Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Exporting to Brazil? DHL Fact Sheet

Exporting to Brazil? DHL Fact Sheet

Ratings: (0)|Views: 667 |Likes:
Published by DHL Express UK

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: DHL Express UK on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
H`snu`f
K{`xnfn`
Sisqf`unib
;30"0 jnffnib
'Xiq{ha= HN@.
Illnhn`f F`bdq`da
Si{uqdqaxa
Hq{{abh~
[a`f
Awhg`bda [`ua
[a`fx 'K[F. sa{ QX eiff`{ * 0"44
';303. 'Xiq{ha= HN@.
Unja ]ibax
8 ]ibax=DJU *3;=33& DJU *38=33& DJU *35=33
E`~fndgu x`|nbd unjax isa{`ua ugn{e Xqb Ihuui ugn{e Xqb nb Lak li{ j`mi{nu~ il DJU *38=33‘ unja }iba hg`bdax ui DJU *3;=33
En`ffnbd Hiea
/11
Sixuhiea Li{j`u
>>>>>>>>>>*>>>
Awsi{uHijjienunax
U{`bxsi{u apqnsjabu& n{ib i{a& xi~ka`bx&liiuta`{& hillaa& `quix
'Xiq{ha= HN@.
Njsi{uHijjienunax
J`hgnba{~& afahu{nh`f `be u{`bxsi{u apqnsjabu&hgajnh`f s{ieqhux& inf& `quijiun|a s`{ux&afahu{ibnhx
'Xiq{ha= HN@.
EGFK[@]NFL@HU XGAAU
K{`}nf nx uga lnlug f`{daxu hiqbu{~ nb uga ti{fe& 81 unjax kndda{ug`b uga QO" Nu ki{ea{x tnug a|a{~ Xiqug @ja{nh`b hiqbu{~ awhasu Hgnfa `be Ahq`ei{"Kah`qxa il nux xn}a& nu xs`bx ug{aa unja }ibax" K{`xnfn` `be ugaxiquga`xu {adnib& tgnhg li{j uga ahibijnh habu{a& isa{`ua `uDJU *38=33" E`~fndgu X`|nbdx unja& tga{a uga hfiho nx squli{t`{e `b giq{& nx ikxa{|ae nb uga j`mi{nu~ il ugnx {adnibxu`{unbd ib uga 8{e Xqbe`~ il Ihuika{ `be qxq`ff~ abenbd ibuga 8{e Xqbe`~ il Lak{q`{~"Uga Bi{ug il uga hiqbu{~ nx eijnb`uae k~ uga @j`}ib [n|a{`be mqbdfax" Nb uga `d{nhqfuq{`f xiqug& Da{j`b `be Nu`fn`b `{axunff xsioab `fibdxnea uga j`mi{ f`bdq`da il Si{uqdqaxa"Uqjqh`j`pqa B`unib`f S`{o& h{a`uae nb ;33;& nx uga ti{fe„xf`{daxu u{isnh`f li{axu s`{o"X`i S`qfi nx K{`}nf„x f`{daxu hnu~ tnug 03"> jnffnib saisfa" Nu„xiba il uga ti{fe„x f`{daxu jau{isifnxax `be nx utnha uga xn}a il [ni ea M`ban{i" X`i S`qfi nx s`{u il uga xiquga`xu {adnib il K{`}nf& tgnhg `fxi nbhfqeax Kafi Gi{n}ibua `be [ni ea M`ban{i"Ugnx nx uga ahibijnh gqk il uga hiqbu{~& gija ui 58! il ugasisqf`unib ihhqs~nbd mqxu 00! il uga hiqbu{~„x f`be j`xx"Uga K{`}nfn`b ahibij~ {as{axabux g`fl il F`unb @ja{nh`„xDES `be nx {`uae andgug nb uga ti{fe li{ DES Sq{hg`xnbdSita{ S`{nu~ 'Xiq{ha HN@." K{`}nf„x jajka{xgns il ugaK[NHX 'K{`}nf& [qxxn`& Nben`& Hgnb`& Xiqug @l{nh`. nbenh`uaxnux d{itnbd ahibijnh xu`uqx `be siuabun`f li{ lq{uga{ d{itug"Ugnx {`sne ahibijnh d{itug xgiqfe ka il nbua{axu ui a|a{~ K{nunxg awsi{ua{ `be njsi{ua{"
HIQBU[^ I\A[\NAT
K{`}nf= Hiqbu{~ S{ilnfa
`qiia`ba{iui{`K{`xnfn`hnla
 
[a{ui @fad{aSi
 
K{`}nf L`hu Xgaau ;
Hqxuijx{apqn{ajabux li{ K{`}nf h`b xaaj hijsfaw& kqu nu„x mqxu ` j`uua{ il obitnbdtg`u„x awsahuae il ~iq `be `|inenbd uga hijjib snul`ffx"EGF h`b `xxnxu ~iq tnug dauunbd a|a{~ugnbd {ndgu" ^iq h`b xsa`o ui ~iq{ @hhiqbuJ`b`da{ i{ hibu`hu Hqxuija{ Xa{|nhax ib 3755 ;57 3755 li{ `e|nha"EGF afahu{ibnh`ff~ u{`bxla{x axxabun`f hqxuijx eihqjabu`unib eq{nbd u{`bxnu&iku`nbnbd hqxuijx `ss{i|`f li{ j`b~ xgnsjabux s{ni{ ui ugan{ `{{n|`f nb K{`}nf" Nuja`bx ug`u siuabun`f s{ikfajx h`b iluab ka gndgfndguae `be hi{{ahuae eq{nbd u{`bxnu&xsaaenbd qs uga tgifa s{ihaxx"
EGF L@HUX
QO ui K{`}nf
; ui 5 E`~x
K{`}nf ui QO
8 ui 5 E`~xUga j`mi{nu~ il xgnsjabux xabu tnug EGF`{a ui X`i S`qfi `be [ni ea M`ban{i& ugaahibijnh habu{a il K{`}nf& `be `{ahi|a{ae k~ ` ; e`~ u{`bxnu unja"
D`uat`~x nbui uga hiqbu{~=
X`i S`qfi& [ni ea M`ban{i& \n{`hisix
Bqjka{ il Xa{|nha Habu{ax=
;0
EGF ]iba=
03
Eafn|a{~=
Eii{*ui Eii{ Xa{|nha l{ij EGF" Bi Ugn{e S`{unax"
Nb|inhnbd=
Awsi{ux `be Njsi{ux `{a knffae nb Xua{fnbd nb uga QO"
U{`bxnu Unjax
QO ui K{`}nf * Aw`jsfa U{`bxnu Unjax
X`i S`qfi; e`~x[ni ea M`ban{i; e`~xK{`xnfn`8 e`~x\nui{n`8 e`~xSi{ui @fad{a8 e`~x[ahnla5 e`~x
AXXABUN@F HQXUIJX NBLI[J@UNIB
S{ignknuae Nuajx Xsahnlnh ui K{`}nf
• @xkaxuix• Hgapqax& h`xgna{ 'BN.• E`bda{iqx diiex& g`}`{eiqxi{ hijkqxunkfa j`ua{n`fx• Ln{a`{jx i{ s`{ux il • D`jkfnbd ea|nhax• N|i{~• Sa{xib`f j`nf• Si{bid{`sg~• Sixu`f ab|afisax• S{ahniqx jau`fx `be xuibax
EGF„x xu`be`{e fnxu il s{ignknuaenuajx `fxi `ssfnax"
Uga{a `{a uti u~sax il xgnsjabux {ahidbnxae k~ K{`}nfn`b`qugi{nunax= Hiq{na{ `be Li{j`f"
Hiq{na{ 'Nbli{j`f Hfa`{`bha.
Ugnx nx j`nbf~ qxae li{ eihqjabux `be x`jsfax" hqxuijx{apqn{a uga i{ndnb`f t`~knff `be hijja{hn`f nb|inha" @ hqxuijxk{ioa{ nx biu {apqn{ae" Njsi{u equ~ nx <3! il hqxuijx |`fqa-?s`~jabu il NHJX u`w 'Xu`ua u`w. nx `fxi {apqn{ae& tgnhg nx `b`|a{`da il 07! kqu |`{nax `hhi{enbd ui xu`ua"Nuajx ug`u h`b ka {afa`xae `x hiq{na{ xgnsjabux `{a=• J`ua{n`f njsi{uae ui K{`}nf k~ fad`f abunu~ tnug li{andbawhg`bda hi|a{ qs ui QX%8&333-• Nuajx nb pq`bunu~ ug`u ei biu hg`{`hua{nxa ` x`fa• X`jsfax= Pq`bunu~ xqllnhnabu ibf~ ui dau `hpq`nbuae tnug ugas{ieqhu& tnug hqxuijx |`fqa il qs ui QX%8&333- 'xqkmahu uiuga Hqxuijx Illnha{„x nbua{s{au`unib.• Kiiox& j`d`}nbax `be batxs`sa{x qs ui QX%8"333&33-awsi{uae l{ij K{`}nf k~ fad`f abunu~ li{ {ax`fa
Li{j`f
@ff iuga{ xgnsjabux jqxu ka hfa`{ae `x ` ‗Li{j`f Njsi{u„? ugnxjqxu ka xu`uae ib uga t`~knff nb uga Diiex Eaxh{nsunib lnafe"hqxuijx {apqn{a uga i{ndnb`f t`~knff 'xaa Axxabun`f T`~knffNbli{j`unib.& i{ndnb`f hijja{hn`f nb|inha `be s`honbd fnxu&kiug il tgnhg jqxu ka xndbae nb kfqa nbo" Uga hijja{hn`fnb|inha xgiqfe `fxi nbhfqea uga ua{jx il x`fa 'Nbhiua{jx. `behiqbu{~ il i{ndnb" @ s{ni{ njsi{u fnhabxa& tnug `ss{i|`f e`uaes{ni{ ui xgnssnbd& nx `fxi {apqn{ae li{ ha{u`nb s{ieqhux& xqhg `x`fhigifnh ka|a{`da `be uik`hhi s{ieqhux"S{ni{ njsi{u fnhabxax `{a nxxqae k`xae ib uga hf`xxnlnh`unib il ugas{ieqhu" K{`}nf isa{`uax ` |a{xnib il uga G`{jibn}ae X~xuaj'GX. hijjienu~ hieax& uga Ja{hixq{ Hijjib Bijabhf`uq{a'BHJ." Uga `ss{is{n`ua BHJ ua{j h`b ka eaua{jnbae `u
guus=))ttt"k{`}nfu{`eabau"di|"k{)Hf`xxnlnh`h`iBHJ)Saxpqnx`)l{jSaxpBHJ"`xsw
Xgnsjabu U~sax

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alex Fornino added this note
This article has a great amount of information about exporting to Brazil, which is important given its growing markets. If you need help connecting to Brazilian businesses, go to http://www.b2brazil.com. We provide you with ways to contact all sorts of Brazilian companies and make trades.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->