ¡ 2434 ^hcrkm Hyj~km
Nazai~ Laz lkr Tiktoi7
Zhi Yrbcm Baoo kl Ra`hz~
^hcrkm Hyj~km ¡2434%2433
-
Zha~ tctir tri~imz~ c trktk~ij ‟Yrbcm Baoo kl Ra`hz~/― nkm~a~zam` kl ioi|im tir~kmco ~tcni ra`hz~/cmj ~i|im tyboan ~tcni cmj cnni~~ ra`hz~- Zhi tyrtk~i kl zhi Yrbcm Baoo kl Ra`hz~ (himnilkrzh zhi‟YBKR―! a~ zk trk|aji ra`hz~%bc~ij tramnatoi~ zk `yaji nhcm`i am zhi yrbcm byaoz im|arkmeimz cmj zhitrkni~~i~ zhcz nriczi az- Az a~ amzimjij zk ecamzcam oa|cbaoazq am zhi nyrrimz tocmmam` nkmzixz/ im~yram` zhcznazai~ binkei cmj riecam hyecmi cmj ~y~zcamcboi- Zhi YBKR ~hkyoj bi |aipij c~ c nrazanco cmjnkm~zrynza|i tcrzmir zk nkmzietkrcrq tocmmam` tri~nratzakm~ ~ynh c~ ~ecrz `rkpzh cmj Mip Yrbcma~e/ c~pioo c~ zk cmq zrcjazakmco yrbcm tocmmam` kr ji~a`m cttrkcnh- Pazh nyozyrco ekjalanczakm~/ az ncm co~k hiotrctajoq ji|ioktam` nkymzrai~ zk byaoj bizzir nazai~ lrke zhi kyz~iz/ nazai~ noicroq `rkymjij am zhi miij~ kl zhi hyecm biam`~ zhcz amhcbaz zhie-Eq tyrtk~i am zha~ tctir a~ lkyrlkoj- Tcrz A/ ‟Mceam` cmj Nocaeam` Yrbcm Ra`hz~/― ixtoanazoq~zczi~ kyr yrbcm ra`hz~- Zhi cnz kl nocaeam` ra`hz~ ri~z~ km zhi `rkymjpkrf kl mceam` ra`hz~- Phimnkmlrkmzij ~yjjimoq pazh ji~ir|ijoq ympionkei ji|iokteimz~ cmj ok~~ kl oa|cbaoazq/ kr i|im `kkjji|iokteimz~ zhcz miij rilamieimz/ cllinzij nazawim~ cri klzim ymcboi zk crzanyoczi trina~ioq phcz zhiarmiij~ cri/ phcz c~tinz~ kl zhiar ixa~zam` sycoazq kl oali zhiq liio cri cz ra~f/ cmj phq zhi~i ioieimz~ criaetkrzcmz- Zhi Yrbcm Baoo kl Ra`hz~ paoo hiot nocralq cmj ~aetoalq zhi~i a~~yi~/ cjjam` tkpir zk zhi |kanikl zhi tiktoi/ cmj jilamam` ~tinalan oa|cbaoazq `kco~ lkr jina~akm ecfir~ k|ir~iiam` `rkpam` nazai~-Tcrz AA/ ‟Ra`hz~ cmj Prkm`~7 Zhi Ekrco Lkymjczakm kl zhi YBKR/― tocni~ yrbcm ra`hz~ am zhiekrco nkmzixz kl mczyrco ocp/ tir~kmco cmj hyecm ra`hz~/ cnni~~ zk zhi nkeekm~/ cmj isyazq/ cmj ja|krni~zhi ra`hz zk `kkj sycoazq kl oali lrke zhi trktirzq%ra`hz~ zrcjazakm- Trktirzq (ocmj!%bc~ij zhamfam`jkeamczi~ kyr cttrkcnh zk zhi yrbcm ocmj~ncti cmj kyr gyra~tryjimni/ ymjireamam` zhi nkeekm~ cmj zhimiij~ kl zhk~i phk jk mkz kpm rico trktirzq- Zhi ra`hz zk `kkj sycoazq kl oali ey~z bi bc~ij kmtir~kmhkkj/ mkz trktirzq kpmir~hat- Zhi YBKR lkny~i~ zhirilkri km hyecm ra`hz~/ lkr zhi ek~z tcrzixtri~~am` coricjq rink`mawij hyecm ra`hz~ am ~tczaco zire~- Cttoqam` zhi YBKR eicm~ nriczam` yrbcm~tcni~ am phanh hyecm ra`hz~ ncm bi ixirna~ij-Tcrz AAA/ ‟Ajico~ cmj Ricoazai~/― ixtokri~ hkp zhi YBKR laz~ amzk nyrrimz tocmmam` trcnzani~ cmjyrbcm ricoazai~- Zhi byaoz lkre~/ ~tcni~/ cmj mizpkrf~ kl c nazq ecq bi czzrcnza|i cmj+kr aetri~~a|i/ byzzhiq jk mkz nriczi hicozhq cmj ~y~zcamcboi nazai~- Zhirilkri zhi YBKR lkny~i~ mkz km zhi ji~a`m~ kl ~tcni~/ byz km zhi tramnatoi~ cmj lymnzakm~ zhcz ~yttkrz hyecm hicozh cmj pioo%biam`/ zhcz a~/ phcz tiktoimiij cmj hkp zhiq `iz zhiar miij~ eiz pazham zhi im|arkmeimz- Ami|azcboq zha~ a~ zaij zk yzaoazcracma~e/ zkzkt%jkpm |~- bkzzke%yt tocmmam`/ zk tri~nratzakm |~- trk~nratzakm/ zk tkoazanco trkni~~i~/ zk ocpimlkrnieimz/ cmj zk zhi kzhir ncy~i~ kl zhi `ct bizpiim zhi ktzaea~zan tocmmam` cmj zhi eijaknri (krpkr~i! ricoazai~ kl yrbcm oali-Tcrz A\/ ‟Phcz Tiktoi Miij― ixtocam~ cmj jiekm~zrczi~ zhi miij lkr icnh yrbcm ra`hz cmj zhihcre zhcz nkei~ lrke a`mkram` zhi~i ra`hz~- Zhi `kco a~ zk lk~zir cekm` yrbcm jpiooir~ c ~im~i kl imzazoieimz zk `kkj sycoazq kl oali/ cmj zhi cpcrimi~~ cmj ixtinzczakm kl zhi ~tinalan czzrabyzi~ zhcz nriczizha~ sycoazq kl oali- Tiktoi ncmmkz illinza|ioq nocae phcz zhiq jk mkz liio imzazoij zk/ cmj zhi ryoi~ zhczjioa|ir ra`hz~ ncmmkz bi imlkrnij eirioq bq tkoani cnzakm6 zhi k|irphioeam` ecgkrazq kl tiktoi ey~zkbiq cmq ryoi |koymzcraoq- Zha~ eicm~ zhi tiktoi ey~z cnnitz zhi oi`azaecnq kl/ cmj zhi miij zk trkzinz/zhi ‟ra`hz― zhcz zhiq cri iazhir jiecmjam` lkr zhie~io|i~ kr rilrcamam` lrke zcfam` lrke ~keibkjq io~i-Zhi tctir nkmnoyji~ pazh c ~yeecrq-
 
TCRZ A7 MCEAM@ CMJ NOCAEAM@ YRBCM RA@HZ^Zhi Yrbcm Baoo kl Ra`hz~
Zhi tyrtk~i kl zhi lkookpam` ra`hz~ a~ zk im~yri hyecm hicozh cmj pioo%biam` am zhi yrbcmim|arkmeimz/ pazham tra|czi cmj tyboan ~tcni~ cmj zhi tkoazanco trkni~~i~ zhcz nriczi zhie-
Tir~kmco ~tcni ra`hz~
3- Zhi ra`hz zk ~ii zhi ~fq/ zhi ~ym/ cmj ~a`malancmz `riimirq (i-`-/ c |a~zc/ c qcrj/ c tcrf/ ctocmzij ~zriiz~ncti/ kr c bconkmq lkr tocmz~! lrke pazham kmi‑~ jpiooam` ymaz-2- Zhi ra`hz zk imgkq mczyrco tc~~a|i |imzaoczakm pazham kmi‑~ jpiooam` ymaz->- Zhi ra`hz zk imgkq ticni cmj syaiz pazham kmi‑~ jpiooam` ymaz pazh pamjkp~ ktim/i~tinacooq cz ma`hz-:- Zhi ra`hz zk ~oiit cmj ixtiraimni ma`hz pazhkyz ixni~~a|i crzalanaco cebaimz oa`hz/ cmj zk|aip zhi ~zcr~ am zhi ma`hz ~fq lrke c oknczakm pazham kmi%hcol faokeizir (c sycrzir eaoi!kl kmi‑~ jpiooam` ymaz-9- Zhi ra`hz zk bi lrii am kmi‑~ hkei cmj mia`hbkrhkkj lrke tkooyzakm kl car/ pczir/ ~kao/cmj tocmz oali-<- Zhi ra`hz zk bi lrii lrke ymji~arcboi oknco im|arkmeimzco nhcm`i ncy~ij bq tkkr ji~a`mcmj ytfiit kl tyboan ~tcni~/ ~ynh c~ pamj cmj mka~i ncmqkm~/ cb~imni kl ~ym kr ~hcji/aetcarij jrcamc`i kr `rkymjpczir ~yttoq/ izn-0- Zhi ra`hz zk mia`hbkrhkkj ~yrrkymjam`~ lrii lrke ixni~~a|i |a~yco boa`hz-8- Zhi ra`hz zk mia`hbkrhkkj ~yrrkymjam`~ zhcz ri~tinz cmj ecamzcam zhi nyozyrco amzi`razq kl zhi nkeeymazq-1- Zhi ra`hz zk cjisyczi ~tcni lkr ~zkrc`i/ hkbbai~/ cmj kzhir tir~kmco cnza|azai~ am cmjcrkymj icnh jpiooam` ymaz/ amnoyjam` amzirakr cmj ixzirakr tocq ~tcni lkr nhaojrim amlceaoq hky~am`-34- Zhi ra`hz zk cyzkekbaoi tcrfam` ~tcni lkr icnh hky~ihkoj/ y~ycooq kmi zk zpk ~tcni~ tirhky~ihkoj-33- Zhi ra`hz zk tir~kmco ~inyrazq am kmi‑~ mia`hbkrhkkj/ cmj zk isyco cmj cjisyczi tkoani/lari/ cmj ieir`imnq ~ir|ani~/ phanh ~hcoo mkz bi amlram`ij km zhi bc~a~ kl amnkei krmia`hbkrhkkj nhcrcnzir-
Nkeeymco ~tcni cmj cnni~~ ra`hz~
32- Zhi ra`hz kl isyco cnni~~ zk yrbcm cmj ryrco ekbaoazq/ ri`crjoi~~ kl amnkei- Al cyzkekbaoi y~i a~ ja~nkyrc`ij zhrky`h tranam` einhcma~e~/ zhim oknco/ ri`akmco/ cmjmczakmco zrcm~az ey~z bi c|caocboi/ cjisyczi/ cmj okp nk~z-3>- Zhi ra`hz kl cnni~~ pazham pcofam` ja~zcmni kl kmi‑~ jpiooam` ymaz zk mczyri/ rinriczakm/kyzjkkr ixirna~i/ cmj tkzimzaco ja~nk|irq/ amnoyjam` tcrf~/ ktim ~tcni/ cmj cric~amhcbazij bq paojoali-3:- Zhi ra`hz kl nkm|imaimz cnni~~/ km lkkz al tk~~aboi/ zk bc~an jcaoq miij~/ ~ynh c~ `kkjsycoazq lkkj cz ric~kmcboi trani~/ jcaoq hky~ihkoj cmj eijanco ~yttoai~/ cmj ocymjrqlcnaoazai~-
Tc`i 2 kl <4 ¡ 2434 ^hcrkm Hyj~km

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->